Documente publice

27.07.2021

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 608/2017 pentru aplicarea Codului de reguli practice de siguranță pentru stivuirea și amararea mărfurilor (Codul CSS), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.714(17) din 6 noiembrie 1991, precum și a amendamentelor la Codul CSS aprobate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale și difuzate prin circulare

Data publicării: 23.07.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 02.08.2021

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securității navelor şi a instalațiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave.

România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în domeniu.

Una dintre cele mai importante convenţii privind siguranţa navigaţiei, adoptate de OMI, este Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979. Prevederile Convenţiei SOLAS 1974 se actualizează şi se perfecţionează continuu.

În regula 1.2 din Capitolul VI al Convenției SOLAS 1974, așa cum a fost amendată, se face trimitere, în nota de subsol, la Codul de reguli practice de siguranţă pentru stivuirea și amararea mărfurilor (Codul CSS-Code of safe practice for Cargo Stowage and Securing), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluția A.714(17) din 6 noiembrie 1991, așa cum a fost amendat. Mai mult, conform regulii 2 din Capitolul VI al Convenției SOLAS 1974, prevederile cuprinse în subcapitolul 1.9 al Codului CSS, referitor la informațiile despre mărfuri, au devenit obligatorii de la data de 1 iulie 1996 – data intrării în vigoare a amendamentelor la Convenția SOLAS 1974, adoptate prin Rezoluția MSC.42(64) din 9 decembrie 1994.

Necesitatea elaborării de către IMO a acestui cod complex de reguli practice de siguranţă, a rezultat din faptul că o mare parte din accidentele navale grave s-a produs ca urmare a sistemelor de amarare inadecvate de la bordul navelor și a amarării și stivuirii cu deficiențe a mărfurilor în vehicule și containere.

Scopul Codului CSS este de a oferi un standard internațional pentru a promova siguranța stivuirii și amarării mărfurilor prin atragerea atenției proprietarilor și operatorilor de nave asupra necesității asigurării că nava este adecvată pentru scopul căruia îi este destinată și că nava este echipată cu mijloace adecvate de amarare a mărfii.

Codul CSS se aplică mărfurilor transportate la bordul navelor (altele decât mărfurile solide și lichide în vrac și încărcăturile de lemn stivuite pe punte) și, în special, acelor mărfuri ale căror stivuire și amarare au creat dificultăți în practică.

Codul CSS a fost amendat ulterior prin circularele MSC/Circ.664 din 22 decembrie 1994, MSC/Circ.691 din 1 iunie 1995, MSC/Circ.740 din 14 iunie 1996, MSC/Circ.812 din 16 iunie 1997, MSC/Circ.1026 din 27 mai 2002 și MSC.1/Circ.1352 din 30 iunie 2010 care a fost înlocuită de MSC.1/Circ.1352/Rev.1 din 15 decembrie 2014.

În România, Codul CSS împreună cu aceste amendamente a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 516 din 04 iulie 2017 prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 608/2017 pentru aplicarea Codului de reguli practice de siguranţă pentru stivuirea şi amararea mărfurilor (Codul CSS), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.714(17) din 6 noiembrie 1991, precum şi a amendamentelor la Codul CSS aprobate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulare.

La cea de-a 102-a sesiune a sa din noiembrie 2020, Comitetul de siguranţă maritimă al OMI (MSC) a aprobat noi amendamente la Codul CSS (a fost înlocuit textul anexei 13 privind metodele de evaluare a eficienței sistemelor de amarare pentru mărfurile semi-standardizate și nestandardizate) pe care le-a difuzat prin circulara MSC.1/Circ. 1623 din 7 decembrie 2020.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transportului maritim, elaborează şi promovează acte normative şi norme specifice aplicabile transportului maritim, urmăreşte aplicarea acestora şi asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3477-omti09072021dtn

Atasamente:

Proiect Ordin
Referat Aprobare 
Anexa
Codul CSS

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
27.05.2021

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1132/2013 privind aplicarea Codului de reguli practice de siguranță din 2011 pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte (Codul TDC 2011), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1048(27) din 30 noiembrie 2011

Data publicării: 25.05.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 07.06.2021

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în domeniu.

Codul de reguli practice de siguranță pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte a fost adoptat pentru prima dată de către Organizație prin rezoluția A.287(VIII) din 20 noiembrie 1973. Ulterior, ca urmare a continuării producerii unor incidente navale legate de transportul încărcăturilor de lemn pe punte, a operării unor nave din ce în ce mai mari și mai complexe din punct de vedere tehnologic, s-a impus revizuirea codului în 1991 (prin rezoluția A.715(17)) și în 2011 (prin rezoluția A.1048(27) – Codul de reguli practice de siguranță din 2011 pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte (Codul TDC 2011), care abrogă rezoluția A.715(17)).

Codul TDC 2011 se adresează tuturor celor implicați în pregătirea, încărcarea, stivuirea, amararea și transportul încărcăturii de lemn pe punte (unitățile de pre-ambalare, expeditorii, proprietarii navelor, navlositorii, companiile de operare, echipajul navelor) precum și administrațiilor, constructorilor și proiectanților de nave și echipamente. Trimiteri la Codul TDC 2011 se regăsesc în importante instrumente adoptate în cadrul OMI, cum ar fi: Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, modificată prin Protocolul din 1988 la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 53/1999, Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979, Codul internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă, adoptat de OMI prin Rezoluția MSC.267(85), acceptat și publicat de către Romania prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 675/2010, cod obligatoriu în temeiul Convenției SOLAS 1974.

Codul TDC 2011 a fost publicat în legislația națională prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1132/2013.

La cea de-a 102-a sesiune a sa din noiembrie 2020, Comitetul de siguranță maritimă al OMI (MSC) a aprobat amendamente la Codul TDC 2011 (la capitolul 6-Principii alternative de proiectare din Partea B și la Anexa B-Exemple de moduri de stivuire și de amarare) pe care le-a difuzat prin circulara MSC.1/Circ. 1624 din 7 decembrie 2020.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transportului maritim, elaborează și promovează acte normative și norme specifice aplicabile transportului maritim, urmărește aplicarea acestora și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3404-omti25052021dtn

Atasamente:

Proiect Ordin
Referat Aprobare 
Anexa

Vezi mai mult Descarca
28.04.2021

Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Data publicării: 27.04.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 10.05.2021

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale:

-prevederile art. 48, alin.(1), lit.b și lit.e coroborat cu alin.(4) din Legea nr.15/2021, Legea bugetului de Stat pe anul 2021;
– Hotărârea Guvernului nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
-ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
-ordinul ministerului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.
– Legea nr.235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999.
– prevederile art.49 și art.50 alin.(1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare;
– prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 991/2020 cu privire la stabilirea porturilor şi a căilor navigabile interioare pentru care serviciul de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime este obligatoriu şi a modului de derulare a acestui serviciu.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii s-a realizat avându-se în vedere următoarele:

– rezultatele obţinute în anul 2020, obiectivele şi direcţiile strategice cuprinse în planul de administrare şi planul de management, cu preponderenţă creşterea performanţelor economice în condiţiile întăririi disciplinei financiare;
– avizul Consiliului de Administrație, conform Deciziei nr.15724/29.03.2021 privind proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
– aprobarea proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa de reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor, prin Hotărârea nr. 04/20.04.2021;
– nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2021: 2,4% așa cum reiese din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2021 și proiecția acestuia pe anul 2022-2024, elaborat de Ministerul Finanțelor;
– în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc;
– Conform alin.(b) art.30¹ din O.G.nr.22/1999, Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, are obligaţia de a utiliza peste 50% din totalul veniturilor obţinute din administrarea şi exploatarea structurii de transport naval care face obiectul concesiunii pentru întreţinerea, reparaţia, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii;
– Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa a înregistrat la 31.12.2020 un rezultat brut pozitiv în valoare de 169.982 mii lei și nu a înregistrat plăti restante;
– Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa a programat pentru anul 2021, un rezultat brut pozitiv în valoare de 91.497 mii lei și nu a estimat plăti restante. Rezultatul brut al anului 2021 este programat la un nivel mai mic decât preliminatul anului anterior, din cauza obligativitatii companiei de a îndeplini atribuțiile de autoritate portuară și de administrator de port, în conformitate cu OG nr. 22/1999, care presupun înregistrarea de cheltueli suplimentare față de cele preliminate la 31.12.2020, după cum urmează:
– repararea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii date în concesiune și administrare;
– monitorizarea sau furnizarea, după caz, a serviciilor de siguranță din interiorul portului;
– asigurarea permanentă a adâncimilor minime ale apei în bazine și la dane, asigurând semnalizarea căilor de acces;
– elaborarea planurilor de dezvoltare a porturilor maritime în conformitate cu politica și planurile de dezvoltare elaborate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
– veniturile totale sunt estimate pentru anul 2021 la nivelul de 411.784 mii lei, cu o creștere cu 2,3 % faţă de preliminatul pe anul 2020;
– cheltuielile totale sunt estimate pentru anul 2021 la nivelul de 320.287 mii lei, cu o creștere cu 37,725 faţă de preliminatul pe anul 2020;
– cheltuielile sunt estimate pe baza solicitărilor venite de la sucursalele companiei și de la compartimentele interesate, sunt incluse în Programul de aprovizionare și în Planul de achiziții al companiei, iar estimările au la bază evoluția acestor tipuri de cheltuieli pe ultimii ani, prețurile practicate pentru achiziționarea materialelor, necesitățile companiei pentru buna desfașurare a activității și totodată posibilitatea companiei de a acoperi aceste cheltuieli cu veniturile estimate a se realiza din prestațiile către terți în cursul anului 2021;
– nivelul cheltuielilor de natură salarială, a fost fundamentat având în vedere prevederile art.48, alin.(1), lit. b și lit.e, coroborat cu alin. (4) din Legea nr. 15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021. Cheltuielile de natură salarială programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, sunt mai mari cu 21,81% (cu 21.231 mii lei) față de cele programate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr.800 /2020 și cu 31,72% (cu 28.558 mii lei) față de cele realizate la 31.12.2020 ca urmare:

· a influenței sumelor reprezentând reîntregirea acestora pentru întreg anul 2021,

determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2020, cu suma de 4.553 mii lei, în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și cu art.48, alin(1), lit.b din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.15;

· a influentei sumelor reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială

programate în anul 2021 față de cele aprobate în anul 2020, conform HG nr. 800/2020, urmare a extinderii activității, cu suma de 16.678 mii lei, în conformitate cu art.48, alin(1), lit.e din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.15 și cu prevederile art.49 și art.50 alin.(1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare). In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 991/19.05.2020 – pentru stabilirea porturilor şi a căilor navigabile interioare pentru care serviciul de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime este obligatoriu şi a modului de derulare a acestui serviciu, Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, i-a revenit obligativitatea preluării serviciului de pilotaj maritim în porturile administrate conform prevederilor art.1, alin.(1) „Se instituie obligativitatea efectuării serviciului de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime în porturile aflate în administrarea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa” și alin.(3) „Serviciul de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime prevăzut la alin. (1) se asigură prin corpul propriu de piloţi ai Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa”. In conformitate cu art.4 – „Până la data de 31 decembrie 2020, administraţiile portuare şi/sau de cale navigabilă prevăzute la art. 1-3 trebuie să organizeze corpul propriu de piloţi şi să ia toate măsurile necesare din punct de vedere financiar, organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea serviciului de pilotaj, potrivit legii”.

– nivelul câștigului mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021 este mai mic cu 9,44% față de cel realizat la finelui anului 2020;
– cuprinderea în cadrul proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a influențelor rezultate în urma aplicării prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente contractelor de mandat;
– sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2021 au fost estimate în crestere cu 59,43% față de cele realizate la 31.12.2020 și vor fi asigurate din:

· surse proprii –amortizare în valoare de 41.621 mii lei și profit anul 2020 în valoare

de 101.251 mii lei;

· alocații bugetare în valoare de 2.700 mii lei;
· alte surse (fonduri externe nerambursabile), în valoare de 146.687 mii lei.

– cheltuielile pentru investitii estimate pentru anul 2021, vor fi în crestere față de cele realizate la 31.12.2020 cu 59,43%.

Indicatorii economico – financiari, cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, au următoarele valori:

· productivitatea muncii se va diminua de la 428,14 mii lei/persoană la 392,55 mii

lei/ persoană (cu 8,31%);

· numărul de personal programat la finele anului 2021 (996 salariati) va rămâne

același ca cel aprobat în anul 2020, prin HG nr.800/2020;

· cheltuielile de natură salarială sunt mai mari cu 21,81 % față de cele programate

în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr.800/2020, în conformitate cu prevederile art. 48, alin.(1) lit.b și e din Legea nr.15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021;

· câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură

salarială, calculat conform legii anuale a bugetului de stat, în anul 2021 scade cu 9,44% fata de cel realizat la 31.12.2020;

· cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, vor ȋnregistra o creștere cu 34,63%

față de cele realizate în anul 2020, din cauza creșterii cheltuielilor totale programate în anul 2021 cu 37,72%, față de creșterea veniturilor programate în anul 2021 cu 2,30;

· creanţele restante pentru anul 2021, au fost estimate în scadere cu 0,81% față

de cele realizate în anul 2020;

· plăţile restante, compania și-a propus să nu înregistreze plăţi restante.
· pentru anul 2021 se estimează un rezultat brut pozitiv în valoare în valoare de 91.497

mii lei și nu s-au estimat plăti restante. Rezultatul brut al anului 2021 este programat la un nivel mai mic decât preliminatul anului anterior cu 46,17% din cauza obligativitatii companiei de a îndeplini atribuțiile de autoritate portuară și de administrator de port, în conformitate cu OG nr. 22/1999, care presupun inregistrarea de cheltueli suplimentare față de cele preliminate la 31.12.2020 mii lei.

· Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa nu

înregistrează la 31.12.2020, pierderi contabile din anii precedenți.

· proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale

„Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa a fost avizat de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr.15724/29.03.2021;

· proiectul privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei

Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa a fost aprobat de reprezentanții AGA, prin Hotărârea nr. 04/20.04.2021;

· proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de

gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune;

· în conformitate cu art.6 (1) din OG 26/2013 proiectul de buget de venituri şi

cheltuieli pe anul 2021 a fost supus consultării organizaţiilor de sindicat

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3372-hg27042021deas

Atasamente:

HG APMC
NF APMC 
Anexa APMC

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
20.04.2021

Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Data publicării: 19.04.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 04.05.2021

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale:
– prevederile art. 48, alin.(1), lit. a și b și alin.(4) din Legea nr.15/2021, Legea bugetului de Stat pe anul 2021 privind stabilirea cheltuielilor de natură salarială;
– ordonanţa Guvernului nr.26/2013 cu modificările şi completările ulterioare;
– ordinul ministerului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.
– alocațiile de la bugetul de stat prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021;
– art. 21 din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002 cu completările şi modificările ulterioare;

Hotarârea Guvernului nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A.” s-a realizat avându-se în vedere următoarele:

– avizul C.A. nr. 12/08.03.2021 privind proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
– aprobarea proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A, de reprezentanții AGA, prin Hotărârea nr. 04/09.04.2021;
– nivelul estimat al contractelor ce urmează a fi încheiate pentru anul 2020;
– nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2021: 2,4% așa cum reiese din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2021 și proiecția acestuia pe anul 2022-2024, elaborat de Ministerul Finanțelor Publice;
– nivelul preliminat al realizărilor pentru anul 2020;
– nivelul veniturilor totale este corelat cu nivelul cheltuielilor totale, rezultatul brut fiind pozitiv;
– nivelul total al cheltuielilor care a fost estimat funcție de necesarul de materiale și servicii necesare desfăşurării în condiţii de siguranță în exploatare, precum și în condiții normale a activităţii;
– nivelul total al cheltuielilor care a fost estimat funcție de necesarul de materiale și servicii necesare desfăşurării în condiţii de eficienţă a activităţii;
– nivelul și structura cheltuielilor care au fost estimate având în vedere necesarul de materii prime, materiale, energie și apă, servicii și lucrări, prețurile estimate ale acestora, luând în calcul consumurile specifice normate, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale, cheltuielile cu taxele și impozitele calculate conform legii, etc;
– nivelul stabilit prin acte normative pentru costurile ce sunt prevăzute în legi speciale;
– nivelul cheltuielilor de natură salarială, care a fost fundamentat având în vedere prevederile art. 48, alin.(1), lit. a și b și alin.(4) din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, prezintă o creștere de 4,45% față de nivelul aprobat al anului 2020, ca urmare :

· influenței sumelor reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat

datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu suma de 17,02 mii lei;

· influenței sumelor reprezentând reîntregirea acestora pentru întreg anul 2021,

determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2020, cu suma de 1.201,20 mii lei;

– nivelul câștigului mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021 este mai mic cu 0,77% fata de cel realizat la finalul anului 2020, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale art. 48, alin.(4) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2021;
– cuprinderea în cadrul bugetului a influenţelor din aplicarea prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente contractelor de mandat;
– în anul 2020 compania nu a inregistrat plați restante și nu prevede nici pentru anul 2021;
– pentru anul 2021, profitul estimat crește față de cel preliminat în anul 2020 cu 11,15%;
– planul de investiţii, dotări, sursele de finanţare;
– programul anual al achiziţiilor publice;
– planul de întreţinere şi reparaţii;
– perspectivele privind menţinerea traficului de mărfuri pe canalele navigabile.

Indicatorii tehnico economici cuprinsi în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 au urmatoarele valori:

· productivitatea muncii va creşte de la 223,68 mii lei/persoană la 247,07 mii lei/persoană (10,46%);
· numărul de personal prognozat la finele anului 2021 (417) se menţine la acelaşi nivel cu cel prognozat la sfârșitul anului 2020;
· numărul mediu de salariaţi (415) se menţine la acelaşi nivel cu cel realizat la sfârșitul anului 2020;
· câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform legii anuale a bugetului de stat, în anul 2021, scade de la 4.593,97 lei (anul 2020) la 4.558,42 lei (cu 0,77%);
· cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale vor ȋnregistra o scădere de la 962,66 mii lei (anul 2020) lei la 962,55 mii lei (anul 2021) cu 0,11%;
· creanţele restante pentru anul 2021, s-a estimat reducerea valorii acestora de la 14.228,78 mii lei (anul 2020) la 14.100,00 mii lei (anul 2021) cu 0,01%;
· plăţile restante, compania şi-a propus să nu înregistreze plăţi restante.
· indicele de creştere al cheltuielilor (10,82 %) ȋn anul 2021 este mai mic decȃt indicele de creştere al veniturilor (10,83%), compania încadrându-se astfel în prevederile legislative ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013.
· Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile”- S.A.” nu înregistreaza pierdere contabilă din anii precedenti.
· La 31.12.2020 Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile”- S.A.” nu înregistrează pierdere contabilă din anii precedenti.
· pentru anul 2021 se estimează un profit brut în sumă de 3.888,03 mii lei.

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr.1145/13571/31.03.2021 și înregistrată sub nr.1009291-2021/02.04.2021.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3361-hg19042021deas

Atasamente:

HG ACN
NF ACN 
Anexa BVC ACN 2021

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
02.02.2021

Constanța Port Business Association continuă acțiunea inițiată în data de 20.01.2021 și se adresează inclusiv Comisiilor de specialitate din cadrul Parlamentului României, opunându-se Inițiativei Bulgare – New Aegean Baltic Ten-T Corridor – ABC+De – 01.02.2021

Vezi mai mult Descarca
21.01.2021

Constanța Port Business Association se opune Inițiativei Bulgare – New Aegean Baltic Ten-T Corridor – ABC+De și solicită noului Ministru al Transporturilor și tuturor factorilor de decizie implicați, să susțină și să exprime clar acest punct de vedere – 20.01.2021

Constanța Port Business Association se opune Inițiativei Bulgare –
New Aegean Baltic Ten-T Corridor – ABC+De și solicită noului Ministru al
Transporturilor și tuturor factorilor de decizie implicați, să susțină și să
exprime clar acest punct de vedere_20.01.2021

Document:
Pozitie CPBA_ref. Coridor ABD+De 20.01.2021

Vezi mai mult Descarca
21.01.2021

Constanța Port Business Association se adresează noului Ministru al Transporturilor, cu privire la activitatea Companiei Naționale „ Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, și respectiv a Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” S.A. în legatură cu întocmirea și aprobarea Normelor de Fundamentare a tarifelor practicate începând cu anul 2021 – 20.01.2021

Constanța Port Business Association se adresează noului Ministru al
Transporturilor, cu privire la activitatea Companiei Naționale „
Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, și respectiv a Companiei
Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” S.A. în legatură cu
întocmirea și aprobarea Normelor de Fundamentare a tarifelor practicate
începând cu anul 2021_20.01.2021

Document:

Adresa CPBA Nr. 30/20.01.2021 ref tarife APMCACN

Vezi mai mult Descarca
22.12.2020

Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice, după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului

Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice, după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Data publicării: 18.12.2020
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 29.12.2020

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Descarca proiectul

Detalii complete proiect

Atasamente

Vezi mai mult Descarca