Proiecte de acte normative

11.08.2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx 2008) – Jurnale electronice de înregistrare și cerințe pentru certificarea dispozitivelor de reducere catalitică selectivă (SCR), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.317(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019

 

Data publicării: 07.08.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 18.08.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este un stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la acesta, cunoscută sub abrevierea MARPOL 73/78, este cea mai importantă convenție privind prevenirea poluării mediului marin de către nave, atât din cauze care țin de operarea navelor, cât și din cauza unor accidente. România a aderat la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 6/1993.

Anexa VI – Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave a fost adoptată prin Protocolul din 1997 privind amendarea Convenției internaționale di 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta. România a aderat la Protocolul din 1997 și implicit a acceptat Anexa VI la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 269/2006.

În conformitate cu art. 38(a) al Convenției privind crearea OMI, referitor la funcțiile conferite Comitetului pentru protecția mediului marin (MEPC) prin convențiile internaționale pentru prevenirea și controlul poluării marine, acest comitet poate adopta rezoluții prin care se modifică textul convențiilor sau anexelor la acestea.

În conformitate cu art. 16 al Convenției MARPOL din 1973 și cu art. VI al Protocolului din 1978, precum și cu art. 4 din Protocolul din 1997, care specifică împreună procedura de amendare, MEPC poate adopta amendamente la anexele convenției și la apendicele acestora.

De asemenea, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenției MARPOL din 1973, MEPC poate stabili ca amendamentele să se considere ca fiind acceptate la o anumită dată, cu excepția cazului în care înainte de această dată, cel puțin o treime din Părți sau Părțile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puțin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi comunicat OMI obiecțiunile lor la aceste amendamente.

Această procedură simplificată prevăzută de convenție este denumită ”procedura de acceptare tacită” și se coroborează cu procedura de intrare în vigoare a respectivelor amendamente, cuprinsă în art. 16(2)(g)(ii) al Convenției MARPOL din 1973.

La conferința internațională care a adoptat Protocolul din 1997, a fost adoptat prin Rezoluția 2, Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx), ca instrumente ajutător pentru punerea în aplicare a prevederilor Anexei VI la MARPOL referitoare la emisiile de oxizi de azot. Aplicarea Codului tehnic NOx este obligatorie în conformitate cu regula 13 din Anexa VI la MARPOL.

Codul tehnic NOx a intrat în vigoare în temeiul legii și a fost publicat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 216/2007. Acest instrument internațional a fost revizuit de OMI, noul conținut (Codul tehnic NOx 2008) fiind adoptat prin Rezoluția MEPC.177(58), fiind publicat prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 633/2010.

Ulterior, Codul tehnic NOx 2008 a mai fost amendat prin Rezoluțiile MEPC.217(63), MEPC.251(66) și MEPC.272(69). Aceste rezoluții sunt intrate în vigoare în temeiul legii și au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordine ale ministrului transporturilor.

Experiența acumulată de statele membre ale OMI, exigențele tot mai sporite privind protecția mediului, dar și progresele tehnice continue au condus la concluzia că este necesară o nouă amendare a Codului tehnic NOx 2008. Astfel, în sesiunea șaptezeci și patru a MEPC a fost adoptată la 17 mai 2019 Rezoluția MEPC.317(74), care face obiectul prezentului proiect de Ordin și care aduce amendamente la Codul tehnic NOx 2008 pentru introducerea și definirea noțiunii de Jurnal electronic de înregistrare, armonizarea și actualizarea textului unor proceduri de certificare a motoarelor, precum și pentru modificarea formatului de Model de Certificat EIAPP al navelor, ca urmare a introducerii acestei noțiuni.

Termenul pentru acceptarea tacită a acestor amendamente, conform punctului 2 din rezoluție, a fost 1 aprilie 2020. România nu a formulat niciun fel de obiecțiuni la acestea și nici OMI nu a comunicat depunerea unor obiecțiuni până la această dată, astfel că amendamentele adoptate vor intra în vigoare, potrivit prevederilor punctului 3 din rezoluție, la data de 1 octombrie 2020, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) al Convenției din 1973.

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ministerul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor elaborează actele normative și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte, implicit din codurile cu caracter obligatoriu în temeiul respectivelor convenții.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3061-omtic07082020dtn

Vezi mai mult Descarca
31.07.2020

Proiectul Hotărâre a Guvernului pentru actualizarea anexei nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

Proiectul Hotărâre a Guvernului pentru actualizarea anexei nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

Data publicării: 30.07.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 10.08.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Prin actualizarea anexei nr. 2. privind Plata contribuției anuale a părții române în conformitate cu Memorandumul de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor desemnat să aducă la îndeplinire prevederile Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, va avea posibilitatea să onoreze plata contribuției anuale a părții române, care se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3054-hg30072020dtn

Vezi mai mult Descarca
31.07.2020

Proiectul Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Proiectul Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Data publicării: 30.07.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 10.08.2020

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Schimbări preconizate

Având în vedere prevederile:
– art.1,alin.(1) OMTIC 991/2020 – „Se instituie obligativitatea efectuării serviciului de pilotaj al navelor maritime și fluviomaritime în porturile aflate în administrarea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța”;
– art.4 – „Până la data de 31 decembrie 2020, administrațiile portuare și/sau de cale navigabilă prevăzute la art. 1-3 trebuie să organizeze corpul propriu de piloți și să ia toate măsurile necesare din punct de vedere financiar, organizatoric și logistic pentru desfășurarea serviciului de pilotaj, potrivit legii”,
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa va prelua activitatea de pilotaj începand cu luna decembrie 2020 și va organiza în acest sens, corpul propriu de piloţi luând toate măsurile necesare din punct de vedere financiar, organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea serviciului de pilotaj, potrivit legii.
Serviciul de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime prevăzut, se va asigura prin corpul propriu de piloţi ai Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa.
Influențele valorice ale indicatorilor economico-financiari ce decurg din preluarea activității de pilotaj de către Compania Națională “Administratia Porturilor Maritime”- S.A. Constanța pentru luna decembrie 2020, au condus la majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1.950 mii lei (cheltuieli aferente activității de pilotaj pentru luna decembrie 2020) în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 față de cheltuielile totale aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin HG nr.234/2020.
Majorarea veniturilor în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 fată de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HG nr.234/2020, cu suma de 1.950 mii lei, a avut la bază analiza veniturilor realizate la 3 luni 2020 și estimarea veniturilor pe următoarele 9 luni, această creștere având scopul de a acoperi cheltuielile pentru activitatea de pilotaj din luna decembrie 2020, fapt care a condus la menținerea rezultatului brut aprobat inițial de 113.510 mii lei și, implicit la menținerea repartizării profitului pe anul 2020.
Față de nivelul bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2020 în baza HG nr. 234/26.03.2020, societatea propune un proiect de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, cu o creștere a veniturilor totale cu 0,48%, o creștere a cheltuielilor totale cu 0,67%, menținerea rezultatului brut aprobat inițial de 113.510 mii lei și, implicit menținerea repartizării profitului pe anul 2020, așa cum a fost aprobat prin HG nr.234/26.03.2020.
Compania Nationala “Administratia Porturilor Maritime” S.A. – Constanța a propus în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 următoarele modificări ale indicatorilor economico – financiari, față de bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr.234/2020:
– suplimentarea cu 65 posturi a organigramei societătii;
– creșterea veniturilor totale cu 0,48%.Majorarea veniturilor a avut la bază analiza veniturilor realizate la 3 luni 2020 și estimarea veniturilor pe următoarele 9 luni, această creștere având scopul de a acoperi cheltuielile pentru activitatea de pilotaj din luna decembrie 2020. Acest lucru a dus la menținerea rezultatului brut aprobat inițial de 113.510 mii lei și, implicit la menținerea repartizării profitului pe anul 2020.Aceasta majorare este posibilă având în vedere faptul că, în execuția bugetară la 31.03.2020, se înregistrează venituri conjuncturale la nivelul cheltuielilor conjuncturale, urmarea refacturării către armatorul navei Qeen Hind eșuată în Portul Midia, a contravalorii tuturor prestațiilor efectuate de terțe persoane și de către companie cu ocazia ranfluării navei respective;
– creșterea cheltuielilor totale cu 0,67%, din care cheltuielile cu personalul au crescut cu 1,54%;
– creșterea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale cu 0,19%;
-menținerea rezultatului brut în valoare de 113.510 mii lei și, implicit menținerea repartizării profitului pe anul 2020, așa cum a fost aprobat prin HG nr.234/26.03.2020.
Compania Națională “Administrația Porturilor Maritime” SA – Constanța nu a înregistrat în anul 2019 plăti restante și nu va înregistra nici în anul 2020.
Căstigul mediu brut pe salariat, programat în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, a crescut cu 1,13% față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prin HG nr.234/2020.
Productivitatea muncii, calculată în unități valorice pe total, programată în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, va înregistra o ușoară diminuare cu 0,53%, influențată de creșterea cheltuielilor cu salariile prin angajarea unui număr de 65 persoane aferent activitații de pilotaj pentru luna decembrie 2020.
Sursele de finanțare a investițiilor, programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, în valoare de 232.997 mii lei, au rămas nemodificate față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prin HG. nr.234/2020.
Cheltuielile pentru investiții, programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 în sumă de 232.997 mii lei, au rămas de asemenea nemodificate față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prin HG. nr.234/2020.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3055-hg30072020de

Vezi mai mult Descarca
28.07.2020

Proiectul OMTIC privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.318(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019 și, respectiv, prin Rezoluția MSC.460(101) a Comitetului de siguranță maritimă din 14 iunie 2019

 

Data publicării: 24.07.2020
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 04.08.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave.

România este stat membru al OMI ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Transportul în vrac, pe mare, al produselor chimice periculoase lichide, cu nave cisternă construite la 1 iulie 1986 sau după această dată, care efectuează voiaje internaționale, se face conform prevederilor cuprinse în Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptat de OMI prin Rezoluția MSC.4(48) a Comitetului de siguranță maritimă (MSC) din 17 iunie 1983 având în vedere aspecte legate de siguranța constructivă a navelor cisternă, și respectiv prin Rezoluția MEPC.19(22) a Comitetului pentru protecția mediului marin (MEPC) din 5 decembrie 1985 având în vedere aspecte legate de prevenirea poluării mediului marin cu astfel de produse.

Codul IBC a devenit obligatoriu, în conformitate cu prevederile capitolului VII din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS 74) la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, și respectiv cu prevederile anexei II din Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78) la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993.

Codul IBC este o normă tehnică internațională referitoare la siguranța transportului maritim în vrac al produselor chimice periculoase lichide, impunând navelor cisternă utilizate pentru un asemenea transport cerințe tehnice de proiectare și construcție a corpului și echipamentelor de la bord, în vederea reducerii pericolului la care sunt expuse navele și echipajele lor, precum și prevenirii poluării mediului marin, împreună cu proceduri corespunzătoare de operare.

Codul IBC a fost modificat și completat ulterior printr-o serie de amendamente adoptate prin rezoluții ale celor două comitete, MSC și MEPC, care au stabilit de comun acord proceduri de adoptare oficială a acelorași amendamente.

România a acceptat Codul IBC și amendamentele la acesta adoptate de OMI până în anul 2000, prin Legea nr. 72/2003. Toate amendamentele intrate în vigoare pe plan internațional până în prezent, au fost publicate în legislația națională prin acte normative specifice.

În anul 2019 cele două comitete au adoptat prin rezoluția MEPC.318(74) și, respectiv, prin rezoluția MSC.460(101), noi amendamente la Codul IBC. Subliniem faptul că anexa rezoluției MEPC.318(74) este identică cu anexa rezoluției MSC.460(101), acestea fiind rezultatul comun al activității specifice celor două comitete OMI.

Amendamentele la Codul IBC adoptate prin cele două rezoluții constau în principal în înlocuirea integrală a:

– secțiunii 1.3 – definiții din capitolul 1;

– capitolelor 17, 18 și 19 ce listează produsele chimice lichide care pot fi transportate cu astfel de nave specializate, specificându-se cerințele minime necesare, precum și produsele cărora nu li se aplică cerințele acestui cod; și

– capitolului 21 în care sunt prezentate criteriile de atribuire a cerințelor de transport pentru produsele care fac obiectul acestui cod.

Întrucât la 1 iulie 2020 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul IBC adoptate prin cele două rezoluții (prin așa-numita procedură de acceptare tacită), în conformitate cu prevederile specifice precizate în acele rezoluții, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2021.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte și, implicit, a codurilor cu caracter obligatoriu în baza prevederilor respectivelor convenții.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3044-omtic24072020dtn

Vezi mai mult Descarca
21.07.2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor privind aplicarea Instrucţiunilor de inspecţie din 2019 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.l 140(31) din 4 decembrie 2019

 

Data publicării: 16.07.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.07.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenţia de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigaţiei maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizaţii ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizaţiei.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferinţe internaţionale şi sesiuni ale Adunării statelor membre şi ale comitetelor sale, pentru adoptarea convenţiilor maritime, codurilor şi rezoluţiilor în materie.

Astfel, la Londra la 11 noiembrie 1988, a avut loc Conferinţa internaţională privind Sistemul armonizat de inspectare şi certificare a navelor comerciale maritime care efectuează voiajuri internaţionale. La această conferinţă au fost adoptate: Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare şi, respectiv, Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, prin care s-a instituit Sistemul armonizat de inspectare şi certificare în cadrul celor două convenţii susmenţionate.

Ulterior, în anul 1990, Sistemul armonizat de inspectare şi certificare s-a extins şi la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, precum şi la următoarele coduri cu caracter obligatoriu în temeiul convenţiilor susmenţionate: Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase, Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate şi Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase, prin adoptarea de către comitetele relevante ale OMI a unor amendamente la respectivele instrumente internaţionale.

Precizăm că România este parte la toate instrumentele internaţionale susmenţionate, prin acte normative specifice de aderare, respectiv de acceptare a acestora şi toate amendamentele în vigoare la respectivele instrumente, sunt implementate în legislaţie națională.

În vederea aplicării unitare a prevederilor referitoare la efectuarea inspecţiilor la nave, precum şi pentru detalierea respectivelor inspecţii, Adunarea OMI a adoptat în anul 1993, prin Rezoluţia A.746(18), Instrucţiuni de inspecţie privind Sistemul armonizat de inspectare şi certificare. Sistemul armonizat de inspectare şi certificare a intrat în vigoare pe plan internaţional la data de 3 februarie 2000.

Prin OMT nr. 291/2000 au fost aprobate Instrucţiunile de inspecţie privind Sistemul armonizat de inspectare şi certificare, cod MT.RNR-I/SAIC-2000 aplicabile navelor comerciale maritime sub pavilion român, care au fost elaborate pe baza Rezoluţiei A.746(18). OMT nr. 291/2000, fiind abrogat, ulterior de OMT nr. 819/2013 privind aplicarea Instrucţiunilor de inspecţie din 2011 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1053(27) din 30 noiembrie 2011, precum şi a amendamentelor ulterioare la aceasta.

Amendamentele ulterioare adoptate de OMI la instrumentele internaţionale susmenţionate, au impus revizuirea Instrucţiunilor de inspecţie privind Sistemul armonizat de inspectare şi certificare. Astfel, prin Rezoluţia A.1053(27) au fost adoptate Instrucţiunile de inspecţie din 2011 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), care abrogă instrucţiunile anterioare şi care au fost implementate în legislaţia naţională prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 819/2013. Instrucţiunile de inspecţie din 2011 au fost amendate prin Rezoluţia A.1076(28). Aceste amendamente au fost implementate în legislaţia naţională prin OMT nr. 646/2015.

De asemenea, adoptarea unor noi amendamente la convenţiile şi codurile menţionate mai sus, care au intrat în vigoare sau care au început să producă efecte după adoptarea Rezoluţiei A.1076(28), precum şi adoptarea unor noi coduri, respectiv Codul internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF) şi Codul internaţional pentru nave care operează în ape polare (Codul Polar), au impus revizuirea Instrucţiunilor de inspecţie din 2011.

Astfel prin Rezoluţia A.1140(31) au fost adoptate Instrucţiunile de inspecţie din 2019 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), care care înlocuiesc instrucţiunile anterioare. Instrucţiunile de inspecţie din 2019 ţin seama de amendamentele la instrumentele IMO obligatorii care au intrat în vigoare până la 31 decembrie 2019. Apare astfel necesitatea actualizării corespunzătoare a legislaţiei naţionale.

Menţionăm că cele două noi coduri obligatorii au fost acceptate de România şi publicate după cum urmează: Codul IGF prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 707/2016 și Codul Polar prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1404/2016.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3037-omtic16072020dtn

Vezi mai mult Descarca
16.07.2020

Proiectul de Ordinul al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 917/2013 pentru publicarea acceptării Rezoluției A.761(18) – Recomandarea cu privire la condițiile de autorizare a stațiilor de întreținere a plutelor de salvare gonflabile, adoptată la 4 noiembrie 1993, precum și a Rezoluției MSC.55(66) – Adoptarea amendamentelor la Recomandarea cu privire la condițiile de autorizare a stațiilor de întreținere a plutelor de salvare gonflabile [Rezoluția A.761(18)], adoptată la 30 mai 1996 de către Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale, și stabilirea unor măsuri de aplicare a acestora

 

Data publicării: 15.07.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.07.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Una dintre cele mai importante convenții privind siguranța navigației, adoptate de OMI, este Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979. Prevederile anexei la această convenție, structurată în douăsprezece capitole, care cuprinde reguli privind construcția, dotarea și operarea navelor maritime, sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare, adoptate în cadrul sesiunilor Comitetului de siguranță maritimă (MSC) al OMI. O importanță deosebită în cadrul acestei convenții se acordă mijloacelor de salvare. Acestea sunt tratate distinct în Capitolul III al Convenției SOLAS 1974. La regula 20 paragraful 8.1 din acest capitol, se prevede obligativitatea ca plutele de salvare gonflabile să fie supuse, periodic, întreținerii într-o stație de întreținere care trebuie autorizată de Administrație.

Funcție de progresele tehnologice realizate de-a lungul anilor pentru întărirea siguranței și ocrotirea vieții omenești pe mare, MSC, la cea de-a șaizeci și doua sesiune a sa, a propus Adunării OMI adoptarea a o serie de recomandări privind modul de gestionare a activității desfășurate de către stațiile autorizate privind întreținerea plutelor de salvare gonflabile. Aceste recomandări au fost adoptate de către Adunarea OMI prin rezoluția A.761(18) în anul 1993. Structural, rezoluția stabilește responsabilitățile care revin Administrațiilor care autorizează stațiile de întreținere a plutelor de salvare gonflabile, precum și condițiile pe care aceste stații trebuie să le respecte pentru a fi autorizate. Datorită progresului tehnologic realizat în procedurile de testare aplicabile plutelor de salvare gonflabile, precum și datorită îmbunătățirii standardului lor de siguranță, MSC a adoptat în anul 1996 unele amendamente la respectiva Recomandare, prin Rezoluția MSC.55(66). Prin acele amendamente s-a urmărit creșterea gradului de siguranță a plutelor de salvare gonflabile prin introducerea unor teste suplimentare.

Atât Rezoluția A.761(18) cât și Rezoluția MSC.55(66), au fost acceptate de România în temeiul legii și publicate în Monitorul Oficial, pe baza versiunii în limba engleză prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 917/2013 pentru publicarea acceptării Rezoluției A.761(18) – Recomandarea cu privire la condițiile de autorizare a stațiilor de întreținere a plutelor de salvare gonflabile, adoptată la 4 noiembrie 1993, precum și a Rezoluției MSC.55(66) – Adoptarea amendamentelor la Recomandarea cu privire la condițiile de autorizare a stațiilor de întreținere a plutelor de salvare gonflabile [Rezoluția A.761(18)], adoptată la 30 mai 1996 de către Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale, și stabilirea unor măsuri de aplicare a acestora. Potrivit acestui ordin, autorizarea stațiilor de întreținere a plutelor de salvare gonflabile este confirmată prin emiterea Certificatului pentru autorizarea stației de întreținere a plutelor de salvare gonflabile de către Autoritatea Navală Română; forma și conținutul acestui certificat corespund modelului prevăzut într-una din anexele la acel ordin.

Ulterior, în anul 2014, prin Rezoluția MSC.388(94), au fost adoptate noi amendamente la respectiva Recomandare. Prin noile amendamente se urmărește creșterea gradului de siguranță a utilizării plutelor de salvare gonflabile, prin obligativitatea înlocuirii elementelor de echipament al plutei, care sunt datate, în momentul reviziei în cazul în care data expirării este anterioară următoarei date de revizie a plutei de salvare.

În consecință, este necesară introducerea în legislația națională a Rezoluției MSC.388(94) și publicarea ei printr–un nou ordin al ministrului, iar, ca măsură conexă, se dispune totodată modificarea trimiterilor din Certificatul pentru autorizarea stației de întreținere a plutelor de salvare gonflabile la legislația internațională și națională relevantă.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3035-omtic15072020dae

Vezi mai mult Descarca
09.07.2020

Proiectul de Ordinul al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 411/2016 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.380(94) a Comitetului de siguranță maritimă din 21 noiembrie 2014

 

Proiectul de Ordinul al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 411/2016 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.380(94) a Comitetului de siguranță maritimă din 21 noiembrie 2014

Data publicării: 07.07.2020
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 20.07.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Una dintre cele mai importante convenții privind siguranța navigației adoptate de OMI este Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979. Prevederile anexei la această convenție, structurată în treisprezece capitole, care cuprinde reguli privind construcția, dotarea și operarea navelor maritime, sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare, adoptate în cadrul sesiunilor Comitetului de siguranță maritimă (MSC) al OMI; menționăm că toate amendamentele intrate în vigoare pe plan internațional au fost implementate în legislația națională prin acte normative specifice.

La sesiunea 94 a MSC din noiembrie 2014, prin Rezoluția MSC.380(94) au fost adoptate noi amendamente la Convenția SOLAS 1974. Aceste amendamente au fost acceptate de România în temeiul legii și publicate în Monitorul Oficial, pe baza versiunii în limba engleză, prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 411/2016.

Una dintre problemele care se doresc a fi reglementate prin amendamentele introduse prin MSC.380(94) o reprezintă modul de determinare a masei containerelor încărcate cu marfă. Această determinare se precizează că poate fi făcută printr-una din următoarele două metode:

1. fie prin cântărirea containerului încărcat, utilizând un echipament calibrat și certificat;

2. fie prin cântărirea tuturor ambalajelor și articolelor de marfă, incluzând masa paleților, fardajului și a oricărui alt material pentru arimare, ce urmează să fie încărcate în container, și adăugând tara containerului la suma diferitelor mase, utilizând o metodă certificată aprobată de către autoritatea competentă a statului în care a fost terminată încărcarea containerului.

Pentru cea de-a doua metodă rezoluția prevede ca administrațiile statelor parte la Convenția SOLAS 1974 să emită proceduri autorizate în acest sens.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3027-omtic07072020dtn

Vezi mai mult Descarca
30.06.2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Partea B din Codul Internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.415(97) a Comitetului de siguranță maritimă din 25 noiembrie 2016, așa cum a fost rectificată prin documentul MSC 97/22/Add.1/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 2 mai 2017

 

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Partea B din Codul Internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.415(97) a Comitetului de siguranță maritimă din 25 noiembrie 2016, așa cum a fost rectificată prin documentul MSC 97/22/Add.1/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 2 mai 2017

Data publicării: 25.06.2020
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 06.07.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenţia de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigaţiei maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizaţii ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizaţiei.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferinţe internaţionale şi sesiuni ale Adunării statelor membre şi ale comitetelor sale, pentru adoptarea convenţiilor maritime, codurilor şi rezoluţiilor în materie.

Una dintre cele mai importante probleme din domeniul siguranţei navigaţiei o reprezintă stabilitatea navelor. În acest sens, în anul 1993, Adunarea OMI a adoptat prin Rezoluţia A.749(18) denumită „Codul privind stabilitatea în starea intactă a tuturor tipurilor de nave prevăzute de instrumentele OMI”, unele recomandări privind criteriile de stabilitate şi măsurile necesare pentru a se asigura operarea în siguranţă a navelor maritime. Acest cod a fost perfecţionat continuu, astfel încât, prin Rezoluţia MSC.267(85) a Comitetului de Siguranţă Maritimă (MSC) a fost adoptat „Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008)”, care a devenit obligatoriu în baza amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974) şi respectiv, la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, adoptate prin Rezoluţiile MSC.269(85) şi MSC.270(85).

Codul IS din 2008, structurat pe părţi, cuprinde, pe lângă cerinţele obligatorii incluse în partea A şi prevederi cu caracter de recomandare, incluse în partea B, referitoare la stabilitatea navei în starea intactă, ţinând seama de principiile de bază ale proiectării şi construcţiei navelor maritime, precum şi de experienţa acumulată în cursul exploatării acestor nave.

Codul IS din 2008 a intrat în vigoare în condițiile Convenției SOLAS 1974, în temeiul legii, fiind publicat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 675/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 663 din 28 septembrie 2010, iar amendamentele ulterioare la partea B, adoptate prin Rezoluţia MSC.319(89) din 20 mai 2011 şi prin Rezoluţia MSC.398(95) din 5 iunie 2015, au fost publicate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 722/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 419 din 12 iunie 2015, respectiv prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1024/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 779 din 20 octombrie 2015.

În anul 2016, Comitetul de Siguranţă Maritimă al OMI a adus noi modificări Codului IS din 2008, prin Rezoluţia MSC. 415(97) care a fost rectificată prin documentul MSC 97/22/Add.l/Corr.l, referitoare la navele care efectuează operaţiuni de manevrare a ancorelor, de ridicare sau de remorcare, inclusiv remorcarea de escortă. Aceste modificări trebuie să producă efecte la aceeaşi dată la care intră în vigoare amendamentele la partea obligatorie din Codul IS 2008, adoptate prin Rezoluţiile MSC.413(97) şi MSC.414(97); precizăm că aceste ultime două rezoluţii menţionate fac obiectul unor alte acte normative specifice, OMT nr. 1265/2019 și respectiv, OMTIC nr. 283/2020.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3012-omtic25062020dtn

Vezi mai mult Descarca