Proiecte de acte normative

16.01.2020

Anunt Consultare Publica CN APMC – Servicii de asigurare pentru raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanta

 

Subscrisa Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, reprezentata legal prin Director General Costel STANCA, in temeiul art. 148 din Legea 99/2016 si a prevederilor art. 19 si 20 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 394/2016, organizeaza urmatoarea consultare publica:

OBIECT CONSULTARE:
Servicii de asigurare pentru raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanta.

DESCRIERE:
Se supun consultarii pietei serviciile de asigurare pentru raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanta, conform Caietului de sarcini nr. 1002/10.01.2020 anexat, cuprinzand cerintele minimale pe baza carora se vor desfasura consultarile.

Obiectivul principal: Asigurarea de raspundere profesionala a Administratorilor si a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanta, conform art. 153^12 alin.4 din Legea 31/1990.
Obiectul asigurarii consta in acoperirea prejudiciilor/daunelor produse Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA Constanta si/sau tertilor, ca urmare a faptelor culpabile savarsite in exercitarea atributiilor de administrare, conducere si/sau supervizare a activitatii Companiei de catre cei sapte administratori – membri ai Consiliului de Administratie precum si de catre Directorul General.
Procedura de selectie: se propune aplicarea procedurii – procedura simplificata.

ASPECTE SUPUSE CONSULTARII:
– Determinarea unei valori estimate (prime/pretul politei) pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor si directorului general din cadrul CN APM SA Constanta, tinand cont de cerintele tehnice minimale precizate in caietul de sarcini atasat;
– Perioada retroactiva;
– Perioada de avizare;
– Alte recomandari/potentiale solutii tehnice, financiare sau contractuale.
– Stabilirea conditiilor de participare a operatorilor economici la procedura de achizitie, respectiv a societatilor de asigurari autorizate de autoritati competente pentru practicarea asigurarii de raspundere profesionala (Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare) si/sau a intermediarilor/brokerilor de asigurari/distribuitorilor in asigurari autorizati pentru practicarea distributiei in asigurari (Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari) cu respectarea dispozitiilor Legii 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

MODALITATEA DE DESFASURARE:
Orice persoana/organizatie interesata transmite CN APM SA opinii, sugestii sau recomandari cu privire la aspectele supuse consultarii prin e-mail la adresa achizitii@constantza-port.ro, specificand expres, la referinta/subiect, mentiunea: Servicii de asigurare pentru raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanta.
CN APM SA va organiza intalniri cu toti cei interesati in termenele prevazute in prezentul anunt.
CN APM SA va publica rezumatul procesului de consultare a pietei anterior initierii procedurii de atribuire si respectand normele legale de asigurare a confidentialitatii.

DATA PUBLICARE: 15.01.2020.

DATA LIMITA TRANSMITERE PROPUNERI: Propunerile vor fi transmise pana la data de 31.01.2020.

DATA LIMITA CONSULTARE: CN APM SA va organiza intalniri cu toti cei interesati in perioada 03.02.2020 – 07.02.2020.

Caietul de sarcini poate fi consultat aici.

https://www.portofconstantza.com/apmc/portal/vizstire.do?bifa=true&method=showNews&id_stire=17336&tip_stire=1

Vezi mai mult Descarca
15.01.2020

Proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru completarea unor acte normative in domeniul transportului naval

 

Data publicării: 14.01.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.01.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește completarea Legii nr. 214/2015 pentru ratificarea Convenției privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii, precum și a Amendamentelor din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 636 din 21 august 2015, a Legii nr. 31/2016 pentru aderarea României la Convenția internațională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 219 din 24 martie 2016 și respectiv, a Legii nr. 229/2017 pentru aderarea României la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 969 din 07 decembrie 2017 (norme primare) cu câte o dispoziție conform căreia ”În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va elabora și va supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de punere în aplicare a prevederilor convenției (…)” pentru a fi legal posibilă emiterea de hotărâri de Guvern de aprobare a normelor metodologice (norme secundare), conform art. 108 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Prin modificarea propusă se va respecta și principiul ierarhiei actelor normative prevăzut la art. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2734-og14012020dtn

Vezi mai mult Descarca
13.01.2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

Data publicării: 06.01.2020
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.01.2020

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

În conformitate cu anexa nr. 3 la OMT nr. 1252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecționare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate, cu modificările ulterioare, în cadrul Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, au fost revizuite programele analitice, impunându-se actualizarea cursurilor obligatorii în materie de siguranță maritimă.
Astfel că, în temeiul art. 12 alin. 10 lit. m) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV din 10.04.2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, Consiliul de conducere al CERONAV prin hotărârile nr. 39/23.09.2019, nr. 46/22.11.2019 și nr. 52/17.12.2019, a avizat introducerea a 67 cursuri obligatorii și tarifele aferente și eliminarea a 74 de cursuri obligatorii din grila CERONAV

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2717-omt061102020dtn

Vezi mai mult Descarca
13.01.2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional privind siguranța navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.422(98) a Comitetului de siguranţă maritimă din 15 iunie 2017

 

Data publicării: 06.01.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.01.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securității navelor şi a instalațiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave.

România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în domeniu.

Una dintre cele mai importante convenţii privind siguranţa navigaţiei, adoptate de OMI, este Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979. Prevederile Convenţiei SOLAS 1974 se actualizează şi se perfecţionează continuu.

La a 95-a sesiune a Comitetului de siguranţă maritimă al OMI, care a avut loc în iunie 2015, a fost adoptat Codul internațional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), prin rezoluția MSC.391(95).

Acest nou cod, devenit obligatoriu ca urmare a adoptării amendamentelor la Convenția SOLAS 1974 prin Rezoluția MSC.392(95), a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017 și conține cerințe privind instalarea, controlul și monitorizarea echipamentelor și instalațiilor care utilizează combustibili cu punct de aprindere scăzut, în vederea reducerii la minim a riscurilor pentru navă, echipaj și mediu. Codul IGF a fost publicat în legislaţia naţională prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 707/2016.

Ulterior, prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.1 al OMI din 31 ianuarie 2017, au fost publicate rectificări la Rezoluţia MSC.391(95). Aceste rectificări au fost publicate în legislația națională prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1238/2017.

Recent, prin Rezoluţia MSC.422(98) au fost adoptate amendamente la Codul IGF privind protecția contra incendiului.

Ținând seama de prevederile art. VIII (b)(vi)(2)(bb) și ale art. VIII (b)(vii)(2) din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transportului maritim şi pe căile navigabile, respectiv de organ de specialitate al administraţiei publice centrale) asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte și, respectiv, ia măsuri de aplicare a convenţiilor internaţionale din domeniul său de activitate și, implicit, a codurilor internaționale cu caracter obligatoriu în temeiul respectivelor convenții.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2718-omt061102020dtn-16

Vezi mai mult Descarca
13.01.2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) – textul consolidat al amendamentelor adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.414(97) și MSC.444(99) ale Comitetului de siguranţă maritimă

 

Data publicării: 06.01.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.01.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securității navelor şi a instalațiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Una dintre cele mai importante probleme din domeniul siguranţei navigaţiei o reprezintă stabilitatea navelor. În acest sens, în anul 1993, Adunarea OMI a adoptat prin rezoluţia A.749(18) denumită ,,Codul privind stabilitatea în starea intactă a tuturor tipurilor de nave prevăzute de instrumentele OMI”, unele recomandări privind criteriile de stabilitate şi măsurile necesare pentru a se asigura operarea în siguranţă a navelor maritime. Acest cod a fost perfecţionat continuu, astfel încât, prin rezoluţia MSC.267(85) a Comitetului de siguranţă maritimă (MSC) a fost adoptat „Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008)”, care a devenit obligatoriu în baza amendamentelor la Convenţia internațională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omenești pe mare (Convenţia SOLAS 1974) şi, respectiv, la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, adoptate prin rezoluţiile MSC.269(85) şi, respectiv, MSC.270(85).

Codul IS din 2008, structurat pe părți, cuprinde, pe lângă cerințele obligatorii incluse în Introducere și în partea A, şi prevederi cu caracter de recomandare, incluse în partea B, referitoare la stabilitatea navei în starea intactă, ţinând seama de principiile de bază ale proiectării şi construcţiei navelor maritime, precum şi de experienţa acumulată în cursul exploatării acestor nave.

Codul IS din 2008 a intrat în vigoare în condițiile Convenției SOLAS, în temeiul legii și a fost publicat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 675/2010, în Monitorul Oficial nr. 663 din 28 septembrie 2010, iar amendamentele ulterioare la partea B, adoptate prin Rezoluția MSC.319(89) din 20 mai 2011 și prin Rezoluția MSC.398(95) din 5 iunie 2015, au fost publicate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 722/2015, în Monitorul Oficial nr. 419 din 12 iunie 2015, respectiv prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1024/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 779 din 20 octombrie 2015.

În 2016, Comitetul de siguranță maritimă al OMI a adoptat amendamente la Introducere și la partea A, obligatorii sub Convenţia SOLAS 1974 și sub Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, prin rezoluţia MSC.413(97) și, respectiv, MSC.414(97), precum și amendamente la partea B din Codul IS din 2008 prin rezoluţia MSC.415(97).

Ulterior, în 2018, au fost adoptate noi amendamente la partea A din Codul IS din 2008, prin Rezoluția MSC.443(99) (sub Convenţia SOLAS 1974) și Rezoluția MSC.444(99) (sub Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare).

Amendamentele adoptate în 2016 și 2018 se referă la navele care efectuează operațiuni de manevrare a ancorelor, de ridicare sau de remorcare, inclusiv remorcarea de escortare.

Conform prevederilor de la punctul 2 al Rezoluției MSC.444(99), Rezoluția MSC.444(99) și Rezoluția MSC.414(97) trebuie citite și interpretate împreună, ca un singur instrument. Copia certificată a textului consolidat al amendamentelor adoptate prin cele două rezoluții, pregătită de către Secretarul General al OMI conform punctului 7 al aceleiași rezoluții, face obiectul prezentului proiect de ordin.

Întrucât la 1 iulie 2019 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul IS din 2008 adoptate prin Rezoluția MSC.414(97) și Rezoluția MSC.444(99) (prin așa-numita procedură de acceptare tacită) în conformitate cu prevederile specifice ale Protocolului din 1988 asupra liniilor de încărcare precizate în rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2020.

Ținând seama de prevederile paragrafelor 2(f)(ii)(bb) și 2(g)(ii) ale articolului VI din Protocolul din 1988 privind Convenţia internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1999, precum și ale Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 675/2010 pentru publicarea acceptării Codului internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în stare intactă (Codul IS din 2008), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.267(85) a Comitetului Securităţii Maritime din 4 decembrie 2008, precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transportului maritim şi pe căile navigabile, respectiv de organ de specialitate al administraţiei publice centrale) asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte și, respectiv, ia măsuri de aplicare a convenţiilor internaţionale din domeniul său de activitate și, implicit, a codurilor internaționale cu caracter obligatoriu în temeiul respectivelor convenții.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2719-omt061102020dtn-17

Vezi mai mult Descarca
13.01.2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2000 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.424(98) și Rezoluția MSC.439(99) ale Comitetului de siguranță maritimă din 15 iunie 2017, respectiv 24 mai 2018

 

Data publicării: 06.01.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.01.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Una dintre principalele convenții internaționale în domeniul maritim este Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979. Datorită dezvoltării continue a navelor de mare viteză s-a impus ca îmbunătățirea standardelor pentru siguranța maritimă să fie reflectată în prevederile privind proiectarea, construcția, echipamentul și exploatarea navelor de mare viteză. Aceste cerințe s-au materializat prin adoptarea de către Comitetul de siguranță maritimă (MSC) al OMI în anul 1994 a rezoluției MSC.36(63) care cuprinde Codul internațional pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 1994). Codul este obligatoriu conform prevederilor regulii 3 din capitolul X al Convenției SOLAS 1974, capitol nou introdus prin amendamentele din 1994 la această convenție, amendamente ce au fost acceptate de România prin Ordonanța Guvernului nr. 53/1999 aprobată prin Legea nr. 23/2001.

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 736/2007 România a acceptat și aplică prevederile Codului HSC 1994.

Experiența acumulată în aplicarea Codului HSC 1994, de la intrarea sa în vigoare în anul 1996, precum și grija permanentă a OMI pentru sporirea siguranței maritime, au dus la recunoașterea necesității revizuirii și actualizării sale ținând seama de progresul înregistrat în proiectarea și tehnologia noilor nave de mare viteză. Preocuparea continuă a OMI în direcția fixării unor standarde de siguranță pentru navele de mare viteză echivalente cu acelea impuse navelor convenționale de Convenția SOLAS 1974, a avut drept rezultat elaborarea Codului internațional din 2000 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), care a fost adoptat prin Rezoluția MSC.97(73). Cerința privind obligativitatea respectării Codului HSC 2000 a fost introdusă în Convenția SOLAS 1974 de amendamentul adoptat prin Rezoluția MSC.99(73), acceptat de România prin Legea nr. 624/2002.

În legislația națională, prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1033/2008 România a acceptat și aplică prevederile Codului HSC 2000.

Codul HSC 2000 se aplică navelor de mare viteză care efectuează voiaje internaționale, construite la 1 iulie 2002 sau după această dată, celor construite până atunci aplicându-li-se în continuare Codul HSC 1994.

Prevederile Codului HSC 2000 sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare, adoptate în cadrul sesiunilor MSC; menționăm că amendamentele ulterioare la acesta, în prezent în vigoare, au fost implementate în legislația națională prin acte normative specifice.

La sesiunile 98 din 2017 și 99 din 2018 ale acestui comitet au fost aduse noi amendamente la Codul HSC 2000 prin adoptarea rezoluțiilor MSC.424(98) și MSC.439(99) și anume:

· prin Rezoluția MSC.424(98) s-a adoptat înlocuirea a două paragrafe din Capitolul 8 – Mijloace și dispozitive de salvare; și

· prin Rezoluția MSC.439(99) s-a adoptat modificarea unor paragrafe și introducerea unui subparagraf nou în Capitolul 14 – Radiocomunicații. De asemenea, prin această rezoluție s-a adus și o modificare la secțiunea 4 din Lista echipamentului pentru conformitate cu Codul internațional din 2000 pentru siguranța navelor de mare viteză, din modelul de Certificat de siguranță pentru nava de mare viteză și de listă a echipamentului.

Întrucât la 1 iulie 2019 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul HSC 2000 adoptate prin Rezoluția MSC.424(98) și, respectiv prin Rezoluția MSC.439(99) (prin așa-numita procedură de acceptare tacită) în conformitate cu prevederile specifice ale Convenției SOLAS 1974 precizate în aceste rezoluții, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2020.

Ținând seama de prevederile art. VIII (b)(vi)(2)(bb) și ale art. VIII (b)(vii)(2) din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transportului maritim şi pe căile navigabile, respectiv de organ de specialitate al administraţiei publice centrale) asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte și, respectiv, ia măsuri de aplicare a convenţiilor internaţionale din domeniul său de activitate și, implicit, a codurilor internaționale cu caracter obligatoriu în temeiul respectivelor convenții.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2720-omt061102020dtn-18

Vezi mai mult Descarca
13.01.2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.425(98) a Comitetului de siguranță maritimă din 15 iunie 2017

 

Data publicării: 06.01.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.01.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), cu sediul la Londra, activează ca agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite și se ocupă cu elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric privind navigația maritimă în apele internaționale. Prin reglementările adoptate, OMI stabilește cerințele minime care se impun navelor comerciale care efectuează voiaje internaționale, privind siguranța navigației, securitatea navelor și a porturilor și protecția mediului, precum și cerințele privind modul de certificare și pregătire a echipajelor ce își desfășoară activitatea la bordul acestora. România a devenit membră a acestei organizații prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965 și în această calitate este parte la toate convențiile internaționale majore privind siguranța navigației și prevenirea poluării de către navele maritime.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Codul internațional al mijloacelor de salvare (denumit în continuare ,,Codul LSA”) a fost adoptat în anul 1996 prin Rezoluția MSC.48(66) a Comitetului de siguranță maritimă (MSC) al OMI și a devenit obligatoriu din anul 1998 în baza prevederilor Capitolului III (care vizează mijloacele și dispozitivele de salvare) din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), convenție la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979. Codul LSA constituie în esență o normă tehnică internațională referitoare la mijloacele și dispozitivele de salvare folosite la bordul navelor maritime, conținând specificații tehnice care detaliază prevederile corespunzătoare succinte ale Capitolului III din Convenția SOLAS 1974.

Codul LSA a fost acceptat de România prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2001 aprobată prin Legea nr. 34/2002.

Specificațiile tehnice din Codul LSA sunt perfecționate continuu, pe baza progresului tehnic în domeniu, prin rezoluții de amendare adoptate în cadrul sesiunilor MSC; menționăm că toate amendamentele în prezent în vigoare au fost implementate în legislația națională prin acte normative specifice.

Ulterior, prin Rezoluția MSC.425(98) din 15 iunie 2017 au fost adoptate noi amendamente la Codul LSA. Acestea constau în modificarea unor cerințe privind instalațiile de lansare la apă și de îmbarcare.

Întrucât la 1 iulie 2019 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul LSA adoptate prin Rezoluția MSC.425(98) (prin așa numita procedură de acceptare tacită) în conformitate cu prevederile specifice ale Convenției SOLAS 1974 precizate în rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2020.

Ținând seama de prevederile art. VIII (b)(vi)(2)(bb) și ale art. VIII (b)(vii)(2) din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transportului maritim şi pe căile navigabile, respectiv de organ de specialitate al administraţiei publice centrale) asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte și, respectiv, ia măsuri de aplicare a convenţiilor internaţionale din domeniul său de activitate și, implicit, a codurilor internaționale cu caracter obligatoriu în temeiul respectivelor convenții.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2721-omt061102020dtn-19

Vezi mai mult Descarca
13.01.2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la Anexa VI la MARPOL – (Interzicerea transportului la bordul unei nave a combustibilului lichid neconform destinat combustiei pentru propulsia sau operarea acesteia), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.305(73) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 26 octombrie 2018

 

Data publicării: 06.01.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.01.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securității navelor şi a instalațiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, cunoscută sub abrevierea MARPOL 73/78, este cea mai importantă convenţie privind prevenirea poluării mediului marin de către nave, atât din cauze care ţin de operarea navelor, cât şi din cauza unor accidente. România a aderat la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 6/1993.

Anexa VI – Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave a fost adoptată prin Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta.

România a aderat la Protocolul din 1997 şi implicit a acceptat Anexa VI la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 269/2006, iar punerea în aplicare a prevederilor acestei Anexe se face în conformitate cu Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1105/2007, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu art. 38(a) al Convenţiei privind crearea OMI, referitor la funcţiile conferite Comitetului pentru protecţia mediului marin (MEPC) prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine, acest comitet poate adopta rezoluţii prin care se modifică textul convenţiilor sau anexelor la acestea.

În conformitate cu art. 16 al Convenţiei MARPOL din 1973, cu art. VI al Protocolului din 1978 şi cu art. 4 al Protocolului din 1997 care specifică împreună procedura de amendare, MEPC poate adopta amendamente la anexele convenţiei şi la apendicele acestora.

De asemenea, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenţiei MARPOL din 1973, MEPC poate stabili ca amendamentele să se considere ca fiind acceptate la o anumită dată, cu excepţia cazului în care înainte de această dată, cel puţin o treime din Părți sau Părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi comunicat OMI obiecțiunile lor la aceste amendamente.

Această procedură simplificată prevăzută de convenţie este denumită „procedura de acceptare tacită” şi se coroborează cu procedura de intrare în vigoare a respectivelor amendamente, cuprinsă în art. 16(2)(g)(ii) al Convenţiei MARPOL din 1973.

În sesiunea șaptezeci și trei a MEPC a fost adoptată la 26 octombrie 2018 rezoluția MEPC.305(73), care face obiectul prezentului proiect de Ordin și care aduce amendamente la regula 14 (Oxizi de sulf (SOx) și particule materiale) din Anexa VI la MARPOL, prin interzicerea transportului la bordul unei nave a combustibilului lichid neconform destinat combustiei pentru propulsia sau operarea acesteia. De asemenea, pentru conformitate, tot prin această rezoluție se aduc modificări și la Suplimentul la Certificatul internațional de prevenire a poluării atmosferei (Certificat IAPP) din Modelul de Certificat internațional de prevenire a poluării atmosferei (IAPP) (Regula 8), prezentat în Apendicele I al Anexei VI la MARPOL.

Termenul pentru acceptarea tacită, conform punctului 2 din rezoluție, a acestor amendamente a fost 1 septembrie 2019. România nu a formulat niciun fel de obiecţiuni la acestea şi nici OMI nu a comunicat depunerea unor obiecţiuni până la această dată, astfel că amendamentele adoptate vor intra în vigoare, potrivit prevederilor punctului 3 din rezoluţie, la data de 1 martie 2020, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) al Convenţiei din 1973.

Ținând seama de prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, ale art. 4 din Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferinţei părţilor la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997, la care România a aderat prin Legea nr. 269/2006, precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transportului maritim şi pe căile navigabile, respectiv de organ de specialitate al administraţiei publice centrale) asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte și, respectiv, ia măsuri de aplicare a convenţiilor internaţionale din domeniul său de activitate și, implicit, a codurilor internaționale cu caracter obligatoriu în temeiul respectivelor convenții.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2722-omt061102020dtn-20

Vezi mai mult Descarca