Proiecte de acte normative

12.03.2021

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării la progresul științific și tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România

Data publicării: 11.03.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.03.2021

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:
În prezent, transportul intern și internațional al mărfurilor periculoase se desfășoară în conformitate cu prevederile legislației internaționale reprezentată de Directiva 2008/68/CE, care are ca anexe modale, Regulamentul R.I.D., respectiv Acordurile europene A.D.R. pentru transportul rutier și A.D.N. pentru transportul pe canale navigabile interioare. Directiva menționată este deja transpusă în legislația națională prin HG nr. 1326/2009.

Având în vedere faptul că anexele la Directiva 2008/68/CE se modifică periodic datorită progresului științific și tehnic în domeniul transportului mărfurilor periculoase, Comisia Europeană a adoptat Directiva Delegată (UE) 2020/1833 a Comisiei din 2 octombrie 2020 de modificare a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase pentru a ține seama de progresul științific și tehnic.

Această directivă (2008/68/CE) are ca anexe reglementările modale A.D.R, R.I.D. și A.D.N., versiunile obligatorii de la 1 ianuarie 2021.

Motivul elaborării prezentului proiect de ordin îl constituie necesitatea transpunerii în dreptul intern a Directivei Delegate (UE) 2020/1833, în conformitate cu art. 10 al HG nr. 1326/2009, care prevede că „amendamentele necesare pentru adaptarea anexelor la prezenta hotărâre la progresul științific și tehnic, inclusiv utilizarea tehnologiilor pentru localizare și urmărire, în domeniile reglementate de prezenta hotărâre, în special pentru a lua în considerare modificările aduse A.D.R, R.I.D. și A.D.N., se adoptă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.”.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3327-omti11032021dtr-2

Atasamente:

Proiect ORDIN transp dir 2020-1833
Instrument_motivare ordin transp Dir 2020-1833 
Anexa_ DIRECTIVA 2020 1833

Vezi mai mult Descarca
09.03.2021

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la Anexa II la MARPOL – (Reziduuri de marfă și amestecuri rezultate în urma spălarii tancurilor de produse persistente care plutesc), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.315(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019

Data publicării: 03.03.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.03.2021

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Organizației Naţiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securității navelor şi a instalațiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave.

România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, cunoscută sub abrevierea MARPOL 73/78, este cea mai importantă convenţie privind prevenirea poluării mediului marin de către nave, atât din cauze care ţin de operarea navelor, cât şi din cauza unor accidente. România a aderat la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 6/1993.

Potrivit art. 38 (a) al Convenției privind crearea OMI, care se referă la funcţiile conferite Comitetului pentru protecţia mediului marin (MEPC) prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine, acest comitet poate adopta rezoluţii prin care se modifică textul convenţiilor sau anexelor la acestea.

În conformitate cu art. 16 al Convenţiei MARPOL din 1973 și cu art. VI al Protocolului din 1978, care specifică procedura de amendare, MEPC poate adopta amendamente la anexele convenţiei şi la apendicele acestora.

De asemenea, potrivit prevederilor articolului 16(2)(f)(iii) al Convenţiei MARPOL din 1973, MEPC poate stabili ca amendamentele să se considere ca fiind acceptate la o anumită dată, cu excepția cazului în care înainte de această dată, cel puţin o treime din Părți sau Părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi comunicat către OMI obiecțiunile lor la aceste amendamente.

Această procedură simplificată prevăzută de convenţie este denumită „procedura de acceptare tacită” şi se coroborează cu procedura de intrare în vigoare a respectivelor amendamente, cuprinsă în art. 16(2)(g)(ii) al Convenției MARPOL din 1973.

Progresele tehnice continue și exigențele tot mai sporite privind protecția mediului au determinat OMI să revizuiască, să completeze sau să actualizeze permanent unele reguli sau anexe ale Convenției MARPOL 73/78.

În sesiunea 74 a MEPC a fost adoptată la 17 mai 2019 rezoluția MEPC.315(74), care face obiectul prezentului proiect de Ordin și care aduce amendamente la Anexa II la MARPOL 73/78 pentru introducerea și definirea noțiunii de Produs persistent care plutește, armonizarea textului unor reguli și proceduri existente referitoare la reziduurile de marfă și spălarea tancurilor de marfă ale navei, precum și introducerea unor noi paragrafe conexe.

Capitolele și regulile la care se aduc modificări prin această rezoluție sunt:

· Capitolul 1 – Generalități

Regula 1 – Definiții;

· Capitolul 5 – Evacuări operaționale ale reziduurilor de substanțe lichide nocive

Regula 13 – Controlul evacuărilor de reziduuri de substanțe lichide nocive.

De asemenea, prin aceste amendamente se aduc modificări și următoarelor apendice ale Anexei II la MARPOL:

· Apendice IV – Formatul standard pentru manualul privind metodele și instalațiile navei pentru evacuare;

· Apendice VI – Metode de prespălare.

Termenul pentru acceptarea tacită a acestor amendamente conform punctului 2 din rezoluție, a fost 1 iulie 2020. România nu a formulat niciun fel de obiecţiuni la acestea şi nici OMI nu a comunicat depunerea unor obiecţiuni până la această dată, astfel că amendamentele adoptate au intrat în vigoare, potrivit prevederilor punctului 3 din rezoluţie, la data de 1 ianuarie 2021, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) al Convenției din 1973.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii elaborează actele normative și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3316-omti03032021dtn-3

Atasamente:

Pr. OMTIC modif
Referat Aprobare 
Anexă la Pr. OMTIC – Amend. A II la MARPOL – Rez. MEPC.31574

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
09.03.2021

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluției MEPC.277(70) prin Nota verbală 030 emisă de Organizația Maritimă Internațională la 20 octombrie 2020

Data publicării: 03.03.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.03.2021

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Organizației Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave.

România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în domeniu.

Una dintre cele mai importante convenții privind prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate de OMI, este Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993.

Prevederile Convenției MARPOL 73/78 se actualizează și se perfecționează continuu prin rezoluții adoptate de Comitetul pentru protecţia mediului marin (MEPC) al OMI.

La sesiunea 70 a MEPC, care a avut loc în octombrie 2016, au fost adoptate unele amendamente la Convenția MARPOL 73/78 prin rezoluția MEPC.277(70), care au intrat în vigoare la data de 1 martie 2018 și au fost publicate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 979/2018.

Prin Nota verbală 030 din 20 octombrie 2020 a Secretarului general al OMI a fost publicată o rectificare la Rezoluția MEPC.277(70).

În consecință, este necesară introducerea în legislația națională a acestei rectificări aduse Rezoluției MEPC.277(70) și publicarea ei printr-un nou ordin al ministrului.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii elaborează actele normative și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3315-omti03032021dtn-2

Atasamente:

DTN referat OMTI rectif. MEPC.27770
Pr. OMTI rectif. MEPC.27770 
Anexa pr. OMTI rectif. MEPC.27770

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
09.03.2021

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MEPC.265(68) prin Nota Verbală 029 emisă de Organizaţia Maritimă Internaţională la 20 octombrie 2020

Data publicării: 03.03.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.03.2021

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securității navelor şi a instalațiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în domeniu.

Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, cunoscută sub abrevierea MARPOL 73/78, este cea mai importantă convenţie privind prevenirea poluării mediului marin de către nave, atât din cauze care ţin de operarea navelor, cât şi din cauza unor accidente.

România a aderat la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 6/1993.

În conformitate cu art. 38(a) al Convenţiei privind crearea OMI, referitor la funcţiile conferite Comitetului pentru protecţia mediului marin (MEPC) prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine, MEPC poate adopta rezoluţii prin care se modifică textul convenţiilor sau anexelor la acestea.

În conformitate cu art. 16 al Convenţiei MARPOL din 1973 și cu art. VI al Protocolului din 1978, care specifică procedura de amendare, MEPC poate adopta amendamente la anexele convenţiei şi la apendicele acestora.

Pentru a conferi caracter obligatoriu prevederilor Codului polar referitoare la mediu, La sesiunea 68 a MEPC, care a avut loc în mai 2015au fost aduse amendamente la anexele I, II, IV şi V la MARPOL, care au fost adoptate prin Rezoluţia MEPC.265(68) din 15 mai 2015.

Acceptarea acestor amendamente în legislația națională s-a făcut prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1203 din 30 septembrie 2016.

După difuzarea copiei certificate a acestei rezoluții, s-au sesizat unele erori editoriale la textul amendamentelor, astfel încât aceste erori au fost rectificate prin Nota Verbală 029 din 20 octombrie 2020 a Secretarului general al OMI, pentru care guvernele statelor membre sunt rugate să ia notă și să aplice rectificările efectuate.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii elaborează actele normative și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte.

Drept urmare, este necesară implementarea în legislația națională a acestor rectificări aduse Rezoluţiei MEPC.265(68), prin emiterea unui nou ordin al ministrului pentru publicarea acceptării lor.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3314-omti03032021dtn

Atasamente:

Pr. OMTI rectif. Rez.MEPC.26568 prin NV.029_20.10.2020
Pr. Ref.-OMTI rectif. Rez.MEPC.26568 prin NV.029_20.10.2020 
Anexă OMTI rectif. Rez.MEPC.26568 prin NV.029_20.10.2020

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
09.03.2021

Proiectul de Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

Data publicării: 04.03.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.03.2021
 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 844 din 4 octombrie 2018 a transpus Directiva (UE) 2016/1.629 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 septembrie 2016 de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE şi de abrogare a Directivei 2006/87/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 252 din 16 septembrie 2016, aşa cum a fost amendată prin Directiva delegată (UE) 2018/970 a Comisiei din 18 aprilie 2018 de modificare a anexelor II, III şi V la Directiva (UE) 2016/1.629 a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174/15 din 10 iulie 2018.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 181 din 5 iulie 2019 a fost publicată o Rectificare la Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 septembrie 2016 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE.

Această rectificare introduce o modificare la art. 28 al Directivei (UE) 2016/1629 în sensul că „Documentele care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și care au fost eliberate de autoritățile competente ale statelor membre în temeiul Directivei 2006/87/CE înainte de 6 octombrie 2018 rămân valabile până la expirarea lor”. Precizăm că textul inițial era: „Documentele care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și care au fost eliberate de autoritățile competente ale statelor membre în temeiul Directivei 2006/87/CE înainte de 6 octombrie 2016 rămân valabile până la expirarea lor.”

Anexa II la Directiva (UE) 2016/1629, transpusă prin Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1472/2018, prevede că cerințele tehnice aplicabile construcțiilor navale sunt cele stabilite în standardul ES-TRIN 2017/1.

Comitetul european pentru elaborarea de standarde în domeniul navigației interioare („CESNI”), instituit la 3 iunie 2015 în cadrul Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin („CCNR”), cu scopul de a elabora standarde tehnice pentru căile navigabile interioare în diverse domenii, în special în ceea ce privește navele, tehnologia informației și echipajul, a adoptat, la reuniunea sa din 8 noiembrie 2018, un nou standard european de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară (standardul ES-TRIN 2019/1).

Astfel, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 256/1 din 07.10.2019 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2019/1668 al Comisiei din 26 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, care face obligatorie aplicarea standardul ES-TRIN 2019/1.

Regulamentul delegat (UE) 2019/1668 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2020.

Modificările mai importante introduse prin standardul ES-TRIN 2019/1 faţă de ediţia anterioară sunt următoarele: introducerea noului Capitolul 11 – Prevederi speciale aplicabile propulsiei electrice a navei, modificarea cerinţelor privind instalaţiile de stingere a incendiului, introducerea unor cerinţe privind navele de pasageri şi a altor prevederi tranzitorii.

Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului de aderare a României la U.E, devine necesară introducerea în legislaţia română a prevederilor acestui regulament european.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii elaborează actele normative și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte.

Prin acest proiect de act normativ au fost preluate în legislaţia naţională amendamentele la ES-TRIN 2017/1 care au condus la ediţia ES-TRIN 2019/1, precum și rectificarea mai sus menționată la Directiva (UE) 2016/1629 prin Regulamentul delegat (UE) 2019/1668

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3318-omti04032021dtn

Atasamente:

ORDIN Modif OMT 1472-2018 ESTRIN 2019cu rectificare 2021 refacut
DTN referat OMT modif OMT 1472-2018 cu rectificare – 2021 
ANEXA LA OMTI 2021

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
24.02.2021

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2021 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000 şi a rectificărilor la acestea, precum și a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE – ONU), la Geneva

Data publicării: 23.02.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 08.03.2021

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) a fost adoptat la Conferinţa diplomatică convocată de comun acord de Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (CEE – ONU) şi de Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin (CCNR) care a avut loc la Geneva în perioada 22 – 26 mai 2000.

ADN cuprinde Acordul propriu – zis şi Regulamentul anexat la acest Acord. Acordul a fost adoptat pentru stabilirea unor principii şi reguli uniforme în scopul creşterii siguranţei transportului internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare, protecţiei mediului prin prevenirea poluării care ar putea să rezulte din accidente şi incidente în cursul acestor transporturi şi facilitării operaţiunilor de transport şi promovării comerţului internaţional.

Regulamentul anexat la ADN cuprinde prescripţii referitoare la transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare, prescripţii şi proceduri referitoare la inspecţii, la stabilirea certificatelor de conformitate, la agrearea societăţilor de clasificare, derogări, autorizaţii speciale, dispoziţii tranzitorii generale şi dispoziţii tranzitorii suplimentare aplicabile pe căile navigabile interioare specifice.

Prin Legea nr. 159/2008 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 1 octombrie 2008, România a aderat la ADN, adoptat la Geneva la 26 mai 2000. Regulamentul anexat la ADN, publicat în Monitorul Oficial susmenţionat, reprezintă ediţia consolidată aplicabilă de la 1 ianuarie 2007 (ADN 2007).

Urmare activităţii permanente de aliniere la progresul tehnic a cerinţelor tehnice incluse în Regulamentul anexat la ADN, la nivelul CEE – ONU au fost adoptate numeroase amendamente.

Prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 466/2011, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 13 iulie 2011, România a acceptat amendamentele din 2009 şi 2011 la Regulamentul anexat la ADN, adoptate de CEE-ONU, la Geneva, amendamente care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009, respectiv la 1 ianuarie 2011.

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 160/2013, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 22 martie 2013, România a acceptat amendamentele din 2013 la Regulamentul anexat la ADN, adoptate de CEE-ONU, la Geneva, amendamente care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013.

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 147 din 2 martie 2015, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 26 martie 2015, România a acceptat amendamentele din 2015 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2013, adoptate de CEE-ONU.

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 409/2017 din 10 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 15 mai 2017, România a acceptat amendamentele din 2017 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi rectificările la acestea, precum şi rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de CEE – ONU, la Geneva.

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 410/2018 din 2 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 2 mai 2018, România a acceptat rectificările la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, adoptate de CEE – ONU, la Geneva.

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1084/2019 din 25 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 26 august 2019, România a acceptat amendamentelor din 2019 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000 şi a rectificărilor la acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2017, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE – ONU), la Geneva.

Prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor Nr. 1140/2020 din 9 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 30 iulie 2020, România a acceptat rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva.

Ulterior, au fost adoptate noi amendamente la Regulamentul anexat la ADN. Respectivele amendamente au fost acceptate de părţile contractante la ADN prin aşa numita procedură de acceptare tacită în conformitate cu prevederile specifice precizate la art.20 din Acord şi au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Ținând cont de importanţa şi impactul subiectului „transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare la nivel Uniunii Europene (UE)” obligativitatea respectării cerinţelor menţionate în ADN a fost preluată şi în legislaţia UE prin Directiva 2008/68/CE, amendată periodic, care a fost transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, amendată periodic.

În acest context, este necesară introducerea în legislaţia naţională a amendamentelor din 2021 la Regulamentul anexat la ADN incluse în documentul ECE/ADN/54 al CEE-ONU cu modificările completările și rectificările aferente care figurează în documentele ECE/ADN/54/Add.1 și ECE/ADN/54/Corr.1.

De asemenea, CEE-ONU a difuzat și unele rectificări la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2019 (ADN 2019), a căror acceptare de către părțile contractante la ADN se face tot în conformitate cu procedura de acceptare tacită mai sus menționată. Respectivele rectificări figurează în documentul ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2020/25.

În art. 3 din Legea nr. 159/2008 se menţionează la alin. (1) că: „Amendamentele ulterioare la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) vor fi preluate în legislaţia internă, prin ordin al ministrului transporturilor”.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii elaborează actele normative și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3302-omti23022021dtn

Proiect OMTIC
Anexa nr. 1 ADN
Anexa nr. 2 ADN
DTN Referat MTI ADN

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
14.01.2021

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -“CERONAV”

Data publicării: 13.01.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 25.01.2021

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Conducere al CERONAV nr. 41/16.12.2020, prevederile art. 4 din Ordonanţa nr. 33/30.01.2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționare Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, precum şi art.12 alin (1) lit. m) din Anexa 1 la Hotǎrârea Guvernului nr. 449/10.04.2003 – Regulament de organizare și funcționare a Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, se doreste aprobarea, prin Ordin al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii, după cum urmează:

Introducerea cursurilor mai jos menționate în grila de cursuri obligatorii, astfel:
– Pregătire de bază pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul codului IGF (Specification of minimum standard of competence in the basic training for ships subject to the IGF Code (AV / 3 -1)) – cod IGF-B, tarif 981 lei/ cursant;
– Pregătire avansată pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul codului IGF (Advanced training for ships personnel subject to the IGF Code (A-V/3 – 2)) – cod IGF-A, tarif 1,716 lei/ cursant.

Menționăm că, în conformitate cu ANEXA 3 la O.M.T. nr. 1252 din 13.08.2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi certificatelor de capacitate, actualizată cu Ordinul nr. 270/28.02.2018 şi cu cerintele Convenţiei Internaţionale privind Standardele de Instruire, Certificare şi Efectuarea Serviciului de Cart pentru Navigatori (STCW) 1978, cu amendamentele în vigoare, se impune desfășurarea acestor cursuri în regim obligatoriu.

Aceste cursuri se desfășoară în regim opțional, la tarifele menționate mai sus, urmând să se organizeze în regim obligatoriu după aprobarea lor prin Ordin al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3267-omti13012021dtn

Atasamente:

Proiect Ordin
Referat aprobare 
Anexa OMTI

Vezi mai mult Descarca
08.12.2020

Proiectul de ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI privind derogarea de la alineatul (3) al articolului 27 din Legea nr. 55/2020

 

Data publicării: 04.12.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.12.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

În acest context, se propune adoptarea unei măsuri legislative prin care Autoritatea Navală Română și Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) Constanța, Autoritatea Rutiere Române – ARR și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR, instituții publice cu atribuții specifice, aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, să beneficieze de o derogare de la aplicarea prevederilor art.27 alin.3 din Legea nr.55/2020, strict pentru ocuparea, în condițiile legii, a posturilor vacante în cadrul structurilor de specialitate din cadrul instituțiilor

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3199-hg27112020de

Vezi mai mult Descarca