Proiecte de acte normative

28.05.2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru publicarea acceptării rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva

 

Data publicării: 26.05.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 08.06.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) a fost adoptat la Conferinţa diplomatică convocată de comun acord de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE – ONU) şi de Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin (CCNR) care a avut loc la Geneva în perioada 22 – 26 mai 2000.

ADN cuprinde Acordul propriu – zis şi Regulamentul anexat la acest Acord. Acordul a fost adoptat pentru stabilirea unor principii şi reguli uniforme în scopul creşterii siguranţei transportului internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare, protecţiei mediului prin prevenirea poluării care ar putea să rezulte din accidente şi incidente în cursul acestor transporturi şi facilitării operaţiunilor de transport şi promovării comerţului internaţional.

Regulamentul anexat la ADN cuprinde prescripţii referitoare la transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare, prescripţii şi proceduri referitoare la inspecţii, la stabilirea certificatelor de conformitate, la agrearea societăţilor de clasificare, derogări, autorizaţii speciale, dispoziţii tranzitorii generale şi dispoziţii tranzitorii suplimentare aplicabile pe căile navigabile interioare specifice.

Prin Legea nr. 159/2008 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 1 octombrie 2008, România a aderat la ADN, adoptat la Geneva la 26 mai 2000. Regulamentul anexat la ADN, publicat în Monitorul Oficial susmenţionat, reprezintă ediţia consolidată aplicabilă de la 1 ianuarie 2007 (ADN 2007).

Urmare activităţii permanente de aliniere la progresul tehnic a cerinţelor tehnice incluse în Regulamentul anexat la ADN, la nivelul CEE – ONU au fost adoptate numeroase amendamente.

În art. 3 din Legea nr. 159/2008 se menţionează la alin. (1) că: „Amendamentele ulterioare la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) vor fi preluate în legislaţia internă, prin ordin al ministrului transporturilor”.

Astfel toate amendamentele la zi privind Regulamentul anexat la ADN, adoptate la nivelul CEE – ONU au fost introduse în legislaţia naţională.

Comitetul de securitate al ADN a luat notă că propunerile de corecturi la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2019, comunicate Părților contractante la ADN pe data de 15 octombrie 2019, pentru acceptare, prin notificarea C.N.492.2019.TREATIES-XI.D.6, se consideră a fi acceptate la data de 13 ianuarie 2020.

Prin notificarea C.N.34.2020.TREATIES-XI.D.6 din 21 ianuarie 2020 Părțile contractante la ADN au fost informate că la data de 13 ianuarie 2020, nu au fost notificate obiecţii privind propunerile de rectificări şi ca atare acestea au fost aprobate.

În acest context apare ca necesară introducerea în legislaţia naţională a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2019, incluse în anexa III a documentului ECE/TRANS/WP.15/AC.2/70, documentul ECE/TRANS/WP.15/AC.2/70/Corr.1, anexa II şi anexa III a documentului ECE/TRANS/WP.15/AC.2/72.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2967-omtic26052020dtn

Vezi mai mult Descarca
26.05.2020

Proiectul de OMTIC pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MSC.442(99)prin documentul MSC 99/22/Add.1/Corr.2 al Organizației Maritime Internaționale din 20 noiembrie 2019

 

Data publicării: 20.05.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 02.06.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (denumit în continuare ,,Codul IMDG”) adoptat în 2002 prin Rezoluția MSC.122(75) a Comitetului de siguranță maritimă (MSC) al OMI, a devenit obligatoriu în anul 2004, în baza prevederilor Capitolului VII (care vizează transportul mărfurilor periculoase) din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), convenție la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979.

Scopul Codului IMDG este acela de a asigura efectuarea în condiții de siguranță a transportului pe mare al mărfurilor periculoase sub formă ambalată, a măsurilor necesare în cazul producerii unor accidente navale, inclusiv depozitarea acestora în zonele portuare, prin furnizarea de informații actualizate cu privire la proprietățile acestor mărfuri, la riscurile asociate transportului anumitor tipuri de astfel de mărfuri, precum și prin furnizarea de instrucțiuni actualizate cu privire la procedurile corespunzătoare ce trebuie urmate în timpul acestor activități.

Prevederile Codului IMDG sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare adoptate în cadrul sesiunilor MSC; astfel, codul este amendat ciclic, o dată la doi ani. Codul IMDG, așa cum a fost integral amendat prin Rezoluția MSC.406(96) din 2016, a intrat în vigoare în condițiile Convenției SOLAS 1974, în temeiul legii, și a fost publicat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.597/2018.

Ulterior, prin Rezoluția MSC.442(99) din 24 mai 2018 au fost adoptate noi amendamente la Codul IMDG. Acestea constau, în principal, în modificarea și completarea unor prevederi referitoare la: clasificarea substanțelor, lista mărfurilor periculoase, dispoziții speciale și exceptări, utilizarea ambalajelor și cisternelor, procedurile de expediere, construcția și încercarea ambalajelor, containerelor intermediare pentru vrac, ambalajelor mari, cisternelor mobile, containerelor cu elemente multiple pentru gaze și vehiculelor-cisternă rutiere, precum și la operațiunile de transport a mărfurilor periculoase sub formă ambalată. Noile amendamente au intrat în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2020; acestea au fost acceptate de România în temeiul legii și publicate în Monitorul Oficial, pe baza versiunii în limba engleză, prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 287/2019.

Recent, prin documentul MSC 99/22/Add.1/Corr.2 al OMI din 20 noiembrie 2019, au fost emise rectificări la Rezoluția MSC.442(99). În consecință, este necesară publicarea rectificări aduse Rezoluției MSC.442(99) și emiterea unui nou ordin al ministrului de publicare a acestora.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2956-omtic20052020dtn

Vezi mai mult Descarca
26.05.2020

Proiectul de Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.407(96) din 19 mai 2016 și Rezoluția MSC.435(98) din 9 iunie 2017, precum și a rectificărilor aduse Rezoluției MSC.435(98) prin documentul MSC 98/23/Add.1/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 25 august 2017

 

Data publicării: 25.05.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 05.06.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în domeniu.

Ținând cont de faptul că unitățile mobile de foraj marin sunt proiectate după criterii specifice, adesea destul de diferite față de cele pentru navele maritime clasice, convențiile internaționale (cum ar fi Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS 1974), așa cum a fost amendată, și Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare (LL 1966), așa cum a fost amendată) nu pot fi aplicate în cazul unităților mobile de foraj marin, Adunarea OMI a adoptat în 1979 Codul pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU) prin rezoluția A.414(XI).

Ulterior, ca urmare a producerii unor incidente tragice în care au fost implicate unități mobile de foraj marin, s-a impus adoptarea unor noi coduri revizuite care să asigure un nivel ridicat de siguranță atât pentru unitățile de foraj marin, cât și pentru personalul de la bordul lor, ținând cont de experiența acumulată în domeniu, precum și de complexitatea și evoluția tehnologiilor de proiectare. Astfel, în 1989 a fost adoptat Codul MODU 1989 prin rezoluția A.649(16), iar în anul 2009 a fost adoptat Codul MODU 2009 prin rezoluția A.1023(26).

Codul MODU se aplică unităților mobile de foraj marin construite înainte de 1 mai 1991, iar Codul MODU 1989 se aplică unităților mobile de foraj marin construite în perioada 1 mai 1991 – 31 decembrie 2011. Codul MODU 2009 se aplică unităților mobile de foraj marin a căror chilă s-a pus sau care au fost într-un stadiu echivalent de construcție la 1 ianuarie 2012 sau după această dată.

Codul MODU 1979 și Codul MODU 1989 au fost acceptate de către România prin Legea nr. 315/2005 privind acceptarea Codului pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1979), a amendamentelor la Codul MODU 1979 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin anexa 18 din Raportul Comitetului Securităţii Maritime la a cincizeci şi noua sa sesiune la Londra la 13-24 mai 1991, precum şi a Codului din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989).

Codul MODU 2009 și amendamentele aduse acestuia, adoptate în 2013 prin Rezoluția MSC.359(92), au fost acceptate de România prin Legea nr. 17/2015 privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013. Amendamentele adoptate în 2014 prin Rezoluția MSC.384(94) și respectiv Rezoluția MSC.387(94) au fost publicate în legislația națională prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1678/2015 și Ordinul ministrului transporturilor nr. 627/2015.

În mai 2016, Comitetul de siguranță maritimă al OMI, considerând că este necesar să modifice din nou Codul MODU 2009 în vederea armonizării cu noul capitol 17 al Codului internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (Codul FSS), a adoptat rezoluția MSC.407(96) aplicabilă de la 1 ianuarie 2020, odată cu data intrării în vigoare a noului capitol din Codul FSS. Codul FSS a fost acceptat de România prin Legea nr. 624/2002 pentru acceptarea unor amendamente adoptate prin rezoluţii de către Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 şi, respectiv, la 6 iunie 2001 la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, precum şi a Codului internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS).

De asemenea, în 2017, Comitetul de siguranță maritimă al OMI a adus noi modificări capitolelor 1, 6, 8, 9, 10, 13 și 14 din Codul MODU 2009, prin rezoluția MSC. 435(98) și prin documentul MSC 98/23/Add.1/Corr.1 (rectificări aduse Rezoluției MSC. 435(98)). Aceste modificări sunt aplicabile tot de la 1 ianuarie 2020.

Legea nr. 17/2015 prevede la art. 4 că amendamentele ulterioare la Codul MODU 2009 care nu sunt de nivel primar, vor fi preluate în legislația internă prin ordin al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2965-omtic25052020dtn

Vezi mai mult Descarca
12.05.2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Convenției internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la Anexele I, II și V la MARPOL – (Jurnale electronice de înregistrare), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.314(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019

 

Data publicării: 12.05.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 25.05.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securității navelor şi a instalațiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, cunoscută sub abrevierea MARPOL 73/78, este cea mai importantă convenţie privind prevenirea poluării mediului marin de către nave, atât din cauze care ţin de operarea navelor, cât şi din cauza unor accidente. România a aderat la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 6/1993.

În conformitate cu art. 38(a) al Convenţiei privind crearea OMI, referitor la funcţiile conferite Comitetului pentru protecţia mediului marin (MEPC) prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine, acest comitet poate adopta rezoluţii prin care se modifică textul convenţiilor sau anexelor la acestea.

În conformitate cu art. 16 al Convenţiei MARPOL din 1973 și cu art. VI al Protocolului din 1978 care specifică procedura de amendare, MEPC poate adopta amendamente la anexele convenţiei şi la apendicele acestora.

De asemenea, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenţiei MARPOL din 1973, MEPC poate stabili ca amendamentele să se considere ca fiind acceptate la o anumită dată, cu excepţia cazului în care înainte de această dată, cel puţin o treime din Părți sau Părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi comunicat OMI obiecțiunile lor la aceste amendamente.

Această procedură simplificată prevăzută de convenţie este denumită „procedura de acceptare tacită” şi se coroborează cu procedura de intrare în vigoare a respectivelor amendamente, cuprinsă în art. 16(2)(g)(ii) al Convenției MARPOL din 1973.

Progresele tehnice continue și exigențele tot mai sporite privind protecția mediului au determinat OMI să revizuiască, să completeze sau să actualizeze permanent unele reguli sau anexe ale Convenției MARPOL 73/78.

În sesiunea șaptezeci și patru a MEPC a fost adoptată la 17 mai 2019 rezoluția MEPC.314(74), care face obiectul prezentului proiect de Ordin și care aduce amendamente la unele reguli din Anexele I, II și V la MARPOL 73/78 pentru introducerea și definirea noțiunii de Jurnal electronic de înregistrare.

Regulile la care se aduc modificări prin această rezoluție sunt:

· Anexa I – Reguli pentru prevenirea poluării cu hidrocarburi,

Regula 1, Regula 17 și Regula 36;

· Anexa II – Reguli pentru controlul poluării cu substanțe lichide nocive în vrac,

Regula 1 și Regula 15;

· Anexa V – Reguli pentru prevenirea poluării cu gunoi de la nave,

Regula 1 și Regula 10.

De asemenea, prin aceste amendamente se efectuează și armonizarea textului paragrafelor existente ținându-se cont de noțiunea nou introdusă.

Conform punctului 2 din rezoluție, termenul pentru acceptarea tacită a acestor amendamente a fost 1 aprilie 2020. România nu a formulat niciun fel de obiecţiuni la acestea şi nici OMI nu a comunicat depunerea unor obiecţiuni până la această dată, astfel că amendamentele adoptate vor intra în vigoare, potrivit prevederilor punctului 3 din rezoluţie, la data de 1 octombrie 2020, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) al Convenției din 1973.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2946-omt12052020dtn

Vezi mai mult Descarca
10.03.2020

CN APM SA Constanta initiaza o procedura de consultare a pietei, in vederea achizitionarii de Servicii de asigurari medicale private pentru personalul CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta.

 

OBIECT, DESCRIERE, TERMENE

 

OBIECT CONSULTARE

Obiectul consultarii il constituie obtinerea unor informatii necesare finalizarii caietului de sarcini aferent achizitionarii de Servicii de asigurari medicale private pentru personalul CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, conform cerintelor tehnice prevazute in caietul de sarcini atasat si in anexele aferente acestuia.
Avand in vedere gradul ridicat de complexitate tehnica pe care il cuprinde caietul de sarcini, procesul de consultare a pietei se va desfasura in vederea identificarii unei potentiale solutii tehnice care sa ne permita achizitionarea serviciilor de asigurari voluntare de sanatate si identificarea altor informatii utile care vor putea fi folosite la elaborarea documentatiei de achizitie, folosind cunostintele si experienta operatorilor economici care actioneaza pe piata relevanta.

 

DESCRIERE

Achizitia serviciilor de asigurari voluntare de sanatate pentru personalul CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, solicitate in caietul de sarcini destinat consultarii de piata, are in vedere acoperirea riscurilor prezentate, in conditiile tehnice si de calitate precizate.
Serviciile de asigurari voluntare de sanatate pentru personalul CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta trebuie sa permita acoperirea cu promptitudine a riscurilor, conform cerintelor minime stabilite in caietul de sarcini.

 

ASPECTE SUSPUSE CONSULTARII

1. Cerinte tehnice specifice pentru acoperirea riscurilor precizate in caietul de sarcini, pornind de la cerintele minime din caietul de sarcini supus consultarii de piata;
2. Documentatia specifica care trebuie pusa la dispozitie de ofertanti pentru a ne asigura ca serviciile de asigurare indeplinesc cerintele minime prevazute in caietul de sarcini;
3. Orice alte informatii/recomandari relevante cu privire la cerintele caietului de sarcini in vederea imbunatatirii acestor cerinte.
Participantii vor preciza care din informatiile furnizate autoritatii contractante au caracter confidential.

 

MODALITATE DE DESFASURARE:

Agentii economici interesati sa participe la consultarea de piata sunt invitati sa trimita, pana la data de 23.03.2020, pe adresa de email: achizitii@constantza-port.ro informatiile solicitate (in format doc/docx).
Autoritatea contractanta invita agentii economici interesati sa participe la dezbaterea publica din data de 26.03.2020, organizata la sediul acesteia din Constanta, Incinta Port, Gara Maritima.
In cadrul dezbaterii publice, operatorii economici interesati vor avea posibilitatea sa prezinte informatiile comunicate anterior autoritatii contractante sau sa prezinte alte informatii noi relevante. Vor avea loc discutii asupra aspectelor prezentate, dar si asupra modului in care acestea pot fi extinse/adaptate cerintelor specifice ale beneficiarului. Ulterior procesului de consultare, autoritatea contractanta va elabora un caiet de sarcini care va descrie cerintele minime solicitate conform propriilor necesitati.
Autoritatea contractanta va publica rezumatul procesului de consultare a pietei si rezultatul consultarii anterior initierii procedurii de atribuire, respectand normele legale de asigurare a confidentialitatii.

 

DATA PUBLICARE: 09.03.2020

DATA LIMITA TRANSMITERE PROPUNERI: 23.03.2020

DATA LIMITA CONSULTARE: 31.03.2020

 

https://www.portofconstantza.com/apmc/portal/vizstire.do?bifa=true&method=showNews&id_stire=17456&tip_stire=1

Vezi mai mult Descarca
10.03.2020

CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta initiaza o procedura de consultare a pietei, in vederea achizitionarii unui Sistem informatic integrat de management al resurselor companiei si de raportare manageriala

 

OBIECT CONSULTARE

Obtinerea unor informatii necesare finalizarii caietului de sarcini aferent achizitionarii unui Sistem informatic integrat de management al resurselor companiei si de raportare manageriala conform specificatiilor tehnice.
Procesul de consultare a pietei se va desfasura in vederea identificarii atat a unei potentiale solutii tehnice de implementare, cat si a altor informatii ce vor putea fi folosite la elaborarea documentatiei de achizitie, folosind cunostintele si experienta operatorilor economici care actioneaza pe piata relevanta.

 

DESCRIERE

CN APM SA isi propune achizitia unui Sistem Informatic pentru managementul resurselor companiei si elemente de raportare manageriala.
Obiectivele specifice urmarite in acest proiect constau in implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, a unei solutii de raportare manageriala si a unor aplicatii specifice activitatii portuare.

 

ASPECTE SUSPUSE CONSULTARII:

– Specificatiile tehnice minime incluse in caietul de sarcini si solutii tehnice care pot asigura indeplinirea acestora
– Specificatii tehnice minime necesare integrarii solutiei informatice cu alte sisteme (ex. SIIP si Port Community System) sau extinderii functionalitatilor
– Estimarea pretului total de implementare a sistemului precum si Pretul echipamentelor hardware, pretul Licentierii solutiei (Licente de baza), Pretul serviciilor de implementare, Pretul suportului anual precum si pretul serviciilor post-implementare;
– Estimarea duratei de implementare, pe fiecare etapa, precum si durata totala;
– Estimarea resurselor necesare pentru implementare;
– Cerinte privind personalul ofertantului (experti) implicat in realizarea proiectului
– Cerinte pentru managementul de proiect
– Orice alte informatii/recomandari relevante cu privire la cerintele caietului de sarcini in vederea imbunatatirii acestor cerinte.
Participantii vor preciza care din informatiile furnizate autoritatii contractante au caracter confidential.

 

MODALITATE DE DESFASURARE:

Agentii economici interesati sa participe la consultarea de piata sunt invitati sa trimita, pana la data de 20.03.2020, pe adresa de email achizitii@constantza-port.ro, informatiile supuse consultarii (in format doc/docx). Persoana de contact: Silvia Braileanu.
Autoritatea contractanta invita operatorii economici interesati sa participe la dezbaterea publica din data de 25.03.2020, ora 10.00, organizate la sediul acesteia din Constanta, Incinta Port, Gara Maritima. In cadrul dezbaterii publice, operatorii economici interesati vor avea posibilitatea sa prezinte informatiile comunicate anterior autoritatii contractante sau sa prezinte alte informatii noi relevante. Vor avea loc discutii asupra functionalitatilor prezentate, dar si asupra modului in care acestea pot fi extinse/adaptate cerintelor specifice ale beneficiarului. Ulterior procesului de consultare, autoritatea contractanta va elabora un caiet de sarcini care va descrie functionalitatile solicitate conform propriilor necesitati.
Autoritatea contractanta va publica rezumatul procesului de consultare a pietei si rezultatul consultarii anterior initierii procedurii de atribuire, respectand normele legale de asigurare a confidentialitatii.

 

DATA PUBLICARE: 06.03.2020

DATA LIMITA TRANSMITERE INFORMATII DE CATRE OPERATORII ECONOMICI: 20.03.2020

DATA CONSULTARE PUBLICA: 25.03.2020, ora 10.00.

DATA LIMITA DE CONSULTARE: 31.03.2020.

https://www.portofconstantza.com/apmc/portal/vizstire.do?bifa=true&method=showNews&id_stire=17455&tip_stire=1

Vezi mai mult Descarca
04.03.2020

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa

 

Data publicării: 02.03.2020
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 13.03.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa pe anul 2020 a fost elaborat având în vedere:

– prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice;

– prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 privind creditele bugetare alocate de la bugetul de stat;

– prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli;

– prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 sunt programate venituri totale cu o creștere, față de realizările anului precedent, cu 7,76%, a cheltuielilor totale cu o creștere cu 11,13%, compania programând un profit brut de 113.510,00 mii lei.

Cheltuielile de natură salarială au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.48 alin.(1) lit.d. din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Compania nu a înregistrat în anul 2019 și nu programează în anul 2020 plăți restante.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2815-hg02032020de

Vezi mai mult Descarca
25.02.2020

Consultare Publica MT – Proiect HG – aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A.

 

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 

Data publicării: 21.02.2020
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 04.03.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. pe anul 2020 a fost elaborat având în vedere:

– prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice;

– prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 privind creditele bugetare alocate de la bugetul de stat;

– prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli;

– prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 sunt programate venituri totale cu o creștere, față de realizările anului precedent, cu 19,83 %, a cheltuielilor totale cu o creștere cu 19,44 %, compania programând un profit brut de 3.453,95 mii lei.

Compania nu a înregistrat în anul 2019 și nu programează în anul 2020 plăți restante.

Cheltuielile de natură salarială au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.48 alin.(1) lit.c. din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și a:

reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2019, cu suma de 273,11 mii lei.

creșterea câștigului mediu brut pe salariat datorată majorării salariului de bază minim brut pe economie garantat în plată, cu suma de 28,14 mii lei.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2795-hg21022020de

Vezi mai mult Descarca