Proiecte de acte normative

16.10.2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor,infastructurii și comunicațiilor pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 

Data publicării: 15.10.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 26.10.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) și art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

”Art. 8. – (1) Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public, precum şi limitele acestora se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.”

”Art 10 – Limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj se stabilesc de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, şi se fac publice prin avize către navigatori şi pe website-ul propriu.”

În urma adresei nr. 34755 din 24.08.2020, SC GILFOR SRL Brăila solicită includerea punctului de operare ”Punct încărcare-decărcare km. 181”, în Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj.

SC Gilfor SRL Brăila are ca activități principale, transportul de marfă pe căi navigabile interioare și exploatarea forestieră. Având în vedere acest fapt, transportul materialului lemnos în punctul de lucru, precum și deplasarea utilajelor specifice activității de exploatare forestieră, se face cu navele proprietatea societății. Punctul de lucru este amplasat pe Dunăre, la km 181, mal stâng, pe terenul proprietate privată a SC Gilfor SRL, având o suprafață de 21.800 mp. De asemenea, societatea deține în proprietate un ponton de acostare, un remorcher și două barje pentru transport marfă/material lemnos.

Analizând documentația depusă s-a constatat că punctul de operare ” Punct încărcare-decărcare km. 181” întrunește condițiile de a fi introdus în Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, având și avizul favorabil al Autorității Navale Române, din punct de vedere al siguranței navigației și al AFDJ Galați, ca administrator de cale navigabilă.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3140-omtic15102020dtn

Vezi mai mult Descarca
09.10.2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor,infastructurii și comunicațiilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.462(101) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 iunie 2019

 

Data publicării: 08.10.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 19.10.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Codul maritim internațional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC) a fost adoptat în anul 2008 prin Rezoluția MSC.268(85) a Comitetului de siguranță maritimă (MSC) al OMI și a devenit obligatoriu, începând cu anul 2011, în baza prevederilor Capitolului VI din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), convenție la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979. Scopul acestui cod este acela de a asigura efectuarea în condiții de siguranță a transportului pe mare al mărfurilor solide în vrac și a depozitării acestora, prin furnizarea de informații cu privire la proprietățile mărfurilor solide în vrac, la riscurile asociate transportului anumitor tipuri de mărfuri solide în vrac, precum și de instrucțiuni cu privire la procedurile corespunzătoare ce trebuie urmate în timpul acestor activități.

Codul IMSBC a intrat în vigoare, în temeiul legii, și a fost publicat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.177/2014.

Prevederile Codului IMSBC sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare, adoptate în cadrul sesiunilor Comitetului MSC. Astfel, în anii 2011, 2013, 2015 și 2017, prin rezoluțiile MSC.318(89), MSC.354(92), MSC.393(95) și MSC.426(98), au fost aduse amendamente la acest cod, amendamente care au fost acceptate și publicate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.387/2014, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.518/2014, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.420/2016, și respectiv Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.299/2018.

Recent, în anul 2019, prin Rezoluția MSC.462(101) s-au adoptat noi amendamente la Codul IMSBC. Având în vedere și numeroasele modificări și completări la acest cod adoptate până atunci prin rezoluțiile menționate mai sus, respectivele amendamente s-au materializat într-o versiune consolidată a Codului IMSBC.

Întrucât la 1 iulie 2020 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul IMSBC adoptate prin Rezoluția MSC.462(101) (prin așa-numita procedură de acceptare tacită), în conformitate cu prevederile specifice precizate în rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la data de 1 ianuarie 2021.

Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitatea sa de autoritate de stat, asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte și, implicit, a codurilor cu caracter obligatoriu în baza prevederilor respectivelor convenții.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3129-omtic08102020dtn

Vezi mai mult Descarca
07.10.2020

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 

Data publicării: 05.10.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 16.10.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Având în vedere execuția bugetară realizată la data de 30.06.2020, necesarul de resurse corespunzatoare trimestrelor III și IV ale anului 2020, seceta prelungită care a generat reducerea traficului de cereale în Porturile Brăila și Galați, precum și alocarea sumelor de la bugetul de stat de către ordonatorul principal de credite – Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, Compania Națională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi propune un proiect de buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020.

Indicatorii economico – financiari propuși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 prezintă următoarele modificări față de cei aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin H.G. nr.249/2020:

-reducerea veniturilor totale cu 6,72%;

-reducerea cheltuielilor totale cu 7,05%;

-reducerea productivității muncii cu 7,47%;

-reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale cu 0,35%;

-creșterea cheltuielilor cu personalul cu 2,72%;

-creșterea cheltuielilor de natură salarială cu 3,21% față de nivelui aprobat, după cum urmează:

· creșterea salarială la personalul navigant conform negocierii acestora cu

organizația de sindicat, în cadrul consultărilor privind bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020;

· creșterea cheltuielilor cu sporurile, primele și alte bonificații aferente salariului

de bază, prevazută în Contractul Colectiv de Muncă și permisă legal, datorită modificării art. 48, al.1 lit.d) din Legea bugetului de stat nr.5 pe anul 2020 prin art.19¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

-creșterea câstigului mediu lunar pe salariat cu 3,31% urmare a creșterii cheltuielilor de natură salarială;

-creșterea surselor de finanțare a investițiilor cu 5,18 % urmarea majorării sumelor alocate de la bugetul de stat și din fondurile externe nerambursabile – POIM, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020;

-cheltuielile pentru investiții au crescut la nivelul surselor de investiții – cu 5,18%;

-indicatorii economico – financiari: numărul de personal prognozat la finele anului, numărul mediu de personal, profitul net, valoarea dividendelor cuvenite bugetului de stat, creanțele restante, au rămas nemodificați față de cei prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat pe anul 2020, prin HG. 249/2020.

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi nu a înregistrat în anul 2019 plăți restante și nu va înregistra nici la data de 31.12.2020

 

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3121-hg05102020de

Vezi mai mult Descarca
15.09.2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluției MSC.365(93) prin Nota verbală NV.027 a Organizației Maritime Internaționale din 6 iulie 2020

Data publicării: 11.09.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.09.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Una dintre cele mai importante convenții privind siguranța navigației, adoptate de OMI este Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979. Prevederile Convenției SOLAS 1974 se actualizează și se perfecționează continuu prin rezoluții adoptate de Comitetul de siguranță maritimă (MSC) al OMI.

La sesiunea 93 a MSC, care a avut loc în mai 2014, au fost adoptate unele amendamente la Convenția SOLAS 1974 prin rezoluția MSC.365(93), care a intrat în vigoare, în temeiul legii, și a fost publicată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 903/2015.

Prin Nota verbală NV.027 a OMI din 6 iulie 2020 a fost publicată o rectificare la Rezoluția MSC.365(93).

În consecință, este necesară introducerea în legislația națională a acestei rectificări aduse Rezoluției MSC.365(93) și publicarea ei printr-un nou ordin al ministrului.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3095-hg1192020dtn

Vezi mai mult Descarca
20.08.2020

Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere

 

Data publicării: 19.08.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 31.08.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

1. Prin modificarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere, se adoptă reglementări legale, unitare, uniforme şi funcţionale, care instituie norme clare referitoare la înființarea, extinderea sau restrângerea ori închiderea zonelor libere, ținând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

2. Extinderea regimului de zonă liberă va conduce la atragerea de noi investiții și crearea de noi locuri de muncă, îmbunătățirea competitivității economice la nivel regional și european, atragerea și securizarea fluxurilor de marfă.

3. Prin modificarea propusă se va respecta și principiul ierarhiei actelor normative prevăzut la art. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată

La nivel european, observăm că unele dintre cele mai mari aglomerări industriale sunt localizate în porturi cu facilităţi de zonă liberă (ex.: Rotterdam, Hamburg).

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3073-oug19082020dtn

Vezi mai mult Descarca
11.08.2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx 2008) – Jurnale electronice de înregistrare și cerințe pentru certificarea dispozitivelor de reducere catalitică selectivă (SCR), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.317(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019

 

Data publicării: 07.08.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 18.08.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este un stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la acesta, cunoscută sub abrevierea MARPOL 73/78, este cea mai importantă convenție privind prevenirea poluării mediului marin de către nave, atât din cauze care țin de operarea navelor, cât și din cauza unor accidente. România a aderat la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 6/1993.

Anexa VI – Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave a fost adoptată prin Protocolul din 1997 privind amendarea Convenției internaționale di 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta. România a aderat la Protocolul din 1997 și implicit a acceptat Anexa VI la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 269/2006.

În conformitate cu art. 38(a) al Convenției privind crearea OMI, referitor la funcțiile conferite Comitetului pentru protecția mediului marin (MEPC) prin convențiile internaționale pentru prevenirea și controlul poluării marine, acest comitet poate adopta rezoluții prin care se modifică textul convențiilor sau anexelor la acestea.

În conformitate cu art. 16 al Convenției MARPOL din 1973 și cu art. VI al Protocolului din 1978, precum și cu art. 4 din Protocolul din 1997, care specifică împreună procedura de amendare, MEPC poate adopta amendamente la anexele convenției și la apendicele acestora.

De asemenea, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenției MARPOL din 1973, MEPC poate stabili ca amendamentele să se considere ca fiind acceptate la o anumită dată, cu excepția cazului în care înainte de această dată, cel puțin o treime din Părți sau Părțile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puțin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi comunicat OMI obiecțiunile lor la aceste amendamente.

Această procedură simplificată prevăzută de convenție este denumită ”procedura de acceptare tacită” și se coroborează cu procedura de intrare în vigoare a respectivelor amendamente, cuprinsă în art. 16(2)(g)(ii) al Convenției MARPOL din 1973.

La conferința internațională care a adoptat Protocolul din 1997, a fost adoptat prin Rezoluția 2, Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx), ca instrumente ajutător pentru punerea în aplicare a prevederilor Anexei VI la MARPOL referitoare la emisiile de oxizi de azot. Aplicarea Codului tehnic NOx este obligatorie în conformitate cu regula 13 din Anexa VI la MARPOL.

Codul tehnic NOx a intrat în vigoare în temeiul legii și a fost publicat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 216/2007. Acest instrument internațional a fost revizuit de OMI, noul conținut (Codul tehnic NOx 2008) fiind adoptat prin Rezoluția MEPC.177(58), fiind publicat prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 633/2010.

Ulterior, Codul tehnic NOx 2008 a mai fost amendat prin Rezoluțiile MEPC.217(63), MEPC.251(66) și MEPC.272(69). Aceste rezoluții sunt intrate în vigoare în temeiul legii și au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordine ale ministrului transporturilor.

Experiența acumulată de statele membre ale OMI, exigențele tot mai sporite privind protecția mediului, dar și progresele tehnice continue au condus la concluzia că este necesară o nouă amendare a Codului tehnic NOx 2008. Astfel, în sesiunea șaptezeci și patru a MEPC a fost adoptată la 17 mai 2019 Rezoluția MEPC.317(74), care face obiectul prezentului proiect de Ordin și care aduce amendamente la Codul tehnic NOx 2008 pentru introducerea și definirea noțiunii de Jurnal electronic de înregistrare, armonizarea și actualizarea textului unor proceduri de certificare a motoarelor, precum și pentru modificarea formatului de Model de Certificat EIAPP al navelor, ca urmare a introducerii acestei noțiuni.

Termenul pentru acceptarea tacită a acestor amendamente, conform punctului 2 din rezoluție, a fost 1 aprilie 2020. România nu a formulat niciun fel de obiecțiuni la acestea și nici OMI nu a comunicat depunerea unor obiecțiuni până la această dată, astfel că amendamentele adoptate vor intra în vigoare, potrivit prevederilor punctului 3 din rezoluție, la data de 1 octombrie 2020, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) al Convenției din 1973.

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ministerul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor elaborează actele normative și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte, implicit din codurile cu caracter obligatoriu în temeiul respectivelor convenții.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3061-omtic07082020dtn

Vezi mai mult Descarca
31.07.2020

Proiectul Hotărâre a Guvernului pentru actualizarea anexei nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

Proiectul Hotărâre a Guvernului pentru actualizarea anexei nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

Data publicării: 30.07.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 10.08.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Prin actualizarea anexei nr. 2. privind Plata contribuției anuale a părții române în conformitate cu Memorandumul de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor desemnat să aducă la îndeplinire prevederile Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, va avea posibilitatea să onoreze plata contribuției anuale a părții române, care se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3054-hg30072020dtn

Vezi mai mult Descarca
31.07.2020

Proiectul Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Proiectul Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Data publicării: 30.07.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 10.08.2020

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Schimbări preconizate

Având în vedere prevederile:
– art.1,alin.(1) OMTIC 991/2020 – „Se instituie obligativitatea efectuării serviciului de pilotaj al navelor maritime și fluviomaritime în porturile aflate în administrarea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța”;
– art.4 – „Până la data de 31 decembrie 2020, administrațiile portuare și/sau de cale navigabilă prevăzute la art. 1-3 trebuie să organizeze corpul propriu de piloți și să ia toate măsurile necesare din punct de vedere financiar, organizatoric și logistic pentru desfășurarea serviciului de pilotaj, potrivit legii”,
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa va prelua activitatea de pilotaj începand cu luna decembrie 2020 și va organiza în acest sens, corpul propriu de piloţi luând toate măsurile necesare din punct de vedere financiar, organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea serviciului de pilotaj, potrivit legii.
Serviciul de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime prevăzut, se va asigura prin corpul propriu de piloţi ai Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa.
Influențele valorice ale indicatorilor economico-financiari ce decurg din preluarea activității de pilotaj de către Compania Națională “Administratia Porturilor Maritime”- S.A. Constanța pentru luna decembrie 2020, au condus la majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1.950 mii lei (cheltuieli aferente activității de pilotaj pentru luna decembrie 2020) în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 față de cheltuielile totale aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin HG nr.234/2020.
Majorarea veniturilor în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 fată de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HG nr.234/2020, cu suma de 1.950 mii lei, a avut la bază analiza veniturilor realizate la 3 luni 2020 și estimarea veniturilor pe următoarele 9 luni, această creștere având scopul de a acoperi cheltuielile pentru activitatea de pilotaj din luna decembrie 2020, fapt care a condus la menținerea rezultatului brut aprobat inițial de 113.510 mii lei și, implicit la menținerea repartizării profitului pe anul 2020.
Față de nivelul bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2020 în baza HG nr. 234/26.03.2020, societatea propune un proiect de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, cu o creștere a veniturilor totale cu 0,48%, o creștere a cheltuielilor totale cu 0,67%, menținerea rezultatului brut aprobat inițial de 113.510 mii lei și, implicit menținerea repartizării profitului pe anul 2020, așa cum a fost aprobat prin HG nr.234/26.03.2020.
Compania Nationala “Administratia Porturilor Maritime” S.A. – Constanța a propus în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 următoarele modificări ale indicatorilor economico – financiari, față de bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr.234/2020:
– suplimentarea cu 65 posturi a organigramei societătii;
– creșterea veniturilor totale cu 0,48%.Majorarea veniturilor a avut la bază analiza veniturilor realizate la 3 luni 2020 și estimarea veniturilor pe următoarele 9 luni, această creștere având scopul de a acoperi cheltuielile pentru activitatea de pilotaj din luna decembrie 2020. Acest lucru a dus la menținerea rezultatului brut aprobat inițial de 113.510 mii lei și, implicit la menținerea repartizării profitului pe anul 2020.Aceasta majorare este posibilă având în vedere faptul că, în execuția bugetară la 31.03.2020, se înregistrează venituri conjuncturale la nivelul cheltuielilor conjuncturale, urmarea refacturării către armatorul navei Qeen Hind eșuată în Portul Midia, a contravalorii tuturor prestațiilor efectuate de terțe persoane și de către companie cu ocazia ranfluării navei respective;
– creșterea cheltuielilor totale cu 0,67%, din care cheltuielile cu personalul au crescut cu 1,54%;
– creșterea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale cu 0,19%;
-menținerea rezultatului brut în valoare de 113.510 mii lei și, implicit menținerea repartizării profitului pe anul 2020, așa cum a fost aprobat prin HG nr.234/26.03.2020.
Compania Națională “Administrația Porturilor Maritime” SA – Constanța nu a înregistrat în anul 2019 plăti restante și nu va înregistra nici în anul 2020.
Căstigul mediu brut pe salariat, programat în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, a crescut cu 1,13% față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prin HG nr.234/2020.
Productivitatea muncii, calculată în unități valorice pe total, programată în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, va înregistra o ușoară diminuare cu 0,53%, influențată de creșterea cheltuielilor cu salariile prin angajarea unui număr de 65 persoane aferent activitații de pilotaj pentru luna decembrie 2020.
Sursele de finanțare a investițiilor, programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, în valoare de 232.997 mii lei, au rămas nemodificate față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prin HG. nr.234/2020.
Cheltuielile pentru investiții, programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 în sumă de 232.997 mii lei, au rămas de asemenea nemodificate față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prin HG. nr.234/2020.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3055-hg30072020de

Vezi mai mult Descarca