Proiecte de acte normative

14.01.2021

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -“CERONAV”

Data publicării: 13.01.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 25.01.2021

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Conducere al CERONAV nr. 41/16.12.2020, prevederile art. 4 din Ordonanţa nr. 33/30.01.2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționare Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, precum şi art.12 alin (1) lit. m) din Anexa 1 la Hotǎrârea Guvernului nr. 449/10.04.2003 – Regulament de organizare și funcționare a Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, se doreste aprobarea, prin Ordin al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii, după cum urmează:

Introducerea cursurilor mai jos menționate în grila de cursuri obligatorii, astfel:
– Pregătire de bază pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul codului IGF (Specification of minimum standard of competence in the basic training for ships subject to the IGF Code (AV / 3 -1)) – cod IGF-B, tarif 981 lei/ cursant;
– Pregătire avansată pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul codului IGF (Advanced training for ships personnel subject to the IGF Code (A-V/3 – 2)) – cod IGF-A, tarif 1,716 lei/ cursant.

Menționăm că, în conformitate cu ANEXA 3 la O.M.T. nr. 1252 din 13.08.2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi certificatelor de capacitate, actualizată cu Ordinul nr. 270/28.02.2018 şi cu cerintele Convenţiei Internaţionale privind Standardele de Instruire, Certificare şi Efectuarea Serviciului de Cart pentru Navigatori (STCW) 1978, cu amendamentele în vigoare, se impune desfășurarea acestor cursuri în regim obligatoriu.

Aceste cursuri se desfășoară în regim opțional, la tarifele menționate mai sus, urmând să se organizeze în regim obligatoriu după aprobarea lor prin Ordin al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3267-omti13012021dtn

Atasamente:

Proiect Ordin
Referat aprobare 
Anexa OMTI

Vezi mai mult Descarca
08.12.2020

Proiectul de ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI privind derogarea de la alineatul (3) al articolului 27 din Legea nr. 55/2020

 

Data publicării: 04.12.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.12.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

În acest context, se propune adoptarea unei măsuri legislative prin care Autoritatea Navală Română și Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) Constanța, Autoritatea Rutiere Române – ARR și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR, instituții publice cu atribuții specifice, aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, să beneficieze de o derogare de la aplicarea prevederilor art.27 alin.3 din Legea nr.55/2020, strict pentru ocuparea, în condițiile legii, a posturilor vacante în cadrul structurilor de specialitate din cadrul instituțiilor

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3199-hg27112020de

Vezi mai mult Descarca
03.12.2020

Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. , aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 

Data publicării: 27.11.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 08.12.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

2. Schimbări preconizate

Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. organizează și conduce exploatarea, întreţinerea canalelor, ecluzelor și a instalațiilor de telecomunicații, astfel încât să asigure tranzitarea în condiții de siguranță a navelor și convoaielor pe canalele navigabile interioare.

Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. își acoperă cheltuielile, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.519/1998, completată cu Hotărârile de Guvern nr.383/2003 și nr. 599/2009, din venituri proprii şi în completare din subvenții de la bugetul de stat și angajează cheltuieli la nivelul creditelor bugetare aprobate și repartizate de ordonatorul principal de credite, respectiv de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Prin proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 nu se modifică nivelul indicatorilor economico–financiari, aprobați pentru anul 2020, prin HG nr.231/2020, pentru activitatea de exploatare.

Prezenta rectificare bugetară are la bază modificarea surselor de finanţare a investiţiilor și a cheltuielilor de investiții.

Sursele de finanţare a investiţiilor au fost majorate cu suma de 16.748 mii lei (131,20%), de la 53.685,06 mii lei la 70.433,06 mii lei.

În structură, sursele de finanțare a investițiilor au următoarea componență:

-sursele proprii de finanţare a investițiilor, au fost menținute la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin HG nr.231/2020, la valoarea de 9.163,06 mii lei;

-alocațiile bugetare au fost majorate cu suma de 23.238 mii lei (369,18%), de la 8.633 mii lei la 31.871 mii lei.

Au fost suplimentate alocațiile bugetare la titlul 55 – alte transferuri: investiții ale agenților economici cu capital de stat, cu suma de 23.238 mii lei, în vederea realizării în regim de urgență a unor lucrări de investitii, de prevenire și înlăturare a efectelor calamităților naturale, urmarea alunecării de teren din zona Cumpăna și totodata, și pentru canalul navigabil – Dunăre-Marea Neagră.

-alte surse – au fost diminuate cu suma de 6.490 mii lei, de la 35.889 mii lei la 29.399 mii lei, dupa cum urmează:

· sumele aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014–2020 (POIM), alocate Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, au fost diminuate cu suma de 6.490 mii lei, de la 35.532 mii lei la 29.042 mii lei;.

· sumele aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

Connecting Europe Facility (CEF), alocate Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, au fost menținute la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltueli pe anul 2020, prin HG nr.231/2020, la valoarea de 357 mii lei.

Cheltuielile pentru investiţii, au fost majorate cu suma de 16.748 mii lei (131,20%), de la 53.685,06 mii lei la 70.433,06 mii lei.

În structură, cheltuielile pentru investiții au următoarea componență:

-investițiile în curs, au fost majorate cu suma de 23.238 mii lei (82,43%), de la 28.191 mii lei la 51.429 mii lei, astfel:

· pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, au fost menținute

la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin HG nr.231/2020, la valoarea de 19.558 mii lei;

· pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii

administrativ teritoriale au fost majorate cu suma de 23.238 mii lei (369,18%), de la 8.633 mii lei la 31.871 mii lei.

Au fost majorate cheltuielile pentru investitii, în vederea realizării în regim de urgență, a unor lucrări de prevenire și înlăturare a efectelor calamităților naturale, urmarea alunecării de teren din zona Cumpăna și totodata, și pentru lucrari de investitii pentru canalul navigabil – Dunăre-Marea Neagră.

– investitiile noi au fost diminuate cu suma de 6.490 mii lei, de la 16.331 mii lei la 9.841 mii lei, dupa cum urmează:

· pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic au fost diminuate

cu suma de 1.490 mii lei, de la 2.490 mii lei la 1.000 mii lei;

· pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii

administrativ teritoriale, au fost diminuate cu suma de 5.000 mii lei, de la 13.841 mii lei la 8.841 mii lei;

-investiţiile efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), au fost menținute la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltueli pe anul 2020, prin HG nr.231/2020, la valoarea de 8.654,66 mii lei;

-dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) au fost menținute la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin HG nr.231/2020, la valoarea de 508,40 mii lei și vor fi supotatate din veniturile proprii ale Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A.

Ceilalți indicatori economico-financiari:

– cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului, rezultatul brut, valoarea dividendelor cuvenite bugetului de stat, productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu, câstigul mediu brut pe salariat lei/persoana, nivelul cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale, valoarea plăților restante, rămân nemodificați, așa cum au fost prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2020.

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor, transmisă Ministerului Finanțelor Publice cu adresa nr.3879/35887/02.09.2020 și înregistrată sub nr.1016112-2020/03.09.2020.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3199-hg27112020de

Vezi mai mult Descarca
26.11.2020

Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 214/2015 pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006)

 

Data publicării: 25.11.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 07.12.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Instituirea cadrului legislativ prin care se garantează a fi acordate navigatorilor cele şase ramuri de protecţie socială: ingrijirile medicale, indemnizațiile de boală, indemnizațiile pentru șomaj, indemnizațiile pentru pensie, indemnizațiile în caz de accidente de muncă sau boală profesională, indemnizațiile familiale.

Obligativitatea armatorilor români şi străini de a:

– introduce în contractele de angajare ale navigatorilor standardele minime impuse de MLC 2006 și de amendamentele din 2014 la aceasta;

– asigura la bordul navelor condiţii minime de muncă şi viaţă conform prevederilor MLC 2006 și amendamentelor din 2014 la aceasta;

– constitui o garanţie minimă care să acopere cheltuielile membrilor de echipaj în caz de abandon;

– asigura repatrierea navigatorilor.

Obligaţia agenţiilor de recrutare şi plasare a navigatorilor de a:

– constitui o garanţie minimă care să acopere cheltuielile și repatrierea navigatorilor plasaţi la bordul navelor, în caz de abandon;

– plasa personal navigant doar pe nave ai căror proprietari respectă prevederile MLC 2006 și amendamentele din 2014 la aceasta.

Obligațiile Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor prin Autoritatea Navală Română de:

– certificare a navelor româneşti care efectuează voiajuri internaţionale şi de verificare a tuturor navelor româneşti la care se aplică prevederile MLC 2006 și amendamentele din 2014 la aceasta;

– verificare a navelor care arborează pavilion străin care intră în apele naţionale navigabile privind respectarea prevederilor MLC 2006 și amendamentelor din 2014 la aceasta;

– autorizare şi verificare a agenţiilor de recrutare şi plasare pentru respectarea prevederilor MLC 2006 și amendamentelor din 2014 la aceasta;

– implicare în repatrierea tuturor navigatorilor români în caz de abandon.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3198-hg25112020dtn

Vezi mai mult Descarca
19.11.2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizația Maritimă Internațională, prin Rezoluția MSC.461(101) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 iunie 2019

 

Data publicării: 16.11.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.11.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

În vederea creșterii nivelului siguranței maritime, precum și a prevenirii poluării mediului marin de către nave, efectuarea unor inspecții tehnice la vrachiere și petroliere, adecvate tipului constructiv și vechimii acestora, este de maximă importanță. Astfel, în anul 1993, Adunarea OMI a adoptat ”Instrucțiunile privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere”. În anul 1996 aceste instrucțiuni au devenit obligatorii în temeiul Convenției internaționale din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), ca urmare a intrării în vigoare a amendamentelor la convenție adoptate prin Rezoluția nr. 1 a Conferinței din 1974.

Respectivele instrucțiuni au fost amendate ulterior în repetate rânduri. Precizăm faptul că România a aderat la Convenția SOLAS 1974 prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979 și că toate reglementările OMI menționate anterior au fost implementate în legislația națională prin acte normative specifice.

În anul 2011, Adunarea OMI, recunoscând faptul că, din cauza numeroaselor amendamente aduse rezoluției A.744(18), a devenit necesară revizuirea completă a acestor instrucțiuni pentru a se garanta aplicarea efectivă a dispozițiilor acestora și pentru a se păstra nivelul de siguranță cel mai ridicat posibil în practică, a adoptat un nou cod, cu titlul ”Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP 2011)” prin rezoluția A.1049(27), care înlocuiește respectivele instrucțiuni. Codul ESP 2011 are deci un caracter obligatoriu și este aplicabil de la 1 ianuarie 2014, odată cu intrarea în vigoare la aceeași dată a amendamentelor la Convenția SOLAS 1974 adoptate prin rezoluția MSC.325(90), care au fost acceptate de România prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1131/2013.

Codul ESP 2011 a fost acceptat de România în temeiul legii și publicat în Monitorul Oficial, pe baza versiunii în limba engleză, prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1352/2013, iar rectificarea adusă Rezoluției A.1049(27) prin documentul A 27/Rez.1049/Corr.2 al Organizației Maritime Internaționale din 17 iunie 2014 a fost acceptat în temeiul legii și publicate în Monitorul Oficial, pe baza versiunii în limba engleză, prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1395/2014.

Amendamentele ulterioare la Codul ESP 2011, adoptate prin Rezoluția MSC.371(93) din 22 mai 2014, Rezoluția MSC.381(94) din 21 noiembrie 2014 și Rezoluția MSC.405(96) din 19 mai 2016 și Rezoluția MSC.412(97) din 25 noiembrie 2016 au fost implementate în legislația națională.

Prin Rezoluția MSC.461(101) din 13 iunie 2019, s-au adoptat noi amendamente la Codul ESP 2011 care practic înlocuiesc integral textul Codului ESP 2011 așa cum a fost repetat amendat ținând cont de asemenea de progresul tehnic în domeniul și evoluția altor reglementări internaționale.

Întrucât la 1 iulie 2020 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul ESP 2011 adoptate prin Rezoluția MSC.461(101) (prin așa-numita procedură de acceptare tacită) în conformitate cu prevederile specifice ale Convenției SOLAS 1974 precizate în rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2021.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3176-omtic16112020dta-2

Vezi mai mult Descarca
09.11.2020

Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1532/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală/multimodală

 

Data publicării: 06.11.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.11.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1532/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală/multimodală, aferentă Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), Axa Prioritară 1, Obiectivul specific 1.3 – Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală, și Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, obiectivul specific 2.4 – Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi are ca temei modificările aduse la Regulamentul (UE) nr.651/2014, articolul 2, punctul 5, Comisia a decis să prelungească cu trei ani perioada de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat care ar expira la sfârșitul anului 2020:

„Art.2. 5.Regulamentul se aplică până la 31 decembrie 2023”.

Urmare prelungirii perioadei de aplicare a Regulamentului (UE) nr.651/2014 al Comisiei este necesară și prelungirea perioadei de aplicare a măsurii de ajutor de stat exceptate în temeiul regulamentului și instituită prin Ordinul nr.1532/2017, astfel cum a fost modificată prin Ordinul nr.975/2019.

Schema instituită prin Ordinul nr.1532/2017, cu modificările ulterioare se modifică, astfel încât aplicabilitatea să fie extinsă până la data de 31.12.2023.

De asemenea, ținând cont de schimbările organizatorice la nivelul furnizorului de ajutor de stat și administratorului schemei, schema a fost actualizată cu noile denumiri ale ministerelor implicate, respectiv Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, dar și cu adresele oficiale de internet ale furnizorului și administratorului schemei de ajutor de stat.

La art.15 alin (2) și la art.17 alin (2) a fost actualizată defalcarea bugetului schemei pe ani ca urmare a prelungirii valabilității schemei.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3165-omtic06112020dtn

Vezi mai mult Descarca
03.11.2020

Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind extinderea regimului de zonă liberă în portul Constanța – zona Midia

 

Data publicării: 02.11.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 13.11.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Extinderea regimului de zonă liberă în portul Constanța – zona Midia – pe suprafața de 8.239.358 m2, conform delimitării teritoriale, va avea drept consecință susținerea dezvoltării de noi facilităţi pentru operarea mărfurilor şi, implicit, creșterea traficului de mărfuri în portul Constanța, fapt care conduce la atingerea obiectivelor din Master Planul General în Transporturi.

Există suprafețe de teren în zona Midia care nu sunt încă dezvoltate, și anume: 73 ha (fără cheu de acostare) care sunt închiriabile și 48 ha nesistematizate ce necesită lucrări de viabilizare. Odată cu extinderea regimului de zonă liberă, valoarea economică a acestor suprafețe portuare va crește semnificativ, împreună cu dorința unor operatori economici de a se instala în zona Midia a portului Constanța pentru a desfășura activități cu valoare adăugată.

Beneficierea de facilități de zonă liberă în conformitate atât cu normele europene cât și cu cele interne în vigoare va face din zona Midia a portului Constanța o zonă atractivă pentru marii investitori în domeniu, cu importante avantaje economice pentru toate părțile implicate.

Măsura preconizată va conferi același regim vamal, echitabil, operatorilor portuari care, în prezent, sunt tratați diferențiat, în funcție de legislația aplicabilă celor două zone din același port.

Având în vedere că autoritatea vamală trebuie să își desfășoare activitatea în zona Midia a portul Constanța conform legislației vamale unionale și naționale, este necesară suplimentarea cu 11 posturi a personalului Biroului vamal Constanța.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3156-hg02112020dtn

Vezi mai mult Descarca
21.10.2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor,infastructurii și comunicațiilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.319(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019

 

Data publicării: 20.10.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 02.11.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Ca urmare a evoluției transporturilor maritime de mărfuri periculoase, pentru a reduce riscurile la care erau supuse navele, echipajele și mediul, OMI a adoptat, prin Rezoluția A.212(VII) din 12 octombrie 1971, Codul pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH). Prin adoptarea acestui cod se dorea stabilirea unor reguli care să fie recunoscute la nivel internațional privind proiectarea, construcția, echipamentul și operarea navelor cisternă care transportă produse chimice periculoase în vrac.

Ulterior, o formă revizuită a codului a fost adoptată atât de comitetul pentru protecția mediului marin prin Rezoluția MEPC.20(22) din 5 decembrie 1985, cât și de către Comitetul de siguranță maritimă prin Rezoluția MSC.9(53) din 17 septembrie 1986.

Totodată, prin rezoluția MEPC.16(22) din 5 decembrie 1985 au fost adoptate amendamente la Anexa II la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), prin care Codul BCH adoptat prin rezoluția MEPC.20(22) a devenit obligatoriu în temeiul respectivei convenții.

Astfel, navele maritime cisternă construite înainte de 1 iulie 1986 care transportă în vrac produse chimice periculoase, trebuie să respecte prevederile Codului BCH.

Menționăm că prin Legea nr. 6/1993 România a aderat la MARPOL 73/78 în versiunea actualizată la acea dată, care include și amendamentele din 1985 adoptate prin rezoluția MEPC.16(22).

România a acceptat Codul BCH prin Legea nr. 68/2003, iar toate amendamentele ulterioare la acesta, în prezent în vigoare, au fost implementate în legislația națională prin acte normative specifice.

Noile amendamente aduse Codului BCH prin Rezoluția MEPC.319(74) adoptată la 17 mai 2019, constau în principal în introducerea cerinței referitoare la existența la bordul navelor care transportă lichide în vrac, a unui echipament de detectare a hidrogenului sulfurat, în cazul în care respectivele lichide sunt predispuse să degajeze acest gaz toxic.

Întrucât la 1 iulie 2020 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor adoptate prin Rezoluția MEPC.319(74) (prin procedura de acceptare tacită), în conformitate cu prevederile specifice ale MARPOL 73/78 precizate în rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2021.

Luând în considerare prevederile art. 4 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitatea sa de autoritate de stat, asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte și, implicit, a codurilor cu caracter obligatoriu în baza prevederilor respectivelor convenții.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3147-omtic20102020dtn

Atasamente

Vezi mai mult Descarca