Proiecte de acte normative

10.01.2022

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant român pentru navele de navigaţie interioară

Data publicării: 07.01.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 18.01.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:
Directiva Consiliului 91/672/EEC, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 373 din 31 decembrie 1991, privind recunoașterea reciprocă a certificatelor naţionale de comandant pentru navele utilizate în transportul mărfurilor şi persoanelor pe apele interioare navigabile și Directiva Consiliului 96/50/EC, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 235 din 17 septembrie 1996 privind armonizarea condiţiilor de obţinere a certificatelor naţionale de comandant de navă de navigaţie interioară pentru transportul mărfurilor şi persoanelor în Comunitate, amendată de Regulamentul (EC) nr. 1.882/2003 al Parlamentului European, publicat în Jurnalul Oficial nr. L 284 din 31 octombrie 2003 reprezintă la nivel european primii pași realizați în direcția armonizării și recunoașterii calificărilor profesionale pentru membrii de echipaj în domeniul navigației interioare.

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România a transpus actele europene mai sus menționate prin Ordinul nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.315 din 07 aprilie 2006, cu modificările ulterioare.

Cu scopul de a contribui la mobilitatea persoanelor implicate în operarea construcțiilor navale la nivelul întregii Uniuni, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 27 decembrie 2017 a fost publicată Directiva (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivelor 91/672/CEE și 96/50/CE ale Consiliului.

Directiva (UE) 2017/2397 stabilește condițiile și procedurile pentru certificarea calificărilor persoanelor implicate în operarea unei nave care navighează pe căile navigabile interioare ale UE. Certificarea are drept scop facilitarea mobilității, garantarea siguranței navigației și asigurarea protecției vieții omenești și a mediului.

Totoadată, se prevede obligativitatea ca membrii echipajului de punte și în special persoanele responsabile în situații de urgență la bordul navelor de pasageri și persoanele implicate în buncherajul navelor alimentate cu gaz natural lichefiat să dețină certificate care să le ateste calificările.

Conducătorii de navă care navighează în condiții ce prezintă un risc deosebit pentru siguranța navigației trebuie să dețină autorizații specifice, în special pentru conducerea unor convoaie mari, conducerea de construcții navale alimentate cu gaz natural lichefiat, navigația în condiții de vizibilitate redusă, navigația pe căi navigabile interioare cu caracter maritim sau navigația pe căi navigabile ce prezintă riscuri specifice. Pentru a obține astfel de autorizații, conducătorii de navă trebuie să demonstreze competențe suplimentare specifice.

Având în vedere cooperarea dintre Uniunea Europeană și CCNR, existentă încă din 2003, care a condus la instituirea Comitetului european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară (CESNI) sub auspiciile CCNR, precum și în vederea simplificării cadrelor juridice care reglementează calificările profesionale în Europa, trebuie ca certificatele de calificare, carnetele de serviciu și jurnalele de bord, eliberate în conformitate cu Regulamentele privind personalul navigant de pe Rin care stabilesc cerințe identice cu cele din Directiva (UE) 2397/2017, să fie valabile pe toate căile navigabile interioare ale Uniunii Europene.

Aptitudinile pentru operarea sistemelor radio de la bord sunt esențiale pentru a asigura siguranța navigației interioare şi urmarea unor cursuri de formare și deținerea unor certificări trebuie să fie obligatorii pentru conducătorii de navă și pentru timonieri.

Aprobarea programelor de formare este necesară pentru a se verifica dacă programele respectă cerințele minime comune în ceea ce privește conținutul și organizarea.

Timpul de navigație trebuie să fie verificat prin intermediul unor înregistrări validate în carnetele de serviciu.

Pentru a asigura standarde armonizate minime pentru certificarea calificărilor, Comisia a fost împuternicită să adopte norme detaliate care stabilesc standarde pentru competențe și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare, standarde pentru examinările practice, standarde pentru omologarea simulatoarelor și standarde pentru capacitatea din punct de vedere medical, prin Directiva delegată (UE) 2020/12 a Comisiei din 2 august 2019 de completare a Directivei (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele pentru competențe și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare, pentru examenele practice, pentru omologarea simulatoarelor și pentru capacitatea din punct de vedere medical. Directiva delegată introduce patru noi anexe, respectiv: Anexa I – Standardele pentru competențe și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare, Anexa II – Standardele pentru examenele practice, Anexa III – Standardele pentru omologarea simulatoarelor şi Anexa IV – Standardele privind capacitatea din punct de vedere medical.

Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare, Directiva (UE) 2017/2397 prevede modele pentru eliberarea certificatelor de calificare, a carnetelor de serviciu, a documentelor unice care combină certificatele de calificare și carnetele de serviciu, a jurnalelor de bord și a certificatelor de examinare practică. În acest sens, Comisia a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/182 al Comisiei din 14 ianuarie 2020 privind modelele utilizate pentru calificările profesionale în domeniul navigației interioare. Regulamentul cuprinde 5 Anexe, respectiv, Anexa I – Modelele de certificate ale Uniunii de calificare în calitate de comandant de navă, de expert în gaz natural lichefiat și de expert în navigația cu pasageri, Anexa II – Modelul de document unic care combină certificatele Uniunii de calificare și carnetul de serviciu, Anexa III – Modelul de certificat pentru examinarea practică, Anexa IV – Modelul de carnet de serviciu și Anexa V – Modelul de jurnal de bord.

În vederea asigurării unei tranziții line către sistemul de recunoaștere a documentelor din țări terțe prevăzut la art. 10 din Directiva (UE) 2017/2397, este necesar să se prevadă măsuri tranzitorii care oferă timpul necesar țărilor terțe pentru a-și alinia cerințele la cele stabilite în Directiva menționată. În acest sens, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 374 din 30 iulie 2021 a fost publicată Directiva (UE) 2021/1233 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iulie 2021 de modificare a Directivei (UE) 2017/2397 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru recunoașterea certificatelor țărilor terțe.

Prin acest proiect de act normativ au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2397/2017, ale Directivei delegate (UE) 2020/12 şi ale Directivei (UE) 2021/1233.

Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului de aderare a României la UE, devine necesară introducerea în legislația română a prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/182 şi ale Regulamentului delegat (UE) 2020/473.

Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigație interioară care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 7 aprilie 2006 și Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 509/2007 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigație interioară care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 12 iulie 2007, se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

De asemenea, anexa nr. 4 la Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266 din 20 august 2014 privind aprobarea formei și conținutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate și atestatelor pentru personalul navigant maritim și maritim portuar, precum și a formei și conținutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 3 septembrie 2014, se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Luând în considerare prevederile art. 4 și art. 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/182, anexele nr. 3 și nr. 4 privind forma și conținutul pentru Carnetul de serviciu și Jurnalul de bord din Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 434/2009 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranţă la navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 30 aprilie 2009 vor fi modificate și înlocuite printr-un act normativ distinct.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3730-omti07012022dtn

Documente supuse consultarii:

Instrument de motivare
Text Proiect
Anexe

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
10.01.2022

Proiectul de Ordonanță a Guvernului privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor de la nave, de modificare a Legii nr.162/2013 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti și de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

Data publicării: 07.01.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 18.01.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:
Scopul proiectului de act normativ propus îl reprezintă crearea cadrului legal pentru protejarea mediului marin, în mod special a ecosistemului marin Marea Neagră, împotriva efectelor negative a deversărilor ilegale de deșeuri provenite de la navele care folosesc porturile românești, prin îmbunătățirea procesului de predare/primire controlată în instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave, corelată cu revizuirea formalităților de raportare pentru monitorizarea navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturi.
Schimbările preconizate vizează următoarele: proiectul de ordonanță cuprinde actualizarea normelor privind predarea deșeurilor, inclusiv notificarea în prealabil a predărilor, cu regimuri speciale aplicabile pentru navele cu trafic programat și care fac escale frecvente sau regulate în port și va abroga OG nr.20/2012, ce transpunea în legislația națională prevederile Directivei 2000/59/CE.
Noile cerințe pentru ca instalațiile portuare să fie adecvate sunt următoarele:
• pot prelua tipurile și cantitățile de deșeuri provenite de la navele care utilizează în mod obișnuit portul respectiv;
• evită întârzierile;
• nu percep tarife excesive care ar putea descuraja navele să le utilizeze;
• gestionează deșeurile navelor într-un mod adecvat din punctul de vedere al protecției mediului, respectând prevederile legislației europene (Directiva 2008/98/CE, Directiva (UE)2019/904, etc) transpuse în legislația națională, precum și alte norme în vigoare privind deșeurile.

Conform noilor norme, navele vor plăti :
– Un tarif indirect pentru a acoperi costurile programului, ceea ce le va da dreptul de a-și preda deșeurile într-un port, indiferent dacă predau sau nu deșeuri. Acest tarif se va aplica, de asemenea, navelor de pescuit și ambarcațiunilor de agrement, cu scopul de a preveni deversarea directă în mare a plaselor de pescuit abandonate și a deșeurilor prinse accidental în acestea ;
– în anumite cazuri, dacă o navă predă o cantitate excepțională de deșeuri, poate fi percepută un tarif direct suplimentar pentru a se asigura că toate costurile legate de primirea unei asemenea cantități de deșeuri nu generează o sarcină disproporționată asupra sistemului de recuperare a costurilor al unui port ;
– tarifele pot fi diferențiate, în funcție de categoria, tipul și mărimea navei, precum și de tipul de trafic în care este implicată nava.
– un tarif redus – se aplică „navelor ecologice”, adică navelor care pot demonstra că dețin controlul cantităților reduse de deșeuri (prin tratare, neutralizare, compactare, reciclare, etc) și practică o gestionare durabilă și ecologică a deșeurilor la bordul navei.

Navele pot fi inspectate pentru a se verifica conformitatea cu noile cerințe și în caz de neconformare, se vor aplica sancțiuni efective, proporționale și cu efect de descurajare.
Totodată, vor fi adaptate formalitățile de raportare ce cuprind notificări privind deșeurile de la nave, prin modificarea Legii nr.162/2013 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile româneşti, care transpune Directiva 2010/65/UE. Conform noilor prevederi, următoarele informații sunt raportate pe cale electronică și într-un interval de timp rezonabil:
(a) informații privind ora efectivă de sosire și de plecare a oricărei nave care face escală într-un port al Uniunii, împreună cu un element de identificare a portului în cauză, prevăzute în HG nr. 1016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, cu modificările și completările ulterioare, ce transpun prevederile Directivei 2002/59/CE, modificată ulterior,
(b) informațiile din notificarea prealabilă a deșeurilor, astfel cum se prevede în anexa 2;
(c) informațiile din confirmarea predării deșeurilor, astfel cum se prevede în anexa 3;
(d) informațiile din certificatul de exceptare, astfel cum se prevede în anexa 5.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3729-og07012022dtn

Documente supuse consultarii:

Instrument de motivare
Text Proiect
Anexe

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
29.12.2021

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Extinderea cheurilor danelor 10 și 12 din zona Midia, inclusiv consolidări în spatele cheurilor”

Data publicării: 29.12.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 10.01.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Realizarea lucrărilor de extindere a cheurilor danelor 10 și 12 din zona Midia, inclusiv consolidări în spatele cheurilor, va impulsiona operatorii portuari să-și extindă activitățile de operare, manipulare, depozitare de mărfuri prin investiții suplimentare în capacitățile existente, ceea ce va conduce la creșterea volumelor de trafic derulate în zona Midia. Din extinderea danelor 10 și 12 va rezulta o suprafață de aproximativ 24.755 mp de teritorii câștigate asupra mării.

Adoptarea și publicarea Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Extinderea cheurilor danelor 10 și 12 din zona Midia, inclusiv consolidări în spatele cheurilor” este o condiție pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile prin POIM 2014 – 2020.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3709-hg29122021dtn

Documente supuse consultarii:

Instrument de motivare
Text Proiect

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
29.12.2021

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 432/2017 privind echipamentele maritime

Data publicării: 27.12.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 07.01.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Modificarea punctului 19 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 432/2017 privind echipamentele maritime, respectiv trimiterea la standardul „SR EN ISO/CEI 17025:2005” se înlocuieşte cu trimiterea la standardul „EN ISO/IEC 17025:2017”

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3707-hg17122021dtn

Documente supuse consultarii:

Instrument de motivare
Text Proiect

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
14.12.2021

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime ” S.A. Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Data publicării: 13.12.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.12.2021

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Indicatorii economico – financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați pentru anul 2021, au fost fundamentați pe baza realizărilor din perioada ianuarie – noiembrie 2021 și prognoza evoluției lor în luna decembrie 2021.

Veniturile și cheltuielile propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021, îndeplinesc condițiile de a fi înregistrate în grupa de venituri și/sau cheltuieli, conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021, Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați nu prevede:

· – depăşirea limitelor maxime ale cheltuielilor de natură salarială, a numărului de personal la finele anului, care au fost estimate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021 și care reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite;

· – reducerea profitului brut/majorarea pierderii şi/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local;

· – reducerea productivităţii muncii;

· – creşterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

· – depăşirea nivelului plăţilor restante.

· Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021, a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune, consultării prealabile a organizației sindicale, a fost avizat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr.1/10.2021 și aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.1/ 03.12.2021.

· Pentru anul 2021, prin Hotărârea Guvernului nr.978/2021 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 608,78 mii lei, cheltuielile totale au fost estimate în valoare de 21.308,47 mii lei și rezultatul brut (profit) în valoare de 2.300,31 mii lei.

· Comparativ cu indicatorii economico – financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr. 978/2021, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați propus pentru rectificare, s-au operat modificări atât în structura veniturilor totale şi a cheltuielilor totale, fără afectarea valorii rezultatului brut (profitului) cât și în programul de investiții, dotări și surse de investiții, modificări care au fost reflectate în anexele nr.1, 2 și 4 la proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021.

· Veniturile totale se diminuează cu 1,64%, respectiv cu suma de 388,10 mii lei astfel:

· – veniturile financiare, au fost estimate în scădere cu 36,51%, respectiv cu suma de 388,10 mii lei. Veniturile financiare, estimate în proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2021, au fost estimate în scădere, deoarece sursa obținerii acestora, respectiv încasările valutare pentru prestațiile portuare cât și sumele aferente prefinanțării acordate din fondurile europene, pentru perioada 2016-2019, în vederea implementării proiectului “Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou, finanțat prin programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA)” au fost diminuate. Totodată, în baza Scrisorii de încetare a grantului “2015-RO-TM-0275-W” din data de 26.05.2021 (CNEA/B2 și APDM-2426/26.05.2021) Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați, a efectuat în data de 07.06.2021, plata soldului rămas către INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY, astfel că disponobilul din contul de valută din banca a fost diminuat.

· Cheltuielile totale se diminuează cu 1,82%, respectiv cu suma de 388,10 mii lei, astfel:

· – cheltuielile de exploatare, au fost estimate în scădere cu 2,02%, cu suma de 426,50 mii lei;

– cheltuielile financiare, au fost estimate în creștere cu 21,15%, cu suma de 38,40 mii lei.

Rezultatul brut (profitul) va rămâne la același nivel cu cel aprobat prin HG.nr.978/2021, în valoare de 2.300,31 mii lei.

Sursele de finanțare a investițiilor în valoare de 66.109,99 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021, au fost estimate în scădere cu 5,08 %, respectiv cu suma de 3.543,67 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr.978/2021 și sunt structurate astfel:

– sursele proprii – (amortizare și sume repartizate din profitul anului 2020 și din anii precedenți) în valoare 7.145,86 mii lei, se mentin la aceeași valoare ca în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2021;

– alocațiile bugetare, au fost estimate în valoare de 4.680 mii lei, în scădere cu 1,29 %, respectiv cu suma de 61 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 prin HG nr.978/2021;

– alte surse, din care fonduri externe nerambursabile POIM, au fost estimate în valoare de 54.284,13 mii lei, în scădere cu 6,03%, respectiv cu suma de 3.482,67 mii lei și reprezintă valoarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile POIM . Facem precizarea că, suma de 55.576 mii lei, aprobată de ordonatorul principal de credite la titlul bugetar 58 – alte transferuri – proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, se compune din suma de 1.291,87 mii lei, care reprezintă cheltuieli curente, evidențiate în Anexa 1- rd.40 și suma de 54.284,13 mii lei, care reprezintă cheltuieli de capital, detaliate în Anexa 4.

Cheltuielile de investiții programate pentru anul 2021, sunt corelate cu sursele de finanțare propuse la rectificare și prevăd atât scăderi cât și creșteri de sume la unele obiective de investiții în curs cât și la unele obiective noi de investiții.

Investițiile noi în valoare de 54.284,13 mii lei, sunt finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, pentru:

– dezvoltare port Isaccea pentru reabilitare și modernizare infrastructură portuară, dezvoltare Port Tulcea etapa I, port Brăila pentru lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazinului Docuri, lucrări de infrastructură portuară pentru cheu dana 32 Port Docuri Galați și platforma Multimodală Galați Etapa II (proiect 16702).

Investițiile efectuate la imobilizările corporale existente pentru bunurile proprietate privată a companiei , s-a estimat suma de 3.753,76 mii lei, în scădere cu 5,78 % față de nivelul prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021, scăderea fiind determinată de valoarea efectivă a lucrărilor finalizate (recertificări nave ).

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) se prevede suma de 1.712,04 mii lei, în scădere cu 5,1% față de nivelul prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021.

Alte cheltuieli de investiții pentru cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, s-a estimat suma de 1.680,06 mii lei, în creștere cu 23,74% pentru obiectivul nou: „Reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii portuare în Portul Măcin cu puncte de lucru Turcoaia și Gura Arman”.

Alte cheltuieli de investiții pentru lucrări de consultanţă şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, s-a estimat suma de 80 mii lei, în scădere cu 33,33 % față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2021 prin HG nr.978/2021.

Propunerile mai sus menţionate, au avut ca și bază, prioritizarea proiectelor Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați în vederea încadrării în perioada de eligibilitate aferentă Programului de finanţare POIM 2014-2020.

Modificările propuse prin rectificarea bugetară atât la nivelul veniturilor și cheltuielilor totale cât și în structura acestora, au determinat modificări la nivelul cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale care au fost estimate în scădere cu 0,51% față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr.978/2021.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021, au următoarele valori:

– productivitatea muncii în valoare de 141,94 mii lei/persoană, va ramâne la fel ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021;

– cheltuielile de natură salarială, în valoare de 8.545,37 mii lei, se menţin la acelaşi nivel ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021;

– numărul de personal prognozat la finele anului 2021 de 141 salariați, se menţine la acelaşi nivel ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021;

– numărul mediu de salariaţi de 141 salariați, se menţine la acelaşi nivel ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021;

– câștigul mediu lunar determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform legii anuale a bugetului de stat, în valoare de 4.578 lei/salariat, va scădea cu 0,14 % față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr.978/2021, datorită faptului că acele cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform contractului colectiv de muncă), vor scădea cu 2,06% respectiv cu suma de 10,79 mii lei iar cheltuielile cu bonusurile, respectiv cheltuielile sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare vor crește cu 1,08%, respectiv cu suma de 10,79 mii lei, pe seama creșterii cheltuielilor sociale neprevizionate în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2021, prin HG nr.978/2021, respectiv ajutoare de deces acordate salariaților pentru decesul unor membri ai familiilor acestora precum și ajutorul social acordat familiei datorită decesului unui salariat din cadrul sucursalei Tulcea, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă.

Facem mențiunea că acele cheltuieli sociale estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021, în valoare de 85,66 mii lei, au fost estimate în limita deductibilității fiscale, în cota de maxim 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, conform art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Din acest fond se suportă inclusiv ajutoarele de deces, naștere, alte ajutoare financiare, tichete cadou, tichete creșă respectând prevederile Contractului Colectiv de Muncă.

Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 900,94 mii lei, vor scădea cu 0,18% față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr.978/2021.

Plăţile restante – compania şi-a propus să nu înregistreze plăţi restante la 31.12.2021.

În anul 2021, indicele de creştere al cheltuielilor de 9,25% este mai mare decȃt indicele de creştere al veniturilor de 4,48%.

Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați va avea în vedere ca în execuția bugetară pe anul 2021, să respecte Instrucțiunile din O.M.F.P. nr.3818/2019, conform cărora indicele de creştere al cheltuielilor totale să nu depașească indicele de creștere al veniturilor totale.

Profitul brut în valoare de 2.300,31 mii lei, va rămâne la acelasi nivel ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021 iar valoarea dividendelor cuvenite bugetului de stat în valoare de 396,16 mii lei, vor rămâne la același nivel ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021.

Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați, nu înregistrează pierdere contabilă din anii precedenți.

Conducerea Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați, îşi propune să nu înregistreze plăti restante faţă de bugetul consolidat al statului sau față de alţi furnizori şi creditori ai unităţii, să urmărească permanent încasarea într-un ritm corespunzător a creanţelor în scopul încadrării în nivelul creanţelor restante propus prin proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, să monitorizeze în permanenţă gradul de realizare al cheltuielilor totale în strânsă corelare cu gradul de realizare al veniturilor totale, urmărind îndeplinirea criteriilor de eficiență, propuse în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 .

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr.3788/37685/16.09.2021.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3674-hg13122021dgc

Documente supuse consultarii:

Instrument de motivare
Text Proiect
Anexa

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
06.12.2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Planului de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și marfă

Data publicării: 03.12.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.12.2021

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

La sfârșitul lunii septembrie 2021 a fost aprobat Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României care prevede un set de reforme și de investiții prioritizate în baza unui set de criterii care au în vedere asigurarea accesibilității și conectivității, elemente cheie pentru dezvoltarea economică și socială.
Prin adoptarea prezentului act normativ se urmărește aprobarea Planului de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și marfă, acțiune asumată în cadrul PNRR pentru finalul anului 2021. Prin PNRR au fost asumate două obiective relevante de reformă în domeniul transporturilor. Aceste obiective vizează creşterea cu 25% până în anul 2026 a traficului feroviar derulat pe reţeaua feroviară din România. Acest document reprezintă un plan de acţiune cuprinzător destinat să asigure realizarea cu succes a obiectivelor de reformă asumate în ceea ce priveşte creşterea traficului feroviar până în anul 2026.
În cadrul PNRR a fost propusă reforma ”Dezvoltarea infrastructurii feroviare și managementul traficului feroviar”. Obiectivul acestei reforme este de a consolida eficiența și competitivitatea căilor ferate din România. În procesul de elaborare a PNRR a fost agreată necesitatea unui plan de acţiune pentru atingerea obiectivelor de reformă asumate în ceea ce priveşte creşterea traficului feroviar până în anul 2026. Acest plan include:

– un sistem cu indicatori pentru prioritizarea investițiilor;

– o structură responsabilă cu pregătirea proiectului;

– măsuri de creștere a traficului de marfă feroviar cu cel puțin 25 % până în 2026 față de 2020;

– măsuri specifice în vederea atingerii unui obiectiv de creștere a numărului de călători din transportul feroviar cu o medie de 25 % față de nivelul de referință din 2021;

– măsuri de creștere a utilizării materialului rulant nou achiziționat;

– măsuri de transfer al călătorilor de la transportul cu autobuze/microbuze la transportul feroviar pe rutele de navetă.

O componentă importantă a acestui plan de acţiune se referă la implementarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025, document aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 985/2020. Rolul determinant al implementării acestei strategii în cadrul planului de acţiune destinat creşterii masive a traficului feroviar este dat de orientarea prevalentă a strategiei spre creşterea competitivităţii serviciilor de transport feroviar pe piaţa internă a transporturilor de călători şi marfă, în principal prin creşterea performanţelor circulaţiei trenurilor.

În conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale în vigoare, instrumentul prin care se asigură cadrul legal de implementare a Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 este contractul de activitate şi performanţă al administratorului infrastructurii feroviare pentru perioada 2021-2025, contract încheiat cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în numele statului. Acest contract a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2021.

Implementarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 reprezintă o condiţie necesară, dar nu şi suficientă, pentru atingerea obiectivelor de reformă asumate prin PNRR în ceea ce priveşte creşterea traficului feroviar până în anul 2026.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3648-hg03122021dgs

Documente supuse consultarii:

Instrument de motivare
Text Proiect
Anexa

Vezi mai mult Descarca
06.12.2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Planului Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030

Data publicării: 03.12.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.12.2021

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Având în vedere perioada de tranziție între cele două exerciții financiare multianuale 2014-2020 respectiv 2021-2027, având în vedere faptul că Master Planul General de Transport și Strategia aferentă de Implementare au fost adoptate în 2016, precum și analizând necesitatea corelării politicilor publice relevante în vederea realizării obiectivelor de infrastructură necesare la nivel național, prezentul document are un rol triplu de:

· prioritizare a investițiilor constituind o condiție favorizantă în vederea noului cadru financiar multianual,
· actualizare a strategiei de implementare a Master Planului General de Transport al României,
· document cadru de referință pentru politicile publice relevante și pentru toate instituțiile implicate în realizarea obiectivelor de infrastructură de transport națională.

Planul Investițional vizează o schimbare de paradigmă în sensul concentrării eforturilor politice, instituționale

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3647-hg03122021dgoit

Documente supuse consultarii:

Instrument de motivare
Text Proiect
Anexa

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
22.11.2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Extinderea cheurilor danelor 10 și 12 din zona Midia, inclusiv consolidări în spatele cheurilor”

Data publicării: 18.11.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 29.11.2021

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Realizarea lucrărilor de extindere a cheurilor danelor 10 și 12 din zona Midia, inclusiv consolidări în spatele cheurilor, va impulsiona operatorii portuari să-și extindă activitățile de operare, manipulare, depozitare de mărfuri prin investiții suplimentare în capacitățile existente, ceea ce va conduce la creșterea volumelor de trafic derulate în zona Midia. Din extinderea danelor 10 și 12 va rezulta o suprafață de aproximativ 24.755 mp de teritorii câștigate asupra mării.

Adoptarea și publicarea Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Extinderea cheurilor danelor 10 și 12 din zona Midia, inclusiv consolidări în spatele cheurilor” este o condiție pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile prin POIM 2014 – 2020

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3625-hg18112021dtn

Documente supuse consultarii:

Nota de fundamentare
Text Proiect

Atasamente

Vezi mai mult Descarca