Proiecte de acte normative

22.05.2024

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții de utilitate publică și interes național “Restaurarea și renaturarea zonei de bifurcație a brațului Bala pentru asigurarea condițiilor de navigație și de protecție a mediului pe Dunăre”

Data publicării: 21.05.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 03.06.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Prin restaurarea / renaturarea brațului Bala se urmăresc următoarele obiective:
– Creșterea nivelului Dunării Vechi prin modificarea distribuției debitului la bifurcația Bala – Dunărea Veche, în special pentru debitele mici ale Dunării Vechi, pentru a permite navigația navelor pe Dunărea Veche;
– Asigurarea condițiilor hidraulice (viteza de curgere, adâncime) și a celor geometrice (lățime) pentru a îndeplini condițiile de navigație pe brațul nou;
– Asigurarea condițiilor hidraulice și biologice favorabile în zona bifurcației, cu privire la aspectele legate de migrația ihtiofaunei, în special prin:

 •  Reducerea vitezei de curgere sub 1.5 m/s într-un scenariu optim, pentru o viteza maxima de 1.8 m/s, pentru a permite migrația sturionilor în amonte;
 • Menținerea unei viteze minime de 1.0 m/s pentru atragerea ihtiofaunei;
 • Refacerea unei condiții benefice privind habitatele ihtiofaunei.

Obiectivul de investiții are beneficii indirecte pentru asigurarea debitului minim de apă pentru răcirea reactoarelor de la centrala nucleară de la CNE Cernavodă cu asigurare de 97% (asigurarea normată de 97%, reprezintă condiția pentru funcționarea unităților 3 și 4) și una din condițiile de bază pentru dezvoltarea și implementarea Proiectului «Continuarea lucrărilor de construire și finalizare a unităților 3 și 4 la CNE Cernavodă»”.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5288-hg21052024dtn-3

 

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
22.05.2024

Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -“CERONAV”

Data publicării: 21.05.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 03.06.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Conducere al CERONAV nr. 16/27.02.2024 – prin care se avizează în unanimitate tarifele pentru 6 cursuri obligatorii și se aprobă introducerea a 2 cursuri în grila de cursuri obligatoriiHotărârea Consiliului de Conducere al CERONAV nr. 4/11.01.2024 – prin care se avizează în unanimitate modificarea duratei de desfășurarare a 2 cursuri obligatorii, cu menținerea tarifelor, precum și ale art.12 alin (1) lit. m) din Anexa 1 la Hotǎrârea Guvernului nr. 449/10.04.2003 – Regulament de  organizare și funcționare a Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, se propun spre aprobare următoarele tarife, astfel:

 1. Tarife cursuri obligatorii, recalculate, după cum urmează:
  1. Calificare pentru obținerea certificatului de capacitate de marinar (inclusiv cursurile obligatorii IMO) – cod CCMAR, tarif 5.807 lei/ cursant;
  2. Competență în utilizarea mijloacelor de supraviețuire și a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare – Inițial (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats – Initial) – cod PSCRB-I, tarif 1.524 lei/ cursant;
  3. Competență în utilizarea mijloacelor de supraviețuire și a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare – Actualizare (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats- Refresh)– cod PSCRB-A, tarif 684 lei/ cursant;
  4. Tehnici individuale de supraviețuire pe mare – Inițial (Personal survival techniques – Initial) – cod PST-I, tarif 660 lei/ cursant;
  5. Tehnici individuale de supraviețuire pe mare – Actualizare (Personal survival techniques – Refresh) – cod PST-A, tarif 330 lei/ cursant;
  6. Nave de pasageri – cod CBP, tarif 1.287 lei/ cursant.
 1. Calculații tarife pentru 2 cursuri obligatorii noi, după cum urmează:
  1. Pregătire de bază pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul Codului IGF (AV/3 – 1) – Reconfirmare (Specification of minimum standard of competence in the basic training for ships subject to the IGF Code (AV/3-1) – Refresh) – cod IGF-B.R, tarif 379 lei/cursant;
  2. Pregătire avansată pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul Codului IGF (A-V/3 – 2) – Reconfirmare (Advanced training for ships personnel subject to the IGF Code (A-V/3-2) – Refresh) – cod IGF-A.R, tarif 1.257 lei/cursant.

 

Calculaţiile tarifelor din devizele anexate se efectuează prin stabilirea cheltuielilor directe, indirecte şi repartizarea lor pe fiecare curs în parte, în funcţie de ponderea cursului respectiv în total ore cursant prognozat, conform Graficului programării cursurilor aprobat – întocmit de Serviciul Programare.

Calculaţiile tarifelor pentru cursurile menţionate, au la bazǎ:

– datele cuprinse în programele analitice de curs aprobate de conducerea CERONAV (durata în ore a unui curs, numǎrul de ore experţi, nr. de cursanţi pe grupă, echipamentele şi materialele didactice necesare desfǎşurǎrii cursului);

– bugetul de venituri şi cheltuieli – aprobat;

– planul de amortizare al mijloacelor fixe

Pentru taxa de reexaminare s-au avut în vedere prevederile Procedurii Operaţionale P.O. 09, “Metodologie de organizare şi desfaşurare a programelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din transporturi navale”, ediţia 8/09.2019, revizia 1/02.2021 – Cap.5 ”Descrierea procedurii” art.5.3.5, pct. (20) care precizează cuantumul taxei de reexaminare:

“Reexaminarea va avea loc după achitarea taxei de reexaminare, care reprezintă valoarea a 2 ore din tariful cursului”, astfel:

  1. Calificare pentru obținerea certificatului de capacitate de marinar (inclusiv cursurile obligatorii IMO) – cod CCMAR ( 5.807 lei/ cursant x 2 ) : 536 ore= 22 lei,
  2. Competență în utilizarea mijloacelor de supraviețuire și a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare- Inițial (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats- Initial)– cod PSCRB-I ( 1.524 lei/ cursant x 2 ) : 32 ore= 95 lei,
  3. Competență în utilizarea mijloacelor de supraviețuire și a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare- Actualizare (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats- Refresh) – cod PSCRB-A ( 684 lei/ cursant x 2 ) : 16 ore= 86 lei,
  4. Tehnici individuale de supraviețuire pe mare-Inițial (Personal survival techniques- Initial)– cod PST-I ( 660 lei/ cursant x 2 ) : 16 ore= 83 lei,
  5. Tehnici individuale de supraviețuire pe mare- Actualizare (Personal survival techniques- Refresh)– cod PST-A ( 330 lei/ cursant x 2) : 8= 83 lei,
  6. Nave de pasageri – cod CBP (1.287 lei/ cursant x 2) : 32 ore = 80 lei,
  7. Pregătire de bază pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul codului IGF (AV/3-1)- Reconfirmare (Specification of minimum standard of competence in the basic training for ships subject to the IGF Code (AV/3-1)- Refresh)–cod IGF-B.R (379 lei/ cursant x 2) : 8 = 95,
  8. Pregătire avansată pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul codului IGF (A-V/3-2)- Reconfirmare (Advanced training for ships personnel subject to the IGF Code (A-V/3-2)- Refresh)- cod IGF-A.R (1.257 lei/cursant x 2) : 24 ore= 105 lei.
 •  Modificarea numărului de ore de curs pentru:
  1. Prevenirea şi lupta contra incendiilor – Nivel avansat – Iniţial (Advanced Fire-Fighting Initial), cod AFF-I, de la 56 de ore la 40 de ore de curs, tarif 1854 lei/cursant;
  2. Asistență medicală (Medical Care), cod MC, de la 48 de ore la 40 de ore de curs, tarif 1.777 lei/cursant.

Durata de desfășurare a cursurilor obligatorii AFF-I și MC s-a modificat, ca urmare a actualizării programelor analitice, astfel încât să fie în conformitate cu reglementările modelelor de curs IMO. Menționăm că se păstrează denumirile, codurile, tarifele și taxele de reexaminare ale celor două cursuri.

De asemenea, având în vedere analiza privind consecințele financiare, la propunerea Compartimentului Audit Public Intern din cadrul CERONAV, s-a avut în vedere eliminarea discountului oferit companiilor, ca urmare a constatării că, prin acordarea discountului, nu a crescut numărul de cursanți înscriși.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5286-omti21052024dtn

 

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
17.05.2024

Ordonanță de urgență privind infiintarea Agentiei Nationale de Investigatii pentru Siguranta in Transporturi – ANIT si modificarea OUG nr.87/2011 pentru efectuarea investigatiilor tehnice privind siguranta in sectorul de transport maritim

Data publicării: 16.05.2024

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.05.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Având în vedere necesitatea înființării în regim de urgență a unui organism independent de investigații a accidentelor și incidentelor din transportul maritim, se propune înființarea unui organism multimodal cu atribuții în efectuarea investigațiilor pentru siguranță în transporturi, prin reorganizarea prin fuziune a celor două organisme de investigare din sectorul feroviar și al aviației civile. Noua agenția va avea, pe lângă atribuțiile preluate de la organismele de investigare a accidentelor în domeniile feroviar și al aviației civile, și atribuții în domeniul investigării accidentelor și incidentelor din domeniul transporturilor maritime.

Menționăm că organisme multimodale de investigații privind siguranța în transporturi funcționează și în alte state europene, printre care menționăm: Austria, Elveția, Olanda, Norvegia, Bulgaria, Ungaria, Slovenia, Croația, Finlanda, statele baltice, Islanda, etc.

Prin înființarea Agenției Naționale de Investigații pentru Siguranța în Transporturi – ANIT se va asigura respectarea/aplicarea tuturor reglementărilor europene în materie de investigație a accidentelor produse în sectoarele feroviar, aerian și maritim.

De asemenea, se va realiza și o mai bună utilizare a veniturilor proprii, în sensul alocării unor resurse suplimentare pentru susținerea activităților specifice de investigație și diminuării ponderii cheltuielilor cu serviciile suport (economic, juridic, resurse umane, administrativ).

Noua agenție va funcționa ca instituție publică în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și se va finanța integral din venituri proprii. Prin măsurile dispuse prin actul normativ de înființare se asigură independența managerială a Agenției Naționale de Investigații pentru Siguranța în Transporturi – ANIT, precum și a tuturor activităților și deciziilor ANIT legate de actul de investigație, față de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Regulamentul de organizarea și funcționare al ANIT, prin care vor fi stabilite, printre altele, atribuțiile consiliului de conducere și ale directorului general, va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea actului normativ de înființare a agenției.

Numărul de posturi va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului, iar ștatul de funcții de către consiliul de conducere.

Având în vedere necesitatea atragerii și menținerii în cadrul ANIT a personalului de specialitate /investigatori cu o înaltă calificare, se propune exceptarea personalului ANIT de la prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi de la legile anuale de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, salarizarea personalului ANIT şi celelalte drepturi de personal, urmând a fi stabilite prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă şi al contractului individual de muncă, așa cum este prevăzut și pentru alte autorități din România (ANCOM, ANRE, etc).

Consiliul de conducere al ANIT și directorul general vor fi numiți prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, în urma unei proceduri de selecție. Pornind de la indemnizația prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice  pentru directorii regiilor autonome, se propune ca indemnizația lunară a directorului general al ANIT să  nu poată depăşi de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.

Personalului implicat în actul de investigaţie îi este asigurată independenţa în faţa oricărei autorităţi, inclusiv  față de consiliul de conducere al ANIT, în legătură cu modalitatea de derulare a investigaţiilor, relatarea de fapte, împrejurări sau informaţii din timpul investigaţiilor, precum şi cu măsurile luate în cursul acestora.

Totodată, pentru a asigura continuitatea actului de investigație în perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a ordonanței de urgență și operaționalizarea ANIT, se propune ca desfiinţarea Agenției de Investigare Feroviară Română – AGIFER și a Autorității de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile – AIAS să îşi producă efectele la data operaționalizării ANIT. Data operaționalizării ANIT este data emiterii certificatului de înregistrare fiscală și va fi adusă la cunoștinţă publică prin publicarea pe pagina de internet a ANIP şi prin comunicarea către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

De asemenea, se impune modificarea OUG nr. 87/2011 în scopul transpunerii fidele a prevederilor Directivei 2009//18/CE în legislația națională și, totodată, al compatibilizării prevederilor acesteia cu dispozițiile actului normativ de înființare a ANIT.

Elementele care vizează o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată:

necesitatea înființării în regim de urgență a unui organism tehnic independent de investigație tehnică a accidentelor produse în transporturile maritime, pentru transpunerea și aplicarea conformă a tuturor normelor europene în materie de investigare a accidentelor produse în transporturi, astfel încât să fie evitată deschiderea unei proceduri de infringement.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5281-omti16052024-3

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
29.03.2024

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 846/2023 pentru publicarea unor linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluții ale Comitetului pentru protecția mediului marin, precum și pentru abrogarea și modificarea unor acte normative

Data publicării: 27.03.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 08.04.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

România a aderat la Protocolul din 1997 și implicit a acceptat anexa VI la MARPOL prin Legea nr. 269/2006. Menţionăm că anexa VI la MARPOL aşa cum a fost revizuită prin MEPC.328(76) a fost publicată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 999/2022.

Prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, nr. 846/2023 au fost publicate unele liniile directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluții ale Comitetului pentru protecția mediului marin.

În cadrul OMI, la sesiunea 79 a Comitetului pentru protecția mediului marin au fost adoptate rezoluţiile MEPC.364(79) şi MEPC.365(79) care fac obiectul modificărilor aduse prin prezentul proiect de ordin. Rezoluţia MEPC.364(79) înlocuieşte rezoluţia MEPC.308(73) şi rezoluţiile prin care aceasta a fost amendată ulterior, respectiv rezoluţiile MEPC.322(74) şi MEPC.332(76), prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 846/2023.

De asemenea, Rezoluţia MEPC.365(79) înlocuieşte rezoluţia MEPC.254(67) şi rezoluţiile prin care aceasta a fost amendată ulterior, respectiv rezoluţiile MEPC.261(68) şi MEPC.309(73), prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 846/2023. Prin urmare este necesară modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 846/2023, şi anume art. I lit. a) şi d) şi anexele 1 şi 4.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5205-omti27032024dtn-5

Vezi mai mult Descarca
29.03.2024

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2000 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.499(105) a Comitetului de siguranță maritimă din 28 aprilie 2022

Data publicării: 27.03.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 08.04.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în domeniu.

Una dintre principalele convenţii internaţionale în domeniul maritim este Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979 şi a acceptat toate amendamentele ulterioare la respectiva convenţie, prin acte specifice. Datorită dezvoltării continue a navelor de mare viteză s-a impus ca îmbunătățirea standardelor pentru siguranța maritimă să fie reflectată în prevederile privind proiectarea, construcția, echipamentul și exploatarea navelor de mare viteză. Aceste cerințe s-au materializat prin adoptarea de către Comitetul de siguranță maritimă (MSC) al OMI în anul 1994 a rezoluției MSC.36(63) care cuprinde Codul internațional din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 1994).

Ținând cont de prevederile regulii 3 din capitolul X al Anexei la Convenția SOLAS 1974, capitol nou introdus prin amendamentele din 1994 la această convenție, amendamente ce au fost acceptate de România prin Ordonanța Guvernului nr. 53/1999 aprobată prin Legea nr. 23/2001, Codul internațional din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 1994) este obligatoriu. Conform art.1 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 736/2007  România a acceptat și aplică prevederile Codul internațional din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 1994).

Experiența acumulată în aplicarea Codului HSC 1994, de la intrarea sa în vigoare în anul 1996, precum și grija permanentă a OMI pentru sporirea siguranței maritime, au dus la recunoașterea necesității revizuirii și actualizării sale ținând seama de progresul înregistrat în proiectarea și tehnologia noilor nave de mare viteză. Preocuparea continuă a OMI în direcția fixării unor standarde de siguranță pentru navele de mare viteză echivalente cu acelea impuse navelor convenționale de Convenția SOLAS 1974, a avut drept rezultat elaborarea Codului internațional din 2000 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), care a fost adoptat prin Rezoluția MSC.97(73). Cerința privind obligativitatea respectării Codului HSC 2000 a fost introdusă în Convenția SOLAS 1974 de amendamentul adoptat prin Rezoluția MSC.99(73), acceptat de România prin Legea nr. 624/2002.

România a acceptat în temeiul legii Codul HSC 2000 publicat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1033/2008. Codul HSC 2000 se aplică navelor de mare viteză care efectuează voiaje internaționale, construite la 1 iulie 2002 sau după această dată, celor construite până atunci aplicându-li-se în continuare Codul HSC 1994.

Prevederile acestui cod sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare, adoptate în cadrul sesiunilor MSC al OMI, iar amendamentele ulterioare la acesta, în prezent în vigoare, au fost implementate în legislația națională prin acte normative specifice. La sesiunea 105 din 2022 a acestui comitet au fost aduse noi amendamente la Codul HSC 2000 prin adoptarea rezoluției MSC.499(105) și anume:

 • s-a adoptat înlocuirea a două paragrafe din Capitolul 8 – Mijloace și dispozitive de salvare; și
 • s-a adoptat înlocuirea unor paragrafe din Capitolul 14 – Radiocomunicații.
 • de asemenea, prin această rezoluție s-au adus și modificări la Anexa 1 la Codul internațional din 2000 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 2000).

Întrucât la 1 iulie 2023 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul HSC 2000 adoptate prin Rezoluția MSC.499(105) (prin așa-numita procedură de acceptare tacită) în conformitate cu prevederile specifice ale Convenției SOLAS 1974 precizate în această rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2024.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte și respectiv în calitatea sa de organ de specialitate al administrației publice centrale, ia măsuri de aplicare a convențiilor internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte și, implicit, a codurilor cu caracter obligatoriu în baza prevederilor respectivelor convenții.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5204-omti27032024dtn-4

Vezi mai mult Descarca
29.03.2024

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la anexa V la MARPOL (Facilități de recepție portuară în apele Arctice și Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.360(79) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 16 iulie 2022

Data publicării: 27.03.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 08.04.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, cunoscută sub abrevierea MARPOL 73/78, este cea mai importantă convenţie privind prevenirea poluării mediului marin de către nave, atât din cauze care ţin de operarea navelor, cât şi din cauza unor accidente. România a aderat la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 6/1993.

În conformitate cu art. 38(a) al Convenţiei privind crearea OMI, referitor la funcţiile conferite Comitetului pentru protecţia mediului marin (MEPC) prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine, acest comitet poate adopta rezoluţii prin care se modifică textul convenţiilor sau anexelor la acestea.

În conformitate cu art. 16 al Convenţiei MARPOL din 1973 și cu art. VI al Protocolului din 1978 care specifică procedura de amendare, MEPC poate adopta amendamente la anexele convenţiei şi la apendicele acestora.

De asemenea, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenţiei MARPOL din 1973, MEPC poate stabili ca amendamentele să se considere ca fiind acceptate la o anumită dată, cu excepţia cazului în care înainte de această dată, cel puţin o treime din Părți sau Părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi comunicat OMI obiecțiunile lor la aceste amendamente.

Această procedură simplificată prevăzută de convenţie este denumită „procedura de acceptare tacită” şi se coroborează cu procedura de intrare în vigoare a respectivelor amendamente, cuprinsă în art. 16(2)(g)(ii) al Convenției MARPOL din 1973.

Progresele tehnice continue și exigențele tot mai sporite privind protecția mediului au determinat OMI să revizuiască, să completeze sau să actualizeze permanent unele reguli sau anexe ale Convenției MARPOL 73/78.

În sesiunea șaptezeci și nouă a Comitetul pentru protecţia mediului marin al OMI,care a avut loc în iulie 2022, a fost adoptată rezoluția MEPC.360(79) – (Facilități de recepție portuară în apele Arctice și Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului), care face obiectul prezentului proiect de Ordin și care aduce amendamente la:

 • Regula 8 – Instalaţii de primire
 • Regula 10 – Afişe, planuri de management al gunoiului şi înregistrarea operaţiunilor privind descărcarea gunoiului

Conform punctului 2 din rezoluție, termenul pentru acceptarea tacită a acestor amendamente a fost 1 noiembrie 2023. România nu a formulat niciun fel de obiecţiuni la acestea şi nici OMI nu a comunicat depunerea unor obiecţiuni până la această dată, astfel că amendamentele adoptate vor intra în vigoare, potrivit prevederilor punctului 3 din rezoluţie, la data de 1 mai 2024, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) al Convenției din 1973.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5203-omti27032024dtn-3

Vezi mai mult Descarca
29.03.2024

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.521(106) a Comitetului de siguranţă maritimă din 10 noiembrie 2022

Data publicării: 27.03.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 08.04.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securității navelor şi a instalațiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida OMI.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Una dintre cele mai importante convenţii privind siguranţa navigaţiei, adoptate de OMI, este Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979. Prevederile anexei la această convenţie, structurată în treisprezece capitole, care cuprinde reguli privind construcţia, dotarea şi operarea navelor maritime, sunt perfecţionate continuu prin rezoluţii de amendare, adoptate în cadrul sesiunilor Comitetului de siguranţă maritimă (MSC) al OMI; menționăm că toate amendamentele intrate în vigoare pe plan internațional până în prezent, au fost implementate în legislația națională prin acte normative specifice.

Noi amendamente la Convenţia SOLAS 1974 au fost adoptate la sesiunea 106 a MSC prin Rezoluţia MSC.521(106) din 10 noiembrie 2022.

Aceste amendamente sunt făcute din necesitatea stabilirii unor măsuri de siguranță aplicabile navelor care transportă personal industrial, datorită cerințelor suplimentare, sistemelor de operare care sunt mai stricte decât cerințele actuale ale Convenției și a altor instrumente relevante, obligatorii, ale OMI.

Amendamentele sunt adoptate în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenția SOLAS 1974.

Scopul final al rezoluției MSC.521(106) este introducerea cadrului obligatoriu pentru navele care transportă personal industrial printr-un nou capitol XV al Convenției SOLAS 1974 intitulat Măsuri de siguranță aplicabile navelor care transportă personal industrial.

În conținutul noului capitol este introdusă Regula 1 – Definiții.

În cadrul acestei reguli este definit Codul internațional de siguranță pentru navele care transportă personal industrial, și rezoluția prin care a fost adoptat.

De asemenea, este definit personalul industrial și activitățile industriale offshore,

Prin aceste amendamente se indică modul de aplicare al Codului internațional de siguranță pentru navele care transportă personal industrial, al regulilor Convenției SOLAS 1974 și respectiv a Codului privind siguranța ambarcațiunilor de mare viteză, 2000, diferențiat funcție de tipul navei, data construcției navei și numărul personalului industrial.

Menționăm că implementarea în legislația națională a noului Cod internațional de siguranță pentru navele care transportă personal industrial se face printr-un act normativ distinct.

Întrucât la 1 ianuarie 2024 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Convenția SOLAS 1974 adoptate prin anexa la Rezoluția MSC.521(106) (prin așa-numita procedură de acceptare tacită), în conformitate cu prevederile specifice ale acestei convenții precizate în rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 iulie 2024.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5202-omti27032024dtn-2

Vezi mai mult Descarca
29.03.2024

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -“CERONAV”

Data publicării: 27.03.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 08.04.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Conducere al CERONAV nr. 16/27.02.2024 – prin care se avizează în unanimitate tarifele pentru 6 cursuri obligatorii și se aprobă introducerea a 2 cursuri în grila de cursuri obligatorii, Hotărârea Consiliului de Conducere al CERONAV nr. 4/11.01.2024 – prin care se avizează în unanimitate modificarea duratei de desfășurarare a 2 cursuri obligatorii, cu menținerea tarifelor, precum și ale art.12 alin (1) lit. m) din Anexa 1 la Hotǎrârea Guvernului nr. 449/10.04.2003 – Regulament de organizare și funcționare a Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, se propun spre aprobare următoarele tarife, astfel:
I. Tarife cursuri obligatorii, recalculate, după cum urmează:

 1. Calificare pentru obținerea certificatului de capacitate de marinar (inclusiv cursurile obligatorii IMO) – cod CCMAR, tarif 5.807 lei/ cursant;
  2. Competență în utilizarea mijloacelor de supraviețuire și a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare – Inițial (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats – Initial) – cod PSCRB-I, tarif 1.524 lei/ cursant;
  3. Competență în utilizarea mijloacelor de supraviețuire și a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare – Actualizare (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats- Refresh)– cod PSCRB-A, tarif 684 lei/ cursant;
  4. Tehnici individuale de supraviețuire pe mare – Inițial (Personal survival techniques – Initial) – cod PST-I, tarif 660 lei/ cursant;
  5. Tehnici individuale de supraviețuire pe mare – Actualizare (Personal survival techniques – Refresh) – cod PST-A, tarif 330 lei/ cursant;
  6. Nave de pasageri – cod CBP, tarif 1.287 lei/ cursant.
 2. Calculații tarife pentru 2 cursuri obligatorii noi, după cum urmează:
 3. Pregătire de bază pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul Codului IGF (AV/3 – 1) – Reconfirmare (Specification of minimum standard of competence in the basic training for ships subject to the IGF Code (AV/3-1) – Refresh) – cod IGF-B.R, tarif 379 lei/cursant;
  2. Pregătire avansată pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul Codului IGF (A-V/3 – 2) – Reconfirmare (Advanced training for ships personnel subject to the IGF Code (A-V/3-2) – Refresh) – cod IGF-A.R, tarif 1.257 lei/cursant.

Calculaţiile tarifelor din devizele anexate se efectuează prin stabilirea cheltuielilor directe, indirecte şi repartizarea lor pe fiecare curs în parte, în funcţie de ponderea cursului respectiv în total ore cursant prognozat, conform Graficului programării cursurilor aprobat – întocmit de Serviciul Programare.

Calculaţiile tarifelor pentru cursurile menţionate, au la bazǎ:
– datele cuprinse în programele analitice de curs aprobate de conducerea CERONAV (durata în ore a unui curs, numǎrul de ore experţi, nr. de cursanţi pe grupă, echipamentele şi materialele didactice necesare desfǎşurǎrii cursului);
– bugetul de venituri şi cheltuieli – aprobat;
– planul de amortizare al mijloacelor fixe

Pentru taxa de reexaminare s-au avut în vedere prevederile Procedurii Operaţionale P.O. 09, “Metodologie de organizare şi desfaşurare a programelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din transporturi navale”, ediţia 8/09.2019, revizia 1/02.2021 – Cap.5 ”Descrierea procedurii” art.5.3.5, pct. (20) care precizează cuantumul taxei de reexaminare:

“Reexaminarea va avea loc după achitarea taxei de reexaminare, care reprezintă valoarea a 2 ore din tariful cursului”, astfel:

 1. Calificare pentru obținerea certificatului de capacitate de marinar (inclusiv cursurile obligatorii IMO) – cod CCMAR ( 5.807 lei/ cursant x 2 ) : 536 ore= 22 lei,
  2. Competență în utilizarea mijloacelor de supraviețuire și a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare- Inițial (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats- Initial)– cod PSCRB-I ( 1.524 lei/ cursant x 2 ) : 32 ore= 95 lei,
  3. Competență în utilizarea mijloacelor de supraviețuire și a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare- Actualizare (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats- Refresh) – cod PSCRB-A ( 684 lei/ cursant x 2 ) : 16 ore= 86 lei,
  4. Tehnici individuale de supraviețuire pe mare-Inițial (Personal survival techniques- Initial)– cod PST-I ( 660 lei/ cursant x 2 ) : 16 ore= 83 lei,
  5. Tehnici individuale de supraviețuire pe mare- Actualizare (Personal survival techniques- Refresh)– cod PST-A ( 330 lei/ cursant x 2) : 8= 83 lei,
  6. Nave de pasageri – cod CBP (1.287 lei/ cursant x 2) : 32 ore = 80 lei,
  7. Pregătire de bază pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul codului IGF (AV/3-1)- Reconfirmare (Specification of minimum standard of competence in the basic training for ships subject to the IGF Code (AV/3-1)- Refresh)–cod IGF-B.R (379 lei/ cursant x 2) : 8 = 95,
  8. Pregătire avansată pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul codului IGF (A-V/3-2)- Reconfirmare (Advanced training for ships personnel subject to the IGF Code (A-V/3-2)- Refresh)- cod IGF-A.R (1.257 lei/cursant x 2) : 24 ore= 105 lei.

III. Modificarea numărului de ore de curs pentru:

1. Prevenirea şi lupta contra incendiilor – Nivel avansat – Iniţial (Advanced Fire-Fighting Initial), cod AFF-I, de la 56 de ore la 40 de ore de curs, tarif 1854 lei/cursant;
2. Asistență medicală (Medical Care), cod MC, de la 48 de ore la 40 de ore de curs, tarif 1.777 lei/cursant.

Durata de desfășurare a cursurilor obligatorii AFF-I și MC s-a modificat, ca urmare a actualizării programelor analitice, astfel încât să fie în conformitate cu reglementările modelelor de curs IMO. Menționăm că se păstrează denumirile, codurile, tarifele și taxele de reexaminare ale celor două cursuri.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5201-omti27032024dtn

Vezi mai mult Descarca