Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la Anexa VI la MARPOL – (Proceduri pentru prelevarea eșantioanelor și verificarea conținutului de sulf al combustibilului lichid și indicele nominal al randamentului energetic (EEDI)), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.324(75) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 20 noiembrie 2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la Anexa VI la MARPOL – (Proceduri pentru prelevarea eșantioanelor și verificarea conținutului de sulf al combustibilului lichid și indicele nominal al randamentului energetic (EEDI)), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.324(75) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 20 noiembrie 2020

Data publicării: 08.11.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 19.11.2021

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.
În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în domeniu.
Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, (MARPOL 73/78), este cea mai importantă convenție privind prevenirea poluării mediului marin de către nave, la care România a aderat la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 6/1993.
Anexa VI – Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave a fost adoptată prin Protocolul din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta.
România a aderat la Protocolul din 1997 și implicit a acceptat Anexa VI la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 269/2006, iar punerea în aplicare a prevederilor acestei anexe se realizează în conformitate cu Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1105/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art. 38(a) al Convenției privind crearea OMI, referitor la funcțiile conferite Comitetului pentru protecția mediului marin (MEPC) prin convențiile internaționale pentru prevenirea și controlul poluării marine, acest comitet poate adopta rezoluții prin care se modifică textul convențiilor sau anexelor la acestea.
În conformitate cu art. 16 al Convenției MARPOL din 1973 și cu art. VI al Protocolului din 1978, precum și cu art. 4 din Protocolul din 1997, care specifică procedura de amendare, MEPC poate adopta amendamente la anexele convenției și la apendicele acestora.
De asemenea, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenției MARPOL din 1973, MEPC poate stabili ca amendamentele să se considere ca fiind acceptate la o anumită dată, cu excepția cazului în care înainte de această dată, cel puțin o treime din Părți sau Părțile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puțin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi comunicat OMI obiecțiunile lor la aceste amendamente. Această procedură simplificată prevăzută de convenție este denumită „procedura de acceptare tacită” și se coroborează cu procedura de intrare în vigoare a respectivelor amendamente, cuprinsă în art. 16(2)(g)(ii) al Convenției MARPOL din 1973.
Progresele tehnice continue și exigențele tot mai sporite privind protecția mediului au determinat OMI să revizuiască, să completeze sau să actualizeze permanent unele reguli sau anexe ale Convenției MARPOL 73/78.
În cadrul sesiunii MEPC 65 a fost adoptată la 20 noiembrie 2020 rezoluția MEPC.324(75), care face obiectul prezentului proiect de Ordin și care aduce amendamente la Anexa VI la MARPOL 73/78, referitoare la procedurile pentru prelevarea eșantioanelor și verificarea conținutului de sulf al combustibilului lichid și indicele nominal al randamentului energetic (EEDI).
Regulile din Anexa VI la MARPOL la care se aduc modificări prin această rezoluție sunt:
Regula 1 – Aplicare: se înlocuiește întregul text;
Regula 2 – Definiții: se introduc paragrafele 52-56 cu noi definiții;
Regula 14 – Oxizi de sulf (SOx) și particule materiale: se introduc paragrafele noi 8-13 referitoare la punctul de prelevare, eșantionarea și încercarea eșantioanelor de combustibil lichid în folosință și a celui existent la bordul navelor pentru folosința proprie;
Regula 18 – Disponibilitatea și calitatea combustibilului lichid: se înlocuiește un paragraf;
Regula 20 – Indicele nominal al randamentului energetic obținut (EEDI obținut): se adaugă un paragraf;
Regula 21 – EEDI cerut: se înlocuiește Tabelul 1 și notele de subsol asociate acestuia, precum și un rând din Tabelul 2.
De asemenea, prin aceste amendamente se aduc modificări și următoarelor apendice ale Anexei VI la MARPOL:
Apendice I – Model de Certificat internațional de prevenire a poluării atmosferei (IAPP) (Regula 8): se introduc două noi paragrafe;
Apendice VI – Procedura de verificare a combustibilului aplicabilă eșantioanelor de combustibil lichid prevăzute de Anexa VI la MARPOL (Regula 18.8.2): se înlocuiește titlul și textul integral al apendicelui.
Conform punctului 2 din rezoluție, termenul pentru acceptarea tacită a acestor amendamente este 1 octombrie 2021. România nu a formulat niciun fel de obiecțiuni la acestea și nici OMI nu a comunicat depunerea unor obiecțiuni până la această dată, astfel că amendamentele adoptate vor intra în vigoare, potrivit prevederilor punctului 3 din rezoluție, la data de 1 aprilie 2022, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) al Convenției din 1973.
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transportului maritim, elaborează și promovează acte normative și norme specifice aplicabile transportului maritim, urmărește aplicarea acestora și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3613-omt05112021dtnconv

Documente supuse consultarii:

Instrument de motivare
Text Proiect
Anexa

Atasamente