Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

Data publicării: 01.11.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 12.11.2021

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) și art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

”Art. 8. – (1) Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public, precum şi limitele acestora se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.”

”Art 10 – Limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj se stabilesc de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, şi se fac publice prin avize către navigatori şi pe website-ul propriu.”

Prin adresa nr. 995 din 01.07.2021, SC TEHNOLOGICA RADION SRL solicită includerea punctului de operare „TEHNOLOGICA RADION”, în Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj.

SC Tehnologica Radion SRL desfășoară activități de extragere, prelucrare și vânzare agregate minerale de carieră, având punct de lucru în localitatea Cerna, județul Tulcea. Activitatea în acest punct de lucru se desfășoară de peste 15 ani, și luând în considerare specificațiile acestor produse, respectiv piatra de diferite dimensiuni, transportul se face exclusiv pe apă, în barje.

Ca atare, pentru optimizarea transportului agregatelor minerale, încărcarea acestora în barje este necesar a se face cât mai aproape de locul de extracție, respectiv în locul situat la km 35+750 – km 35+900, mal drept, pe brațul Măcin.

Analizând documentația depusă s-a constatat că punctul de operare „TEHNOLOGICA RADION” întrunește condițiile de a fi introdus în Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, având și avizul favorabil al Autorității Navale Române, din punct de vedere al siguranței navigației și al AFDJ Galați, ca administrator de cale navigabilă.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3601-omti01112021dtn

Documente supuse consultarii:

Instrument de motivare
Text Proiect
Anexa

Atasamente