Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1252 din 13 august 2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate!

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1252 din 13 august 2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate!

Data publicării: 15.10.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 26.10.2021

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), cu sediul la Londra, activează ca instituţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi se ocupă cu elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric privind navigaţia maritimă în apele internaţionale. Prin reglementările adoptate, OMI stabileşte cerinţele minime care se impun navelor comerciale care efectuează voiajuri internaţionale, privind siguranţa navigaţiei şi protecţia mediului marin, precum şi standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart.
România a devenit membră a acestei organizaţii prin Decretul nr. 114/1965 şi este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa navigaţiei şi prevenirea poluării de către navele maritime, inclusiv parte a Convenţiei internaţionale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW 1978), cu amendamentele ulterioare.
România a implementat prevederile Convenţiei STCW 1978 prin Legea nr. 107/1992 pentru aderarea la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 07 iulie 1978.
Având în vedere prevederile Directivei (UE) 2019/1159 a Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE privind recunoașterea reciprocă a brevetelor navigatorilor eliberate de statele membre,
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Autoritatea Navală Română are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că documentele emise personalului navigant în numele Guvernului României sunt conforme cu cerințele internaționale în vigoare și sunt recunoscute fără nici o rezervă de toate autoritățile maritime, astfel încât legislația națională trebuie modificată prin necesitatea impunerii de noi competențe personalului navigant maritim, maritim-portuar și actualizate de noile cerințe impuse de reglementările internaționale sus-menționate.

Ținând cont de necesitatea corelării dintre competențe și locurile de muncă, apariția unor noi funcții la bordul navelor maritim-portuare poate facilita, de asemenea, accesul lucrătorilor cu experiență anterioară din alte sectoare la profesiile din domeniul navigației, atragerea tinerilor indiferent de sex, persoane care ar putea beneficia de programe de formare de specialitate, care să țină seama de competențele deja dobândite.

Dobândirea unor competențe profesionale și stabilirea unor standarde sunt necesare atât pentru dezvoltarea locală, regională și națională, cât și în beneficiul comunității.

Autoritatea Navală Română trebuie să emită certificate numai persoanelor care au nivelurile minime de competență, vârstă, capacitatea din punct de vedere medical și timpul de navigație necesare pentru îndeplinirea funcțiilor la bordul navelor în condiții de siguranță a navigației, precum și pentru a asigura protecția vieților omenești și a mediului.
Introducerea prevederilor Directivei (UE) 2019/1159 a Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE privind recunoașterea reciprocă a brevetelor navigatorilor eliberate de statele membre, au dus la necesitatea modificării şi completării Ordinului nr. 1252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3585-omti15102021dtn

Documente supuse consultarii:

Proiect OMTI
Referat de aprobare