Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

Data publicării: 08.10.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 19.10.2021

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) și art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

”Art. 8. – (1) Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public, precum şi limitele acestora se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.”

”Art 10 – Limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj se stabilesc de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, şi se fac publice prin avize către navigatori şi pe website-ul propriu.”

Prin adresa nr. 19399 din 21.09.2021, SC COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL solicită includerea punctului de operare „Loc Operare COFCO INTERNATIONAL ROMANIA – Calafat”, în Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj.

SC COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL este o companie ce desfășoară activități de încărcare/ descărcare cereale în barje, având un punct de lucru în localitatea Calafat, județul Dolj.

SC COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL este lider de piata, fiind cel mai mare exportator de cereale, cu cea mai mare cota de piata pentru toate produsele comercializate (cota de piata 27%) și având o cifră de afaceri de 4.116 milioane RON.

Acestă performanță a fost realizată prin dezvoltarea unui model de afacere integrat, printr-o bună colaborare cu fermierii locali, cu achiziții directe de la producatori.

Analizând documentația depusă s-a constatat că punctul de operare „COFCO INTERNATIONAL ROMANIA – Calafat” întrunește condițiile de a fi introdus în Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, având și avizul favorabil al Autorității Navale Române, din punct de vedere al siguranței navigației și al AFDJ Galați, ca administrator de cale navigabilă.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3574-omt06102021dtn

Documente supuse consultarii:

Anexa Ordin v1 05.10.2021
Proiect Ordin
Referat de aprobare

Atasamente