Documente Publice Organizatie

01.07.2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 şi joncţiunea obiectivului „Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre – Marea Neagră cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 şi Poarta 8 spre zona de Nord a portului Constanţa”

Data publicării: 01.07.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 12.07.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:
Pentru prezentul proiect de act normativ este necesară suma de 7.704,259 mii lei, pentru o suprafață totală de 50.928 mp reprezentând un număr de 17 imobile, astfel cum rezultă din anexa nr. 2.

Aceasta rezultă din Raportul de evaluare privind determinarea cuantumului despăgubirilor aferente imobilelor necesare realizării lucrării de utilitate publică de interes național “Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 şi joncţiunea obiectivului „Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre – Marea Neagră cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 şi Poarta 8 spre zona de Nord a portului Constanţa”, întocmit în anul 2022, de către expertul autorizat ANEVAR Gheorghescu Ion, deținător al Legitimației nr. 19321, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare şi de Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarior publici.

Prin prezentul act normativ se propune aprobarea:

1) amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național “Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 şi joncţiunea obiectivului „Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre – Marea Neagră cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 şi Poarta 8 spre zona de Nord a portului Constanţa”, pe raza localităților Constanța, Agigea, Sanatoriul Agigea și Lazu din județul Constanța, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1 la proiectul de act normativ;

2) declanșării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată supuse exproprierii, care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes național, “Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 şi joncţiunea obiectivului „Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre – Marea Neagră cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 şi Poarta 8 spre zona de Nord a portului Constanţa”, situate pe raza localităților localităților Constanța, Agigea, Sanatoriul Agigea și Lazu din județul Constanța;

3) listei proprietarilor de imobile proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităților Constanța, Agigea, Sanatoriul Agigea, Lazu din județul Constanța, așa cum rezultă din evidențele unităților administrativ – teritoriale, precum şi a sumelor individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor în valoare de 7.704,259 mii lei, pentru un număr de 17 imobile, pentru o suprafață de 50.928 mp, în conformitate cu anexa nr. 2.

Documente supuse consultării:

Instrument de motivare
Text proiect
Anexa

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3992-hg28062022dtn

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
15.06.2022

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

Data publicării: 14.06.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.06.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Activitatea de pilotaj a navelor maritime în porturi şi pe căi navigabile interioare din România este considerată serviciu de siguranţă şi se efectuează sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul pe care acestea îl arborează.

Prin serviciul de pilotaj se asigură desfăşurarea în condiţii de siguranţă a navigaţiei navelor în porturi şi pe căi navigabile interioare, prin intermediul unei persoane calificate şi autorizate în acest sens, denumită în continuare pilot maritim.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate de stat în domeniul transportului naval, emite norme obligatorii de atestare, certificare, licenţiere şi brevetare a personalului care lucrează în transporturi, ori care concură la siguranţa traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor ori brevetelor acordate, iar prin Autoritatea Navală Română (ANR) – organ tehnic de specialitate din subordinea sa –MTI îşi exercită funcţia de autoritate de stat în domeniul siguranţei navigaţiei.

În atribuţiile ANR intră şi acordarea, reconfirmarea, suspendarea şi anularea brevetelor / certificatelor de capacitate a personalului navigant român, inclusiv a piloţilor maritimi şi organizarea de sesiuni de examene pentru atestarea acestora, precum şi aprobarea programelor de pregătire şi perfecţionare derulate prin centrele de pregătire şi perfecţionare în domeniu.

Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/ atestare şi efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 07 iulie 1978 (STCW 78) cu amendamentele şi modificările ulterioare, stă la baza pregătirii, atestării şi certificării personalului navigant care concură la siguranţa navigaţiei. Pentru aplicarea convenţiei sus menţionate statele interesate au fost de acord cu continuarea şi implementarea principiilor Convenţiei şi, în consecinţă, au fost adoptate:

– Recomandările V-103 din mai 1998 referitoare la standardele de pregătire şi certificare a personalului de dirijare a traficului naval din cadrul serviciilor de Dirijare Trafic Nave emise de Asociaţia Internaţională a Autorităţilor Mijloacelor de Semnalizare pentru Navigaţie şi a Farurilor (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA);

– Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Maritime Internaţionale A.960 (23) privind pregătirea profesională, certificarea şi procedurile de lucru pentru piloţii maritimi, alţii decât piloţii de mare largă.

Datorită schimbărilor legislative privind activitatea de pilotaj, respectiv intrarea în vigoare a OMTIC nr. 991/2020 pentru stabilirea porturilor şi a căilor navigabile interioare pentru care serviciul de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime este obligatoriu şi a modului de derulare a acestui serviciu;

luând în considerare faptul că în contextul actual al traficului navelor maritime și fluviomaritime, influențat în mare măsură de războiul din Ucraina, numărul de piloți maritimi din cadrul ”Administrației Fluviale a Dunării de Jos” RA Galați (AFDJ RA Galați) este la limita solicitărilor reprezentanților armatorilor;

ținând cont de faptul că media de vârstă a corpului propriu de piloți ai AFDJ RA Galați este ridicată, din totalul de 36 piloți maritimi, 13 sunt cu vârste cuprinse între 61-65 ani și 4 au peste 65 ani;

având în vedere că în această perioadă de trafic intens au apărut o serie de riscuri majore care pot afecta activitatea de pilotaj și, implicit, desfășurarea traficului în condiții de siguranță a navigației și securitate a navei;

în considerarea importanței deosebite a serviciului de siguranță – pilotajul navelor maritime -, fără de care nu se poate desfășura traficul maritim al navelor, cu condiția respectării instrumentelor internaționale mai sus menționate, fără a afecta în sens negativ atât piloții cât şi beneficiarii serviciului, cu rezultatul punerii în pericol a siguranţei navigaţiei, a vieţilor omeneşti, a infrastructurii de transport naval şi a mediului înconjurător,

este necesar a fi modificate condițiile care stau la baza reformării şi pregătirii piloţilor maritimi în sensul facilitării accesului mai multor categorii de personal la profesia de pilot și diminuării timpului de pregătire, fără a avea influențe negative asupra calităţii serviciului de pilotaj, luând în considerare faptul că desfășurarea acestuia presupune un proces de decizie cu privire la manevra navei în condiţii de siguranţă în zona portuară.

Documente supuse consultării:

Instrument de motivare
Text proiect
Anexa
Anexa
Anexa

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3974-omti10062022dtn

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
07.06.2022

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii privind completarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparține domeniului public al statului şi este concesionată administrațiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1286/2012

Data publicării: 06.06.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.06.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, este aprobat Regulamentul privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparține domeniului public al statului şi este concesionată administrațiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare.

Regulamentul prevede obligativitatea constituirii unei garanții contractuale privind buna execuție a contractului, acoperind riscul de neplată a chiriei şi având valoarea a 3 chirii lunare. Contractul de închiriere intră în vigoare la data semnării lui, dar obligația administrației de predare a infrastructurii de transport naval către locatar se naște numai după data constituirii garanției contractuale.

În Portul Constanța, sediul administrativ al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) este amplasat pe domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.

ARSVOM a fost în imposibilitate de a încheia un contract de închiriere cu CN APMC pentru folosința terenului pe care se află bunurile sale din lipsa fondurilor necesare pentru constituirea garanției contractuale.

Potrivit OMTI 1286/2012, în termen de 10 de zile de la semnarea contractului, locatarul are obligația depunerii unei garanții contractuale în cuantum de 3 chirii lunare, în caz contrar contractul fiind reziliat de plin drept.

ARSVOM este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii care desfășoară în prezent următoarele activități pentru care este finanțată de la bugetul de stat:

· duce la îndeplinire obligaţiile care revin statului român prin convenţiile şi acordurile internaţionale la care acesta este parte, referitoare la activitatea de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare;
· îndeplineşte sarcinile care îi revin din Planul naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină;
· execută intervenţii în caz de poluare.

Astfel cum am arătat mai sus, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ARSVOM se asigură în prezent din alocații acordate de la bugetul de stat prin bugetul MTI, Curtea de Conturi stabilind că ARSVOM nu poate presta servicii comerciale și, pe cale de consecință, nu poate realiza venituri proprii.

Prin urmare, pentru încheierea unui contract de închiriere între CN APMC și ARSVOM, ar fi necesară alocarea de la bugetul ministerului a unor sume care să acopere garanția contractuală în favoarea CN APMC.

Pentru a nu fi blocate sume de la bugetul de stat, respectiv bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru constituirea unei garanții având valoarea a 3 chirii lunare, se propune modificarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval aprobat prin OMTI nr. 1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, prin exceptarea Agenției Naționale pentru Salvarea Vieții Omenești pe Mare, utilizator al infrastructurii de transport naval, de la obligația constituirii garanției contractuale, având în vedere caracterul de instituție publică finanțată exclusiv de la bugetul de stat.

Se va surmonta astfel impedimentul încheierii valabile a unui contract de închiriere cu CN APMC, fiind totodată înlăturate dificultățile întâlnite în procesul de alocare bugetară a sumelor reprezentând valoarea lunară a chiriei pentru terenul avut în folosință de către ARSVOM.

Documente supuse consultării:

Instrument de motivare
Text proiect

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3964-omti06062022dtn

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
12.05.2022

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

Data publicării: 10.05.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 23.05.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităților de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

”Art. 8. – (1) Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public, precum şi limitele acestora se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.”

”Art 10 – Limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj se stabilesc de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, şi se fac publice prin avize către navigatori şi pe website-ul propriu.”

Prin adresa nr. 47 din data de 11.04.2022, SC CRISTALMIN SA solicită includerea punctului de operare „Loc operare Cristalmin”, situat la km 31+600 – km 31+500, pe malul drept al Dunării, brațul Măcin, în Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj.

Cristalmin SA este o companie care exploatează agregate din cariera Dealul Vararie, situată în localitatea Dorobanțu, județul Tulcea. Piatra care este exploatată este încărcată în barje și transportată în Ucraina, precum și în alte state. Agregatele exportate sunt de foarte bună calitate și foarte căutate pe piața siderurgică.

Cantitatea de marfă estimată a se transporta, pentru o perioadă de 6 luni este de aproximativ 300.000 tone și de aceea transportul pe apă al acestor mărfuri reprezintă un factor decisiv în ceea ce privește prețul.

Pentru comercializarea acestor agregate, societatea deţine şi are amenajat un front de încărcare propriu. Încărcarea agregatelor în barje se face la pontonul, proprietatea societății.

Analizând documentația depusă s-a constatat că locul de operare „Loc operare Cristalmin” întrunește condițiile de a fi introdus în Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, având și avizul favorabil al Autorității Navale Române, din punct de vedere al siguranței navigației și al AFDJ Galați, ca administrator de cale navigabilă.

Documente supuse consultării

Instrument de motivare
Text proiect
Anexa

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3901-omti20052022dtn

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
09.05.2022

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

Data publicării: 06.05.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.05.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:
În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 33/30.01.2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, ale art. 12 alin. (1) lit. m) din Anexa 1 din Hotǎrârea Guvernului nr. 449/10.04.2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, ale art. 11 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului de Conducere al CERONAV nr. 25/27.04.2022, este necesară introducerea a 7 cursuri în grila de cursuri obligatorii și eliminarea a 16 cursuri din grila de cursuri obligatorii.

1. Ca urmare a emiterii OMTI nr. 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigație interioară, publicat in Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 228 din 08.03.2022, prin care se transpune Directiva (UE) 2017/2.397 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivelor 91/672/CEE și 96/50/CE ale Consiliului, Directiva delegată (UE) 2020/12 a Comisiei din 2 august 2019 de completare a Directivei (UE) 2017/2.397 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele pentru competențe și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare, pentru examenele practice, pentru omologarea simulatoarelor și pentru capacitatea din punct de vedere medical, precum și a abrogării OMTCT nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigație interioară care arborează pavilion român, este necesară introducerea cursurilor mai jos menționate în grila de cursuri obligatorii, după cum urmează:

1. Program Calificare Marinar (Boatman Qualification Programme) – cod PCM9;
2. Program de formare profesională – obținere „Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile de navigație interioară” (Radiotelephony operator in

Radiotelephony Service on Inland Waterways – Obtaining) – cod PORAD;
1. Program de formare profesională – prelungire „Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile de navigație interioară” (Radiotelephony operator in Radiotelephony Service on Inland Waterways – validity extension) – cod PORAD;
2. Program de formare profesională „Navigarea cu ajutorul radiolocației” (Radar Navigation) – cod PNR;
3. Specializare „Prevenirea și combaterea poluării apelor interioare navigabile”. Inițial (Prevention of Pollution and Pollution Response on Inland Waterways – Specialization. Initial)– cod PSPPAI–I;
4. Specializare „Prevenirea și combaterea poluării apelor interioare navigabile”. Actualizare (Prevention of Pollution and Pollution Response on Inland Waterways – Specialization. Refresh)– cod PSPPAI–A;
5. Program de formare profesională de bază în domeniul siguranței (Basic Safety Training – entry level) – cod RBST.

1. Ca urmare a revizuirii programelor analitice, în conformitate cu OMTI nr. 209/2022, este necesară eliminarea cursurilor obligatorii mai jos menționate, astfel:
1. 1. Specializare „Utilizator radar pe căile navigabile interioare” (Use of radar on board vessels sailing on inland waterways – Specialization) – cod PSIUR;
2. 2. Specializare „Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile” – Inițial (Operator in the Radiotelephony Service on Inland Waterways – Specialization. Initial) – cod PSORAD-I;
3. 3. Specializare „Prevenirea și combaterea poluării apelor interioare navigabile” – Inițial (Prevention of Pollution and Pollution Response on Inland Waterways – Specialization. Initial) – cod PSPPAI-I;
4. 4. Pregătire specială pentru „Transport pasageri” – cod CPSTP;
5. 5. Formare Expert în navigaţia cu pasageri – Inițial – cod PFENP-I;
6. 6. Program de specializare „Acordarea primului ajutor medical” – cod PSPAM-I;
7. 7. Program de specializare „Utilizare aparat de respirat” – cod PSUAR-I;
8. 8. Calificare pentru obținerea brevetului de „Mecanic fluvial” (Vocational qualification to river engineman) – cod PCMF;
9. 9. Program Calificare Marinar Fluvial (Boatmen Qualification Program) – cod PCM;
10. 10. Curs de adaptare pentru obținerea certificatului de capacitate de Electrician de bord fluvial – cod CAEBF;
11. 11. Specializare „Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile” – Actualizare (Operator in the Radiotelephony Service on Inland Waterways – Specialization. Refresh) – cod PSORAD-A;
12. Specializare „Prevenirea și combaterea poluării apelor interioare navigabile” – Actualizare. (Prevention of Pollution and Pollution Response on Inland Waterways – Specialization. Refresh) – cod PSPPAI-A;
13. 13. Formare Expert în navigaţia cu pasageri – Actualizare – cod PFENP-A; Program de specializare „Acordarea primului ajutor medical” – cod PSPAM-A;
14. 15. Program de specializare „Utilizare aparat de respirat” – cod PSUAR-A;
15. 16. Specializare „Stabilitatea navelor de transport mărfuri periculoase pe ape interioare” – cod PSSNTMP.

Documente supuse consultării:

Instrument de motivare
Text proiect
Anexa

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3922-omti06052022dtn

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
06.05.2022

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Ordinului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigație interioară

Data publicării: 05.05.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 16.05.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

În data de 08.03.2022 s-a publicat în Monitorul Oficial al României nr. 228, Partea I, Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței şi certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigaţie interioară, cu aplicare de la data publicării. OMTI nr. 209/2022 transpune:

– Directiva (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivelor 91/672/CEE și 96/50/CE ale Consiliului,

– Directiva delegată (UE) 2020/12 a Comisiei din 2 august 2019 de completare a Directivei (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele pentru competențe și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare, pentru examenele practice, pentru omologarea simulatoarelor și pentru capacitatea din punct de vedere medical și

– Directiva (UE) 2021/1233 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iulie 2021 de modificare a Directivei (UE) 2017/2397 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru recunoașterea certificatelor țărilor terțe.

Directivele enumerate mai sus stabilesc condițiile și procedurile pentru certificarea calificărilor membrilor echipajului de punte implicați în operarea unei nave care navighează pe căile navigabile interioare ale UE, recunoașterea acestor calificări, emiterea certificatului de calificare al Uniunii, emiterea de autorizații specifice.

Transpunerea directivei a adus modificări substanțiale sistemului de emitere a documentelor pentru membrii personalului de punte ambarcat la bordul navelor de navigație interioară, a condus la necesitatea aprobării de către Autoritatea Navală Română (ANR) a tuturor programelor de formare organizate de CERONAV, conform standardelor din directivele europene și a condus la stabilirea unui sistem de certificare de atestare la nivel național, pentru membrii de echipaj alții decât cei de punte sau care nu intrau sub incidența directivei.

Având în vedere că de la publicarea și aplicarea OMTI nr. 209/2022 au apărut cazuri particulare, pentru soluționarea acestora a fost realizată o analiză și s-a considerat necesar completarea dispozițiilor tranzitorii cu prevederi care să permită ANR:

– prelungirea certificatelor existente pentru persoanele a căror documente au expirat și nu au avut posibilitatea înscrierii la programe de formare conform noilor standarde, acestea fiind în curs de aprobare;

– utilizarea până la data de 31.12.2022 a modelului actual de carnet de serviciu, care permite înregistrări privind dovada calificǎrii, aptitudinii medicale şi psihologice, a timpilor de navigaṭie şi a sectoarelor parcurse;

– emiterea, până la data de 31.12.2022, de adeverințe pentru conducătorii de navă, a căror brevete expiră în anul 2022, prin care să se ateste calificarea, având în vedere că fiecare membru al echipajului de punte va avea un număr unic european de înregistrare în baza de date a Uniunii Europene pentru personal navigant;

– clarificarea unor aspecte privind situația cursanților care au început programe de formare în cadrul CERONAV conform legislației anterioare publicării OMTI nr. 209/2022.

De asemenea s-a constatat că prin transpunerea efectivă a directivei a rezultat cazul din Anexa nr. 1, de la punctul 3.1. a), care se va modifica în sensul introducerii unui examen în vederea obținerii certificatului de calificare al UE pentru obținerea calificării conducător de navă, în conformitate și cu prevederile art. 62, alin. (1) din OG nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 6 la OMTI nr. 209/2022 care stabilește cerințe minime naționale privind vârsta, conformitatea admnistrativă, competenţa şi timpul de navigaţie în vederea eliberării documentelor de atestare la nivel naţional va fi modificată pentru concordanța unor termeni utilizați în cuprinsul OMTI nr. 209/2022 și Anexa nr. 6.

Documente supuse consultării:

Instrument de motivare
Text proiect
Anexa

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3921-omti05052022dtn

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
04.05.2022

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului, administrate de Autoritatea Navală Română, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

Data publicării: 03.05.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 16.05.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Proiectul de act normativ se referă la actualizările intervenite în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflate în administrarea Autorității Navale Române Constanța, unitate care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, ca urmare a reevaluarii, în condiţiile legii.

În Anexă sunt prevăzute valorile de inventar actualizate ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor– Autoritatea Navală Română, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificările valorilor de inventar și ale datelor de identificare ale bunurilor din Anexa prezentului proiect de act normativ sunt următoarele:

1. Terenul în suprafață de 250 mp, înregistrat la numărul MF 150249 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 2.800 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 50008 în care este înscris terenul.

2. Terenul în suprafață de 1.000 mp, înregistrat la numărul MF 150247 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 57.400 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 31024 în care este înscris terenul.

3. Terenul în suprafață de 406 mp înregistrat la numărul MF 150257 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 20.400 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 52316 în care este înscris terenul.

4. Terenul în suprafață de 850 mp, înregistrat la numărul MF 150259 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 43.400 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 100377 în care este înscris terenul.

5. Terenul în suprafață de 50 mp, înregistrat la numărul MF 150261 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 34.500 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 34359 în care este înscris terenul.

6. Terenul în suprafață de 50 mp, înregistrat la numărul MF 150263 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 11.000 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 847 în care este înscris terenul.

7. Terenul în suprafață de 720 mp, înregistrat la numărul MF 150265 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 28.200 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 30752 în care este înscris terenul.

8. Terenul în suprafață de 1.051 mp, înregistrat la numărul MF 153154 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 195.000 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 227651 în care este înscris terenul.

9. Terenul în suprafață de 250 mp, înregistrat la numărul MF 150241 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 27.000 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 911 în care este înscris terenul.

10. Terenul în suprafață de 409 mp, înregistrat la numărul M.F 153155 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 61.900 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 109690 în care este înscris terenul.

11. Terenul în suprafață de 1.850 mp, înregistrat la numărul M.F 150255 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 545.100 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 64373 în care este înscris terenul.

12. Terenul în suprafață de 4.540 mp, înregistrat la numărul M.F 150267 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 7.772.100 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 230032 în care este înscris terenul.

13. Terenul în suprafață de 250 mp, înregistrat la numărul M.F 150251 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 38.100 lei.

Referitor la acest teren, facem următoarea precizare: CN APDF SA a predat terenul de 250 mp pe cheu. Întrucât terenul din HG 285/2005 nu s-a regăsit ca suprafață într-o singură locație, s-au predat 2 terenuri care însumează 250 mp: 150 mp, înscris în CF 32030, și 100 mp, înscris în CF 34192.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 32030 și 34192 în care sunt înscrise3 cele două terenuri.

În consecinţă, se impune operarea modificărilor valorilor de inventar ca urmare a reevaluarii, conform Raportului de evaluare anexat.
Realitatea datelor prezentate în proiectul de act normativ, precum și necesitatea și oportunitatea promovării acestuia aparţin inițiatorului, respectiv Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Autoritatea Navală Română

Documente supuse consultării:

Instrument de motivare
Text proiect
Anexa

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3918-hg03052022dapsi

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
28.04.2022

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale ” Administrația Porturilor Maritime ” S.A. Constanța, precum și modificarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime ” S.A. Constanța, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiții

Data publicării: 28.04.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 09.05.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Proiectul de act normativ se referă la înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime ” S.A. Constanța, ca urmare a finalizării unor lucrări prin proiectul “Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari – Dana 80”, astfel:
1. Podeț. Podeț la km 1+651,287 (1+620)+podeț tubular DN 1000, nr. inventar CN APMC SA 112237074, valoarea de inventar este 87.349,25 lei.
2. Podeț. Podeț la km 0+449,941 (0+435), nr. inventar CN APMC SA: 112237073, valoarea de inventar este 68.966,90 lei.
3. Linie cf . Linie cf la dana 80, port Constanța, nr inventar CN APMC SA: 112231137, valoarea de inventar este 11.928.216,37 lei. Lungimea liniei este de 4.114 m. Linia cf nu are CF distinctă, teritoriul aferent are CF nr. 222953
Pentru aceste bunuri se vor atribui numere MF noi.
Proiectul de act normativ se mai referă la modificarea valorii de inventar a unor bunuri ca urmare a finalizării unor lucrări de investiții, asfel:
Nr. MF 34013 Bazine port Constanța, valoarea actuală de inventar este de 2.403.886.373 lei. Valoarea din intrări este de 63.208.126,71 lei. Valoarea totală rezultată este de 2.467.094.499,71 lei.
Nr. MF 165099 Linii ferate de circulație și aparate de cale interoperabile, valoarea actuală de inventar este de de 12.600.801 lei. Valoarea din intrări este de 42.069,50 lei. Valoarea totală rezultată este de 12.642.870,50 lei.
Contractul de concesiune nr. LO/4.113/31.10.2008, încheiat între Ministerul Transporturilor în calitate de concedent şi Compania Naționale ”Administrația Porturilor Maritime ” S.A. Constanța în calitate de concesionar, se va modifica în mod corespunzător, potrivit legii.
Extrasele de carte funciară figurează în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului – Anexa nr. 16 și nu se modifică.
Realitatea datelor înscrise în anexele la proiect precum şi oportunitatea promovării actului normativ aparţin inițiatorului, respectiv Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională ” Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța.

Documente supuse consultării

Instrument de motivare
Text proiect
Anexa 1
Anexa 2

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3907-hg28042022dapsi

Atasamente

Vezi mai mult Descarca