Documente Publice Organizatie

04.09.2023

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru acceptarea amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.506(105) din 28 aprilie 2022

Data publicării: 29.08.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 11.09.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Ținând cont de faptul că unitățile mobile de foraj marin sunt proiectate după criterii specifice, adesea destul de diferite față de cele pentru navele maritime clasice și, în virtutea acestui lucru, convențiile internaționale (cum ar fi Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS 1974), așa cum a fost amendată, și Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare (LL 1966), așa cum a fost amendată) nu pot fi aplicate în cazul unităților mobile de foraj marin, Adunarea OMI a adoptat în 1979 Codul pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU) prin rezoluția A.414(XI).

Ulterior, ca urmare a producerii unor incidente tragice în care au fost implicate unități mobile de foraj marin, s-a impus adoptarea unor noi coduri revizuite care să asigure un nivel ridicat de siguranță atât pentru unitățile de foraj marin, cât și pentru personalul de la bordul lor, ținând cont de experiența acumulată în domeniu, precum și de complexitatea și evoluția tehnologiilor de proiectare. Astfel, în 1989 a fost adoptat Codul MODU 1989 prin rezoluția A.649(16), iar în anul 2009 a fost adoptat Codul MODU 2009 prin rezoluția A.1023(26).

Codul MODU se aplică unităților mobile de foraj marin construite înainte de 1 mai 1991, iar Codul MODU 1989 se aplică unităților mobile de foraj marin construite în perioada 1 mai 1991 – 31 decembrie 2011, iar Codul MODU 2009 se aplică unităților mobile de foraj marin a căror chilă s-a pus sau care au fost într-un stadiu echivalent de construcție la 1 ianuarie 2012 sau după această dată.

Codul MODU 2009 și amendamentele aduse acestuia, adoptate în 2013 prin Rezoluția MSC.359(92), au fost acceptate de România prin Legea nr. 17/2015, iar amendamentele adoptate în 2014 prin Rezoluția MSC.384(94) și Rezoluția MSC.387(94) au fost acceptate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1678/2015 și, respectiv, Ordinul ministrului transporturilor nr. 627/2015.

În aprilie 2022, Comitetul de siguranță maritimă al OMI, considerând că este necesar să modifice Codul MODU 2009 în vederea armonizării cu noul capitol 17 al Codului internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (Codul FSS), a adoptat rezoluția MSC.506(105) aplicabilă de la 1 ianuarie 2024, odată cu data intrării în vigoare a noului capitol din Codul FSS. Codul FSS a fost acceptat de România prin Legea nr. 624/2002.

Legea nr. 17/2015 prevede la art. 4 că amendamentele ulterioare la Codul MODU 2009, care nu sunt de nivel primar, vor fi preluate în legislația internă prin ordin al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4793-omti29082023dtn-3

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
04.09.2023

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

Data publicării: 29.08.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 11.09.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităților de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

”Art. 8. – (1) Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public, precum şi limitele acestora se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.”

”Art 10  –  Limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj se stabilesc de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, şi se fac publice prin avize către navigatori şi pe website-ul propriu.”

Prin adresa nr. 24316 din 29.06.2023, SC COFCO International Romania SRL solicită includerea punctului de operare „Loc Operare COFCO International Romania – Bordusani”, în Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj.

Dana de încărcare și descărcare cereale este amplasată în zona celor 6 silozuri cu capacitatea de 4000 tone fiecare pentru depozitarea de cereale, aparținând SC COFCO International Romania SRL pe malul stâng al brațului Borcea la km 24+300. Dana de operare este de tip dană plutitoare.

Investiția a fost făcută pentru a crește capacitatea de navlosire în localitatea Bordușani, pe fluviul Dunărea, prin asigurarea unor capacități de condiționare și depozitare temporară a cerealelor, având în vedere amplasamentul și facilitățile existente, cu suprafața terenului mare și acces facil pentru transportul cerealelor pe cale navală, cât și accesul mașinilor de mare tonaj.

Pentru realizarea acesteia este necesară amplasarea unei instalații mobile plutitoare dotată cu instalații de încărcare-descărcare cereale care sunt conectate la estacada cu bandă care transportă cereale în/din silozuri, ce este fixată la mal prin două sisteme de sprijin (școndrii) și doua parâme.

Din punct de vedere al regimului juridic terenul este situat în extravilanul comunei Bordușani, județul Ialomița și este proprietatea S.C. COFCO International Romania SRL, regimul economic fiind „Bază de Depozitare-Condiționare cereale, Anexe, Front de Acostare”.

Analizând documentația depusă s-a constatat că locul de operare „Loc Operare COFCO International Romania – Bordusani”  întrunește condițiile de a fi introdus în Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, având și avizul favorabil al Autorității Navale Române, din punct de vedere al siguranței navigației și al AFDJ Galați, ca administrator de cale navigabilă.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4792-omti29082023dtn-2

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
04.09.2023

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (COD FSS) adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.457(101) și Rezoluția MSC.484(103) ale Comitetului de siguranță maritimă din 13 iunie 2019, respectiv 13 mai 2021

Data publicării: 29.08.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 11.09.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la principalele convenții internaționale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Codul internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (denumit în continuare ,,Codul FSS”) a fost adoptat în anul 2000 prin Rezoluția MSC.98(73) a Comitetului de siguranță maritimă (MSC) al OMI și a devenit obligatoriu în anul 2002 în baza prevederilor Capitolului II-2 (care vizează protecția contra incendiului, detectarea și stingerea incendiului) din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), convenție la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979. Codul FSS constituie în esență o normă tehnică internațională referitoare la instalațiile de protecție contra incendiului folosite la bordul navelor maritime, detaliind prevederile corespunzătoare ale Capitolului II-2 din Convenția SOLAS 1974.

Codul FSS a intrat în vigoare, în temeiul legii, și a fost publicat prin Legea nr. 624/2002 pentru acceptarea unor amendamente adoptate prin rezoluții de către Organizația Maritimă Internațională la Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 și, respectiv, la 6 iunie 2001 la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, precum și a Codului internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (Codul FSS) .

Codului FSS i-au fost aduse de către OMI unele amendamente prin rezoluții MSC adoptate în anii 2006, 2010, 2012, 2014 și 2016 care au fost implementate în legislația națională prin ordine ale ministrului transporturilor.

Ulterior, prin Rezoluțiile MSC.457(101) din 13 iunie și MSC.484(103) s-au adoptat noi amendamente la Codul FSS. Acestea constau în înlocuirea textului existent al capitolului 15, care se referă la cerințe tehnice pentru instalații de gaz inert, respectiv al capitolului 9, care se referă la instalații fixe de detectare și alarmă în caz de incendiu, cu un nou text actualizat în conformitate cu progresul tehnic în acest domeniu.

Întrucât la 1 iulie 2023 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul FSS adoptate prin Rezoluția MSC.457(101), respectiv Rezoluția MSC.484(103) (prin așa-numita procedură de acceptare tacită) în conformitate cu prevederile specifice ale Convenției SOLAS 1974 precizate în textul rezoluțiilor, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2024.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte și respectiv în calitatea sa de organ de specialitate al administrației publice centrale, ia măsuri de aplicare a convențiilor internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte și, implicit, a codurilor cu caracter obligatoriu în baza prevederilor respectivelor convenții.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4791-omti29082023dtn

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
04.09.2023

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.496(105) a Comitetului de siguranță maritimă din 28 aprilie 2022

Data publicării: 01.09.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 12.09.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Organizația Maritimă Internațională (OMI), cu sediul la Londra, este agenția specializată a Organizației Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării atmosferice și a mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Una dintre cele mai importante convenții privind siguranța navigației, adoptate de OMI, este Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979. Prevederile anexei la această convenție, care cuprinde reguli privind construcția, dotarea și operarea navelor maritime, sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare, adoptate în cadrul sesiunilor Comitetului de siguranță maritimă (MSC) al OMI; menționăm că toate amendamentele intrate în vigoare pe plan internațional până în prezent, au fost implementate în legislația națională prin acte normative specifice.

În cadrul sesiunii 105 a MSC din anul 2022 au fost adoptate noi amendamente la Convenția SOLAS 1974 prin Rezoluția MSC.496(105).

Aceste amendamente constau în modificări și completări la unele părți ale Convenției SOLAS 1974, și anume:

 • modificarea regulilor 42 și 43 din Partea D a Capitolului II-1 (Construcție – structură, compartimentare și stabilitate, mașini și instalații electrice),
 • modificarea regulii 6 din Partea B a Capitolului III(Mijloace și dispozitive de salvare),
 • înlocuirea Capitolului IV(Radiocomunicații),
 • modificarea regulilor 5 și 19-1 din Capitolului V(Siguranța navigației),
 • înlocuirea modelele existente pentru Certificatul de siguranță pentru nava de pasageri, Certificatul de siguranță a echipamentului pentru nava de mărfuri, Certificatul de siguranță radio pentru nava de mărfuri, Certificatul de siguranță pentru nava nucleară de pasageri, Certificatul de siguranță pentru nava nucleară de mărfuri, inclusiv listele asociate referitoare la echipamentul pentru siguranța navei de pasageri (Formularul P), siguranța navei de mărfuri (Formularul E), siguranța radio a navei de mărfuri (Formularul R) şi siguranța navei de mărfuri (Formularul C), conținute în apendicele la anexă.

Întrucât la 1 iulie 2023 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Convenția SOLAS 1974 adoptate prin Rezoluția MSC.436(99) (prin așa-numita procedură de acceptare tacită), în conformitate cu prevederile specifice ale acestei convenții precizate în rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2024.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4802-omti30082023dtn3

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
04.09.2023

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța – etapa a II-a”

Data publicării: 31.08.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 06.09.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Prin realizarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța – etapa a II-a, CN APM SA Constanța va îndeplini următoarele obiective:

 • asigurarea condițiilor optime pentru exploatare și mentenanță;
 • creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor;
 • reducerea consumului propriu tehnologic (CPT);
 • dezvoltarea sistemului SCADA care oferă posibilitatea conducerii prin dispecer a instalațiilor electrice;
 • up-gradarea și extinderea sistemelor de telegestiune a energiei electrice existente care va permite monitorizarea tuturor sistemelor de măsurare a consumurilor de energie electrica activă, reactivă (inductivă și capacitivă) precum și putere electrică pe liniile electrice și la toți consumatorii de energie electrică din zona Portului Constanța.

Pentru realizarea obiectivului de investiții, se prevăd următoare lucrări principale:

 1. Modernizarea posturilor de transformare existente, aflate în gestiunea CN APM SA Constanța: echipamente de medie tensiune și joasă tensiune, construcții civile (după caz);
 2. Construirea de posturi de transformare noi pentru alimentarea consumatorilor la nivel de tensiune 0,4 kV, în zonele în care rețeaua de distribuție este slab dezvoltată și/sau puncte de conexiuni noi (în continuare “posturi de transformare”), necesare alimentării în perspectivă a unor mari consumatori de energie și de posturi de transformare noi de 20/6 kV pentru alimentarea consumatorilor care vor utiliza în continuare 6 kV la echipamentele proprii (utilaje de operare, poduri descărcătoare);
 3. Provizorate ce vor fi realizate în vederea asigurării continuității în alimentarea cu energiei electrică a consumatorilor;
 4. Sistematizarea și trecerea rețelei de cabluri de distribuție de la tensiunea de 6 kV la 20 kV aferentă posturilor de transformare ce fac obiectul proiectului, în port Constanța Nord și sistematizarea, înlocuirea și extinderea rețelei de cabluri existente de 20 kV aferentă posturilor de transformare ce fac obiectul proiectului, în zona Port Sud (Agigea);
 5. Modernizarea și realizarea de prize de cheu alimentate din posturile de transformare proiectate/modernizate, inclusiv înlocuirea/prevederea cablurilor de joasă tensiune aferente;
 6. Modernizarea și extinderea rețelei de distribuție joasă tensiune existentă;
 7. Execuția de lucrări în Stațiile de transformare Port III (trecerea de la 6 kV la 20 kV prin înlocuirea celulelor și cablurilor, înlocuire sau menținere transformatoare de putere, înlocuire transformatoare servicii proprii și grupuri tratare neutru), Port IV (modificare destinații celule 20 kV) și Port VI (extindere bare colectoare și montarea de noi celule de 20 kV în spațiile de rezervă);
 8. Lucrări de modernizare și extindere a iluminatului stradal și din zonele operaționale;
 9. Înlocuire sau montare de paratrăsnete, inclusiv refacerea instalațiilor de legare la pământ pentru clădiri aparținând CN APM SA;
 • Montarea de surse regenerabile, inclusiv stații de încărcare vehicule electrice;
 • Dispecerizarea funcționării sistemului electroenergetic din zona de Nord a Portului Constanța și din zona Port Sud (Agigea), prin dezvoltarea/reconfigurarea sistemului SCADA centralizat, care este în curs de implementare în cadrul etapei I de modernizare a rețelei de distribuție a energiei electrice;
 • Modernizarea și extinderea sistemelor existente de telegestiune a consumurilor de energie electrică pentru posturile de transformare ce fac obiectul proiectului;
 • Lucrări de construcții aferente lucrărilor de mai sus.

Lucrările propuse vor asigura o soluție funcțională, dar și cu posibilitate de extindere în vederea continuării investițiilor pe proiecte separate

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4799-hg31082023dtn-2

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
04.09.2023

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare și extindere infrastructura de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”

Data publicării: 31.08.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 06.09.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Prin realizarea lucrărilor de modernizare și extindere infrastructura de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța, CN APM SA Constanța va asigura consumatorului de apă următoarele:

>  apă potabilă de calitate;

>  apă potabilă furnizată la parametrii tehnici impuși pentru presiune și debit de care are nevoie operatorul portuar.

>  apă pentru asigurarea funcționării echipamentelor sau instalațiilor PSI;

>  apă furnizată fără întreruperi.

Pentru realizarea obiectivului de investiții, se prevăd următoarele lucrări principale:

 • Lucrări noi:
 1. Sistemul de alimentare cu apă (rețele noi):

1.1. Rețea de alimentare cu apă: 20.300 ml.;

1.2. Puț forat: 1 buc.;

1.3. Stație de tratare: 1 buc;

1.4. Stații de pompare: 3 buc;

1.5. Stație de clorinare: 1 buc;

1.6. Rezervor metalic suprateran: – 1buc.  – 1.000 mc;

– 1 buc. – 500 mc.

1.7. Supratraversare Pod Agigea – 527 ml.

 1. Sistemul de canalizare pluvială:

2.1. Rețea de canalizare pluvială – 3.100 ml.;

2.2. Stație de epurare ape uzate – 1 buc;

 1. Sistemul de canalizare menajeră:

3.1. Conducte de refulare ape uzate – 2.800 ml;

3.2. Conducte de canalizare ape uzate curgere liberă – 3.200 ml;

3.3. Stații de pompare ape uzate cu construcție supraterană – 5 buc;

3.4. Stații de epurare – 2 buc.

 • Reabilitare sistem de apă existent
 1. Sistem de apă existent – 14.400 ml.
 2. Rețeaua de canalizare menajeră – 2.000 ml.
 3. Sistemul pluvial existent –

3.1. Rețele de canalizare pluvială – 14.650 ml.

3.2. Rigole carosabile canalizare pluvială – 2.600 ml;

3.3. Reabilitarea prin cămășuială și torcretare rețele de canalizare pluvială – 7.300 ml.

 • Modernizarea sistemului de apă – stații de pompare – 6 buc.
 • Modernizarea rețelei de canalizare menajeră – stații de pompare – 3 buc.

Achizitia de utilaje și echipamente specifice – Autovidanjă – 4 buc

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4798-hg31082023dtn

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
04.09.2023

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Master planul infrastructurii rutiere și de acces a Portului Constanța – extinderea, modernizarea și reabilitarea drumurilor și pasajelor din Portul Constanța”

Data publicării: 31.08.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 06.09.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Pentru realizarea obiectivului de investiții, sunt prevăzute lucrări la următoarele obiective:

Zona 1: Zona Constanța, Aria 1: Port Vechi

     Pasaj Poarta 3:

– lucrări de reparații la nivelul suprastructurii;

– lucrări de reparații la nivelul infrastructurii;

– lucrări de reparații la nivelul elementelor căii;

– lucrări de reparații la nivelul racordărilor cu terasamentele.

     (Drum Stadion Pompieri Militari) Drum cămin Poarta 2 – Consal TRADE Pompieri

 • demolare / desființare structură existentă + structură rutieră nouă (SRN) flexibilă

     Drum cămin Poarta 2 – Clădire SCHENKER

 • ranforsarea structurii existente

     Drum Poarta 3 bis – Poarta 5 Tr. I

 • ranforsarea structurii existente

     Drum Poarta 1 – Poarta 1 bis, pe interior

 • ranforsarea structurii existente

Zona 1: Zona Constanța, Aria 2: Port Nou

     Drum 4b: Drum acces pe Mol V, către Danele 78-79

 • demolare / desființare structura existentă + SRN flexibilă

     Drum 4e: Rampa acces pasaj la rădăcina molurilor III, IV, V, către Minmetal

 • demolare / desființare structură existentă + SRN flexibilă.

     Drum 4f: Rampa acces pasaj la rădăcina molurilor III, IV, V, către Dana 64 – Mol V

 • ranforsarea structurii existente

     Drum 4g: Rampa acces pasaj la rădăcina molurilor III, IV, V, către Dana 53 – Mol IV (FRIAL-CHIMPEX)

 • ranforsarea structurii existente

     Drum 8a: Drum de acces pasaj Poarta 5, către Danele 31 – 33 – Mol I (TERMINAL CEREALE USA)

 • demolare / desființare structură existentă + SRN flexibilă

     Drum 9: Drum acces radacina Mol II – Mol III, Petromar – Socep – Umex

 • ranforsarea structurii existente

     Drum „Deviere Drum 6”

 1. km 0+000 – km 0+680
 • demolare / desființare structură existentă + SRN flexibilă
 1. km 0+680 – km 1+416
 • ranforsarea structurii existente

     Drum supraveghere perimetral Tr.I – Poarta 5 – Poarta 6

– SRN flexibilă

     Drum Poarta 3 bis – Poarta 5 Tr. II

 • ranforsarea structurii existente

Zona 1: Zona Constanța, Aria 3: Fluvio-maritimă

     Drum 10a: Drum de acces dinspre drumul Poarta 7 – Poarta 6 către Incinerator – Comvex

 • demolare / desființare structură existentă + SRN flexibilă

     Drum 10 b: Drum de acces Incinerator

 • ranforsarea structurii existente

     Drum 13 a: Drum de acces Pasaj CF linie Comvex – Danele 100 – 101

– SRN flexibilă

     Drum 13 b: Drum de acces Pasaj CF linie Comvex – Danele 102 – 103

 • ranforsarea structurii existente

     Drum 10: Drum de legătură Poarta 6 – Poarta 7

 • ranforsarea structurii existente

     Pasaj Poarta 6

– lucrări de reparații la nivelul suprastructurii;

– lucrări de reparații la nivelul infrastructurii;

– lucrări de reparații la nivelul elementelor căii;

– lucrări de reparații la nivelul racordărilor cu terasamentele.

     Drum supraveghere perimetral Tr.II – Poarta 8 – Poarta 9

– SRN flexibilă

     Drum Dana 98 – Dana 101

– SRN flexibilă

     Drum ocolitor D100 – D103

– SRN flexibilă

     Zona poarta 8 – operatori economici EMS și COMVEX

– SRN flexibilă

     Zona tampon în proximitatea drumurilor 10, 10a și 10b (platformă pentru staționarea vehiculelor în așteptarea intrării la terminalele operatorilor economici)

– SRN fixă

     Pasaj peste CF și drumuri locale în zona Poarta 8

– lucrări de reparații la nivelul suprastructurii;

– lucrări de reparații la nivelul infrastructurii;

– lucrări de reparații la nivelul elementelor căii;

– lucrări de reparații la nivelul racordărilor cu terasamentele.

Zona 1: Zona Constanța, Aria 4: Agigea

     Drum de acces Poarta 10 – Pasaj CF Romtrans

 • ranforsarea structurii existente

     Drum de acces Mol IS – Romtrans, din drumul de acces Poarta 10

 • ranforsarea structurii existente

     Drum acces Incinta CSCT până la parcare TIR-uri

 • ranforsarea structurii existente

     Pasaj rutier denivelat “Vasile Pistolea”

– lucrări de reparații la nivelul suprastructurii;

– lucrări de reparații la nivelul infrastructurii;

– lucrări de reparații la nivelul elementelor căii;

– lucrări de reparații la nivelul racordărilor cu terasamentele.

Zona 2: Zona Midia

     Drum industrial de acces de la DJ226 spre danele 1-8 ale Zonei Midia (zona Midia)

 • ranforsarea structurii existente

     Drum intersecție drum industrial cu Cheu propus zona MIDIA (zona Midia)

– SRN flexibilă

Sisteme inteligente de transport

 • Sistem dinamic de informare a participanților la trafic
 • Sistem de supraveghere video a traficului rutier și pietonal
 • Sistem pentru identificarea și interpretarea condițiilor atmosferice
 • Sistem pentru cântărirea în miscare și clasificarea vehiculelor
 • Sistem de tele-comunicații
 • Sistemul de iluminat stradal – cu telegestiune
 • Centrul de comandă și control
 • Sistem de management al parcării
 • Aplicație pentru gestionarea accesului în Portul Constanța

Soluții de iluminat public exterior

Drumurile proiectate în incinta Portului Constanța sunt încadrate din punct de vedere luminotehnic, al nivelului de iluminat asigurat, în clasele de iluminat M4 și, respectiv, M5.

În zonele în care drumurile intersectează liniile CF existente, continuitatea rețelei de iluminat se va asigura numai prin foraj subteran dirijat.

În clădirea nou propusă pentru găzduirea unui nou centru de comandă și control, situată în zona Porții 3 bis la bifurcația celor două artere de circulație rutieră din zonă, în dispeceratul energetic, pe o stație de lucru nouă se va instala aplicația de telegestiune.  Aplicația va fi de tip cloud și va putea fi accesată de mai mulți clienți cu drepturi acordate de CN APM SA Constanța, conform solicitărilor.

Telegestiunea se realizează prin administrarea fiecărui corp de iluminat prin comunicație GSM.

Soluții de scurgere ape

Pentru colectarea apei pluviale de pe suprafața carosabilă a drumurilor se prevăd rigole carosabile și guri de scurgere pozate la marginea acostamentului/bordurii, din care apa pluvială va fi deversată într-un sistem nou de canalizare îngropat sau în rețeaua existentă. Se propune sistemul de colectare de canalizare cu tuburi PER CLASA B, cu cămine de vizitare dispuse conform standardelor, la maximum 60 m unul de celălalt.

Lucrări hidrotehnice necesare realizării drumului nou Dana 98 – Dana 101

– soluție cu dig –

 1. Închiderea danei maritime prin prelungirea acesteia cu 165m
 2. Realizarea unui teritoriu portuar de cca. 21682 mp

 

Lucrări de consolidare

Pe drumul perimetral dintre Porțile 5 și 6 ale portului Constanța – zona Constanța, în vederea asigurării stabilității platformei rutiere sunt necesare următoarele lucrări:

 1. Profil tip 1– Zid de sprijin debleu din beton armat ancorat
 2. Profil tip 2 – Zid de sprijin rambleu din beton armat

 

Lucrări de construcții civile

 1. Clădire centru de comandă și control – P+1, suprafață construită Sc = 446,00mp, suprafață desfășurată Sd = 803,00mp.

Clădire toalete – spațiu servicii – suprafață construită Sc =104,90 mp, suprafață utilă Su = 71.81 mp

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4797-hg31082023dtn1

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
10.08.2023

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1266/2014 privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului certificatelor de calificare naţională pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare

Data publicării: 09.08.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 21.08.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Prin OMT nr. 1266/2014 s-a aprobat forma şi conţinutul carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului certificatelor de calificare naţională pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare, având în vedere cerințele legislației adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaţionale (OMI).

Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor primite din partea personalului navigant maritim, în scopul prevenirii preschimbării carnetului de marinar la intervale scurte de timp, se apreciază necesar suplimentarea numărului de pagini în cazul acestui document de la 28 pagini la 32 pagini.

De asemenea, în scopul asigurării unicității acestor documente, prin acest nou act normativ se introduce ca element de siguranță suplimentar marcajul seriei în partea de sus a primei pagini, cât și în partea de jos a contra coperții de final a fiecărui document, eliminându-se astfel și riscul duplicării acestora.

Având în vedere faptul că implementarea modificărilor și completărilor aduse necesită adaptarea documentelor emise, în scopul asigurării intervalului de timp necesar pregătirii acestora, ANR propune ca intrarea în vigoare a prezentului ordin să se realizeze la 90 de zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Totodată, documentele emise la data publicării noului act normativ, care necesită preschimbarea, rămân valabile până la data expirării lor, dar nu mai târziu de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4740-omti04082023dtn

Atasamente

Vezi mai mult Descarca