Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

Data publicării: 09.07.2024

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.07.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităților de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

„Art. 8. – (1) Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public, precum şi limitele acestora se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.”

„Art 10  –  Limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj se stabilesc de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port și se fac publice prin avize către navigatori şi pe website-ul propriu.”

Prin adresa nr. 2217 din 27.05.2024, UAT Sfântu Gheorghe solicită includerea în Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj a investiției „Mininiport în localitatea Sfântu Gheorghe și dană (estacadă) de acostare nave pasageri”, situată la km 4 – 5, brațul Sfântu Gheorghe, Dunăre, mal stâng.

Localitatea Sfântu Gheorghe este situată în imediata vecinătate a gurii de vărsare a Dunării, prin brațul Sfântu Gheorghe, în Marea Neagră și dispune de facilitățile unei localități de frontieră. Distanța Tulcea – Sfântu Gheorghe este de 120 km pe brațul Sfântu Gheorghe. Accesul în localitatea Sfântu Gheorghe se face doar cu nave de pasageri din portul Tulcea în aproximativ 4 ore, din portul Mahmudia în aprox. 2 ore și jumătate sau din portul Murighiol în 2 ore.

Debarcaderul de la Sfântu Gheorghe este punct de acostare pentru navele de pasageri care circulă spre și dinspre Tulcea. Deoarece în zona de acostare amenajată existentă, din cauza depunerilor de aluviuni nu se mai putea acosta, în amonte de portul pescăresc a fost amenajat un debarcader. Accesul la acest debarcader era însă îngreunat de faptul că se trecea prin incinta portului pescăresc.

Consiliul Judeţean Tulcea a amenajat o dană (estacadă) pentru acostarea navelor de pasageri pe vechiul amplasament care are acces rutier direct spre centrul comunei. Proiectul a avut ca scop dezvoltarea turistică a zonei prin modernizare și extindere a infrastructurii în vederea acostării navelor de pasageri, în continuarea obiectivului deja realizat, „Miniport în localitatea Sfântu Gheorghe”.

Planul de sistematizare al localității Sfântu Gheorghe prevede ca dana de acostare (estacada) nave pasageri să fie amplasată în zona vechiului debarcader din centrul localitatii. Frontul de acostare se află pe curba batimetrică – 3,00 m și permite și acostarea ambarcațiunilor și remorcherelor care navighează pe brațul Sfântu Gheorghe. Dana de acostare este de tip estacadă prevăzută cu o pasarelă legată de noua platformă a debarcaderului pe care se desfășoară traficul de pasageri. În afară de rolul de acces al pasagerilor, platforma debarcader are și rolul de construcție pentru rezemarea și fixarea pasarelei și poate fi utilizată optim pentru amenajarea unor chioșcuri de bilete sau alte tipuri de utilități. Pe platformă sunt prevăzute spațiile necesare pentru așteptare la îmbarcare, spații pentru promenadă cu banci și plantații perimetrale de arbuşti.

Din punct de vedere al regimului juridic terenul face parte din domeniul privat al comunei Sfântu Gheorghe, județul Tulcea.

Analizând documentația depusă s-a constatat că investiția „Mininiport în localitatea Sfântu Gheorghe și dană (estacadă) de acostare nave pasageri” întrunește condițiile de a fi introdusă ca loc de operare în Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, aprobată prin OMTI nr. 982/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5371-omti09072024dtn

Atasamente