Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluției MSC.501(105) prin documentul MSC 105/20/Add.2/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 13 decembrie 2023

Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluției MSC.501(105) prin documentul MSC 105/20/Add.2/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 13 decembrie 2023

Data publicării: 09.07.2024

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.07.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Organizația Maritimă Internațională (OMI), cu sediul la Londra, activează ca agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite și se ocupă cu elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric privind navigația maritimă în apele internaționale. Prin reglementările adoptate, OMI stabilește cerințele minime care se impun navelor comerciale care efectuează voiaje internaționale, privind siguranța navigației, securitatea navelor și a porturilor și protecția mediului, precum și cerințele privind modul de certificare și pregătire a echipajelor ce își desfășoară activitatea la bordul acestora. România a devenit membră a acestei organizații prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965 și în această calitate este parte la toate convențiile internaționale majore privind siguranța navigației și prevenirea poluării de către navele maritime.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (denumit în continuare ,,Codul IMDG”) adoptat în 2002 prin Rezoluţia MSC.122(75) a Comitetului de siguranță maritimă (MSC) al OMI, a devenit obligatoriu în anul 2004, în baza prevederilor Capitolului VII (care vizează transportul mărfurilor periculoase) din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), convenție la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979.

Scopul Codului IMDG este acela de a asigura efectuarea în condiții de siguranță a transportului pe mare al mărfurilor periculoase sub formă ambalată, a măsurilor necesare în cazul producerii unor accidente navale, inclusiv depozitarea acestora în zonele portuare, prin furnizarea de informații actualizate cu privire la proprietățile acestor mărfuri, la riscurile asociate transportului anumitor tipuri de astfel de mărfuri, precum și prin furnizarea de instrucțiuni actualizate cu privire la procedurile corespunzătoare ce trebuie urmate în timpul acestor activități.

Prevederile Codului IMDG sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare adoptate în cadrul sesiunilor MSC; astfel, codul este amendat ciclic, o dată la doi ani. Codul IMDG, așa cum a fost integral amendat prin Rezoluţia MSC.406(96) din 2016, a fost implementat în legislația națională prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.597/2018.

Prin Rezoluţia MSC.442(99) din 24 mai 2018 au fost adoptate noi amendamente la Codul IMDG care au fost implementate în legislația națională prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 287/2019.

Prin Rezoluţia MSC.477(102) din 11 noiembrie 2020 au fost adoptate noi amendamente la Codul IMDG, prin care textul existent al Codului IMDG a fost înlocuit integral, care au fost implementate în legislația națională prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 275/2022.

Ulterior prin documentul MSC 102/24/Add.2/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 3 februarie 2022 au fost aduse rectificări la Rezoluţia MSC.477(102),  care au fost implementate în legislația națională prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 568/2022.

Prin Rezoluţia MSC.501(105) din 28 aprilie 2022 au fost adoptate noi amendamente la Codul IMDG, care au fost implementate în legislația națională prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.588/2023.

La data de 13 decembrie 2023, prin documentul MSC 105/20/Add.2/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 3 februarie 2022 Comitetului de siguranță maritimă a adus rectificări la Rezoluţia MSC.501(105).

Aceste rectificări se referă la modificarea definiției lichidelor, la clasificarea mărfurilor periculoase, la lista mărfurilor periculoase, la dispozițiile speciale și exceptări, la dispozițiile privind utilizarea ambalajelor și cisternelor, la procedurile de expediere, la construcția și încercarea ambalajelor, containerelor intermediare pentru vrac (ibc-urilor), ambalajelor mari, cisternelor mobile, containerelor cu elemente multiple pentru gaze (megc-urilor) și vehiculelor-cisternă rutiere, la prevederile privind operațiunile de transport.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat, asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale relevante la care România este parte și, implicit, a codurilor cu caracter obligatoriu în baza prevederilor respectivelor convenții.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5378-omti09072024dtn6

Atasamente