Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea anexelor nr.1, 2 și 4 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea anexelor nr.1, 2 și 4 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

Data publicării: 09.07.2024

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.07.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Autoritatea Navală Română (ANR) este autoritatea centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor și care, potrivit art. 9 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea Autoritatea Navală Română percepe tarife stabilite prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

Tarifele pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română sunt aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018.

Se propune modificarea și completarea anexelor nr.1, 2 și 4 la OMTI nr. 444/2018, după cum urmează:

  1. La punctul 40 din anexa nr. 1se modifică denumirea „prestaţiei sau a operaţiunii specifice” și va avea următorul cuprins: Reconfirmarea anuală a autorizației pentru prestarea serviciilor de recrutare și plasare navigatori și pentru desfășurarea activității conexe activităților de transport naval – serviciul de siguranță remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi aceasta reprezentând o îndreptare a erorii materiale identificată în OMTI nr. 2365/2022 pentru modificarea anexelor nr. 1- 4 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, prin care a fost eliminată tarifarea activității de reconfirmare anuală a autorizației emise în vederea desfăşurării remorcajului de manevră al navelor maritime în porturi, deși activitatea se efectuează de către ANR în baza art. 7 alin. (1) din OMT nr. 548/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activității conexe activităților de transport naval – serviciul de siguranță remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi.
  2. Având în vedere emiterea OMTI nr. 1750/28.06.2024 privind inspecțiile de siguranță efectuate navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate, terminalelor de operare a mărfurilor periculoase (produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate), precum și inspecțiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work,potrivit căruia nu este necesară supravegherea continuă a operațiunilor de încărcare/descărcare a navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate de personalul de specialitate, fiind suficient ca periodic să fie efectuată verificarea operării în condiții de siguranță, la punctul 66 din anexa nr. 1 este necesară modificarea unității de măsură prin înlocuirea sintagmei oră/supraveghere cu sintagma oră operare.
  3. La punctul 17 din Nota din anexa nr.1. se reformulează enunțul înlocuind sintagma 8 voiajecu sintagma 4 escale. La baza modificării stă solicitarea operatorilor portuari Ro – Ro din portul Constanța în sensul creșterii competitivității acestora în relația cu alți operatori de pe rute concurente. Astfel, pentru îmbunătățirea condițiilor comerciale oferite navelor de tip Ro-Ro, se apreciază utilă reducerea numărului minim impus de escale/lună de la 8 la 4 escale/lună, pentru operațiunile menționate la pct. 58 din OMT nr. 444/2018, pentru care se poate aplica reducerea tarifului.
  4. La punctul 31, lit. a)din anexa nr. 2 se majorează tariful, deoarece prin OMTI nr. 2365/2022 la calculul tarifului a fost eliminată cheltuiala aferentă participării experților ANR la examenele practice pentru dobândirea calității de conducător de navă, organizate de către CERONAV. Având în vedere că experții ANR participă în continuare la examenele practice pentru dobândirea calității de conducător de navă, conform obligațiilor stabilite prin  17 alin. (1) din OMTI nr. 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigație interioară, cu modificările și completările ulterioare, considerăm necesară acoperirea cheltuielilor aferente acestor participări, prin majorarea tarifului existent cu 15 euro/persoană, luând în considerare timpul alocat și numărul de persoane examinate (10 persoane examinate/zi x 15 euro=150 euro).
  5. La punctul 62 din anexa nr. 2se modifică unitatea de măsură prin înlocuirea sintagmei oră/supraveghere cu sintagma oră operare, urmare a emiterii OMTI nr. 1750/2024.
  6. Se propune exceptarea navelor care aparțin Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare – ARSVOM, de la plata tarifelor prevăzute în anexa nr.4, având în vedere că ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin care acesta asigură aducerea la îndeplinire a obligațiilor care revin statului român prin convențiile adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaționale (IMO) și amendamentele la acestea referitoare la căutarea și salvarea vieții omenești pe mare, cooperarea în acțiuni de căutare și salvare pe mare, intervenții în cazul poluării de către nave și minimizarea efectelor poluării de către nave, potrivit OG nr.33/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2004.

Membrii Consiliului de conducere al ANR au avizat în ședința din data de 27.06.2024, prin Hotărârea nr. 7, modificarea și completarea anexelor nr.1, 2 și 4 la OMTI nr. 444/2018.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5380-omti09072024dtn6-3

Atasamente