Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

Data publicării: 09.07.2024

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.07.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităților de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
„Art. 8. – (1) Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public, precum şi limitele acestora se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.”
„Art 10 – Limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj se stabilesc de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port și se fac publice prin avize către navigatori şi pe website-ul propriu.”
Prin adresa nr. 39 din 24.04.2024, SC Serv Reparații DIV SRL, în calitate de beneficiar al investiției „Construire hală reparații și stație carburanți” solicită includerea acesteia ca „Loc Operare Eșelnița” în Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, aprobată prin OMTI nr. 982/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Amplasamentul investiției este între km 959+600 – km 959+950, Dunăre, mal stâng, localitatea Eșelnița, județul Mehedinți.
Investiția a fost realizată în baza autorizațiilor/aprobărilor și avizelor conform cerințelor legislației în vigoare, finalizată și recepționată în aceleași condiții, în anul 2022.
Investiţia dispune de amenajări permanente, respectiv de construcții plutitoare (pontoane de acostare) pentru acostarea și staționarea temporară şi/sau permanentă a ambarcațiunilor și navelor de mici dimensiuni, hală pentru depozitarea ambarcațiunilor și atelier de reparații pentru ambarcațiuni, stație carburanți plutitoare pentru aprovizionare cu combustibil ambarcațiuni de agrement, precum și spații de cazare.
Îmbarcarea și debarcarea pasagerilor se face la construcția plutitoare (ponton de acostare) nr. 6794, amplasată în laterala staţiei de distribuţie carburanţi.

Societatea este autorizată de către Autoritatea Navală Română pentru efectuarea de lucrări de construcţii/reparaţii/modernizare şi transformare la nave şi construcţii plutitoare de navigaţie interioară din oţel şi aluminiu, precum și pentru lucrări de construcţii/reparaţii la ambarcaţiuni de agrement în scop comercial şi construcții metalice.
Analizând documentația depusă s-a constatat că investiția „Construire hală reparații și stație carburanți” întrunește condițiile de loc de operare și poate fi inclusă în Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, aprobată prin OMTI nr. 982/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5372-omti09072024dtn-2

Atasamente