Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.345(78) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 10 iunie 2022 şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.526(106) a Comitetului de siguranţă maritimă din 10 noiembrie 2022

Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.345(78) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 10 iunie 2022 şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.526(106) a Comitetului de siguranţă maritimă din 10 noiembrie 2022

Data publicării: 09.07.2024

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.07.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Transportul în vrac, pe mare, al produselor chimice periculoase lichide, cu nave cisternă construite la 1 iulie 1986 sau după această dată, care efectuează voiaje internaționale, se face conform prevederilor cuprinse în Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptat de OMI prin Rezoluția MSC.4(48) a Comitetului de siguranță maritimă (MSC) din 17 iunie 1983 având în vedere aspecte legate de siguranța constructivă a navelor cisternă, și respectiv prin Rezoluția MEPC.19(22) a Comitetului pentru protecția mediului marin (MEPC) din 5 decembrie 1985 având în vedere aspecte legate de prevenirea poluării mediului marin cu astfel de produse.

Codul IBC a devenit obligatoriu, în conformitate cu prevederile capitolului VII din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS 74) la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, și respectiv cu prevederile anexei II din Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78) la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993.

Codul IBC este o normă tehnică internațională referitoare la siguranța transportului maritim în vrac al produselor chimice periculoase lichide, impunând navelor cisternă utilizate pentru un asemenea transport cerințe tehnice de proiectare și construcție a corpului și echipamentelor de la bord, în vederea reducerii pericolului la care sunt expuse navele și echipajele lor, precum și prevenirii poluării mediului marin, împreună cu proceduri corespunzătoare de operare.

Codul IBC a fost modificat și completat ulterior printr-o serie de amendamente adoptate prin rezoluții ale celor două comitete, MSC și MEPC, care au stabilit de comun acord proceduri de adoptare oficială a acelorași amendamente.

România a acceptat Codul IBC și amendamentele la acesta adoptate de OMI până în anul 2000, prin Legea nr. 72/2003. Toate amendamentele intrate în vigoare pe plan internațional până în prezent, au fost publicate în legislația națională prin acte normative specifice.

În anul 2022 cele două comitete au adoptat prin rezoluția MEPC.345(78) și, respectiv, prin rezoluția MSC.526(106), noi amendamente la Codul IBC. Subliniem faptul că anexa rezoluției MEPC.345(78) este identică cu anexa rezoluției MSC.526(106), acestea fiind rezultatul comun al activității specifice celor două comitete OMI.

Amendamentele la Codul IBC adoptate prin cele două rezoluții constau în  principal în înlocuirea integrală a punctului 2.9.2.1 din capitolul 2 – Capacitatea de supraviețuire a navei și amplasarea tancurilor de marfă, Cerinţe referitoare la supravieţuire.

Întrucât la 1 ianuarie 2024 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul IBC adoptate prin cele două rezoluții (prin așa-numita procedură de acceptare tacită), în conformitate cu prevederile specifice precizate în acele rezoluții, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 iulie 2024.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte și respectiv în calitatea sa de organ de specialitate al administrației publice centrale, ia măsuri de aplicare a convențiilor internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte și, implicit, a codurilor cu caracter obligatoriu în baza prevederilor respectivelor convenții.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5379-omti09072024dtn6-2

Atasamente