Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind inspecțiile de siguranță efectuate navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate, terminalelor de operare a mărfurilor periculoase (produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate), precum și inspecțiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind inspecțiile de siguranță efectuate navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate, terminalelor de operare a mărfurilor periculoase (produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate), precum și inspecțiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work

Data publicării: 28.05.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 04.06.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Ca urmare a analizei efectuate la nivelul Direcției Transport Naval și Autorității Navale Române (ANR) cu privire la efectele prevederilor OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, a reieșit necesitatea și oportunitatea reglementării unor activități desfășurate de către ANR în condiții de eficiență economică fără a avea influențe negative asupra operării în siguranță a navelor în porturile românești și în apele naționale navigabile și, implicit, asupra siguranței navigației.
Totodată, s-a avut în vedere și dificultățile pe care ANR le întâmpină în ceea ce privește respectarea legislației muncii, respectiv a art. 21 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că este obligatorie compensarea cu timp liber a muncii prestate peste programul normal de muncă de către personalul care concură la asigurarea siguranței navigației și își desfășoară activitatea în ture.
În contextul celor de mai sus, au fost analizate dispozițiile OMTI nr. 245/2022 privind inspecţiile de siguranţă a navigaţiei la navele de transport şi terminalele de operare a mărfurilor periculoase (produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate) şi inspecţiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti și ale OMTI nr. 1347/2022 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind inspecţiile de siguranţă a navigaţiei la navele de transport şi terminalele de operare a mărfurilor periculoase şi inspecţiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti.
În prezent, inspecțiile instituite prin OMTI nr. 245/2022 și emiterea documentelor aferente se efectuează de personalul propriu de specialitate al ANR, constituit din inspectorii de specialitate din cadrul structurii de specialitate a Autorităţii Navale Române cu atribuţii de inspecţie şi supraveghere a navelor şi terminalelor de produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti.
În vederea optimizării activității se propune ca inspecțiile de siguranță efectuate navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate, terminalelor de operare a mărfurilor periculoase (produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate), inspecțiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work, precum și verificarea operării în siguranţă a navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate să fie efectuate atât de personalul din cadrul ANR și/sau din cadrul căpităniilor de port cu atribuții pentru efectuarea acestora și emiterea documentelor aferente.
Sub acest aspect, OMTI nr. 1347/2022 conține dispoziții contradictorii în ceea ce privește criteriile minime de calificare pentru efectuarea activității de inspecție, motiv pentru care ofițerii de căpitănie nu își mai pot desfășura activitatea ca urmare a neîndeplinirii condițiilor minime de calificare (ex. lipsă brevet, certificate de calificare ale Uniunii), aflând-se în imposibilitatea legală de a duce la îndeplinire atribuțiile stabilite în sarcina ANR. În acest sens, criteriile minime de calificare pentru personalul de specialitate care efectuează inspecțiile vor fi stabilite în cadrul ANR și aprobate prin decizie a directorului general al ANR.
Totodată, în urma analizei efectuate, s-a constatat că nu este necesară supravegherea continuă a operațiunilor de încărcare/descărcare a navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate de personalul de specialitate, fiind suficient ca periodic să fie efectuată verificarea operării în condiții de siguranță. În ceea ce privește operarea la terminalele tip SPM (Single Point Mooring) nu este necesară supravegherea continuă a operațiunilor de încărcare/descărcare a navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate de personalul de specialitate. În situația propusă, deplasarea personalului de specialitate la terminalul tip SPS este obligatorie în vederea efectuării inspecției la bordul navei și emiterii permisului de operare, precum și ori de câte ori, pe perioada operării navei, au loc evenimente care pot afecta siguranța navei, a terminalului sau mediul înconjurător.
În ceea ce privește evenimentele care pot interveni la bordul navei, pe perioada operării acesteia, astfel cum este prevăzut în OMTI nr. 1347/2022, este necesară corelarea dispozițiilor referitoare la evenimente de tip incident sau accident cu definițiile incidentului/accidentului prevăzute în Codul de standarde internaţionale şi practici recomandate pentru investigaţia privind siguranţa în cazul accidentelor sau incidentelor maritime (Codul de investigaţie a accidentelor), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.255(84) a Comitetului Securităţii Maritime din 16 mai 2008, acceptat de România în temeiul legii și publicat prin OMTI nr. 84/2010. Menționăm că definițiile din Codul de investigaţie a accidentelor au fost preluate și în OUG nr. 87/2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim.
Referior la Certificatul de gas free, necesitatea și oportunitatea emiterii acestuia, condițiile de emitere, emitentul, precum și forma și conținutul acestuia variază de la un stat la altul, sub impactul unor factori de natură economică și socială. Prin urmare, nu există o abordare unitară în statele membre UE/IMO și, în acest sens, un astfel de document nu poate fi emis în numele statului român, așa cum este prevăzut în OMTI nr. 245/2022.
În urma analizei efectuate s-a constatat și necesitatea introducerii unor obligații de informare pentru terminalele de operare a produselor petroliere, produselor chimice lichide şi gazelor lichefiate.
În contextul celor de mai sus, se propune abrogarea OMTI nr. 245/2022 și a OMTI nr. 1347/2022 și emiterea unei noi soluții legislative.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5304-omti28052024dtn

Atasamente