Proiectul de Ordonanța de urgență privind instalațiile portuare de preluare pentru predarea deșeurilor de la nave, de modificare a Legii nr.162/2013 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti și de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

Proiectul de Ordonanța de urgență privind instalațiile portuare de preluare pentru predarea deșeurilor de la nave, de modificare a Legii nr.162/2013 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti și de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

Data publicării: 01.09.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 13.09.2021

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

1. Scopul proiectului de act normativ propus îl reprezintă crearea cadrului legal pentru protejarea mediului marin, în mod special a ecosistemului marin Marea Neagră, împotriva efectelor negative a deversărilor ilegale de deșeuri provenite de la nave care folosesc porturile românești, prin îmbunătățirea procesului de predare/primire controlată în instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave, corelată cu revizuirea formalităților de raportare pentru monitorizarea navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturi. Totodată se asigură transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2019/883. Directiva aliniază legislația UE la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL) modificată, care se concentrează pe operațiuni pe mare la care participă UE.
Directiva (UE) 2019/883 abrogă Directiva 2000/59/CE și modifică Directiva 2010/65/UE privind formalitățile de raportare aplicabile navelor.
Schimbările preconizate vizează următoarele: proiectul de Ordonanța de urgență, care va transpune noua directivă în legislația națională va cuprinde actualizarea normelor privind predarea deșeurilor, inclusiv notificarea în prealabil a predărilor, cu regimuri speciale aplicabile pentru navele cu trafic programat și care fac escale frecvente sau regulate în port și va abroga OG nr.20/2012, ce transpunea în legislația națională prevederile Directivei 2000/59/CE.
Noile cerințe pentru ca instalațiile portuare să fie adecvate sunt următoarele:
• pot prelua tipurile și cantitățile de deșeuri provenite de la navele care utilizează în mod obișnuit portul respectiv;
• evită întârzierile;
• nu percep taxe excesive care ar putea descuraja navele să le utilizeze;
• gestionează deșeurile navelor într-un mod adecvat din punctul de vedere al protecției mediului, respectând prevederile legislației europene transpuse în legislația națională (Directiva 2008/98/CE, Directiva (UE)2019/904, etc) precum și alte norme în vigoare privind deșeurile (Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Conform noilor norme, navele vor plăti :
– o taxă indirectă pentru a acoperi costurile programului, ceea ce le va da dreptul de a-și preda deșeurile unui port, indiferent dacă predau sau nu deșeuri. Această taxă se va aplica, de asemenea, vaselor de pescuit și ambarcațiunilor de agrement, cu scopul de a preveni deversarea direct în mare a plaselor de pescuit abandonate și a deșeurilor prinse accidental în acestea ;
-în anumite cazuri, dacă o navă predă o cantitate excepțională de deșeuri, poate fi percepută o taxă directă suplimentară pentru a se asigura că costurile legate de primirea unei asemenea cantități de deșeuri nu generează o sarcină disproporționată asupra sistemului de recuperare a costurilor al unui port ;
-taxele pot fi diferențiate, în funcție de categoria, tipul și mărimea navei, precum și de tipul de trafic în care este implicată nava.
-o taxă redusă se aplică „navelor ecologice”, adică navelor care pot demonstra că dețin controlul cantităților reduse de deșeuri (prin tratare, neutralizare, compactare, reciclare, etc) și practică o gestionare durabilă și ecologică a deșeurilor la bordul navei.

Navele pot fi inspectate pentru a se verifica conformitatea cu noile cerințe și în caz de neconformare, se vor aplica sancțiuni efective, proporționale și cu efect de descurajare.

Totodată, vor fi adaptate formalitățile de raportare ce cuprind notificări privind deșeurile de la nave, prin modificarea Legii nr.162/2013 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile româneşti, care transpune Directiva 2010/65/UE. Conform noilor prevederi, următoarele informații sunt raportate pe cale electronică și într-un interval de timp rezonabil:
(a) informații privind ora efectivă de sosire și de plecare a oricărei nave care face escală într-un port al Uniunii, împreună cu un element de identificare a portului în cauză, prevăzute în HG nr. 1016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, cu modificările și completările ulterioare, ce transpun prevederile Directivei 2002/59/CE, modificată ulterior,
(b) informațiile din notificarea prealabilă a deșeurilor, astfel cum se prevede în anexa 2;
(c) informațiile din confirmarea predării deșeurilor, astfel cum se prevede în anexa 3;
(d) informațiile din certificatul de exceptare, astfel cum se prevede în anexa 5

2. Elementele care vizează o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată

Obiectivele actului normativ sunt de a preveni și de a reduce impactul anumitor deșeuri provenite din operarea navelor în special asupra mediului acvatic, asupra atmosferei și asupra sănătății umane, precum și de a promova tranziția la o economie circulară cu reducerea cantitativă a deșeurilor generate și posibilitatea de reciclare a acestora în instalații și sisteme de tratare adecvate.
Odată cu abrogarea Directivei 2000/59/CE prevederile OG nr.20/2012 trebuie adaptate noilor cerințe și este necesară crearea în regim de urgență a cadrului legal necesar continuității în condiții de siguranță a serviciilor portuare de preluare a deșeurilor de la navele în porturile românești.
Totodată, pentru conformarea cu noile dispoziții, administrațiile portuare și operatorii economici deținători de instalații portuare trebuie să-și planifice cât mai rapid alocarea unor fonduri pentru investiții vizând îmbunătățirea sistemului de preluare adaptat noilor cerințe, pentru toate tipurile de deșeuri (incluzând reziduuri de epurare, cenușă, gudroane, etc. provenite din emisiile de ardere a combustibililor, precum și alte tipuri de deșeuri pescuite în mod pasiv). Aceste deșeuri de la nave gestionate în porturi trebuie să fie colectate corespunzător și prelucrate diferențiat pentru a fi acceptate în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor, la nivel național.

Urgența promovării proiectului de act normativ este justificată și de faptul că în acest caz este deja în derulare o procedură de punere în întârziere în Cauza 2021/0339 pentru necomunicarea măsurilor naționale de transpunere la termenul stabilit al Directivei(UE) 2019/883.
Netranspunerea la timp a legislației Uniunii Europene reprezintă unul dintre principalele riscuri de declanșare de către Comisia Europeană a procedurilor de infringement, proceduri ce pot avansa rapid spre etapele contencioase și se pot finaliza cu hotărâri de condamnare a statului membru, emise de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate de România prin art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005

Documente supuse consultării:
Instrument de motivare
Text proiect
Anexe (arhiva zip)

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3536-oug01092021dtn