Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 608/2017 pentru aplicarea Codului de reguli practice de siguranță pentru stivuirea și amararea mărfurilor (Codul CSS), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.714(17) din 6 noiembrie 1991, precum și a amendamentelor la Codul CSS aprobate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale și difuzate prin circulare

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 608/2017 pentru aplicarea Codului de reguli practice de siguranță pentru stivuirea și amararea mărfurilor (Codul CSS), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.714(17) din 6 noiembrie 1991, precum și a amendamentelor la Codul CSS aprobate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale și difuzate prin circulare

Data publicării: 23.07.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 02.08.2021

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securității navelor şi a instalațiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave.

România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în domeniu.

Una dintre cele mai importante convenţii privind siguranţa navigaţiei, adoptate de OMI, este Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979. Prevederile Convenţiei SOLAS 1974 se actualizează şi se perfecţionează continuu.

În regula 1.2 din Capitolul VI al Convenției SOLAS 1974, așa cum a fost amendată, se face trimitere, în nota de subsol, la Codul de reguli practice de siguranţă pentru stivuirea și amararea mărfurilor (Codul CSS-Code of safe practice for Cargo Stowage and Securing), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluția A.714(17) din 6 noiembrie 1991, așa cum a fost amendat. Mai mult, conform regulii 2 din Capitolul VI al Convenției SOLAS 1974, prevederile cuprinse în subcapitolul 1.9 al Codului CSS, referitor la informațiile despre mărfuri, au devenit obligatorii de la data de 1 iulie 1996 – data intrării în vigoare a amendamentelor la Convenția SOLAS 1974, adoptate prin Rezoluția MSC.42(64) din 9 decembrie 1994.

Necesitatea elaborării de către IMO a acestui cod complex de reguli practice de siguranţă, a rezultat din faptul că o mare parte din accidentele navale grave s-a produs ca urmare a sistemelor de amarare inadecvate de la bordul navelor și a amarării și stivuirii cu deficiențe a mărfurilor în vehicule și containere.

Scopul Codului CSS este de a oferi un standard internațional pentru a promova siguranța stivuirii și amarării mărfurilor prin atragerea atenției proprietarilor și operatorilor de nave asupra necesității asigurării că nava este adecvată pentru scopul căruia îi este destinată și că nava este echipată cu mijloace adecvate de amarare a mărfii.

Codul CSS se aplică mărfurilor transportate la bordul navelor (altele decât mărfurile solide și lichide în vrac și încărcăturile de lemn stivuite pe punte) și, în special, acelor mărfuri ale căror stivuire și amarare au creat dificultăți în practică.

Codul CSS a fost amendat ulterior prin circularele MSC/Circ.664 din 22 decembrie 1994, MSC/Circ.691 din 1 iunie 1995, MSC/Circ.740 din 14 iunie 1996, MSC/Circ.812 din 16 iunie 1997, MSC/Circ.1026 din 27 mai 2002 și MSC.1/Circ.1352 din 30 iunie 2010 care a fost înlocuită de MSC.1/Circ.1352/Rev.1 din 15 decembrie 2014.

În România, Codul CSS împreună cu aceste amendamente a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 516 din 04 iulie 2017 prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 608/2017 pentru aplicarea Codului de reguli practice de siguranţă pentru stivuirea şi amararea mărfurilor (Codul CSS), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.714(17) din 6 noiembrie 1991, precum şi a amendamentelor la Codul CSS aprobate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulare.

La cea de-a 102-a sesiune a sa din noiembrie 2020, Comitetul de siguranţă maritimă al OMI (MSC) a aprobat noi amendamente la Codul CSS (a fost înlocuit textul anexei 13 privind metodele de evaluare a eficienței sistemelor de amarare pentru mărfurile semi-standardizate și nestandardizate) pe care le-a difuzat prin circulara MSC.1/Circ. 1623 din 7 decembrie 2020.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transportului maritim, elaborează şi promovează acte normative şi norme specifice aplicabile transportului maritim, urmăreşte aplicarea acestora şi asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3477-omti09072021dtn

Atasamente:

Proiect Ordin
Referat Aprobare 
Anexa
Codul CSS

Atasamente