Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1132/2013 privind aplicarea Codului de reguli practice de siguranță din 2011 pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte (Codul TDC 2011), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1048(27) din 30 noiembrie 2011

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1132/2013 privind aplicarea Codului de reguli practice de siguranță din 2011 pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte (Codul TDC 2011), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1048(27) din 30 noiembrie 2011

Data publicării: 25.05.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 07.06.2021

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în domeniu.

Codul de reguli practice de siguranță pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte a fost adoptat pentru prima dată de către Organizație prin rezoluția A.287(VIII) din 20 noiembrie 1973. Ulterior, ca urmare a continuării producerii unor incidente navale legate de transportul încărcăturilor de lemn pe punte, a operării unor nave din ce în ce mai mari și mai complexe din punct de vedere tehnologic, s-a impus revizuirea codului în 1991 (prin rezoluția A.715(17)) și în 2011 (prin rezoluția A.1048(27) – Codul de reguli practice de siguranță din 2011 pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte (Codul TDC 2011), care abrogă rezoluția A.715(17)).

Codul TDC 2011 se adresează tuturor celor implicați în pregătirea, încărcarea, stivuirea, amararea și transportul încărcăturii de lemn pe punte (unitățile de pre-ambalare, expeditorii, proprietarii navelor, navlositorii, companiile de operare, echipajul navelor) precum și administrațiilor, constructorilor și proiectanților de nave și echipamente. Trimiteri la Codul TDC 2011 se regăsesc în importante instrumente adoptate în cadrul OMI, cum ar fi: Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, modificată prin Protocolul din 1988 la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 53/1999, Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979, Codul internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă, adoptat de OMI prin Rezoluția MSC.267(85), acceptat și publicat de către Romania prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 675/2010, cod obligatoriu în temeiul Convenției SOLAS 1974.

Codul TDC 2011 a fost publicat în legislația națională prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1132/2013.

La cea de-a 102-a sesiune a sa din noiembrie 2020, Comitetul de siguranță maritimă al OMI (MSC) a aprobat amendamente la Codul TDC 2011 (la capitolul 6-Principii alternative de proiectare din Partea B și la Anexa B-Exemple de moduri de stivuire și de amarare) pe care le-a difuzat prin circulara MSC.1/Circ. 1624 din 7 decembrie 2020.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transportului maritim, elaborează și promovează acte normative și norme specifice aplicabile transportului maritim, urmărește aplicarea acestora și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3404-omti25052021dtn

Atasamente:

Proiect Ordin
Referat Aprobare 
Anexa

Atasamente