Proiectul de Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

Proiectul de Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

Data publicării: 04.03.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.03.2021
 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 844 din 4 octombrie 2018 a transpus Directiva (UE) 2016/1.629 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 septembrie 2016 de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE şi de abrogare a Directivei 2006/87/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 252 din 16 septembrie 2016, aşa cum a fost amendată prin Directiva delegată (UE) 2018/970 a Comisiei din 18 aprilie 2018 de modificare a anexelor II, III şi V la Directiva (UE) 2016/1.629 a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174/15 din 10 iulie 2018.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 181 din 5 iulie 2019 a fost publicată o Rectificare la Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 septembrie 2016 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE.

Această rectificare introduce o modificare la art. 28 al Directivei (UE) 2016/1629 în sensul că „Documentele care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și care au fost eliberate de autoritățile competente ale statelor membre în temeiul Directivei 2006/87/CE înainte de 6 octombrie 2018 rămân valabile până la expirarea lor”. Precizăm că textul inițial era: „Documentele care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și care au fost eliberate de autoritățile competente ale statelor membre în temeiul Directivei 2006/87/CE înainte de 6 octombrie 2016 rămân valabile până la expirarea lor.”

Anexa II la Directiva (UE) 2016/1629, transpusă prin Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1472/2018, prevede că cerințele tehnice aplicabile construcțiilor navale sunt cele stabilite în standardul ES-TRIN 2017/1.

Comitetul european pentru elaborarea de standarde în domeniul navigației interioare („CESNI”), instituit la 3 iunie 2015 în cadrul Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin („CCNR”), cu scopul de a elabora standarde tehnice pentru căile navigabile interioare în diverse domenii, în special în ceea ce privește navele, tehnologia informației și echipajul, a adoptat, la reuniunea sa din 8 noiembrie 2018, un nou standard european de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară (standardul ES-TRIN 2019/1).

Astfel, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 256/1 din 07.10.2019 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2019/1668 al Comisiei din 26 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, care face obligatorie aplicarea standardul ES-TRIN 2019/1.

Regulamentul delegat (UE) 2019/1668 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2020.

Modificările mai importante introduse prin standardul ES-TRIN 2019/1 faţă de ediţia anterioară sunt următoarele: introducerea noului Capitolul 11 – Prevederi speciale aplicabile propulsiei electrice a navei, modificarea cerinţelor privind instalaţiile de stingere a incendiului, introducerea unor cerinţe privind navele de pasageri şi a altor prevederi tranzitorii.

Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului de aderare a României la U.E, devine necesară introducerea în legislaţia română a prevederilor acestui regulament european.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii elaborează actele normative și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte.

Prin acest proiect de act normativ au fost preluate în legislaţia naţională amendamentele la ES-TRIN 2017/1 care au condus la ediţia ES-TRIN 2019/1, precum și rectificarea mai sus menționată la Directiva (UE) 2016/1629 prin Regulamentul delegat (UE) 2019/1668

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3318-omti04032021dtn

Atasamente:

ORDIN Modif OMT 1472-2018 ESTRIN 2019cu rectificare 2021 refacut
DTN referat OMT modif OMT 1472-2018 cu rectificare – 2021 
ANEXA LA OMTI 2021

Atasamente