Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la Anexa II la MARPOL – (Reziduuri de marfă și amestecuri rezultate în urma spălarii tancurilor de produse persistente care plutesc), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.315(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la Anexa II la MARPOL – (Reziduuri de marfă și amestecuri rezultate în urma spălarii tancurilor de produse persistente care plutesc), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.315(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019

Data publicării: 03.03.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.03.2021

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Organizației Naţiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securității navelor şi a instalațiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave.

România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, cunoscută sub abrevierea MARPOL 73/78, este cea mai importantă convenţie privind prevenirea poluării mediului marin de către nave, atât din cauze care ţin de operarea navelor, cât şi din cauza unor accidente. România a aderat la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 6/1993.

Potrivit art. 38 (a) al Convenției privind crearea OMI, care se referă la funcţiile conferite Comitetului pentru protecţia mediului marin (MEPC) prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine, acest comitet poate adopta rezoluţii prin care se modifică textul convenţiilor sau anexelor la acestea.

În conformitate cu art. 16 al Convenţiei MARPOL din 1973 și cu art. VI al Protocolului din 1978, care specifică procedura de amendare, MEPC poate adopta amendamente la anexele convenţiei şi la apendicele acestora.

De asemenea, potrivit prevederilor articolului 16(2)(f)(iii) al Convenţiei MARPOL din 1973, MEPC poate stabili ca amendamentele să se considere ca fiind acceptate la o anumită dată, cu excepția cazului în care înainte de această dată, cel puţin o treime din Părți sau Părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi comunicat către OMI obiecțiunile lor la aceste amendamente.

Această procedură simplificată prevăzută de convenţie este denumită „procedura de acceptare tacită” şi se coroborează cu procedura de intrare în vigoare a respectivelor amendamente, cuprinsă în art. 16(2)(g)(ii) al Convenției MARPOL din 1973.

Progresele tehnice continue și exigențele tot mai sporite privind protecția mediului au determinat OMI să revizuiască, să completeze sau să actualizeze permanent unele reguli sau anexe ale Convenției MARPOL 73/78.

În sesiunea 74 a MEPC a fost adoptată la 17 mai 2019 rezoluția MEPC.315(74), care face obiectul prezentului proiect de Ordin și care aduce amendamente la Anexa II la MARPOL 73/78 pentru introducerea și definirea noțiunii de Produs persistent care plutește, armonizarea textului unor reguli și proceduri existente referitoare la reziduurile de marfă și spălarea tancurilor de marfă ale navei, precum și introducerea unor noi paragrafe conexe.

Capitolele și regulile la care se aduc modificări prin această rezoluție sunt:

· Capitolul 1 – Generalități

Regula 1 – Definiții;

· Capitolul 5 – Evacuări operaționale ale reziduurilor de substanțe lichide nocive

Regula 13 – Controlul evacuărilor de reziduuri de substanțe lichide nocive.

De asemenea, prin aceste amendamente se aduc modificări și următoarelor apendice ale Anexei II la MARPOL:

· Apendice IV – Formatul standard pentru manualul privind metodele și instalațiile navei pentru evacuare;

· Apendice VI – Metode de prespălare.

Termenul pentru acceptarea tacită a acestor amendamente conform punctului 2 din rezoluție, a fost 1 iulie 2020. România nu a formulat niciun fel de obiecţiuni la acestea şi nici OMI nu a comunicat depunerea unor obiecţiuni până la această dată, astfel că amendamentele adoptate au intrat în vigoare, potrivit prevederilor punctului 3 din rezoluţie, la data de 1 ianuarie 2021, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) al Convenției din 1973.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii elaborează actele normative și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3316-omti03032021dtn-3

Atasamente:

Pr. OMTIC modif
Referat Aprobare 
Anexă la Pr. OMTIC – Amend. A II la MARPOL – Rez. MEPC.31574

Atasamente