Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MEPC.265(68) prin Nota Verbală 029 emisă de Organizaţia Maritimă Internaţională la 20 octombrie 2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MEPC.265(68) prin Nota Verbală 029 emisă de Organizaţia Maritimă Internaţională la 20 octombrie 2020

Data publicării: 03.03.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.03.2021

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securității navelor şi a instalațiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în domeniu.

Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, cunoscută sub abrevierea MARPOL 73/78, este cea mai importantă convenţie privind prevenirea poluării mediului marin de către nave, atât din cauze care ţin de operarea navelor, cât şi din cauza unor accidente.

România a aderat la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 6/1993.

În conformitate cu art. 38(a) al Convenţiei privind crearea OMI, referitor la funcţiile conferite Comitetului pentru protecţia mediului marin (MEPC) prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine, MEPC poate adopta rezoluţii prin care se modifică textul convenţiilor sau anexelor la acestea.

În conformitate cu art. 16 al Convenţiei MARPOL din 1973 și cu art. VI al Protocolului din 1978, care specifică procedura de amendare, MEPC poate adopta amendamente la anexele convenţiei şi la apendicele acestora.

Pentru a conferi caracter obligatoriu prevederilor Codului polar referitoare la mediu, La sesiunea 68 a MEPC, care a avut loc în mai 2015au fost aduse amendamente la anexele I, II, IV şi V la MARPOL, care au fost adoptate prin Rezoluţia MEPC.265(68) din 15 mai 2015.

Acceptarea acestor amendamente în legislația națională s-a făcut prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1203 din 30 septembrie 2016.

După difuzarea copiei certificate a acestei rezoluții, s-au sesizat unele erori editoriale la textul amendamentelor, astfel încât aceste erori au fost rectificate prin Nota Verbală 029 din 20 octombrie 2020 a Secretarului general al OMI, pentru care guvernele statelor membre sunt rugate să ia notă și să aplice rectificările efectuate.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii elaborează actele normative și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte.

Drept urmare, este necesară implementarea în legislația națională a acestor rectificări aduse Rezoluţiei MEPC.265(68), prin emiterea unui nou ordin al ministrului pentru publicarea acceptării lor.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3314-omti03032021dtn

Atasamente:

Pr. OMTI rectif. Rez.MEPC.26568 prin NV.029_20.10.2020
Pr. Ref.-OMTI rectif. Rez.MEPC.26568 prin NV.029_20.10.2020 
Anexă OMTI rectif. Rez.MEPC.26568 prin NV.029_20.10.2020

Atasamente