Proiectul de Ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și ministrului sănătății nr. 1151/1752/03.09.2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor

Proiectul de Ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și ministrului sănătății nr. 1151/1752/03.09.2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor

Data publicării: 13.12.2023

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.12.2023

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurtă descriere

Luând în considerare:

– prevederile art.11, alin.(2) şi (3) şi art. 13  din Legea nr.67/2015 pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 242/09.04.2015, respectiv necesitatea elaborării legislaţiei secundare în domeniul specific al siguranţei transporturilor, prin  emiterea de ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii care să reglementeze normele privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/ sau psihologice care efectuează examinări pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, eliberarea cerificatului de agreare pentru unităţile medicale şi/sau psihologice specializate în siguranţa transporturilor, normele privind procedura de control la unităţile medicale sau psihologice şi persoanele desemnate să efectueze controlul, precum şi tarifele pentru agreare, avizare anuală şi preschimbarea certificatului, funcţiile din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avizele de aptitudine medicală şi/sau psihologică, stabilirea normelor metodologice privind examinările clinice de specialitate, investigaţiile paraclinice şi analizele de laborator, probele funcţionale şi testele necesare obţinerii avizelor de aptitudine medicală şi psihologică, precum şi periodicitatea examinărilor medicale şi psihologice pentru funcţiile specifice din siguranţa transporturilor,

– dispozițiile prevăzute la art. 23 din Directiva (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivelor 91/672/CCE și 96/50/CE ale Consiliului, prin care s-a introdus obligația eliberării certificatelor de calificare numai persoanelor care au nivelurile minime de competență, vârsta minimă și îndeplinesc standardele de capacitate din punct de vedere medical,

– adresa Oficiului Național al Registrului Comerțului nr.863.459/40018 din data de 18.11.2021    și adresa Institutului Național de Statistică – Direcția Generală de Exploatare și Gestionare a Surselor de Date Statistice nr.  831.386/44994/09.11.2021, prin care se precizează că, în cadrul clasei CAEN 8690 ”Alte activități referitoare la sănătatea umană”, există o subclasă elementară, respectiv 8690.18 ”Servicii de sănătate mintală” care include servicii furnizate de persoane autorizate, altele decât medici: – servicii de sănătate mintală furnizate de psihoanaliști, psihologi și psihoterapeuți, mențiune care nu se regăsește pe portalul legislativ,

– având în vedere situația unităților medicale publice, care potrivit Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, sunt instituții publice finanțate din venituri proprii, precum și  prevederile legale ale OUG.80/2022, prin care se suspendă ocuparea prin concurs        a posturilor din instituțiile publice, coroborat cu prevederile art.30 din Codului muncii, care impun organizarea de concursuri pentru orice post vacant,

– având în vedere datele, rezultatele și aspectele reliefate în urma studiului privind evaluarea stărilor de fapt caracteristice siguranței rutiere, din perspectiva analizei exploratorii a datelor statistice privind accidentele de circulație cu victime înregistrate în perioada 2017-2021, cu accent deosebit pe evidențierea ratei de implicare cu vinovăție a diferitelor categorii de participanți la trafic,

– recunoașterea că cele constatate pe parcursul aplicării prevederilor actelor normative în vigoare, cu referire expresă la activitatea de control, vizând verificarea îndeplinirii condițiilor inițiale, precum și ale celor de efectuare a examinărilor medicale/psihologice de către unităţile agreate, au reliefat o serie de disfuncţionalităţi, care susțin necesitatea/oportunitatea îmbunătățirii/ actualizării reglementărilor privind procedurile de comunicare/documentare, precum și ale celor ce țin de agrearea/avizarea unităţilor medicale şi/sau psihologice pentru efectuarea examinărilor medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor,

– observațiile și propunerilor formulate de partenerii sociali în urma consultărilor desfășurate pe tot parcursul procesului de elaborare a proiectului de modificare și completare a Ordinului comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și ministrului sănătății nr.1151/1752/03.09.2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală             și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor,

Propunem aprobarea prezentului ordin pentru modificarea și completarea Ordinului comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și ministrului sănătății nr.1151/1752/03.09.2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea  medicală și psihologică a personalului     cu atribuții în siguranța transporturilor, din următoarele considerente:

 1. necesitatea actualizării listei funcțiilor din siguranța navigației fluviale și a periodicității efectuării examenelor medicale și psihologice pentru aceste funcții, în conformitate cu dispozițiile Directivei (UE) 217/2397, prin înlocuirea anexei aferente di cuprinsul ordinului în vigoare;
 2. necesitatea alinierii la normele europene privind periodicitatea efectuării examenelor medicale/psihologice pentru personalul din transportul naval, prin actualizarea dispozițiilor corespunzătoare din cuprinsul ordinului comun în vigoare;
 3. optimizarea și/sau reflectarea cerințelor actualizate ce țin de onorarea/documentarea cererilor/procedurilor de agreare/avizare, prin actualizarea/modificarea anexelor la ordinul în vigoare, cuprinzând formularele aferente administrării activităților specifice, vizând inclusiv necesitatea creării premiselor indispensabile digitalizării, respectiv implementării unei aplicații informatice de înregistrare/procesare a cererilor de autorizare/avizare, precum și de eliberare a avizelor de aptitudini de către unitățile agreate, vizând inclusiv automatizarea activităților de monitorizare și administrare a activităților aferente;
 4. necesitatea actualizării prevederilor referitoare la sistemul de management al calității aplicabil unităților medicale – standardul SR EN ISO 9001/2015;
 5. facilitarea angajării privind înlocuirea medicilor din comisiile medicale, inclusiv prin contracte de prestări servicii încheiate conform legii, din considerente ce țin de recunoașterea imposibilității angajării medicilor în baza unor contracte de muncă în anumite situații, perioade de timp sau anumite posturi;
 6. statuarea posibilității ca medicii din cadrul ambulatoriilor de specialitate să poată desfășura activitățile specifice atât în cadrul cât și în afara normei de bază, în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în materie;
 7. crearea condițiilor legale pentru ca entitatea agreată să poată stabili, și să-și asume în consecință, programul de activități al comisiei medicale și al psihologilor în funcție de necesarul real, identificat în baza cererii și ofertei specifice pieței;
 8. instituirea obligativității raportării de către comisiile medicale a emiterii avizelor medicale de inaptitudine la Direcția Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
 9. necesitatea perfectării și respectiv nominalizării exhaustive a formelor de organizare a entităților agreate să efectueze examinări medicale/psihologice;
 10. necesitatea reconsiderării măsurilor administrative aplicabile în cazul constatării nerespectării normelor privind obligațiile unităților medicale și/sau psihologice agreate;
 11. simplificarea documentării solicitărilor de acordare a avizelor anuale;
 12. menținerea datelor de identificare univocă ale entităților medicale/psihologice agreate, prin eliberarea de certificate de agreare cu valabilitate nedeterminată, în mod condiționat de menținerea condițiilor inițiale, precum și ale celor de efectuare a examinărilor medicale/psihologice, certificate prin avize anuale solicitate/acordate în condițiile legii.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4721-omti13122023dm

Atasamente