Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor,infastructurii și comunicațiilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.319(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor,infastructurii și comunicațiilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.319(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019

 

Data publicării: 20.10.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 02.11.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Ca urmare a evoluției transporturilor maritime de mărfuri periculoase, pentru a reduce riscurile la care erau supuse navele, echipajele și mediul, OMI a adoptat, prin Rezoluția A.212(VII) din 12 octombrie 1971, Codul pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH). Prin adoptarea acestui cod se dorea stabilirea unor reguli care să fie recunoscute la nivel internațional privind proiectarea, construcția, echipamentul și operarea navelor cisternă care transportă produse chimice periculoase în vrac.

Ulterior, o formă revizuită a codului a fost adoptată atât de comitetul pentru protecția mediului marin prin Rezoluția MEPC.20(22) din 5 decembrie 1985, cât și de către Comitetul de siguranță maritimă prin Rezoluția MSC.9(53) din 17 septembrie 1986.

Totodată, prin rezoluția MEPC.16(22) din 5 decembrie 1985 au fost adoptate amendamente la Anexa II la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), prin care Codul BCH adoptat prin rezoluția MEPC.20(22) a devenit obligatoriu în temeiul respectivei convenții.

Astfel, navele maritime cisternă construite înainte de 1 iulie 1986 care transportă în vrac produse chimice periculoase, trebuie să respecte prevederile Codului BCH.

Menționăm că prin Legea nr. 6/1993 România a aderat la MARPOL 73/78 în versiunea actualizată la acea dată, care include și amendamentele din 1985 adoptate prin rezoluția MEPC.16(22).

România a acceptat Codul BCH prin Legea nr. 68/2003, iar toate amendamentele ulterioare la acesta, în prezent în vigoare, au fost implementate în legislația națională prin acte normative specifice.

Noile amendamente aduse Codului BCH prin Rezoluția MEPC.319(74) adoptată la 17 mai 2019, constau în principal în introducerea cerinței referitoare la existența la bordul navelor care transportă lichide în vrac, a unui echipament de detectare a hidrogenului sulfurat, în cazul în care respectivele lichide sunt predispuse să degajeze acest gaz toxic.

Întrucât la 1 iulie 2020 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor adoptate prin Rezoluția MEPC.319(74) (prin procedura de acceptare tacită), în conformitate cu prevederile specifice ale MARPOL 73/78 precizate în rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2021.

Luând în considerare prevederile art. 4 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitatea sa de autoritate de stat, asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte și, implicit, a codurilor cu caracter obligatoriu în baza prevederilor respectivelor convenții.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3147-omtic20102020dtn

Atasamente