Proiectul de Lege privind reorganizarea unor instituții publice care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Proiectul de Lege privind reorganizarea unor instituții publice care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Data publicării: 19.09.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 28.09.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Având în vedere aspectele prezentate la punctul anterior, proiectul de act normativ propune adoptarea de măsuri care să genereze o creștere rapidă a contribuţiei reale a entităților prezentate la îmbunătăţirea parametrilor economiei româneşti şi la echilibrarea bugetului de stat, prin:

1. Înfiinţarea Regiei Autonome ”Autoritatea Rutieră Română”, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, care va funcționa ca regie autonomă de interes public național, sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, prin reorganizarea Autorității Rutiere Române, instituţie publică care se desfiinţează.

Principalele modificări privind înființarea Regiei Autonome ”Autoritatea Rutieră Română”, prevăzute în prezentul proiect de act normativ, vizează următoarele:

Regia Autonomă ”Autoritatea Rutieră Română” se substituie în toate drepturile și obligațiile Autorității Rutiere Române.

Regia Autonomă ”Autoritatea Rutieră Română”, în calitate de organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii va avea ca obiect de activitate:

a. a) exercitarea, atribuțiilor de autoritate competentă în domeniul transporturilor rutiere prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile desemnării și delegării de competene de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

b. b) exercitarea, atribuțiilor de autoritate competentă în domeniul gestionării siguranţei circulaţiei pe reţeaua rutieră în condițiile prevăzute in Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările și completările ulterioare;

c. c) exercitarea, atribuțiilor de autoritate competentă în domeniul atribuirii electronice și a distribuirii autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă, prin preluarea atribuțiilor operatorului SIAE – Autoritatea pentru Digitalizarea României, astfel cum sunt stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 1173/2003 privind atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă;

d. d) exercitarea atribuțiilor de autoritate competentă în domeniul transporturilor rutiere, altele decât cele prevăzute la lit. a) – c), stabilite în sarcina sa prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului.

Personalul Autorității Rutiere Române va fi preluat de Regia Autonomă ”Autoritatea Rutieră Română”, în condiţiile legii. Până la încheierea contractului colectiv de muncă al Regiei Autonome ”Autoritatea Rutieră Română” personalul prevăzut la alin. (1) va beneficia de drepturile de salarizare şi de celelalte drepturi de personal prevăzute în contractul colectiv de muncă al Autorității Rutiere Române, corespunzătoare posturilor pe care urmează a le ocupa, precum şi de alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare.

Finanţarea Regiei Autonome ”Autoritatea Rutieră Română” se realizează integral din venituri proprii, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Veniturile proprii ale Regiei Autonome ”Autoritatea Rutieră Română” se constituie din:

a. a) efectuarea de activităţi specifice pentru exercitarea atribuțiilor de organism tehnic specializat;

b. b) producerea şi valorificarea unor produse din activităţi proprii şi conexe, închirieri, prestaţii editoriale sau tipografice, exploatarea unor bunuri pe care le au în administrare, precum și alte prestări de servicii;

c. c) fondurile alocate şi/sau rambursate de către organismele Uniunii Europene pentru acoperirea unor cheltuieli aferente îndeplinirii obiectului de activitate.

(3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome ”Autoritatea Rutieră Română” se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, la propunerea consiliului de administrație, regia fiind exceptată de la aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru prestarea activităților specifice pentru exercitarea atribuțiilor de organism tehnic specializat, Regia Autonomă ”Autoritatea Rutieră Română” percepe tarife, care se aprobă de către consiliul de administrație al Regiei Autonome ”Autoritatea Rutieră Română”, prin hotărâre, potrivit reglementărilor în vigoare.Tarifele pentru producerea şi valorificarea unor produse din activităţi proprii şi conexe, închirieri, prestaţii editoriale sau tipografice, exploatarea unor bunuri pe care le au în administrare, precum și alte prestări de servicii se aprobă de către consiliul de administrație al Regiei Autonome ”Autoritatea Rutieră Română”, prin hotărâre, potrivit reglementărilor în vigoare.

În scopul eficientizării activității de atribuire electronică şi de distribuire a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă, prin preluarea de către Regia Autonomă ”Autoritatea Rutieră Română” a atribuțiilor stabilite pentru Autoritatea pentru Digitalizarea României, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1173/2003 privind atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

1. Reorganizarea Autorității Feroviare Române – AFER și Autorității de Siguranță Feroviară Română – ASFR ca regii autonome cu personalitate juridică distinctă, simplificarea circuitului birocratic, fluidizarea deciziei, independența în ceea ce privește organizarea și procesul decizional, astfel:

· Autoritatea Feroviară Română – AFER, regie autonomă cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, finanțată integral din venituri proprii, prin preluarea activităților și personalului aferent din cadrul Organismului Notificat Feroviar Român – ONFR suplimentar față de activitățile desfășurate în prezent.

· Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, regie autonomă cu rol de autoritate națională de siguranță, cât și preluarea activităților și personalului din cadrul OLFR. având personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii.

Argumente în aplicarea propunerii de reorganizare a celor două instituții:

· În fiecare stat membru al UE există o autoritate națională de siguranță, în majoritatea cazurilor de sine stătătoare sau în cadrul ministerului de resort. Astfel se va elimina ambiguitatea creată de actuala formă de organizare, respectiv de funcționarea unei autorități (de siguranță feroviară-ASFR) în cadrul altei autorități (feroviare-AFER), fiind în același timp independente una de alta și subordonate organizatoric în același timp);

· Toate atribuțiile din statele membre UE privind siguranța feroviară și interoperabilitatea sistemului feroviar sunt exercitate de către autoritățile naționale de siguranță, fapt reieșit din documentele Comisiei Europene emise pentru sistemul de transport feroviar;

· În conformitate cu prevederile art. R17 din Capitolul R4 din Anexa 1 la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008, privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, precum și prevederile art. 29 alin. (2) din HG nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, „organismul de evaluare a conformității trebuie înființat în temeiul legislației naționale și trebuie să aibă personalitate juridică”.

Acest nou mod de organizare va conduce la:

a. o activitate mai suplă a acestor două entități reorganizate, care vor avea responsabilitate juridică în activitățile pe care le prestează;

b.

c. activitățile prestate de către AFER și ASFR nu vor conduce la o creștere a tarifelor pentru activitățile prestate, necrescând povara economică pentru operatorii economici din sistemul feroviar și cu metroul;

d. implementarea unei digitalizări a proceselor de depunere și prelucrare a documentelor care vor sta la baza emiterii documentelor specifice de către cele două instituții nou create, inclusiv pentru procesul de tarifare.

e. atribuțiile Organismului de Licențe Feroviare Române – OLFR, inclusiv personalul aferent vor fi preluate și exercitate de către ASFR.

Înființarea Regiei Autonome ”Autoritatea Navală Română”, cu sediul în municipiul Constanţa, incinta Port Constanţa, numărul 1, clădirea Autorităţii Navale Române, ca persoană juridică română de interes public national, sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, ce funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, prin reorganizarea Autorității Navale Române, instituţie publică care se desfiinţează.

Potrivit propunerii de act normativ, Regia Autonomă ”Autoritatea Navală Română” se substituie în toate drepturile și obligațiile Autorității Navale Române.

Totodată, prin proiectul de act normativ se dispune că Regia Autonomă ”Autoritatea Navală Română” este organismul tehnic de specialitate care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, desemnat să asigure în principal atribuțiile Autorității Navale Române, stabilite prin actele constitutive mai sus menționate.

Menționăm faptul că personalul Autorității Navale Române va fi preluat de Regia Autonomă ”Autoritatea Navală Română”, în condiţiile legii. Până la încheierea contractului colectiv de muncă al Regiei Autonome ”Autoritatea Navală Română” personalul prevăzut la alin. (1) va beneficia de drepturile de salarizare şi de celelalte drepturi de personal prevăzute în contractul colectiv de muncă al Autorității Navale Române, corespunzătoare posturilor pe care urmează a le ocupa, precum şi de alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare.

În ceea ce privește sursele de finanțare ale Regiei Autonome ”Autoritatea Navală Română”, acestea se constituie din venituri proprii, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Pentru activităţile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce revin statului în temeiul prevederilor unor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte, Regia Autonomă ”Autoritatea Navală Română” poate primi fondurile necesare acoperirii cheltuielilor, de la bugetul de stat, prin bugetul MTI.

Date fiind specificul activității Regiei Autonome ”Autoritatea Navală Română” și eventualele particularități ale acesteia prin raportare la activitățile desfășurate cu titlu general de alte regii autonome, se propune ca bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia să se aprobe prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, la propunerea consiliului de administrație. Totodată, se propunerea instituirea unei derogări de la aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin măsurile propuse, se are în vedere creșterea capacității Regiei Autonome ”Autoritatea Navală Română” de a atrage, utiliza, reține și motiva resursa umană de specialitate, în vederea oferirii de servicii publice mai bune și, totodată, în vederea aducerii la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte în ceea ce privește siguranța navigației și securitatea navei.

III. Prin proiectul de act normativ se propune înființarea Regiei Autonome ”Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV”, denumită în continuare Regia Autonomă ”CERONAV” , ca persoană juridică română de interes public national, sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, ce funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, prin reorganizarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, denumită în continuare CERONAV, instituţie publică care se desfiinţează.

Potrivit propunerii de act normativ, Regia Autonomă ”CERONAV” se substituie în toate drepturile și obligațiile CERONAV.

Totodată, prin proiectul de act normativ se dispune că Regia Autonomă ”CERONAV” este organismul tehnic de specialitate care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul pregătirii profesionale şi perfecţionării personalului navigant, desemnat să asigure în principal atribuțiile CERONAV, stabilite prin actele constitutive mai sus menționate.

Menționăm faptul că personalul CERONAV va fi preluat de Regia Autonomă ”CERONAV”, în condiţiile legii. Până la încheierea contractului colectiv de muncă al Regiei Autonome ”CERONAV” personalul prevăzut la alin. (1) va beneficia de drepturile de salarizare şi de celelalte drepturi de personal prevăzute în contractul colectiv de muncă al CERONAV, corespunzătoare posturilor pe care urmează a le ocupa, precum şi de alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare.

În ceea ce privește sursele de finanțare ale Regiei Autonome ” CERONAV”, acestea se constituie din venituri proprii, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Prin măsurile propuse, se are în vedere creșterea capacității Regiei Autonome ”CERONAV” de a atrage, utiliza, reține și motiva resursa umană de specialitate, în vederea creșterii calității sistemului de pregătire profesională și perfecționare a personalului navigant și, totodată, în vederea oferirii de servicii publice mai bune.

Pentru toate Regiile create prin transformarea Autorităților menționate din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii propunem aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli prin Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, având în vedere independența, flexibilitatea și adaptabilitatea la condițiile concrete ale pieței financiare și de transport.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
· Instrument motivare
· Textul complet al proiectului actului respectiv

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4149-l19092022dtndtfdtr

Atasamente