Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Data publicării: 27.04.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 10.05.2021

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale:

-prevederile art. 48, alin.(1), lit.b și lit.e coroborat cu alin.(4) din Legea nr.15/2021, Legea bugetului de Stat pe anul 2021;
– Hotărârea Guvernului nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
-ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
-ordinul ministerului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.
– Legea nr.235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999.
– prevederile art.49 și art.50 alin.(1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare;
– prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 991/2020 cu privire la stabilirea porturilor şi a căilor navigabile interioare pentru care serviciul de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime este obligatoriu şi a modului de derulare a acestui serviciu.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii s-a realizat avându-se în vedere următoarele:

– rezultatele obţinute în anul 2020, obiectivele şi direcţiile strategice cuprinse în planul de administrare şi planul de management, cu preponderenţă creşterea performanţelor economice în condiţiile întăririi disciplinei financiare;
– avizul Consiliului de Administrație, conform Deciziei nr.15724/29.03.2021 privind proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
– aprobarea proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa de reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor, prin Hotărârea nr. 04/20.04.2021;
– nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2021: 2,4% așa cum reiese din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2021 și proiecția acestuia pe anul 2022-2024, elaborat de Ministerul Finanțelor;
– în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc;
– Conform alin.(b) art.30¹ din O.G.nr.22/1999, Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, are obligaţia de a utiliza peste 50% din totalul veniturilor obţinute din administrarea şi exploatarea structurii de transport naval care face obiectul concesiunii pentru întreţinerea, reparaţia, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii;
– Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa a înregistrat la 31.12.2020 un rezultat brut pozitiv în valoare de 169.982 mii lei și nu a înregistrat plăti restante;
– Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa a programat pentru anul 2021, un rezultat brut pozitiv în valoare de 91.497 mii lei și nu a estimat plăti restante. Rezultatul brut al anului 2021 este programat la un nivel mai mic decât preliminatul anului anterior, din cauza obligativitatii companiei de a îndeplini atribuțiile de autoritate portuară și de administrator de port, în conformitate cu OG nr. 22/1999, care presupun înregistrarea de cheltueli suplimentare față de cele preliminate la 31.12.2020, după cum urmează:
– repararea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii date în concesiune și administrare;
– monitorizarea sau furnizarea, după caz, a serviciilor de siguranță din interiorul portului;
– asigurarea permanentă a adâncimilor minime ale apei în bazine și la dane, asigurând semnalizarea căilor de acces;
– elaborarea planurilor de dezvoltare a porturilor maritime în conformitate cu politica și planurile de dezvoltare elaborate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
– veniturile totale sunt estimate pentru anul 2021 la nivelul de 411.784 mii lei, cu o creștere cu 2,3 % faţă de preliminatul pe anul 2020;
– cheltuielile totale sunt estimate pentru anul 2021 la nivelul de 320.287 mii lei, cu o creștere cu 37,725 faţă de preliminatul pe anul 2020;
– cheltuielile sunt estimate pe baza solicitărilor venite de la sucursalele companiei și de la compartimentele interesate, sunt incluse în Programul de aprovizionare și în Planul de achiziții al companiei, iar estimările au la bază evoluția acestor tipuri de cheltuieli pe ultimii ani, prețurile practicate pentru achiziționarea materialelor, necesitățile companiei pentru buna desfașurare a activității și totodată posibilitatea companiei de a acoperi aceste cheltuieli cu veniturile estimate a se realiza din prestațiile către terți în cursul anului 2021;
– nivelul cheltuielilor de natură salarială, a fost fundamentat având în vedere prevederile art.48, alin.(1), lit. b și lit.e, coroborat cu alin. (4) din Legea nr. 15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021. Cheltuielile de natură salarială programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, sunt mai mari cu 21,81% (cu 21.231 mii lei) față de cele programate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr.800 /2020 și cu 31,72% (cu 28.558 mii lei) față de cele realizate la 31.12.2020 ca urmare:

· a influenței sumelor reprezentând reîntregirea acestora pentru întreg anul 2021,

determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2020, cu suma de 4.553 mii lei, în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și cu art.48, alin(1), lit.b din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.15;

· a influentei sumelor reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială

programate în anul 2021 față de cele aprobate în anul 2020, conform HG nr. 800/2020, urmare a extinderii activității, cu suma de 16.678 mii lei, în conformitate cu art.48, alin(1), lit.e din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.15 și cu prevederile art.49 și art.50 alin.(1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare). In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 991/19.05.2020 – pentru stabilirea porturilor şi a căilor navigabile interioare pentru care serviciul de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime este obligatoriu şi a modului de derulare a acestui serviciu, Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, i-a revenit obligativitatea preluării serviciului de pilotaj maritim în porturile administrate conform prevederilor art.1, alin.(1) „Se instituie obligativitatea efectuării serviciului de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime în porturile aflate în administrarea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa” și alin.(3) „Serviciul de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime prevăzut la alin. (1) se asigură prin corpul propriu de piloţi ai Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa”. In conformitate cu art.4 – „Până la data de 31 decembrie 2020, administraţiile portuare şi/sau de cale navigabilă prevăzute la art. 1-3 trebuie să organizeze corpul propriu de piloţi şi să ia toate măsurile necesare din punct de vedere financiar, organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea serviciului de pilotaj, potrivit legii”.

– nivelul câștigului mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021 este mai mic cu 9,44% față de cel realizat la finelui anului 2020;
– cuprinderea în cadrul proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a influențelor rezultate în urma aplicării prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente contractelor de mandat;
– sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2021 au fost estimate în crestere cu 59,43% față de cele realizate la 31.12.2020 și vor fi asigurate din:

· surse proprii –amortizare în valoare de 41.621 mii lei și profit anul 2020 în valoare

de 101.251 mii lei;

· alocații bugetare în valoare de 2.700 mii lei;
· alte surse (fonduri externe nerambursabile), în valoare de 146.687 mii lei.

– cheltuielile pentru investitii estimate pentru anul 2021, vor fi în crestere față de cele realizate la 31.12.2020 cu 59,43%.

Indicatorii economico – financiari, cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, au următoarele valori:

· productivitatea muncii se va diminua de la 428,14 mii lei/persoană la 392,55 mii

lei/ persoană (cu 8,31%);

· numărul de personal programat la finele anului 2021 (996 salariati) va rămâne

același ca cel aprobat în anul 2020, prin HG nr.800/2020;

· cheltuielile de natură salarială sunt mai mari cu 21,81 % față de cele programate

în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr.800/2020, în conformitate cu prevederile art. 48, alin.(1) lit.b și e din Legea nr.15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021;

· câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură

salarială, calculat conform legii anuale a bugetului de stat, în anul 2021 scade cu 9,44% fata de cel realizat la 31.12.2020;

· cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, vor ȋnregistra o creștere cu 34,63%

față de cele realizate în anul 2020, din cauza creșterii cheltuielilor totale programate în anul 2021 cu 37,72%, față de creșterea veniturilor programate în anul 2021 cu 2,30;

· creanţele restante pentru anul 2021, au fost estimate în scadere cu 0,81% față

de cele realizate în anul 2020;

· plăţile restante, compania și-a propus să nu înregistreze plăţi restante.
· pentru anul 2021 se estimează un rezultat brut pozitiv în valoare în valoare de 91.497

mii lei și nu s-au estimat plăti restante. Rezultatul brut al anului 2021 este programat la un nivel mai mic decât preliminatul anului anterior cu 46,17% din cauza obligativitatii companiei de a îndeplini atribuțiile de autoritate portuară și de administrator de port, în conformitate cu OG nr. 22/1999, care presupun inregistrarea de cheltueli suplimentare față de cele preliminate la 31.12.2020 mii lei.

· Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa nu

înregistrează la 31.12.2020, pierderi contabile din anii precedenți.

· proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale

„Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa a fost avizat de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr.15724/29.03.2021;

· proiectul privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei

Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa a fost aprobat de reprezentanții AGA, prin Hotărârea nr. 04/20.04.2021;

· proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de

gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune;

· în conformitate cu art.6 (1) din OG 26/2013 proiectul de buget de venituri şi

cheltuieli pe anul 2021 a fost supus consultării organizaţiilor de sindicat

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3372-hg27042021deas

Atasamente:

HG APMC
NF APMC 
Anexa APMC

Atasamente