Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A." aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A.” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Data publicării: 09.02.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 21.02.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2022 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A.” asigură echilibrul financiar intern al companiei în vederea desfăşurarii activităţii economice în condiţii de eficienţă şi de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a companiei.

În proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor.

Conform alin.(b) art.30¹ din O.G.nr.22/1999, Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A.” are obligaţia de a utiliza peste 50% din totalul veniturilor obţinute din administrarea şi exploatarea structurii de transport naval care face obiectul concesiunii, pentru întreţinerea, reparaţia, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii.

Veniturile totale estimate a se realiza în anul 2022, sunt în sumă de 105.956,04 mii lei, înregistrând o creștere cu 4,37 % faţă de cele realizate/preliminate la finele anului precedent. Creșterea veniturilor cu 4,37% se datorează în principal creșterii veniturilor din prestări servicii, respectiv a veniturilor din tranzitarea canalelor navigabile pe care compania le administrează.

În structură, veniturile din exploatare dețin o pondere 99,42% iar veniturile financiare dețin o pondere de 0,58%, în veniturile totale.

Veniturile din exploatare au fost estimate în creștere cu 4,18% față de cele realizate la data de 31.12.2021. Cifra de afaceri va creşte cu 7,13% datorită creșterii veniturilor din serviciile prestate. Veniturile aferente tranzitării barjelor în convoi şi a navelor fluviale (TC), a navelor maritime (TRN), a navelor tehnice (LBT), a împingătoarelor și remorcherelor (CP), au o pondere de 86,81% în cifra de afaceri a companiei și vor crește cu 11,40% față de cele relizate/preliminate la data de 31.12. 2021.

Tarifele portuare aplicate au fost agreate de Consiliul de Supraveghere din domeniul Naval din cadrul Consiliului Concurenței și aprobate de Consiliul de Administrație al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A”.

Menționăm faptul că, indicatorul “alte venituri”, a fost programat în anul 2022 în scădere față de anul 2021 cu 22,49%, datorită faptului că în anul 2021, s-a finalizat contractul de dragaj pentru Canalul „Dunăre – Marea Neagră” în bieful I, contract care prevedea, suportarea de către Compania Nuclear Electrica Cernavodă a procentului de 80% din contravaloarea acestor lucrări.

Indicatorul „alte venituri din exploatare” cuprinde și veniturile din subvenţii pentru investiţii, în valoare de 41.660,14 mii lei, care ramân la același nivel ca în anul 2021, deoarece valoarea imobilizărilor corporale finanțate din fonduri europene, va ramâne neschimbată și pe parcursul anului 2022.

Aceste venituri provin, din reluarea amortizării aferente imobilizărilor corporale puse în funcțiune, la finalizarea proiectului de modernizare a ecluzelor, proiect care a fost finanțat din fonduri europene nerambursabile, asigurandu-se astfel, corelarea cheltuielilor cu amortizarea, pentru activele imobilizate finanțate din fondurile europene nerambursabile, cu veniturile din subvenţii pentru investiţii.

Aceste imobilizări corporale, finanțate din fonduri europene nerambursabile, au fost înregistrate în proprietatea Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A.” și nu au fost trecute în domeniul public al statului.

Veniturile financiare în valoare de 611 mii lei, au fost programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2022, în creștere cu 53,13% față de cele realizate/preliminate în anul 2021 și reprezintă în principal, dobânzile acordate pentru depozitele bancare ale companiei constituite la termen, precum şi diferenţele de curs valutar.

Cheltuielile totale în anul 2022 sunt estimate în creștere cu 3,55% față de cele realizate/preliminate la data de 31.12.2021.

În structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare dețin o pondere 99,99% iar cheltuielile financiare dețin o pondere de 0,01%.

În total cheltuieli din exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii dețin o pondere de 23,76%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate”, deține o pondere de 2,55%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” deține o pondere de 29,34% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” deține o pondere de 44,35%.

În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii, au fost programate în anul 2022, în creștere cu 11,35% față de cele realizate/preliminate la data de 31.12.2021.

Cheltuielile cu bunuri și servicii, sunt estimate pe baza solicitărilor de la compartimentele interesate, sunt incluse în Programul de aprovizionare și în Planul de achiziții al companiei, iar estimările au la bază evoluția acestor tipuri de cheltuieli pe ultimii ani, prețurile practicate pentru achiziționarea materialelor, necesitățile companiei pentru buna desfașurare a activității și totodată posibilitatea companiei de a acoperi aceste cheltuieli cu veniturile estimate a se realiza din prestațiile către terți în cursul anului 2022.

Cauzele creșterii cheltuielilor cu bunuri și servicii în anul 2022, sunt următoarele:

– creşterea cheltuielilor privind stocurile, energia și apa, cu suma de 2.148 mii lei, ca urmare a creșterii prețului la energie și gaze;

– creşterea cheltuielilor privind alte servicii executate de terţi, cu suma de 833,05 mii lei, generată, în special, de creșterea cheltuielilor cu transportul cu 98 mii lei, a celor cu paza cu 363,38 mii lei și a altor cheltuieli diverse cu 264,10 mii lei.

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, au fost programate în anul 2022, în creștere cu 17,30% față de cele realizate/preliminate la data de 31.12.2021, din cauza creșterii cheltuielilor privind impozitele şi taxele cu suma de 387,32 mii lei, ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr.6/2019 privind restructurarea obligațiilor bugetare (TVA).

Nivelul total al cheltuielilor de natură salarială în valoare de 25.913,65 mii lei, a fost estimat plecând de la stabilirea drepturilor salariale individuale, a numărului de personal prognozat la finele anului 2022 și a altor drepturi, ținând cont de competențele profesionale și de alte criterii.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art.48 din Legea nr.317/2021 pentru aprobarea Bugetului de Stat pe anul 2022, cu privire la majorarea cheltuielilor de natură salarială, ținȃnd cont și de nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și de sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022.

Cheltuielile de natură salarială în anul 2022, în valoare de 25.913,65 mii lei, au fost fundamentate având în vedere prevederile art.48 alin.(1) lit. a) și b) coroborat cu alin.(3) din Legea nr. 317/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2022 și cu art.9, alin.(1), lit.b) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013.

Cheltuielile de natură salarială în anul 2022, au fost programate în creștere față de cele realizate/preliminate în anul 2021 cu 3,45%, respectiv cu suma de 864,83 mii lei și reprezintă:

– creşterea cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022, în valoare de 761,78 mii lei;

– creşterea câştigului mediu brut pe salariat datorită majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în valoare de 103,05 mii lei.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială realizate/preliminate în anul 2021 în sumă de 25.048,82 mii lei, se situează sub nivelul celei aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2021, prin HG nr.726/2021.

Indicatorul “Alte cheltuieli de exploatare”, în valoare de 45.697,05 mii lei, a fost programat în anul 2022, în scădere cu 0,09% față de cel realizat/preliminat în anul 2021.

Ponderea cea mai mare în valoarea acestor cheltuieli în anul 2022, o reprezintă cheltuiala cu amortizarea imobilizărilor, care este programată în creștere cu 0,17% față de cea realizată/preliminată în anul 2021.

Cheltuielile financiare propuse pentru anul 2022, în sumă de 11,11 mii lei, au fost programate în creștere cu 69,36% față de cele realizate în anul precedent, iar ponderea cea mai mare, o dețin cheltuielile din diferenţele de curs valutar.

Profitul brut planificat pentru anul 2022 a fost programat în sumă de 2.915,79 mii lei, mai mare cu 45,45% față de profitul brut realizat/preliminat în anul 2021.

Profitul net bugetat al anului 2022 în valoare de 2.543,32 mii lei, s-a repartizat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, coroborată cu prevederile art.38, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2022, în valoare de 99.149,40 mii lei, au fost estimate în creștere cu 193,95% față de cele realizate la data de 31.12.2021, și vor fi asigurate din:

– surse proprii, în valoare de 11.564,40 mii lei, care sunt constituite din amortizare în valoare de 10.587,09 mii lei și din sume repartizate din profitul net al anului 2021, în valoare de 977,31 mii lei;

– alocații bugetare în valoare de 71.085 mii lei;

– alte surse – fonduri externe nerambursabile (FEN) – POIM 2014-2020, în valoare de 16.500 mii lei.

Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2022, în valoare de 99.149,40 mii lei, au fost estimate pentru anul 2022, în creștere cu 193,95% față de cele realizate la data de 31.12.2021.

Cheltuielile de investiţii din surse proprii, în valoare de 11.564,40 mii lei, vor fi efectuate pentru:

– lucrări de investiții la instalații și echipamente în sumă de 4.360,00 mii lei;

– lucrări de investiții pentru construcții în sumă de 6.273 mii lei;

– dotări și utilaje independente în sumă de 931,40 mii lei.

Cheltuielile de investiţii din alocaţiile bugetare în valoare de 71.085 mii lei, vor fi efectuate pentru lucrarile privind „Reabilitarea taluz afectat de alunecare de teren (calimitate naturală) zona Cumpăna – mal stâng CDMN km56+989 si km 57+217”.

Cheltuielile de investiţii din fonduri externe nerambursabile (FEN) – POIM 2014-2020, în valoare de 16.500 mii lei, vor fi efectuate pentru :

– investiții în curs:

– modernizare ecluze, echipamente și instalații – Faza 2, în valoare de 2.344,00 mii lei;

– studiu de fezabilitate :”retehnologizare ecluza Năvodari” în vederea creșterii siguranței navigației în valoare de 3.186,00 mii lei;

– studiu de fezabilitate :”modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre – Marea Neagră și Canal Poarta Albă-Midia Năvodari” în vederea creșterii siguranței navigației, în valoare de 4.107,00 mii lei.

– investiții noi:

– reactualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: ”Amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație și alte folosințe” în valoare de 500,00 mii lei;

– modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu 2.363,00 mii lei;

– modernizare și extindere capacitate de operare în portul Medgidia 2.000,00 mii lei;

– modernizare și extindere capacitate de operare în portul Luminița 2.000,00 mii lei.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, au următoarele valori:

– productivitatea muncii creşte de la 243,65 mii lei/persoană la 254,46 mii lei/ persoană (4,43%);

– numărul de personal programat la finele anului 2022 – 417 salariați, va rămâne același cu numărul de personal programat la finele anului 2021, aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli prin HG nr.726/2021;

– numărul mediu de salariaţi – 414 salariați, este mai mic decât numărul de mediu de salariați – 415 salariați, aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2021, prin HG nr.726/2021;

– câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform legii anuale a bugetului de stat, în anul 2022, va crește de la 4.749,14 lei (anul 2021) la 4.795,63 lei (anul 2022) cu 0,98%;

– cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale vor ȋnregistra o diminuare cu 0,79% față de cheltuiala prognozat/realizată în anul 2021;

– pentru creanţele restante ale anului 2022 – s-a estimat o descreștere a valorii acestora față de valoarea preliminată/realizată a anului 2021, respectiv de la 13.990 mii lei la 13.900 mii lei;

– plăţile restante – compania şi-a propus în continuare să nu înregistreze plăţi restante;

– în anul 2022, indicele de creştere a veniturilor totale de 4,37% este mai mare decât indicele de creștere a cheltuielilor totale de 3,55%, compania respectă prevederile legale;

– pentru anul 2022 se estimează un profit brut în sumă de 2.915,79 mii lei.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotorârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile”- S.A. a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație, prin Hotărârea nr.1/05.01.2022 și aprobat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin Hotărârea nr.1/31.01.2022.

În conformitate cu art.6 (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, a fost supus consultării Sindicatului Unit Dunăre – Marea Neagră, care şi-a exprimat acordul cu privire la respectarea politicii salariale stabilite prin legea anuală bugetului de stat pe anul 2022 şi aplicată în elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile”- S.A. pentru acest an.

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 308/27.01.2022 și înregistrată sub nr.1002474/28.01.2022.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3768-hg08022022dgc

Documente supuse consultarii:

Instrument de motivare
Text Proiect
Anexe

Atasamente