Ordonanță de urgență privind infiintarea Agentiei Nationale de Investigatii pentru Siguranta in Transporturi - ANIT si modificarea OUG nr.87/2011 pentru efectuarea investigatiilor tehnice privind siguranta in sectorul de transport maritim

Ordonanță de urgență privind infiintarea Agentiei Nationale de Investigatii pentru Siguranta in Transporturi – ANIT si modificarea OUG nr.87/2011 pentru efectuarea investigatiilor tehnice privind siguranta in sectorul de transport maritim

Data publicării: 16.05.2024

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.05.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Având în vedere necesitatea înființării în regim de urgență a unui organism independent de investigații a accidentelor și incidentelor din transportul maritim, se propune înființarea unui organism multimodal cu atribuții în efectuarea investigațiilor pentru siguranță în transporturi, prin reorganizarea prin fuziune a celor două organisme de investigare din sectorul feroviar și al aviației civile. Noua agenția va avea, pe lângă atribuțiile preluate de la organismele de investigare a accidentelor în domeniile feroviar și al aviației civile, și atribuții în domeniul investigării accidentelor și incidentelor din domeniul transporturilor maritime.

Menționăm că organisme multimodale de investigații privind siguranța în transporturi funcționează și în alte state europene, printre care menționăm: Austria, Elveția, Olanda, Norvegia, Bulgaria, Ungaria, Slovenia, Croația, Finlanda, statele baltice, Islanda, etc.

Prin înființarea Agenției Naționale de Investigații pentru Siguranța în Transporturi – ANIT se va asigura respectarea/aplicarea tuturor reglementărilor europene în materie de investigație a accidentelor produse în sectoarele feroviar, aerian și maritim.

De asemenea, se va realiza și o mai bună utilizare a veniturilor proprii, în sensul alocării unor resurse suplimentare pentru susținerea activităților specifice de investigație și diminuării ponderii cheltuielilor cu serviciile suport (economic, juridic, resurse umane, administrativ).

Noua agenție va funcționa ca instituție publică în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și se va finanța integral din venituri proprii. Prin măsurile dispuse prin actul normativ de înființare se asigură independența managerială a Agenției Naționale de Investigații pentru Siguranța în Transporturi – ANIT, precum și a tuturor activităților și deciziilor ANIT legate de actul de investigație, față de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Regulamentul de organizarea și funcționare al ANIT, prin care vor fi stabilite, printre altele, atribuțiile consiliului de conducere și ale directorului general, va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea actului normativ de înființare a agenției.

Numărul de posturi va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului, iar ștatul de funcții de către consiliul de conducere.

Având în vedere necesitatea atragerii și menținerii în cadrul ANIT a personalului de specialitate /investigatori cu o înaltă calificare, se propune exceptarea personalului ANIT de la prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi de la legile anuale de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, salarizarea personalului ANIT şi celelalte drepturi de personal, urmând a fi stabilite prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă şi al contractului individual de muncă, așa cum este prevăzut și pentru alte autorități din România (ANCOM, ANRE, etc).

Consiliul de conducere al ANIT și directorul general vor fi numiți prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, în urma unei proceduri de selecție. Pornind de la indemnizația prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice  pentru directorii regiilor autonome, se propune ca indemnizația lunară a directorului general al ANIT să  nu poată depăşi de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.

Personalului implicat în actul de investigaţie îi este asigurată independenţa în faţa oricărei autorităţi, inclusiv  față de consiliul de conducere al ANIT, în legătură cu modalitatea de derulare a investigaţiilor, relatarea de fapte, împrejurări sau informaţii din timpul investigaţiilor, precum şi cu măsurile luate în cursul acestora.

Totodată, pentru a asigura continuitatea actului de investigație în perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a ordonanței de urgență și operaționalizarea ANIT, se propune ca desfiinţarea Agenției de Investigare Feroviară Română – AGIFER și a Autorității de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile – AIAS să îşi producă efectele la data operaționalizării ANIT. Data operaționalizării ANIT este data emiterii certificatului de înregistrare fiscală și va fi adusă la cunoștinţă publică prin publicarea pe pagina de internet a ANIP şi prin comunicarea către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

De asemenea, se impune modificarea OUG nr. 87/2011 în scopul transpunerii fidele a prevederilor Directivei 2009//18/CE în legislația națională și, totodată, al compatibilizării prevederilor acesteia cu dispozițiile actului normativ de înființare a ANIT.

Elementele care vizează o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată:

necesitatea înființării în regim de urgență a unui organism tehnic independent de investigație tehnică a accidentelor produse în transporturile maritime, pentru transpunerea și aplicarea conformă a tuturor normelor europene în materie de investigare a accidentelor produse în transporturi, astfel încât să fie evitată deschiderea unei proceduri de infringement.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5281-omti16052024-3

Atasamente