Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii privind completarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparține domeniului public al statului şi este concesionată administrațiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1286/2012

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii privind completarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparține domeniului public al statului şi este concesionată administrațiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1286/2012

Data publicării: 06.06.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.06.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, este aprobat Regulamentul privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparține domeniului public al statului şi este concesionată administrațiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare.

Regulamentul prevede obligativitatea constituirii unei garanții contractuale privind buna execuție a contractului, acoperind riscul de neplată a chiriei şi având valoarea a 3 chirii lunare. Contractul de închiriere intră în vigoare la data semnării lui, dar obligația administrației de predare a infrastructurii de transport naval către locatar se naște numai după data constituirii garanției contractuale.

În Portul Constanța, sediul administrativ al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) este amplasat pe domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.

ARSVOM a fost în imposibilitate de a încheia un contract de închiriere cu CN APMC pentru folosința terenului pe care se află bunurile sale din lipsa fondurilor necesare pentru constituirea garanției contractuale.

Potrivit OMTI 1286/2012, în termen de 10 de zile de la semnarea contractului, locatarul are obligația depunerii unei garanții contractuale în cuantum de 3 chirii lunare, în caz contrar contractul fiind reziliat de plin drept.

ARSVOM este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii care desfășoară în prezent următoarele activități pentru care este finanțată de la bugetul de stat:

· duce la îndeplinire obligaţiile care revin statului român prin convenţiile şi acordurile internaţionale la care acesta este parte, referitoare la activitatea de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare;
· îndeplineşte sarcinile care îi revin din Planul naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină;
· execută intervenţii în caz de poluare.

Astfel cum am arătat mai sus, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ARSVOM se asigură în prezent din alocații acordate de la bugetul de stat prin bugetul MTI, Curtea de Conturi stabilind că ARSVOM nu poate presta servicii comerciale și, pe cale de consecință, nu poate realiza venituri proprii.

Prin urmare, pentru încheierea unui contract de închiriere între CN APMC și ARSVOM, ar fi necesară alocarea de la bugetul ministerului a unor sume care să acopere garanția contractuală în favoarea CN APMC.

Pentru a nu fi blocate sume de la bugetul de stat, respectiv bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru constituirea unei garanții având valoarea a 3 chirii lunare, se propune modificarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval aprobat prin OMTI nr. 1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, prin exceptarea Agenției Naționale pentru Salvarea Vieții Omenești pe Mare, utilizator al infrastructurii de transport naval, de la obligația constituirii garanției contractuale, având în vedere caracterul de instituție publică finanțată exclusiv de la bugetul de stat.

Se va surmonta astfel impedimentul încheierii valabile a unui contract de închiriere cu CN APMC, fiind totodată înlăturate dificultățile întâlnite în procesul de alocare bugetară a sumelor reprezentând valoarea lunară a chiriei pentru terenul avut în folosință de către ARSVOM.

Documente supuse consultării:

Instrument de motivare
Text proiect

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3964-omti06062022dtn

Atasamente