Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluției MSC.477(102) prin documentul MSC 102/24/Add.2/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 3 februarie 2022

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluției MSC.477(102) prin documentul MSC 102/24/Add.2/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 3 februarie 2022

Data publicării: 26.04.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 09.05.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), cu sediul la Londra, este agenția specializată a Organizației Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării atmosferice şi a mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Totalitatea reglementărilor la nivelul OMI au ca scop aplicarea uniformă a unor cerințe privind construcția navelor, operarea acestora, dotarea cu echipamente specifice, pregătirea echipajului și certificarea acestuia, toate acestea contribuind în mod decisiv la siguranța navei, a încărcăturii, a echipajului, precum și la protecția mediului marin.

Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (denumit în continuare ,,Codul IMDG”) adoptat în 2002 prin Rezoluția MSC.122(75) a Comitetului de siguranță maritimă (MSC) al OMI, a devenit obligatoriu în anul 2004, în baza prevederilor Capitolului VII (care vizează transportul mărfurilor periculoase) din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), convenție la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979.

Scopul Codului IMDG este acela de a asigura efectuarea în condiții de siguranță a transportului pe mare al mărfurilor periculoase sub formă ambalată, a măsurilor necesare în cazul producerii unor accidente navale, inclusiv depozitarea acestora în zonele portuare, prin furnizarea de informații actualizate cu privire la proprietățile acestor mărfuri, la riscurile asociate transportului anumitor tipuri de astfel de mărfuri, precum și prin furnizarea de instrucțiuni actualizate cu privire la procedurile corespunzătoare ce trebuie urmate în timpul acestor activități.

Prevederile Codului IMDG sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare adoptate în cadrul sesiunilor MSC, astfel, Codul IMDG este amendat ciclic, o dată la doi ani. Codul IMDG, așa cum a fost integral amendat prin Rezoluția MSC.406(96) din 2016 şi rectificat ulterior prin documentul MSC 96/25/Add.2/Corr.1 din 26 octombrie 2017, a fost implementat în legislația națională prin OMT nr. 1.597/2018. Ulterior, prin Rezoluția MSC.442(99) din 24 mai 2018 au fost adoptate noi amendamente la Codul IMDG care au fost implementate în legislația națională prin OMTIC nr. 287/2019, iar prin Documentul MSC 99/22/Add.1/Corr.2 al OMI din 20 noiembrie 2019 au fost aduse rectificări Rezoluției MSC.442(99), implementate în legislația națională prin OMTIC nr. 1056/2020.

La data de 11 noiembrie 2020, prin Rezoluția MSC.477(102), au fost adoptate noi amendamente la Codul IMDG, prin care textul existent al Codului IMDG a fost înlocuit integral.

Întrucât la 1 decembrie 2021 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul IMDG adoptate prin Rezoluția MSC.477(102) (prin așa numita procedură de acceptare tacită), respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 iunie 2022, în conformitate cu prevederile specifice ale Convenției SOLAS 1974 precizate în rezoluție. Amendamentele adoptate prin Rezoluția MSC.477(102) au fost acceptate de România și publicate în Monitorul Oficial, pe baza versiunii în limba engleză, prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 275/2022.

Recent, prin documentul MSC 102/24/Add.2/Corr.1 al OMI din 3 februarie 2022, a fost emisă rectificarea la Rezoluția MSC.477(102). În consecință, este necesară implementarea în legislația națională a acestei rectificări aduse Rezoluției MSC.477(102) prin emiterea unui nou ordin al ministrului de acceptare/publicare a acesteia.

Documente supuse consultării

Instrument de motivare
Text proiect
Anexa

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3905-omti26052022dtn

Atasamente