Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.487(103) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 mai 2021

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.487(103) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 mai 2021

Data publicării: 5.09.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.09.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Organizația Maritimă Internațională (OMI), cu sediul la Londra, activează ca agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite și se ocupă cu elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric privind navigația maritimă în apele internaționale. Prin reglementările adoptate, OMI stabilește cerințele minime care se impun navelor comerciale care efectuează voiaje internaționale, privind siguranța navigației, securitatea navelor și a porturilor şi protecția mediului, precum și cerințele privind modul de certificare și pregătire a echipajelor ce își desfășoară activitatea la bordul acestora. România a devenit membră a acestei organizații prin Decretul nr. 114/1965 și în această calitate este parte la toate convențiile internaționale majore privind siguranța navigației și prevenirea poluării de către navele maritime.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Una dintre cele mai importante convenții privind siguranța navei și a echipajului este Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart (Convenția STCW 1978), la care România a aderat prin Legea nr.107/1992. Prevederile acestei convenții sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare.

Recunoscând importanța stabilirii standardelor de competentă obligatorii detaliate şi a altor prevederi obligatorii necesare să se asigure că întregul personal navigant este educat şi instruit corespunzător, experimentat adecvat, calificat și competent pentru îndeplinirea sarcinilor lor într-o manieră care asigură siguranța vieții, proprietatea și securitatea pe mare precum și protecția mediului marin, în anul 1995, prin Conferința Părților la Convenția STCW 1978, prevederile cuprinse în anexa la respectiva convenție au fost complet revizuite, ocazie cu care s-a introdus în Convenția STCW 1978 obligativitatea respectării noului Cod privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptat la aceeași conferință.

Codul STCW a fost acceptat de România prin art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 122/2000, aprobată prin Legea nr. 20/2001.

Codul STCW este structurat în două părți: Partea A intitulată „Standardele obligatorii în ceea ce privește dispozițiile din anexa la Convenția STCW”, și, respectiv, Partea B, intitulată „ Recomandări orientative privitoare la prevederile Convenției STCW și ale anexei acesteia” care cuprinde recomandările orientative menite să ajute Părțile la convenție, precum și pe cei implicați în aplicarea sau impunerea măsurilor preconizate de aceasta pentru transpunerea efectivă și deplină a convenției în practică, într-o maniera uniformă.

Prevederile Codului STCW sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare adoptate de Comitetul de siguranță maritimă (MSC) al OMI.

În anul 2021 Comitetul a adoptat noi amendamente la Partea A din Codul STCW prin Rezoluția MSC.487(103). Aceste amendamente au fost aduse la Capitolul I – Standarde referitoare la prevederi generale, în secțiunea A-I/1, la definiția ”Nivel operațional”.

Întrucât la 1 iulie 2022 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor adoptate prin Rezoluția MSC.487(103) (prin așa numita procedură de acceptare tacită) în conformitate cu prevederile specifice ale Convenției STCW 1978 precizate în Rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2023.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

· Instrument motivare
· Textul complet al proiectului actului respectiv
· Anexa
· Anexa

Sursa: http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4108-omti02092022dtn-4