Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, 2001, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.331(76) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 iunie 2021

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, 2001, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.331(76) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 iunie 2021

Data publicării: 5.09.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.09.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Organizația Maritimă Internațională (OMI), cu sediul la Londra, este agenţia specializată a Organizaţiei Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării atmosferice şi a mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

România a aderat la Convenția internațională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, 2001 (Convenția AFS), adoptată la Conferința Organizației Maritime Internaționale la Londra la 5 octombrie 2001, prin Legea nr.585/2004. Această lege a intrat în vigoare la data de 25 iunie 2005.

În conformitate cu prevederilor art. 2 din această lege, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a avut obligația de a elabora normele metodologice de punere în aplicare a convenției internaționale în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

Normele metodologice de punere în aplicare a Convenției internaționale privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, 2001 (Convenția AFS) au fost elaborate de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu respectarea prevederilor textului de bază al convenției, al anexelor la aceasta și ale instrucțiunilor special elaborate în cadrul Organizației Maritime Internaționale și adoptate prin trei rezoluții ale Comitetului pentru Protecția Mediului Marin și au fost în vigoare prin Hotărârea Guvernului nr.196 din 9 februarie 2006.

În conformitate cu art. 38(a) din Convenţia privind crearea OMI, referitor la funcţiile conferite Comitetului pentru protecţia mediului marin (MEPC) prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine, acest comitet poate adopta rezoluţii prin care se modifică textul convenţiilor sau anexelor la acestea.

În cadrul sesiunii a șaptezeci și şasea a MEPC a fost adoptată la 17 iunie 2021 rezoluția MEPC.331(76), care face obiectul prezentului proiect de Ordin și care aduce amendamente la Anexa 1 – Controale asupra sistemelor antivegetative, precum și la Anexa 4 – Cerințe privind inspecțiile și certificarea pentru sistemele antivegetative, (modificarea/completarea acesteia, respectiv a Apendicelui 1 la Anexa 4 – Forma corespunzătoare modelului Certificatului Internațional pentru Sistemul Antivegetativ). Astfel, în 2021, MEPC a adoptat aceste amendamente pentru a include controalele asupra biocidului cibutrin.

Conform punctului 2 din rezoluție, termenul pentru acceptarea tacită a acestor amendamente a fost 1 iulie 2022. România nu a formulat niciun fel de obiecţiuni la acestea şi nici OMI nu a comunicat depunerea unor obiecţiuni până la această dată, astfel că amendamentele adoptate vor intra în vigoare, potrivit prevederilor punctului 3 din rezoluţie, la data de 01 ianuarie 2023, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(ii) și (iii) din Convenţia AFS.

În concordanță cu prevederile art. 32, coroborate cu prevederile art. 24 alin.(1), din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, textele modificărilor la tratatele la care România este parte, trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

· Instrument motivare
· Textul complet al proiectului actului respectiv
· Anexa
· Anexa

Sursa: http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4107-omti02092022dtn-3