Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluţia MSC.483(103) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 mai 2021

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluţia MSC.483(103) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 mai 2021

Data publicării: 5.09.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.09.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securității navelor şi a instalațiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul nr.114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

În vederea creșterii nivelului siguranţei maritime, precum şi a prevenirii poluării mediului marin de către nave, efectuarea unor inspecții tehnice la vrachiere şi petroliere, adecvate tipului constructiv și vechimii acestora, este de maximă importanță. Astfel, în anul 1993, Adunarea OMI a adoptat „Instrucţiunile privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere” prin rezoluția A.744(18), care, inițial, aveau caracter de recomandare. În anul 1996 aceste instrucțiuni au devenit obligatorii în temeiul Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974), ca urmare a intrării în vigoare a amendamentelor la convenţie adoptate prin Rezoluţia nr.1 a Conferinţei din 1994. Respectivele instrucțiuni au fost amendate ulterior în repetate rânduri. Precizăm faptul că România a aderat la Convenţia SOLAS 1974 prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979 și că toate reglementările OMI menționate anterior au fost implementate în legislația națională prin acte normative specifice.

În anul 2011, Adunarea OMI, recunoscând faptul că, din cauza numeroaselor amendamente aduse rezoluției A.744(18), a devenit necesară revizuirea completă a acestor instrucțiuni pentru a se garanta aplicarea efectivă a dispozițiilor acestora și pentru a se păstra nivelul de siguranță cel mai ridicat posibil în practică, a adoptat un nou cod, cu titlul ,,Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011)” prin rezoluția A.1049(27), care înlocuiește respectivele instrucțiuni. Codul ESP 2011 are deci un caracter obligatoriu și este aplicabil de la 1 ianuarie 2014, odată cu intrarea în vigoare la aceeași dată a amendamentelor la Convenția SOLAS 1974 adoptate prin rezoluția MSC.325(90), care au fost acceptate de România prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1131/2013.

Codul ESP 2011 a fost acceptat de România prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1352/2013, iar rectificarea adusă Rezoluţiei A.1049(27) prin documentul A 27/Rez.1049/Corr.2 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 17 iunie 2014 a fost implementată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1395/2014.

Codul ESP 2011 a fost amendat ulterior prin Rezoluţia MSC.371(93) din 22 mai 2014, Rezoluţia MSC.381(94) din 21 noiembrie 2014, Rezoluţia MSC.405(96) din 19 mai 2016, Rezoluţia MSC.412(97) din 25 noiembrie 2016, precum şi Rezoluţia MSC.461(101) din 13 iunie 2019 prin care s-a înlocuit integral textul Codului ESP 2011. Aceste amendamente au fost implementate în legislaţia naţională prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1041/2015, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1417/2016, Ordinul ministrului transporturilor nr. 409/2018, precum şi Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 2193/2020.

Prin Rezoluţia MSC.483(103) din 13 mai 2021 au fost adoptate noi amendamente la Anexa 2 (Cerințe minime privind măsurătorile de grosime efectuate cu ocazia inspecției de reînnoire la petrolierele cu dublu corp) a Părţii A din Anexa B la Codul ESP 2011.

Întrucât la 1 iulie 2022 au fost îndeplinite condiţiile de acceptare a amendamentelor la Codul ESP 2011 adoptate prin Rezoluţia MSC.483(103) (prin aşa-numita procedură de acceptare tacită) în conformitate cu prevederile specifice ale Convenţiei SOLAS 1974 precizate în rezoluţie, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internaţional la 1 ianuarie 2023.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

· Instrument motivare
· Textul complet al proiectului actului respectiv
· Anexa
· Anexa

Sursa: http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4110-omti02092022dtn-6