Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

Data publicării: 18.03.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 29.03.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităților de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

”Art. 8. – (1) Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public, precum şi limitele acestora se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.”
”Art 10 – Limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj se stabilesc de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, şi se fac publice prin avize către navigatori şi pe website-ul propriu.”
Prin adresa nr. 6 din 06.01.2022, SC ADM România Trading SRL solicită includerea punctului de operare ” Loc operare ADM România Trading – Bordușani Ialomița”, în Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj.

ADM este unul dintre cei mai mari operatori portuari din Portul Constanța, manipulând cereale (orz, rapiță, grâu, semințe de floarea soarelui, porumb), dar și diverse alte mărfuri precum cărbune și minereu de fier. ADM deține facilități portuare și în portul Brăila.

ADM România Trading SRL deține în comuna Bordușani, din județul Ialomița, un siloz de cereale. Cerealele recepționate în siloz sunt livrate cu barjele în portul Constanța. Pentru comercializarea produselor cerealiere, societatea deţine şi are amenajat un front de încărcare propriu, situat pe brațul Borcea, malul stâng al Dunării, la km 24 – km 25.

Transbordarea cerealelor se face prin benzi transportoare cu bandă, încărcarea efectuându-se gravitațional în unități fluviale.

Analizând documentația depusă s-a constatat că locul de operare „ADM România Trading – Bordușani Ialomița” întrunește condițiile de a fi introdus în Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, având și avizul favorabil al Autorității Navale Române, din punct de vedere al siguranței navigației și al AFDJ Galați, ca administrator de cale navigabilă.

Documente supuse consultării
Instrument de motivare
Text proiect
Anexa

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3843-omti16032022dtn

Atasamente