Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

Data publicării: 10.05.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 23.05.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităților de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

”Art. 8. – (1) Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public, precum şi limitele acestora se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.”

”Art 10 – Limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj se stabilesc de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, şi se fac publice prin avize către navigatori şi pe website-ul propriu.”

Prin adresa nr. 47 din data de 11.04.2022, SC CRISTALMIN SA solicită includerea punctului de operare „Loc operare Cristalmin”, situat la km 31+600 – km 31+500, pe malul drept al Dunării, brațul Măcin, în Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj.

Cristalmin SA este o companie care exploatează agregate din cariera Dealul Vararie, situată în localitatea Dorobanțu, județul Tulcea. Piatra care este exploatată este încărcată în barje și transportată în Ucraina, precum și în alte state. Agregatele exportate sunt de foarte bună calitate și foarte căutate pe piața siderurgică.

Cantitatea de marfă estimată a se transporta, pentru o perioadă de 6 luni este de aproximativ 300.000 tone și de aceea transportul pe apă al acestor mărfuri reprezintă un factor decisiv în ceea ce privește prețul.

Pentru comercializarea acestor agregate, societatea deţine şi are amenajat un front de încărcare propriu. Încărcarea agregatelor în barje se face la pontonul, proprietatea societății.

Analizând documentația depusă s-a constatat că locul de operare „Loc operare Cristalmin” întrunește condițiile de a fi introdus în Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, având și avizul favorabil al Autorității Navale Române, din punct de vedere al siguranței navigației și al AFDJ Galați, ca administrator de cale navigabilă.

Documente supuse consultării

Instrument de motivare
Text proiect
Anexa

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3901-omti20052022dtn

Atasamente