Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Ordinului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigație interioară

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Ordinului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigație interioară

Data publicării: 05.05.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 16.05.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

În data de 08.03.2022 s-a publicat în Monitorul Oficial al României nr. 228, Partea I, Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței şi certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigaţie interioară, cu aplicare de la data publicării. OMTI nr. 209/2022 transpune:

– Directiva (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivelor 91/672/CEE și 96/50/CE ale Consiliului,

– Directiva delegată (UE) 2020/12 a Comisiei din 2 august 2019 de completare a Directivei (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele pentru competențe și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare, pentru examenele practice, pentru omologarea simulatoarelor și pentru capacitatea din punct de vedere medical și

– Directiva (UE) 2021/1233 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iulie 2021 de modificare a Directivei (UE) 2017/2397 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru recunoașterea certificatelor țărilor terțe.

Directivele enumerate mai sus stabilesc condițiile și procedurile pentru certificarea calificărilor membrilor echipajului de punte implicați în operarea unei nave care navighează pe căile navigabile interioare ale UE, recunoașterea acestor calificări, emiterea certificatului de calificare al Uniunii, emiterea de autorizații specifice.

Transpunerea directivei a adus modificări substanțiale sistemului de emitere a documentelor pentru membrii personalului de punte ambarcat la bordul navelor de navigație interioară, a condus la necesitatea aprobării de către Autoritatea Navală Română (ANR) a tuturor programelor de formare organizate de CERONAV, conform standardelor din directivele europene și a condus la stabilirea unui sistem de certificare de atestare la nivel național, pentru membrii de echipaj alții decât cei de punte sau care nu intrau sub incidența directivei.

Având în vedere că de la publicarea și aplicarea OMTI nr. 209/2022 au apărut cazuri particulare, pentru soluționarea acestora a fost realizată o analiză și s-a considerat necesar completarea dispozițiilor tranzitorii cu prevederi care să permită ANR:

– prelungirea certificatelor existente pentru persoanele a căror documente au expirat și nu au avut posibilitatea înscrierii la programe de formare conform noilor standarde, acestea fiind în curs de aprobare;

– utilizarea până la data de 31.12.2022 a modelului actual de carnet de serviciu, care permite înregistrări privind dovada calificǎrii, aptitudinii medicale şi psihologice, a timpilor de navigaṭie şi a sectoarelor parcurse;

– emiterea, până la data de 31.12.2022, de adeverințe pentru conducătorii de navă, a căror brevete expiră în anul 2022, prin care să se ateste calificarea, având în vedere că fiecare membru al echipajului de punte va avea un număr unic european de înregistrare în baza de date a Uniunii Europene pentru personal navigant;

– clarificarea unor aspecte privind situația cursanților care au început programe de formare în cadrul CERONAV conform legislației anterioare publicării OMTI nr. 209/2022.

De asemenea s-a constatat că prin transpunerea efectivă a directivei a rezultat cazul din Anexa nr. 1, de la punctul 3.1. a), care se va modifica în sensul introducerii unui examen în vederea obținerii certificatului de calificare al UE pentru obținerea calificării conducător de navă, în conformitate și cu prevederile art. 62, alin. (1) din OG nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 6 la OMTI nr. 209/2022 care stabilește cerințe minime naționale privind vârsta, conformitatea admnistrativă, competenţa şi timpul de navigaţie în vederea eliberării documentelor de atestare la nivel naţional va fi modificată pentru concordanța unor termeni utilizați în cuprinsul OMTI nr. 209/2022 și Anexa nr. 6.

Documente supuse consultării:

Instrument de motivare
Text proiect
Anexa

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3921-omti05052022dtn

Atasamente