Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

Data publicării: 11.11.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 24.11.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Autoritatea Navală Română, organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin care acesta îşi exercită funcţia de autoritate de stat în domeniul siguranţei navigaţiei, percepe tarife stabilite prin ordin al ministrului pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) din HG nr. 1133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române.

Transpunerea legislaţiei Uniunii Europene în legislaţia naţională impune redimensionarea politicii tarifare practicate de Autoritatea Navală Română şi introducerea de tarife noi pentru prestarea de noi activităţi şi operaţiuni specifice.

În contextul creșterii prețurilor la energie, combustibil și a ridicării costurilor de achiziționare a tipizatelor, furniturilor, aparatură birotică, echipamente de protecție, etc., tarifele din anexele 1 – 4 au fost majorate.

Analizând evoluția indicelui prețurilor de consum (IPC) în perioada mai 2018 (data OMT 444/2018 aflat în vigoare) și luna august 2022, așa cum sunt prezentate pe site-ul Institutului Național de Statistică, IPC aferent serviciilor s-a majorat cu 20,32%, cel pentru mărfuri nealimentare cu 32,84%, iar cel total cu cca 30% (anexăm situația IPC conform datelor oficiale).

Astfel, tarifele aferente prestațiilor care presupun întocmire, prelucrare, înregistrare, eliberare documente, înscrierea în vederea participării la examenul pentru obținerea de brevete, certificate de capacitate, atestate de recunoaștere și supravegherea navigației și managementul traficului naval în porturi și formalități de sosire plecare, au fost majorate cu 20%, luându-se în considerare costurile privind consumabilele, precum și cele cu energia.

Tarifele aferente prestațiilor care presupun deplasarea personalului ANR, de exemplu cele aplicate inspecțiilor și supravegherii, precum inspecția în vederea emiterii certificatului de conformitate a terminalului de produse petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate, inspecția în vederea emiterii certificatului de gas-free/non gas-free la nave, efectuarea reinspecției la controlul PSC/FSC, activități ISM/ISPS, aprobarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesionala sau de perfecționare au fost majorate cu 30%, întrucât s-au luat în considerare suplimentar și costurile privind combustibilul, asigurările auto, întreținerea autoturismelor.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv
Anexa

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4253-omti11112022dtn2

Atasamente