Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele minime de pregătire, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele minime de pregătire, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement

Data publicării: 11.11.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 24.11.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

La nivel european, o importanță deosebită este acordată reglementărilor privind siguranța navigației, prevenirea poluării şi a pierderii de vieţi omeneşti în transporturile navale, precum și modul de pregătire, perfecţionare şi certificare a celor implicați în această activitate. În acest scop Uniunea Europeană prin organismele sale cu rol în activitatea legislativă elaborează și monitorizează modul de aplicare a legislației din acest domeniu.

O atenție deosebită este acordată activității desfășurate de ambarcațiunile de agrement, în principal în ceea ce privește modalitatea de desfășurare și acordarea certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, condițiile de certificare și pregătire a celor care desfășoară astfel de activități în sectorul maritim, dar mai ales pe apele navigabile interioare. Acest lucru se datorează faptului că în general căile de navigație interioară deservesc cu preponderență transportul fluvial de mărfuri și pasageri, ambarcațiunile de agrement putând deveni, în absența unor reglementări clare și stricte, un adevărat pericol atât pentru navigația pe căile navigabile interioare, dar și pentru navigația din sectorul maritim.

Prin Rezoluţia nr. 40/1998 cu titlul Certificat internaţional pentru conducătorii ambarcaţiunii de agrement, a Grupului de lucru privind transportul pe ape interioare din cadrul Comitetului pentru Transporturi Interioare al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptată la Geneva la 16 octombrie 1998, se stabilesc principii de bază privind certificarea conducătorilor de ambarcațiuni pentru navigația pe căile navigabile interioare.

Reglementările Rezoluției nr. 40/1998, astfel cum a fost amendată, au fost preluate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele minime de pregătire, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement.

În vederea atingerii obiectivelor digitale recomandate de Uniunea Europeană, pentru stocarea fără pierderi de informații, dar și pentru sporirea siguranței în identificarea certificatelor eliberate sub formă de carduri, se impune introducerea obligativității menționării codului QR pe certificatele internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, prin modificarea anexei nr. 3 ”Modelul de certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement” la OMT nr. 527/2016.”

În vederea creșterii gradului de siguranță a navigației, este necesar a fi limitată perioada de valabilitate a certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement la 10 ani din momentul emiterii, conform OMT nr. 527/2016 valabilitatea certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement este nelimitată.

Totodată, pentru asigurarea siguranței navigației în acest sector de activitate, se impune stabilirea vârstei de 16 ani, ca vârstă minimă necesară conducerii ambarcațiunilor de agrement cu putere a motorului de până la 3,68 kW/5 CP, utilizate numai pe căile navigabile interioare. În acest sens, se urmărește și corelarea cu prevederile art. 73 (1) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidența şi înmatricularea ambarcațiunilor de agrement, condițiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora și avizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de agrement nautic, potrivit căruia:

”Toate ambarcaţiunile de agrement propulsate cu motor şi/sau cu vele, cu excepţia celor propulsate prin forţa umană, sau a celor cu motor P < 3,68 kw utilizate numai pe căile navigabile interioare, trebuie să fie conduse numai de persoane ce deţin un certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement corespunzător zonei de navigaţie, eliberat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”. De asemenea, se propune ca Autoritatea Navală Română să transfere competențe căpităniilor zonale/căpităniilor de port în ceea ce privește organizarea examenelor în vederea emiterii certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, precum emiterii acestora. Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: - Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv
Anexa

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4251-omti11112022dtn

Atasamente