Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

Data publicării: 06.05.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.05.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:
În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 33/30.01.2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, ale art. 12 alin. (1) lit. m) din Anexa 1 din Hotǎrârea Guvernului nr. 449/10.04.2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, ale art. 11 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului de Conducere al CERONAV nr. 25/27.04.2022, este necesară introducerea a 7 cursuri în grila de cursuri obligatorii și eliminarea a 16 cursuri din grila de cursuri obligatorii.

1. Ca urmare a emiterii OMTI nr. 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigație interioară, publicat in Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 228 din 08.03.2022, prin care se transpune Directiva (UE) 2017/2.397 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivelor 91/672/CEE și 96/50/CE ale Consiliului, Directiva delegată (UE) 2020/12 a Comisiei din 2 august 2019 de completare a Directivei (UE) 2017/2.397 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele pentru competențe și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare, pentru examenele practice, pentru omologarea simulatoarelor și pentru capacitatea din punct de vedere medical, precum și a abrogării OMTCT nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigație interioară care arborează pavilion român, este necesară introducerea cursurilor mai jos menționate în grila de cursuri obligatorii, după cum urmează:

1. Program Calificare Marinar (Boatman Qualification Programme) – cod PCM9;
2. Program de formare profesională – obținere „Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile de navigație interioară” (Radiotelephony operator in

Radiotelephony Service on Inland Waterways – Obtaining) – cod PORAD;
1. Program de formare profesională – prelungire „Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile de navigație interioară” (Radiotelephony operator in Radiotelephony Service on Inland Waterways – validity extension) – cod PORAD;
2. Program de formare profesională „Navigarea cu ajutorul radiolocației” (Radar Navigation) – cod PNR;
3. Specializare „Prevenirea și combaterea poluării apelor interioare navigabile”. Inițial (Prevention of Pollution and Pollution Response on Inland Waterways – Specialization. Initial)– cod PSPPAI–I;
4. Specializare „Prevenirea și combaterea poluării apelor interioare navigabile”. Actualizare (Prevention of Pollution and Pollution Response on Inland Waterways – Specialization. Refresh)– cod PSPPAI–A;
5. Program de formare profesională de bază în domeniul siguranței (Basic Safety Training – entry level) – cod RBST.

1. Ca urmare a revizuirii programelor analitice, în conformitate cu OMTI nr. 209/2022, este necesară eliminarea cursurilor obligatorii mai jos menționate, astfel:
1. 1. Specializare „Utilizator radar pe căile navigabile interioare” (Use of radar on board vessels sailing on inland waterways – Specialization) – cod PSIUR;
2. 2. Specializare „Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile” – Inițial (Operator in the Radiotelephony Service on Inland Waterways – Specialization. Initial) – cod PSORAD-I;
3. 3. Specializare „Prevenirea și combaterea poluării apelor interioare navigabile” – Inițial (Prevention of Pollution and Pollution Response on Inland Waterways – Specialization. Initial) – cod PSPPAI-I;
4. 4. Pregătire specială pentru „Transport pasageri” – cod CPSTP;
5. 5. Formare Expert în navigaţia cu pasageri – Inițial – cod PFENP-I;
6. 6. Program de specializare „Acordarea primului ajutor medical” – cod PSPAM-I;
7. 7. Program de specializare „Utilizare aparat de respirat” – cod PSUAR-I;
8. 8. Calificare pentru obținerea brevetului de „Mecanic fluvial” (Vocational qualification to river engineman) – cod PCMF;
9. 9. Program Calificare Marinar Fluvial (Boatmen Qualification Program) – cod PCM;
10. 10. Curs de adaptare pentru obținerea certificatului de capacitate de Electrician de bord fluvial – cod CAEBF;
11. 11. Specializare „Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile” – Actualizare (Operator in the Radiotelephony Service on Inland Waterways – Specialization. Refresh) – cod PSORAD-A;
12. Specializare „Prevenirea și combaterea poluării apelor interioare navigabile” – Actualizare. (Prevention of Pollution and Pollution Response on Inland Waterways – Specialization. Refresh) – cod PSPPAI-A;
13. 13. Formare Expert în navigaţia cu pasageri – Actualizare – cod PFENP-A; Program de specializare „Acordarea primului ajutor medical” – cod PSPAM-A;
14. 15. Program de specializare „Utilizare aparat de respirat” – cod PSUAR-A;
15. 16. Specializare „Stabilitatea navelor de transport mărfuri periculoase pe ape interioare” – cod PSSNTMP.

Documente supuse consultării:

Instrument de motivare
Text proiect
Anexa

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3922-omti06052022dtn

Atasamente