Proiectul de Ordin al viceprim ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -“CERONAV”

Proiectul de Ordin al viceprim ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -“CERONAV”

Data publicării: 12.12.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 19.12.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Conducere al CERONAV nr. 53/26.10.2022, cu prevederile art. 4 din Ordonanţa nr. 33/30.01.2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, precum și ale art.12 alin (1) lit. m) din Anexa 1 la Hotǎrârea Guvernului nr. 449/10.04.2003 – Regulament de organizare și funcționare a Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, se propun spre aprobare, următoarele:

1. actualizarea grilei de tarife cursuri de formare profesională – obligatorii pentru obţinerea certificatelor de capacitate, brevetelor şi atestatelor, efectuate de către personalul navigant român – cu indicele prețurilor de consum pentru luna august 2022, față de luna decembrie 2019, cu excepția cursurilor ale căror tarife au fost aprobate în decursul anului curent (2022), pe baza următoarelor considerente:

– ultima actualizare a tarifelor a fost efectuată la nivelul de referință al lunii noiembrie 2013 față de luna iulie 2012, tarifele CERONAV majorându-se, ca urmare a creșterii ratei inflației, cu indicele de 1.0422; această actualizare a fost aprobată prin OMTCT nr. 1151/2006, abrogat prin OMTI nr. 244/2020 – în vigoare la data prezentei.
– CERONAV a făcut, de-a lungul acestor ani, investiții majore în simulatoare de ultimă generație, echipamente de training, ambarcațiuni, în modernizarea bazei nautice, sălilor de curs și spațiilor adiacente în care se desfășoară aplicațiile practice; acest lucru a dus la creșterea cheltuielilor, atât a celor cu amortizarea mijloacelor fixe, cât și a celor de mentenanță și service;
– costurile cu salariile, utilitățile și materialele suport pentru cursuri au crescut, de asemenea, pe parcursul acestor ani;
– mare parte dintre cursurile CERONAV au perioadă de valabilitate nelimitată, nu limitată la 2 ani sau 5 ani; ca urmare, nu mai este necesar să fie actualizate periodic;
– recalcularea unora dintre tarifele cursurilor obligatorii organizate de CERONAV s-a efectuat ca urmare a actualizărilor Programelor Analitice, astfel încât acestea să fie în concordanță cu standardele impuse de reglementările internaționale în vigoare; tarifele rezultate au fost calculate conform noilor Programe Analitice și nu prin aplicarea unor majorări de preț nejustificate sau prin actualizarea acestor tarife cu indicele prețului de consum (IPC);
– tarifele practicate situează CERONAV la un nivel minim faţă de alte centre din Europa, fapt reflectat de înscrierile unor participanți din străinătate la cursurile organizate de instituția noastră, precum și de contractele cu firme partenere străine.

Potrivit comunicării primite de la Institutul Naţional de Statistică în data de 03.10.2022, indicele preţurilor de consum (IPC %) pentru luna august 2022, faţǎ de luna de referinţǎ decembrie 2019, este de 1.232.

Se supun actualizării cu indicele prețurilor de consum mai sus menționat, următoarele categorii de tarife:

1. tarifele aferente cursurilor obligatorii în materie de siguranţǎ maritimǎ pentru personal navigant maritim, necesare emiterii certificatelor de competenţǎ şi atestatelor care intrǎ sub incidenţa Convenţiei STCW ;
2. tarifele aferente cursurilor obligatorii necesare pentru certificarea personalului navigant maritim care intrǎ sub incidenţa Convenţiei STCW ;
3. tarifele aferente cursurilor obligatorii necesare pentru certificarea personalului navigant maritim şi maritim- portuar care nu intrǎ sub incidenţa Convenţiei STCW ;
4. tarifele aferente cursurilor de pregǎtire în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea unui certificat de competenţǎ ;
5. tarifele aferente cursurilor organizate pentru studenţii/ elevii formelor de pregǎtire aprobatǎ în conformitate cu OMT nr. 1252/13.08.2014 ;
6. tarifele aferente cursurilor obligatorii organizate pentru personalul fluvial.

Tarifele aprobate în decursul anului curent nu vor fi actualizate cu indicele prețurilor de consum.

Eliminarea celor 4 (patru) cursuri menționate mai jos, cu păstrarea tarifelor de reexaminare, actualizate cu indicele prețurilor de consum:

1 – Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă – Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei BST-PSSRBS
2 – Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă – Prevenirea şi lupta contra incendiilor – Bază BST-BFF
3 – Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă – Tehnici individuale de supravieţuire pe mare BST-PST
4 – Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă – Prim ajutor medical elementar BST-EFA

Cursurile de mai sus reprezintă 4 module din cursul BST-s, curs care se păstrează în grila de tarife.

La CERONAV nu se organizează cursurile de mai sus, ci doar evaluarea/ reexaminarea cunoștințelor studenților, pe unul sau mai multe module, în funcție de caz.

La data prezentei, tariful de reexaminare per modul este în sumă 88 lei/ cursant.

În baza prevederilor art.2, din OMTIC nr. 244/21.01.2020, potrivit căruia tarifele pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV se actualizeazǎ în funcţie de indicele preţurilor de consum, publicat de Institutul Naţional de Statisticǎ, supunem spre aprobare, indexarea tarifului de reexaminare modul, cu indicele prețurilor de consum pentru luna august 2022, față de luna decembrie 2019.

Ca atare, noul tarif de reexaminare per modul BST-s, va fi în sumă de 108 lei/cursant (88 lei/ cursant x 1.232).

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv
Anexa

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4349-omti12122022dtn

Atasamente