Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Regulamentului privind forma, însemnele specifice, modul de acordare și durata de folosință a uniformelor și a echipamentului de protecție sau de lucru pentru personalul Autorității Navale Române

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Regulamentului privind forma, însemnele specifice, modul de acordare și durata de folosință a uniformelor și a echipamentului de protecție sau de lucru pentru personalul Autorității Navale Române

Data publicării: 11.11.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 24.11.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Autoritatea Navală Română, denumita în continuare ANR, a fost înființată prin Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 412/2002, ca instituție publica cu finanțare extrabugetară.

Autoritatea Navală Română este organizată și funcționează potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1133/2002 privind organizarea si funcționarea Autorității Navale Române, fiind autoritate centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul siguranței navigației și al securității navelor.

Potrivit prevederilor articolul 9 alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 1133/2002 privind organizarea si funcționarea Autorității Navale Române, ”personalul Autorității Navale Române poartă în timpul serviciului uniforma de serviciu, cu gradele și însemnele specifice, sau, după caz, echipamentul de protecție ori de lucru, care se atribuie în condițiile legii”, urmând ca forma, însemnele specifice, modul de acordare și durata de folosință a uniformelor și a echipamentului de protecție sau de lucru, să fie stabilite potrivit articolul 9 alin. (5) din Hotărârea de Guvern nr. 1133/2002, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

Întrucât s-a apreciat că reglementările actuale, în special cele referitoare la structura, culorile, designul elementelor de uniformă și condițiile de acordare ale acestora nu mai corespund tendințelor, anduranței și eticii actuale și urmărind totodată respectarea sugestiilor primite din partea personalului ANR, au fost inițiate prevederi legislative noi care să modifice și să completeze situația prezentă.

De asemenea, au fost introduse prevederi referitoare la compunerea, portul, modul de acordare și însemnele specifice ale echipamentului de protecție ori de lucru, care se atribuie personalului ANR, conform atribuțiilor prevăzute în fișa postului, în condițiile legii.

O altă motivație care a stat la baza elaborării prezentului proiect de ordin reprezintă coroborarea considerentelor legislative privind evitarea elementelor de diferențiere între atribuții și grade considerate cu potențial de risc discriminatoriu, în sensul stabilirii unei mai juste și nediscriminatorii diferențieri între personalul ANR cu atribuții de inspecție și control privind siguranța navigației și personalul ANR fără atribuții de inspecție și control privind siguranța navigației.

Având în vedere cele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, pentru aprobarea Regulamentului privind forma, însemnele specifice, modul de acordare și durata de folosință a uniformelor și a echipamentului de protecție sau de lucru pentru personalul Autorității Navale Române.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv
Anexa

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4252-omti11112022dtn-2

Atasamente