Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

Data publicării: 14.06.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.06.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Activitatea de pilotaj a navelor maritime în porturi şi pe căi navigabile interioare din România este considerată serviciu de siguranţă şi se efectuează sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul pe care acestea îl arborează.

Prin serviciul de pilotaj se asigură desfăşurarea în condiţii de siguranţă a navigaţiei navelor în porturi şi pe căi navigabile interioare, prin intermediul unei persoane calificate şi autorizate în acest sens, denumită în continuare pilot maritim.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate de stat în domeniul transportului naval, emite norme obligatorii de atestare, certificare, licenţiere şi brevetare a personalului care lucrează în transporturi, ori care concură la siguranţa traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor ori brevetelor acordate, iar prin Autoritatea Navală Română (ANR) – organ tehnic de specialitate din subordinea sa –MTI îşi exercită funcţia de autoritate de stat în domeniul siguranţei navigaţiei.

În atribuţiile ANR intră şi acordarea, reconfirmarea, suspendarea şi anularea brevetelor / certificatelor de capacitate a personalului navigant român, inclusiv a piloţilor maritimi şi organizarea de sesiuni de examene pentru atestarea acestora, precum şi aprobarea programelor de pregătire şi perfecţionare derulate prin centrele de pregătire şi perfecţionare în domeniu.

Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/ atestare şi efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 07 iulie 1978 (STCW 78) cu amendamentele şi modificările ulterioare, stă la baza pregătirii, atestării şi certificării personalului navigant care concură la siguranţa navigaţiei. Pentru aplicarea convenţiei sus menţionate statele interesate au fost de acord cu continuarea şi implementarea principiilor Convenţiei şi, în consecinţă, au fost adoptate:

– Recomandările V-103 din mai 1998 referitoare la standardele de pregătire şi certificare a personalului de dirijare a traficului naval din cadrul serviciilor de Dirijare Trafic Nave emise de Asociaţia Internaţională a Autorităţilor Mijloacelor de Semnalizare pentru Navigaţie şi a Farurilor (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA);

– Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Maritime Internaţionale A.960 (23) privind pregătirea profesională, certificarea şi procedurile de lucru pentru piloţii maritimi, alţii decât piloţii de mare largă.

Datorită schimbărilor legislative privind activitatea de pilotaj, respectiv intrarea în vigoare a OMTIC nr. 991/2020 pentru stabilirea porturilor şi a căilor navigabile interioare pentru care serviciul de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime este obligatoriu şi a modului de derulare a acestui serviciu;

luând în considerare faptul că în contextul actual al traficului navelor maritime și fluviomaritime, influențat în mare măsură de războiul din Ucraina, numărul de piloți maritimi din cadrul ”Administrației Fluviale a Dunării de Jos” RA Galați (AFDJ RA Galați) este la limita solicitărilor reprezentanților armatorilor;

ținând cont de faptul că media de vârstă a corpului propriu de piloți ai AFDJ RA Galați este ridicată, din totalul de 36 piloți maritimi, 13 sunt cu vârste cuprinse între 61-65 ani și 4 au peste 65 ani;

având în vedere că în această perioadă de trafic intens au apărut o serie de riscuri majore care pot afecta activitatea de pilotaj și, implicit, desfășurarea traficului în condiții de siguranță a navigației și securitate a navei;

în considerarea importanței deosebite a serviciului de siguranță – pilotajul navelor maritime -, fără de care nu se poate desfășura traficul maritim al navelor, cu condiția respectării instrumentelor internaționale mai sus menționate, fără a afecta în sens negativ atât piloții cât şi beneficiarii serviciului, cu rezultatul punerii în pericol a siguranţei navigaţiei, a vieţilor omeneşti, a infrastructurii de transport naval şi a mediului înconjurător,

este necesar a fi modificate condițiile care stau la baza reformării şi pregătirii piloţilor maritimi în sensul facilitării accesului mai multor categorii de personal la profesia de pilot și diminuării timpului de pregătire, fără a avea influențe negative asupra calităţii serviciului de pilotaj, luând în considerare faptul că desfășurarea acestuia presupune un proces de decizie cu privire la manevra navei în condiţii de siguranţă în zona portuară.

Documente supuse consultării:

Instrument de motivare
Text proiect
Anexa
Anexa
Anexa

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3974-omti10062022dtn

Atasamente