Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor,infastructurii și comunicațiilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.462(101) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 iunie 2019

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor,infastructurii și comunicațiilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.462(101) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 iunie 2019

 

Data publicării: 08.10.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 19.10.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Codul maritim internațional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC) a fost adoptat în anul 2008 prin Rezoluția MSC.268(85) a Comitetului de siguranță maritimă (MSC) al OMI și a devenit obligatoriu, începând cu anul 2011, în baza prevederilor Capitolului VI din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), convenție la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979. Scopul acestui cod este acela de a asigura efectuarea în condiții de siguranță a transportului pe mare al mărfurilor solide în vrac și a depozitării acestora, prin furnizarea de informații cu privire la proprietățile mărfurilor solide în vrac, la riscurile asociate transportului anumitor tipuri de mărfuri solide în vrac, precum și de instrucțiuni cu privire la procedurile corespunzătoare ce trebuie urmate în timpul acestor activități.

Codul IMSBC a intrat în vigoare, în temeiul legii, și a fost publicat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.177/2014.

Prevederile Codului IMSBC sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare, adoptate în cadrul sesiunilor Comitetului MSC. Astfel, în anii 2011, 2013, 2015 și 2017, prin rezoluțiile MSC.318(89), MSC.354(92), MSC.393(95) și MSC.426(98), au fost aduse amendamente la acest cod, amendamente care au fost acceptate și publicate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.387/2014, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.518/2014, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.420/2016, și respectiv Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.299/2018.

Recent, în anul 2019, prin Rezoluția MSC.462(101) s-au adoptat noi amendamente la Codul IMSBC. Având în vedere și numeroasele modificări și completări la acest cod adoptate până atunci prin rezoluțiile menționate mai sus, respectivele amendamente s-au materializat într-o versiune consolidată a Codului IMSBC.

Întrucât la 1 iulie 2020 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul IMSBC adoptate prin Rezoluția MSC.462(101) (prin așa-numita procedură de acceptare tacită), în conformitate cu prevederile specifice precizate în rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la data de 1 ianuarie 2021.

Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitatea sa de autoritate de stat, asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte și, implicit, a codurilor cu caracter obligatoriu în baza prevederilor respectivelor convenții.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3129-omtic08102020dtn

Atasamente