Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor,infastructurii și comunicațiilor pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor,infastructurii și comunicațiilor pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 

Data publicării: 15.10.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 26.10.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) și art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

”Art. 8. – (1) Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public, precum şi limitele acestora se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.”

”Art 10 – Limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj se stabilesc de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, şi se fac publice prin avize către navigatori şi pe website-ul propriu.”

În urma adresei nr. 34755 din 24.08.2020, SC GILFOR SRL Brăila solicită includerea punctului de operare ”Punct încărcare-decărcare km. 181”, în Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj.

SC Gilfor SRL Brăila are ca activități principale, transportul de marfă pe căi navigabile interioare și exploatarea forestieră. Având în vedere acest fapt, transportul materialului lemnos în punctul de lucru, precum și deplasarea utilajelor specifice activității de exploatare forestieră, se face cu navele proprietatea societății. Punctul de lucru este amplasat pe Dunăre, la km 181, mal stâng, pe terenul proprietate privată a SC Gilfor SRL, având o suprafață de 21.800 mp. De asemenea, societatea deține în proprietate un ponton de acostare, un remorcher și două barje pentru transport marfă/material lemnos.

Analizând documentația depusă s-a constatat că punctul de operare ” Punct încărcare-decărcare km. 181” întrunește condițiile de a fi introdus în Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, având și avizul favorabil al Autorității Navale Române, din punct de vedere al siguranței navigației și al AFDJ Galați, ca administrator de cale navigabilă.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3140-omtic15102020dtn

Atasamente