Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.496(105) a Comitetului de siguranță maritimă din 28 aprilie 2022

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.496(105) a Comitetului de siguranță maritimă din 28 aprilie 2022

Data publicării: 01.09.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 12.09.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Organizația Maritimă Internațională (OMI), cu sediul la Londra, este agenția specializată a Organizației Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării atmosferice și a mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Una dintre cele mai importante convenții privind siguranța navigației, adoptate de OMI, este Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979. Prevederile anexei la această convenție, care cuprinde reguli privind construcția, dotarea și operarea navelor maritime, sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare, adoptate în cadrul sesiunilor Comitetului de siguranță maritimă (MSC) al OMI; menționăm că toate amendamentele intrate în vigoare pe plan internațional până în prezent, au fost implementate în legislația națională prin acte normative specifice.

În cadrul sesiunii 105 a MSC din anul 2022 au fost adoptate noi amendamente la Convenția SOLAS 1974 prin Rezoluția MSC.496(105).

Aceste amendamente constau în modificări și completări la unele părți ale Convenției SOLAS 1974, și anume:

  • modificarea regulilor 42 și 43 din Partea D a Capitolului II-1 (Construcție – structură, compartimentare și stabilitate, mașini și instalații electrice),
  • modificarea regulii 6 din Partea B a Capitolului III(Mijloace și dispozitive de salvare),
  • înlocuirea Capitolului IV(Radiocomunicații),
  • modificarea regulilor 5 și 19-1 din Capitolului V(Siguranța navigației),
  • înlocuirea modelele existente pentru Certificatul de siguranță pentru nava de pasageri, Certificatul de siguranță a echipamentului pentru nava de mărfuri, Certificatul de siguranță radio pentru nava de mărfuri, Certificatul de siguranță pentru nava nucleară de pasageri, Certificatul de siguranță pentru nava nucleară de mărfuri, inclusiv listele asociate referitoare la echipamentul pentru siguranța navei de pasageri (Formularul P), siguranța navei de mărfuri (Formularul E), siguranța radio a navei de mărfuri (Formularul R) şi siguranța navei de mărfuri (Formularul C), conținute în apendicele la anexă.

Întrucât la 1 iulie 2023 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Convenția SOLAS 1974 adoptate prin Rezoluția MSC.436(99) (prin așa-numita procedură de acceptare tacită), în conformitate cu prevederile specifice ale acestei convenții precizate în rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2024.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4802-omti30082023dtn3

Atasamente