Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.521(106) a Comitetului de siguranţă maritimă din 10 noiembrie 2022

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.521(106) a Comitetului de siguranţă maritimă din 10 noiembrie 2022

Data publicării: 27.03.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 08.04.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securității navelor şi a instalațiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida OMI.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Una dintre cele mai importante convenţii privind siguranţa navigaţiei, adoptate de OMI, este Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979. Prevederile anexei la această convenţie, structurată în treisprezece capitole, care cuprinde reguli privind construcţia, dotarea şi operarea navelor maritime, sunt perfecţionate continuu prin rezoluţii de amendare, adoptate în cadrul sesiunilor Comitetului de siguranţă maritimă (MSC) al OMI; menționăm că toate amendamentele intrate în vigoare pe plan internațional până în prezent, au fost implementate în legislația națională prin acte normative specifice.

Noi amendamente la Convenţia SOLAS 1974 au fost adoptate la sesiunea 106 a MSC prin Rezoluţia MSC.521(106) din 10 noiembrie 2022.

Aceste amendamente sunt făcute din necesitatea stabilirii unor măsuri de siguranță aplicabile navelor care transportă personal industrial, datorită cerințelor suplimentare, sistemelor de operare care sunt mai stricte decât cerințele actuale ale Convenției și a altor instrumente relevante, obligatorii, ale OMI.

Amendamentele sunt adoptate în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenția SOLAS 1974.

Scopul final al rezoluției MSC.521(106) este introducerea cadrului obligatoriu pentru navele care transportă personal industrial printr-un nou capitol XV al Convenției SOLAS 1974 intitulat Măsuri de siguranță aplicabile navelor care transportă personal industrial.

În conținutul noului capitol este introdusă Regula 1 – Definiții.

În cadrul acestei reguli este definit Codul internațional de siguranță pentru navele care transportă personal industrial, și rezoluția prin care a fost adoptat.

De asemenea, este definit personalul industrial și activitățile industriale offshore,

Prin aceste amendamente se indică modul de aplicare al Codului internațional de siguranță pentru navele care transportă personal industrial, al regulilor Convenției SOLAS 1974 și respectiv a Codului privind siguranța ambarcațiunilor de mare viteză, 2000, diferențiat funcție de tipul navei, data construcției navei și numărul personalului industrial.

Menționăm că implementarea în legislația națională a noului Cod internațional de siguranță pentru navele care transportă personal industrial se face printr-un act normativ distinct.

Întrucât la 1 ianuarie 2024 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Convenția SOLAS 1974 adoptate prin anexa la Rezoluția MSC.521(106) (prin așa-numita procedură de acceptare tacită), în conformitate cu prevederile specifice ale acestei convenții precizate în rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 iulie 2024.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5202-omti27032024dtn-2