Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.501(105) a Comitetului de siguranță maritimă din 28 aprilie 2022

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.501(105) a Comitetului de siguranță maritimă din 28 aprilie 2022

Data publicării: 02.08.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.08.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Organizația Maritimă Internațională (OMI), cu sediul la Londra, activează ca agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite și se ocupă cu elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric privind navigația maritimă în apele internaționale. Prin reglementările adoptate, OMI stabilește cerințele minime care se impun navelor comerciale care efectuează voiaje internaționale, privind siguranța navigației, securitatea navelor și a porturilor și protecția mediului, precum și cerințele privind modul de certificare și pregătire a echipajelor ce își desfășoară activitatea la bordul acestora. România a devenit membră a acestei organizații prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965 și în această calitate este parte la toate convențiile internaționale majore privind siguranța navigației și prevenirea poluării de către navele maritime.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (denumit în continuare ,,Codul IMDG”) adoptat în 2002 prin Rezoluţia MSC.122 (75) a Comitetului de siguranță maritimă (MSC) al OMI, a devenit obligatoriu în anul 2004, în baza prevederilor Capitolului VII (care vizează transportul mărfurilor periculoase) din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), convenție la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979.

Scopul Codului IMDG este acela de a asigura efectuarea în condiții de siguranță a transportului pe mare al mărfurilor periculoase sub formă ambalată, a luării măsurilor necesare în cazul producerii unor accidente navale, inclusiv depozitarea mărfurilor în zonele portuare, prin furnizarea de informații actualizate cu privire la proprietățile acestor mărfuri, la riscurile asociate transportului anumitor tipuri de astfel de mărfuri, precum și prin furnizarea de instrucțiuni actualizate cu privire la procedurile corespunzătoare ce trebuie urmate în timpul acestor activități.

Prevederile Codului IMDG sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare adoptate în cadrul sesiunilor MSC, codul fiind amendat ciclic, o dată la doi ani.

Astfel, Codul IMDG, integral amendat prin Rezoluţia MSC.406(96) din 2016, a fost implementat în legislația națională prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.597/2018.

Prin Rezoluţia MSC.442(99) din 24 mai 2018 au fost adoptate noi amendamente la Codul IMDG, implementate în legislația națională prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 287/2019.

Prin Rezoluţia MSC.477(102) din 11 noiembrie 2020 și prin documentul MSC 102/24/Add.2/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 3 februarie 2022 rectificativ, textul existent al Codului IMDG a fost înlocuit integral și implementat în legislația națională prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 275/2022, respectiv prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 568/2022.

La data de 28 aprilie 2022, Rezoluţia MSC.501(105) a adoptat noi amendamente la Codul IMDG, amendamente care figurează în anexa la noua rezoluție.

Aceste amendamente se referă la prevederi generale, definiții și formare, clasificarea mărfurilor periculoase, lista mărfurilor periculoase, dispoziții speciale și exceptări, dispoziții privind utilizarea ambalajelor și cisternelor, proceduri de expediere, construcția și încercarea ambalajelor, containerelor intermediare pentru vrac (ibc-urilor), ambalajelor mari, cisternelor mobile, containerelor cu elemente multiple pentru gaze (megc-urilor) și vehiculelor-cisternă rutiere, prevederi privind operațiunile de transport.

Întrucât la 1 iulie 2023 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul IMDG adoptate prin Rezoluția MSC.501(105) (prin așa numita procedură de acceptare tacită), respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2024, în conformitate cu prevederile specifice ale Convenției SOLAS 1974 precizate în rezoluție.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat, asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale relevante la care România este parte și, implicit, a codurilor cu caracter obligatoriu în baza prevederilor respectivelor convenții.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument de motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv
Anexa 1, Anexa 2

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4732-omti02082023dtn

Atasamente