Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

Data publicării: 27.03.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 08.04.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară,  publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 844 din 4 octombrie 2018 a transpus Directiva (UE) 2016/1.629 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 septembrie 2016 de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE şi de abrogare a Directivei 2006/87/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 252 din 16 septembrie 2016, aşa cum a fost amendată prin Directiva delegată (UE) 2018/970 a Comisiei din 18 aprilie 2018 de modificare a anexelor II, III şi V la Directiva (UE) 2016/1.629 a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174/15 din 10 iulie 2018.

Ulterior acest ordin a fost modificat şi completat urmare a amendării în mod repetat a Directivei (UE) 2016/1.629.

Comitetul european pentru elaborarea de standarde în domeniul navigației interioare („CESNI”), instituit la 3 iunie 2015 în cadrul Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin („CCNR”), cu scopul de a elabora standarde tehnice pentru căile navigabile interioare în diverse domenii, în special în ceea ce privește navele, tehnologia informației și echipajul, a adoptat, un nou standard european de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară (standardul ES-TRIN 2023/1).

De asemenea, urmare a comunicărilor diverselor state membre ale U.E a fost actualizată  lista căilor navigabile interioare ale Uniunii Europene.

Prin urmare, Directiva (UE) 2016/1629 a trebuit modificată în consecință.

Astfel în JO al UE a fost publicat la seria L, numărul 2023/2477 din 7.11.2023 Regulamentul delegat (UE) 2023/2477 al Comisiei din 30 august 2023 de modificare a Directivei (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește clasificarea căilor navigabile interioare ale Uniunii și cerințele tehnice minime aplicabile construcțiilor navale

Acest regulament menţionează la art. 1 clasificarea căilor navigabile interioare ale Uniunii şi la art. 2 necesitatea aplicării noi ediţii a standardului tehnic ce conţine cerinţe tehnice pentru navele de navigaţie interioară ES-TRIN 2023 începând de la data de 01.01.2024.

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Ca amendamente mai importante introduse prin standardul ES-TRIN 2023/1 faţă de ediţia anterioară sunt introducerea sau modificarea reglementărilor privind combustibilii și celulele de combustie cu punct de aprindere scăzut, vestele de salvare, sistemele de post-tratare a gazelor de eșapament, colectarea apelor uzate, instalațiile de stingere a incendiilor instalate permanent pentru protecția obiectelor, navele de pasageri, navele de agrement, motoarele electrice de propulsie instalate în pupa peretelui etanș al picului pupa, reparațiile motoarelor în serviciu, timoneriile retractabile, instalațiile de navigație radar și indicatoarele vitezei de girație, ancorele speciale cu masa redusă.

De asemenea au fost introduse în noua ediție și numeroase corecturi redacționale.

Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului de aderare a României la U.E, devine necesară introducerea în legislaţia română a prevederilor acestui regulament.

Prin acest proiect de act normativ au fost preluate în legislaţia naţională lista actualizată a căilor navigabile interioare ale Uniunii Europene și amendamentele la ES-TRIN 2021/1 care au condus la ediţia ES-TRIN 2023/1 ce au fost adoptate la data de 14.12.2023 de către CESNI ca și ”Sumarul modificărilor între ES-TRIN 2021/1 și 2023/1”, ce au fost publicate pe site-ul CESNI.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5200-omti11012024dtn