Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluției MEPC.277(70) prin Nota verbală 030 emisă de Organizația Maritimă Internațională la 20 octombrie 2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluției MEPC.277(70) prin Nota verbală 030 emisă de Organizația Maritimă Internațională la 20 octombrie 2020

Data publicării: 03.03.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.03.2021

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Organizației Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave.

România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în domeniu.

Una dintre cele mai importante convenții privind prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate de OMI, este Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993.

Prevederile Convenției MARPOL 73/78 se actualizează și se perfecționează continuu prin rezoluții adoptate de Comitetul pentru protecţia mediului marin (MEPC) al OMI.

La sesiunea 70 a MEPC, care a avut loc în octombrie 2016, au fost adoptate unele amendamente la Convenția MARPOL 73/78 prin rezoluția MEPC.277(70), care au intrat în vigoare la data de 1 martie 2018 și au fost publicate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 979/2018.

Prin Nota verbală 030 din 20 octombrie 2020 a Secretarului general al OMI a fost publicată o rectificare la Rezoluția MEPC.277(70).

În consecință, este necesară introducerea în legislația națională a acestei rectificări aduse Rezoluției MEPC.277(70) și publicarea ei printr-un nou ordin al ministrului.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii elaborează actele normative și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3315-omti03032021dtn-2

Atasamente:

DTN referat OMTI rectif. MEPC.27770
Pr. OMTI rectif. MEPC.27770 
Anexa pr. OMTI rectif. MEPC.27770

Atasamente