Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenția Internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC. 497(105) a Comitetului de siguranță maritimă din 28 aprilie 2022

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenția Internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC. 497(105) a Comitetului de siguranță maritimă din 28 aprilie 2022

Data publicării: 23.06.2023

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 04.07.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Una dintre cele mai importante convenții privind siguranța navigației, adoptate de OMI, este Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979. Prevederile Convenției SOLAS 1974 se actualizează și se perfecționează continuu; astfel, prevederile care stabilesc regimul inspecțiilor tehnice la care trebuie supuse navele maritime, inclusiv modelele de certificate prin care se atestă conformitatea navelor cu prevederile respectivei convenții, au fost modificate prin Protocolul din 1988 privind Convenția SOLAS 1974 (Protocolul din 1988 la SOLAS), la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 53/1999, art. 1, aprobată prin Legea nr. 23/2001. Ulterior, Protocolul din 1988 la SOLAS a fost amendat în mai multe rânduri de către OMI prin rezoluții ale Comitetului de siguranță maritimă (MSC).

Ultimele amendamente la Protocolul din 1988 la SOLAS au fost adoptate la sesiunea 105 a MSC prin Rezoluția MSC. 497(105) din 28 aprilie 2022. Prin aceste noi amendamente au fost introduse noi modele ale certificatelor eliberate navelor maritime de către Părțile la Protocolul din 1988 la SOLAS, modele care figurează în apendicele anexei la acest protocol.

Întrucât la 1 iulie 2023 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Protocolul din 1988 la SOLAS adoptate prin Rezoluția MSC. 497(105) (prin așa-numita procedură de acceptare tacită), în conformitate cu prevederile specifice ale Protocolului din 1988 la SOLAS, respectiv ale Convenției SOLAS 1974, precizate în rezoluție, respectivele amendamente se consideră acceptate pe plan internațional la data de 1 iulie 2023.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de organ de specialitate al administrației publice centrale, ia măsuri de aplicare a convențiilor internaționale și, implicit, a protocoalelor la respectivele convenții, din domeniul său de activitate, la care România este parte.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv
Anexa

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4666-omti23062023dtn-2

Atasamente