Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (COD FSS) adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.457(101) și Rezoluția MSC.484(103) ale Comitetului de siguranță maritimă din 13 iunie 2019, respectiv 13 mai 2021

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (COD FSS) adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.457(101) și Rezoluția MSC.484(103) ale Comitetului de siguranță maritimă din 13 iunie 2019, respectiv 13 mai 2021

Data publicării: 29.08.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 11.09.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la principalele convenții internaționale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Codul internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (denumit în continuare ,,Codul FSS”) a fost adoptat în anul 2000 prin Rezoluția MSC.98(73) a Comitetului de siguranță maritimă (MSC) al OMI și a devenit obligatoriu în anul 2002 în baza prevederilor Capitolului II-2 (care vizează protecția contra incendiului, detectarea și stingerea incendiului) din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), convenție la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979. Codul FSS constituie în esență o normă tehnică internațională referitoare la instalațiile de protecție contra incendiului folosite la bordul navelor maritime, detaliind prevederile corespunzătoare ale Capitolului II-2 din Convenția SOLAS 1974.

Codul FSS a intrat în vigoare, în temeiul legii, și a fost publicat prin Legea nr. 624/2002 pentru acceptarea unor amendamente adoptate prin rezoluții de către Organizația Maritimă Internațională la Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 și, respectiv, la 6 iunie 2001 la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, precum și a Codului internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (Codul FSS) .

Codului FSS i-au fost aduse de către OMI unele amendamente prin rezoluții MSC adoptate în anii 2006, 2010, 2012, 2014 și 2016 care au fost implementate în legislația națională prin ordine ale ministrului transporturilor.

Ulterior, prin Rezoluțiile MSC.457(101) din 13 iunie și MSC.484(103) s-au adoptat noi amendamente la Codul FSS. Acestea constau în înlocuirea textului existent al capitolului 15, care se referă la cerințe tehnice pentru instalații de gaz inert, respectiv al capitolului 9, care se referă la instalații fixe de detectare și alarmă în caz de incendiu, cu un nou text actualizat în conformitate cu progresul tehnic în acest domeniu.

Întrucât la 1 iulie 2023 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul FSS adoptate prin Rezoluția MSC.457(101), respectiv Rezoluția MSC.484(103) (prin așa-numita procedură de acceptare tacită) în conformitate cu prevederile specifice ale Convenției SOLAS 1974 precizate în textul rezoluțiilor, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2024.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte și respectiv în calitatea sa de organ de specialitate al administrației publice centrale, ia măsuri de aplicare a convențiilor internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte și, implicit, a codurilor cu caracter obligatoriu în baza prevederilor respectivelor convenții.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4791-omti29082023dtn

Atasamente