Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2000 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.499(105) a Comitetului de siguranță maritimă din 28 aprilie 2022

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2000 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.499(105) a Comitetului de siguranță maritimă din 28 aprilie 2022

Data publicării: 27.03.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 08.04.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în domeniu.

Una dintre principalele convenţii internaţionale în domeniul maritim este Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979 şi a acceptat toate amendamentele ulterioare la respectiva convenţie, prin acte specifice. Datorită dezvoltării continue a navelor de mare viteză s-a impus ca îmbunătățirea standardelor pentru siguranța maritimă să fie reflectată în prevederile privind proiectarea, construcția, echipamentul și exploatarea navelor de mare viteză. Aceste cerințe s-au materializat prin adoptarea de către Comitetul de siguranță maritimă (MSC) al OMI în anul 1994 a rezoluției MSC.36(63) care cuprinde Codul internațional din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 1994).

Ținând cont de prevederile regulii 3 din capitolul X al Anexei la Convenția SOLAS 1974, capitol nou introdus prin amendamentele din 1994 la această convenție, amendamente ce au fost acceptate de România prin Ordonanța Guvernului nr. 53/1999 aprobată prin Legea nr. 23/2001, Codul internațional din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 1994) este obligatoriu. Conform art.1 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 736/2007  România a acceptat și aplică prevederile Codul internațional din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 1994).

Experiența acumulată în aplicarea Codului HSC 1994, de la intrarea sa în vigoare în anul 1996, precum și grija permanentă a OMI pentru sporirea siguranței maritime, au dus la recunoașterea necesității revizuirii și actualizării sale ținând seama de progresul înregistrat în proiectarea și tehnologia noilor nave de mare viteză. Preocuparea continuă a OMI în direcția fixării unor standarde de siguranță pentru navele de mare viteză echivalente cu acelea impuse navelor convenționale de Convenția SOLAS 1974, a avut drept rezultat elaborarea Codului internațional din 2000 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), care a fost adoptat prin Rezoluția MSC.97(73). Cerința privind obligativitatea respectării Codului HSC 2000 a fost introdusă în Convenția SOLAS 1974 de amendamentul adoptat prin Rezoluția MSC.99(73), acceptat de România prin Legea nr. 624/2002.

România a acceptat în temeiul legii Codul HSC 2000 publicat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1033/2008. Codul HSC 2000 se aplică navelor de mare viteză care efectuează voiaje internaționale, construite la 1 iulie 2002 sau după această dată, celor construite până atunci aplicându-li-se în continuare Codul HSC 1994.

Prevederile acestui cod sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare, adoptate în cadrul sesiunilor MSC al OMI, iar amendamentele ulterioare la acesta, în prezent în vigoare, au fost implementate în legislația națională prin acte normative specifice. La sesiunea 105 din 2022 a acestui comitet au fost aduse noi amendamente la Codul HSC 2000 prin adoptarea rezoluției MSC.499(105) și anume:

  • s-a adoptat înlocuirea a două paragrafe din Capitolul 8 – Mijloace și dispozitive de salvare; și
  • s-a adoptat înlocuirea unor paragrafe din Capitolul 14 – Radiocomunicații.
  • de asemenea, prin această rezoluție s-au adus și modificări la Anexa 1 la Codul internațional din 2000 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 2000).

Întrucât la 1 iulie 2023 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul HSC 2000 adoptate prin Rezoluția MSC.499(105) (prin așa-numita procedură de acceptare tacită) în conformitate cu prevederile specifice ale Convenției SOLAS 1974 precizate în această rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2024.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte și respectiv în calitatea sa de organ de specialitate al administrației publice centrale, ia măsuri de aplicare a convențiilor internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte și, implicit, a codurilor cu caracter obligatoriu în baza prevederilor respectivelor convenții.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5204-omti27032024dtn-4