Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 1994), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.498(105) a Comitetului de siguranță maritimă din 28 aprilie 2022

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 1994), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.498(105) a Comitetului de siguranță maritimă din 28 aprilie 2022

Data publicării: 25.10.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 06.11.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Una dintre principalele convenții internaționale în domeniul maritim este Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979 și a acceptat toate amendamentele ulterioare la respectiva convenție, prin acte specifice. Datorită dezvoltării continue a navelor de mare viteză s-a impus ca îmbunătățirea standardelor pentru siguranța maritimă să fie reflectată în prevederile privind proiectarea, construcția, echipamentul și exploatarea navelor de mare viteză. Aceste cerințe s-au materializat prin adoptarea de către Comitetul de siguranță maritimă (MSC) al OMI în anul 1994 a rezoluției MSC.36(63) care cuprinde Codul internațional din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 1994). Codul este obligatoriu conform prevederilor regulii 3 din capitolul X al Convenției SOLAS 1974, capitol nou introdus prin amendamentele din 1994 la această convenție, amendamente ce au fost acceptate de România prin Ordonanța Guvernului nr. 53/1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția Internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, și la Convenția Internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978  aprobată prin Legea nr. 23/2001.

Conform art.1 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 736/2007 privind acceptarea Codului internațional pentru siguranța navelor de mare viteză (HSC 1994), precum și a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluțiile MSC.119(74) și MSC.174(79) din anul 2001, respectiv 2004 ale Comitetului Securității Maritime , România a acceptat și aplică prevederile Codul internațional din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 1994).

Prevederile Codului HSC 1994 sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare, adoptate în cadrul sesiunilor MSC ale OMI, iar amendamentele ulterioare la acesta, în prezent în vigoare, au fost implementate în legislația națională prin acte normative specifice. La sesiunea MSC

105 din 2022, au fost aduse noi amendamente la Codul HSC 1994, prin adoptarea rezoluției MSC.498(105) și anume:

  • s-a adoptat înlocuirea a două paragrafe din Capitolul 8 – Mijloace și dispozitive de salvare;
  • s-a adoptat înlocuirea unor paragrafe în Capitolul 14 – Radiocomunicații ; și
  • s-au adus modificări și Anexei 1 la Codul internațional din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 1994).

Întrucât la 1 iulie 2023, au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul HSC 1994, adoptate prin Rezoluția MSC.498(105) (prin așa-numita procedură de acceptare tacită), în conformitate cu prevederile specifice ale Convenției SOLAS 1974, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional de la 1 ianuarie 2024.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4904-omti25102023dtn

Atasamente